ހިތުގެ އުދާހުން ދުރުވާނެބާ! – 1 –

- by - 98- March 20, 2020

( ނޯޓު: މިއީ ކުރުވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކަ އަޕް ކުރެވިގެންދާނީ ކޮންމެ އަންގާރަ އަދި ހުކުރު ދުވަހެއްގައެވެ. )

ކަޅު އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އެކައްޗެއްވެސް ނުފެނެއެވެ. ވެރިވެފައިވާ މަރުފަދަ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން އިވެމުންދިޔައީ ވާރޭގެ ހިއްތަކާ ކުޅެލާފަދަ އަޑެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު ކޮޓަރިތެރެއިން އިވިގެންދިޔަ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑުން ހިއްތައް އޭގެމަގާމުން ދޫވެގެންދާނެކަން ގައިމެވެ. އެއަޑުގައި އެތައް އަސަރެއްވިއެވެ. ބޭރުގައިވާ ތޫފާނައްވުރެ އެ އަޑުގެ ވެރިޔާގެ ދިރިއުޅުމުގައިވާ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު މާގަދައީކަންނޭނގެއެވެ.

ހުދުކުލައިގެ އަތްޔަކުން ކޮޓަރި އަލިކޮށްލަމުން އެ އަންހެންކުއްޖާ އެނދުގެ ފަނޑީގައި ލެގިލަމުން ކަކުލުގައި ދެއަތް ވަށާލަމުން މޭގައި ޖައްސާ ބާރުކޮއްލިއެވެ. އޭރުވެސް ދެތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި ހިމޭން ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ބޭރުވަމުންދިޔައެވެ. އެ ގިސްލުމުގައި އެތައް އަސަރެއް އެކުލެވިގެންދިޔައެވެ. އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ވަރެވެ. އެހިތުގައިވާ ޝަކުވާތައް ބޭރުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާވަރެވެ.

މިނިވަންކަމާއެކު ދޫކޮއްލެވިފައިވާ މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުރު އިސްތަށިތައް އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިފައިވެއެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށިކުލައެއް ވެރިވެފައިވާ ތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި ހިމޭން ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ބޭރުވޭވޭހުއްޓެވެ. އެ ރީތި ދެލޮލުގައި ކަރުނަތިކިތައް ބޮނޑިވަމުން ކެއްނުކުރެވިގެން އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދީފައި ތިރިޔަށް ދެމިގެންދިޔަ ވަގުތު އެ އަންހެންކުއްޖާ ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮއްލީ ދެން އެ ދެލޮލުން ކަރުނަ އައުމަށް ބޭނުން ނުވުމުން ކަންނޭނގެއެވެ. އެދިގު ދިގު އެސްފިޔަތައް އިތުރަށް ދިގުކަމަށް ދައްކަމުންފިޔައީ ރޮއިފައިހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަނެއްކާވެސް އެ އަންހެންކުއްޖާ ދެލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ކަރުނަތަށް ފައިބައިގަތެވެ. ނިމުމެއްނެތްފަދައިންނެވެ.

އެ ދެލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ވޭނެކެވެ. ދެން ކުރާނީ ކީއްކަން ނޭނގިފައިވާމިންވަރެވެ. ދިރިއުޅުމާމެދު އުންމީދުގެއްލިފައިވާފަދައެވެ. އެ އަންހެންކުއްޖާއަށް ނުއުފުލޭވަރުގެ ތަދެއް އިހުސާސްކުރަމުންދާފައެވެ. ނަމަވެސް ދެން ފެނިގެންދިޔައީ ހައިރާންކުރުވަނިވި މަންޒަރެކެވެ.

ދެލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެލާފައި ދެތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި ނިކުންނަމުންދިޔަ ވޭނީ ގިސްލުން ގަދަކަމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުނުމަކަށް ބަދަލުކުރިއިރު އެ އަޑުގައިވީ އިންތިހާދަރަޖައިގެ ވޭނެވެ. އޭރު ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހެމުންދިޔައިރު މުޅި ކޮޓަރިތެރޭގައިވެސް ފެތުރިފައިވަނީ އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވޭނުންފުރިގެންވި ހުނުމުގެ އަޑެވެ.

– ނުނިމޭ –

98

malsamalkkomal

30th/04/2007...I'm .Just a girl who loves to write dhivehi stories. Mal ge azumaky thafaathu reethi vaahka thakeh mi site gai liyun, Insha allah. And Mal ge hiyvaraky positive and negative comments. Baeh readers ge negative comment thah kiyaalaafa vx hiyvaruliby. And most importantly, you all readers are my inspiration:) love you all my readers. #proud author of Waanan Umurah, loabivan ,badhaluvi hayaai On going stories: Hituge konme vindhehgai , Hithuge udhaahun dhuruvanebaa!

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. morning guyx..Hope u all would like it..As i said, this is a short story 5 varakah or eyah vure ithuru parts himeney..And mi story up vaanee konme angaara and hukuru dhuvahehgai..share ur viwes..feel free to comment. love ya all:) 🙂

 2. Me first thr…. Mallu there’s mistakes nge…. Nxt part ga rangalhu kollaathi….first part varah varah reethi adhi ehaame furihama…. Waiting for the nxt part….. Ly mallu…
  MISSED U A LOT💯💯😘😘

 3. awwwnn😘😘…I guessed there will be some burried secrets😊…wanna read it to end❤…whn next malleyyy…lav uuu paruvaanaa💕😂😂

  1. thankx bro..Adhives habareh nuvamu? maadhan next part up kohladhynan Insha allah. Eheh.. love u to bro

 4. Varah reethi😍😍😍😍Whn nxt🙂🙂🙂🙂waiting….Mi story ga kithan part innaane thr Mal😊😊😊😊Hama ahaaly ingey…Ly mallu

  1. thankx kai..neynge bunaakah..Eheh. u can ask any question u want nge.. i dont mind. javaabu dhevykahala suvaalheh viiya dhynan 😀 ly 2

 5. Varah reethi mi bai vx❤♥❣…. maasha Allah❤💞…. waiting for the next part❤💖👑❣. Luv u

 6. ޢުމުރުގެ ހަގުކަމާއި އެކުވެސް، އެހައި މޮޅުވެފަ ލިޔަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ ވާހަކަތައް ކިޔާލާފަ މުޅިން އާޝޯހުކުރުވާ.. ތިއޮތް މޮޅު ސިފަކުރުމެއް..
  ވާ ވާ .. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަންތަރީސްކޮށްލައިފި..މަލްސާ ތީ ހަމަ ރަންގަނޑެއް.. އަލަށް ވާހަކަ ލިޔާ ކުދިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ރަނގަޅު ކުއްޖެއް މާޝާ ﷲ.. ތިހައި ޅައުމުރުގައި މިހައި ރީތިކޮށް ވާހަކަ ލިޔަން އެނގޭނީ އެ ހުނަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަށީގަ ހަރުލާފަ ހުރީމަ.. ޓްރެއިލަރ ކިޔާފަ ދެން މިހުންނަނީ މިވާހަކައިގެ ފުރަތަމަބައި އަޕްނުވެގެން..ހެހެހެ

  1. ސުކުރަން ހިންދު އިބްރާހީމް. ތި
   ކޮމެންޓް ކިޔާލާފަ ތި ކޮމެންޓަށް ރައްދުދޭނެ ފަށޫވި ބަހެއްވެސް ނެތިފަމީނީ..އެހެންނަމަވެސް ތި ކޮމެންޓް ކިޔާލާފައި އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ..ޝުކުރަން

 7. Mal it’s already Wednesday. You said Tuesday day ga up kuraanamey . Varah kehmadhu vefa mi innany . Ehenve . Avahah up kuraane kamah hykuran . Btw varah reethi sifakurun . Good luck 😸😸

 8. sorry nge lamee. e dhuvas kolhu kameh jehigen up nukurevuni. mirey 10 ge kurin up kohladhynan insha allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.