މިޒްނާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ފޮތް ހަރުގަނޑުން ފޮތެއް ނަގައިގެން މިސްރާބު ޖެހީ އެންމެ ފަހަތަށް،ކަނަށްވާ ގޮތަށް އިން ޑެސްކާ ދިމާލަށެވެ. ފޮތުގެ އެތެރެ ހާވަމުން ދިޔަ މިޒްނާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެތަނުން ދިޔަ ފިރިހެނެއް ގައިގާ ޖެހުމުނެވެ.
“ކަލޯ ދެން އެ ދިޔާ .. ނިކަން ބަލައިލާގެން އުޅޭނަމަ.” އެ ފިރިހެނާ އެހެން ބުނެލުމުން މިޒްނާ ފަހަތް ބަލާލިއެވެ.
“މާނިއު .” މިޒްނާގެ އަނގައިން ނިކުތީ އެ ނަމެވެ.
ބޮލުގެ ތެރޭގައި މާޒީގެ ދުވަސްތައް އެނބުރެން ފެށިއެވެ. މާނިއު އަށް މިޒްނާ އާ ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ކުށްވެރިޔަކުހެނެވެ. މިޒްނާ އާ ދޭތެރޭ މާނިއު ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަަށް ނޫންކަން މާނިއު ގަބޫލް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަސތަކެއް އަލުން އަނބުރައެއް ނުލިބޭނެވެ. މާނިއު ކިތަންމެހާވެސް މިޒްނާގެ މާފް ބޭނުމެވެ.
” އޭތް. އޭތް ތީ އޭ ފިރިހެނަކާ ދިމާލަށް ކަޅި ނު އެއްލަން ބުނިމީހާ ބަލާބަލަ ނިކަން” ޝިފްރާ ބުނެލިއެވެ.
ހަޤީޤަތުގައި ޝިފްރާ އަކީ އެހެން ރަށަކު ކުއްޖެކެވެ. ޝިފްރާ މޮޅަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލު ވީއެވެ.
އެހެން ކުރިން ހިނގައި ދިޔަ އެއްކަމެއް ވެސް ޝިފްރާއަށް އެނގިފަކާ ނުވެއެވެ.އަދި މިޒްނާ ކިޔާދޭކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނޫނެވެ.
އެހެން ބުނުމުން މާނިއު ދެވަނަ ފަހަރަށް މިޒްނާގެ މޫނަށް ބަލައިލުމަށް ފަހު އެ ތަނުން ދިޔައެވެ.
“މިއަދު ގަޑިއިރެއް ތި ދިޔާ މާނިއު މޫނަށް ބަލަން ހުއްޓާ..ފޮތެއް ކިޔޭނެ ވަގުތެއް ނެތް ހިނގަދާން.”
އަތު ކުރީ އޮތް ގަޑިއަށް ބަލައިލަމުން ޝިފްރާ ބުނެލިއެވެ.
*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*

ސާނިދު ގެޔަށް އައިސް ވަނެވެ. އެ ވަގުތު ހިޔާލުގައި ވީ އޭނާގެ ބޭވަފާތެރި ލޯބިވެރިޔާއެވެ. ކިތަންމެ ހަނދާނުން ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ސާނިދު ވަނީ އެކަމަށް ނުކުޅެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ސާނޮދު ކުރި މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބައްލަވަ ވޮޑިގެން ވަނީ ހަމަ އެއްކއުވަންތަ އިލާހެވެ.
ސާނިދު އެ އަންހެން ކިއްޖާއާ ދުރުވުމަށްޓަކައި ކިޔެވުމަށް ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ދީ އެކަމަށް ހުސްވިއެވެ. އަޅުކަންތައް ބަރާބަރަށް އަދާ ކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅައި އެކަން ވެސް ހިތްވަރާއެކު ކުރަމުން އައެވެ.
އެ ދުވަސްވަރަކީ ސާނިދުގެ ހަޔާތަށް އައި ބަހާރު މޫސުމޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެވެ. ކިޔަވާ ވަގުތު ސާނިދުގެ ބޮލުގައި މަންމަ ފިރުމާދީ އެކި ކަހަލަ ކާ އެއއްޗެހި ކާނ ދެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ މީރު ވައްތަރު ތަކެވެ. ނަތީޖާގެ ގޮތުން ސާނިދުގެ ކިޔެވުން މޮޅުވެ ޖީސީ އިން ޓޮޕް ޓެންގައި ހިމެނުނެވެ.
މި އަހަރަކީ ސާނިދު 12 ކިޔަވަަ އަހަރެވެ. އޭލެވެލްގައި ވެސް އެފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ ސާނިދުގެ ހުވަފެނެކެވެ .

_________________________________

މިޒްނާ ގެއަށް އައިސް ވަދެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަގެ ގާތަށެވެ. މަންމަ ފެނުމުން މިޒްނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ.
“މަންމާ.. މަންމާ… އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން ރއްޓެހި ވެގެން އުޅުން ކުއްޖާ އެއްމަސް ފަހުން މި ރަށަށް އައިއްސި.. މަންމާ… ދެންވާނީ ކިހިނެއް_____؟ އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއް އޮތީ މަނިއު އަހަންނަށް އެހެން ހަދަން… ލޯބިވެޔޭ ކިޔާފަ ދޮގު ހަދާ މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލީ.. އޭނަ ބޭނުންވި ކަންތައް ފުދުނީމެަ ” މިޒްނާ އެހެން ކިޔަމުން ދިޔައިރު މިޒްނާގެ މަންމގެ ލޮލުން ވެސް ކަރުނަތައް ދެމެމުން ދިޔައެވެ.
“ދަ….ދަރު….ފފފުުު….ޅާާޅޅޅޅ.. ކްކްކްކކްކެތްކްކްކްކުރޭ..” މަންމަގެ ބަލި އަޑުން ބުނެލިއެވެ.ސްކޫލް ޔުނީފޯމާއެކު ހުރެ މިޒްނ ާރޮމުން ދިޔައެވެ.
މަންމަ ކައިރިން ދުރަށް ދިޔައީ ޔުނީފޯމް ބަދަލު ކުރާށެވެ.
“ފެނިދެނިވާ… އެ ދުވަސތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ އެ ދުވަސް ހަނދާނުގައި ނުފިލާ ވުމާ ހެވިފާ ތިބާ ގިތުގެ ތެރޭގާ ފެވި ރަހުމާ ހިތުގެ އުދާހުން ދުރު ވާނެބާަ….”
މިޒްނާ ސިޓިން ރޫމަ އަށް ދިޔަ އިރު ޖަހައިފާ ވާ ލަވައިން މިޒްނާގެ ހިތަށް އަސަރު ކުރިއެވެ.
“ދޮންބޭ.. މިޒް އެހާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ތި ކަހަލަ ލަވަ ޖަހަނިކޮށް” މިޒްނާ ބުނެލިއެވެ.
“އޭ.. މިޒް. މީ މިޒްގ ފޭވް އެއްނު”
މިޒްނާގެ ދޮންބެ ބުނެލިއެވެ.
“ނަހް.” އެހެން ބުނުމަށްފަހު މިޒްނާ ދިޔައެވެ.
މިޒްނާގެ މި އަމަލާ މެދު މާއިޒްގެ ހިތުގައި އެތަކެއް ސުވާލެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން މިޒްނާ އަކީ އެކަހަލަ ލަވަ އަބަދު ބަލާ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް ދެންމެ އެވީ ކަނތަކުން ނަގަންވީ ކޮން މާނަ އެއް ކަމެއް މާއިޒްއަކަށް ނޭނގުނެވެ.”އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ އަށް މީހަކު ކަމެއް ކުޜިބާ؟ ނޫނީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ އަށް މީހަކު ދެެަ ގޮތެއް ހެދީބާ؟ އެމީހަކީ ކާކު ކަން އެނގޭ ދުވަހަކީ އޭނަ ދިރިހުޢްޓާ ވަޅުލާނެ ދުވަސް” މާައިޒްގެެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައވެ.
“ހާދަ ފުން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައޭ..” މާއިޒްގެ އަންހެނުން އީނާޝް ބުނެލިއެވެ.
“ދެންމެ ކޮއްކޮ” މާއިޒް ބުނަން އުޅުން ޖުމުލަ ހުއްޓުނީ ގެއަށް އައިަސް ވަތް މީހެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.
❤😊ނުނިމޭ😊❤

 

72

116 Comments

 1. Anonymous

  February 9, 2020 at 7:41 am

  Me first dhw.. Btw vvv reethi.. Whn Next Curiously waiting..

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:22 pm

   Thank u 😊❤

 2. Please 🙏🙏

  February 9, 2020 at 9:07 am

  Alhey adhi vc name change nukuranii..meehun ge vaahaka liyun ae good kameh nun..Dhen change kohbala aneka bodu masala akah nuvanivc.shaa name thah dhiny meehakh nisbah nohfa nonas meehun ah olhey ne dhw thi name thah beheyun good eh nun.e rashu kudhin shaa aa dhimaala ehchehis kiyaani hama..malaa ebuni goeh hadhan fennani.hama vrh rethi name thakeh vhiya please change kurey dhn

 3. ShAaKkO Mi

  February 9, 2020 at 10:32 am

  Sorry mi part ga name thah change nukurevunyma kurin liyefa othyma ehnve aslu ehn dhn anna episode ga name change kohllaanan.
  Kihineh vaany mi goiy.
  Mizna- maiha
  Naufa- nisha
  Shifra- shaayaa.
  Mi goiy kami nudhaanama nan change kuran vy goiy comment akun angaaladhehvaathi😊

  • Ma mee eyna

   February 9, 2020 at 12:00 pm

   Mizna in thanah ehen name eh leema hama varah salhi vaane. E name change kollyma okay vaane 😊

  • Amee

   February 9, 2020 at 12:27 pm

   Mixna-shaaya
   Naufa-nisha
   Shifra-shaiha
   reethi vaane…

  • Amee

   February 9, 2020 at 12:30 pm

   Mihaaru mixna gey kudhin ah S later in name thakeh..
   Shayam
   shaain
   shaavin
   shaiman
   shiyaan
   shimaan

  • Komes meshes???

   February 9, 2020 at 1:21 pm

   Mixna-shaaya
   shifra-shinaa
   Naufa-Nisha

  • Amko

   February 9, 2020 at 3:38 pm

   Mixna-shaayaa.
   Shifra-shaina
   naufa-nishaa

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:32 pm

   Wow… vv reethi nanthakeh… 😊😊😊🧡🧡🧡💛💛 thank u

 4. Kairaa

  February 9, 2020 at 12:36 pm

  Varah reethi mi part vx…..whn nxt…waiting…ly shaa

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:26 pm

   ❤❤Awnn thankss kai… ly❤❤❤

 5. Komes meeheh???

  February 9, 2020 at 12:44 pm

  Story Varah salhi….. But Name thah badhalu vee ma dhen story hadi vaane Pls badhalu nukuraathi 🙏🙏

 6. NONNI

  February 9, 2020 at 2:34 pm

  Varah reethi mi part vx🖤….. When is next part…. I’m waiting for the next part 🖤

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:22 pm

   ❤😊thnxxx

 7. Okkyy

  February 9, 2020 at 4:01 pm

  Yh name thah badhalu nukuriyas mi vaahaka v reethi vaane

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:24 pm

   But will try to change cox all telling to change dhw… 😕😔

 8. Okkyy

  February 9, 2020 at 4:03 pm

  Piss name thah badhalu nukuriyas ok vaane name thah badhalu nukureema reethi vaanee vxxxx🤗🤗😅😅😌💜💜

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:25 pm

   Dont be upset. Shaa next part ga name change kohllaanan

 9. ShAaKkO Mi

  February 9, 2020 at 4:31 pm

  Shaa fine kohffin name thah.
  Shifra-shaina
  Naufa-nisha
  Mizna-shaiha
  Aslu shaayaa nan nuly planga konmmes thaakun shaayaa genaaathyve. Ehnve mizna ah mily shaiha. Mi gothah hiyhama ??jehytha n
  ?Shamhage name ves change kuran vythr
  Next part ga mi gothah gendhan beynun nyvanyya bunelahchey will not Take it as nagative point hama kamu nugosiyya bunalhchey

  • Lilly

   February 9, 2020 at 7:57 pm

   OK..But shaayaa aky nubai hadhaa kuhjakah nahadhahche.please please 🙏🙏🙏nd thanks shaa shaaya name use kuraathive

 10. pengiun

  February 9, 2020 at 4:38 pm

  happy to see that you have corrected the name of the story

  • ShAaKkO Mi

   February 9, 2020 at 4:43 pm

   Awwn 😘

 11. Okkyy

  February 9, 2020 at 6:15 pm

  But furathama part thakuga ehn names liyefa next part thakuga different names liyuneema ehaa reecheh nuvaane dhw ekam shaakko beynun gotheh 😜😜🖤🖤

 12. Okkyy

  February 9, 2020 at 6:17 pm

  Nd next part ah mi inthizaaru kurany 🖤🖤 vvv reethi aslu ♥️♥️

 13. Anonymous

  February 9, 2020 at 7:37 pm

  Can you please change naufa name to amaana plx plx

  • Lilly

   February 9, 2020 at 8:00 pm

   Dhen e final kuri names thah OK vaaaaaney..

  • Anonymous

   February 9, 2020 at 8:15 pm

   Yah e goiyy vess Hama okei.. Hiyaalu dheveyney buny Ma bunely… Dhn shaa ah reethi Konme name ehvess readers gabool kuraaney… Dhn Dhuniyeyga ulhenyyy Eh nan kiyaa enme meeheh noonennu dhw.. So Hurihaa readers vess ekan gabool kuran veyne…

  • Lilly

   February 9, 2020 at 8:22 pm

   Yeah…😊😊😊

 14. Luv♥️♥️

  February 9, 2020 at 7:41 pm

  I have already told that ithurah name change kohfiyya hadivaaney ehnve Hama kureega huri names ga vaahaka kuriah dhaany

  • Anonymous

   February 9, 2020 at 8:05 pm

   Ehen tha vani..thidhn majaa kameh…Anme meeheh tha comment kurani eyn????😒😒

 15. Unknown

  February 9, 2020 at 7:43 pm

  Anonymous hus ekeh tha thiulheny 😕

 16. Unknown

  February 9, 2020 at 8:11 pm

  Mashah vx engey emme meeheh noonkan comment kurany ekam thee bodufolhudhoo kujjekey buney haadha rude koshey vaahaka dhahkany suvaaleh kohlumun thivaru vaakah nuvaane ehnu 😜😣😅

  • Anonymous

   February 9, 2020 at 8:19 pm

   Asluves dhw.. Mihaaru noave kuhjakaa dhimaa lah ehchekey buneveykah vess… E Kudhin E kanthah nagany Varah Negative koh

 17. Anonymous

  February 9, 2020 at 8:16 pm

  Yah e goiyy vess Hama okei.. Hiyaalu dheveyney buny Ma bunely… Dhn shaa ah reethi Konme name ehvess readers gabool kuraaney… Dhn Dhuniyeyga ulhenyyy Eh nan kiyaa enme meeheh noonennu dhw.. So Hurihaa readers vess ekan gabool kuran veyne…

  • Lilly

   February 9, 2020 at 8:25 pm

   Yeah…😊😊😊Anonymous thibuni thedheh hama..gabooolu kuran ☺

 18. Unknown

  February 9, 2020 at 8:20 pm

  Yh I know so pls be friendly always 😂😂 and then vaahaka liyaa kujjaa hadhaa gotheh kiyuntherin ah kureveyne kamei nei vaahaka liyaa kujjaa ge ninmun mi buny names

 19. Unknown

  February 9, 2020 at 8:23 pm

  No anonymous e gotheh noon negative kosheh noon anonymous reethi koh vaahaka dhahkaa mama aharen vx reethi koh vaahaka dhahkaanan 😜😜😊😊🤗🤗😁😁

  • 🙋

   February 9, 2020 at 8:30 pm

   Aan dhw

  • Anonymous

   February 10, 2020 at 7:35 am

   Actually I am not that hadikoh talk kuraa Anonymous..

 20. Unknown

  February 9, 2020 at 8:26 pm

  Nama*

 21. Unknown

  February 9, 2020 at 8:45 pm

  Hmm dhw

 22. ShAaKkO Mi

  February 9, 2020 at 9:53 pm

  Hurihaa kiyuntherin ves tuesdayge kurin name eh husha alhaaba. I will select the best name for me.. ok???

  • Anonymous

   February 10, 2020 at 7:06 pm

   Girl names
   Shaiha
   Raiha
   Aini
   Lam’aa
   Aira
   Amha
   Fauza
   Falaahaa
   Boys names
   Zain
   Aiham
   Fauzaan
   Matheen
   Afaaz
   Aflah

 23. Unknown

  February 10, 2020 at 5:25 am

  Mizna(mishka) names dhn u ah kamudhanyaa
  Naufa: naushy. Liyey ok dhn next part v avaha
  Shifra; shifa. Up Kohla dheythi
  Samha:shama

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 5:28 am

   Yh nice adhi Annnahnu dhw names

 24. Kairaa

  February 10, 2020 at 7:11 am

  Kai dheefanan kai ah vx reethi name kolheh….
  Malha..
  Shahaayaa….
  Ranaa…..
  Shaiha….
  Shimaa…
  Enaash….
  Zeek….
  Maayaa….
  mihiry vx names kolheh….dhn shaaa beynun vaa names thakeh nagaa ehn kudhinn vx dheefa huri names thakun….

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 7:20 am

   Shahaayaa aky unique name eh dhw. So shahaayaa konmmes thaakah laanan 😘

  • Kairaa

   February 10, 2020 at 7:38 am

   😀😀😀😀😀😀😀😀

  • N_U_X_U

   February 17, 2020 at 1:03 pm

   Aslu ves dhw

 25. Unknown

  February 10, 2020 at 12:10 pm

  😁😜😁

 26. Gurlll

  February 10, 2020 at 12:12 pm

  When next part…….!!😕😕

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 2:03 pm

   I am trying to submit. Liyevunu avahakah 😊

 27. Gurlll

  February 10, 2020 at 2:53 pm

  It’s all right 🖤😜

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 3:05 pm

   Yh. But test feshey next week ga

 28. Gurlll

  February 10, 2020 at 5:56 pm

  My gevess😆😜 mi week ga

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 6:33 pm

   Owhhh …

 29. Anonymous

  February 10, 2020 at 6:17 pm

  Just only girl names tha?

 30. Unknown

  February 10, 2020 at 9:01 pm

  Hehe🤣😂

  • ShAaKkO Mi

   February 10, 2020 at 9:43 pm

   🤨

 31. Unknown

  February 11, 2020 at 9:04 am

  😕😀😊👌

  • ShAaKkO Mi

   February 11, 2020 at 10:32 am

   🙄🤨

 32. Anonymous

  February 12, 2020 at 2:43 pm

  Alhey pls bunedheeba vaahaka liyan site eh hulhuvaane gotheh esfiya innn😔😔😔😌☹️🙁

  • Casual__QUEENY

   February 18, 2020 at 1:47 pm

   I know but school tablet V ma nuhulhuvey ne. So sad 😔 dhw anonymous.

 33. Casual__QUEENY

  February 17, 2020 at 10:36 am

  Wow V reethi Mi vaahaka

 34. Casual__QUEENY

  February 17, 2020 at 10:38 am

  Ishaa name change kuraani kmh neii eiee Ishaa mirashu Meehunnah nisbai koh liyefa Inn ehcheh noonehnnu dhw

  • N_U_X_U

   February 17, 2020 at 10:57 am

   Yhhhh thee ves thedheh 🤣🤣🤣

 35. N_U_X_U

  February 17, 2020 at 10:58 am

  Yhhhh thee ves thedheh 🤣🤣🤣

 36. N_U_X_U

  February 17, 2020 at 11:01 am

  VVV REETHI MIVAAHAKA VES AVAHAH NEXT PART NAREVEY THO BALA 💜 💜 💜

 37. Casual__QUEENY

  February 17, 2020 at 11:26 am

  Nuxuha u vx 😅😅😅

 38. Casual__QUEENY

  February 17, 2020 at 11:34 am

  Ishaa thankolheh reethi vaahakaeh nereba plx

 39. N_U_X_U

  February 17, 2020 at 12:58 pm

  Yhhh

 40. Naaim___

  February 17, 2020 at 1:32 pm

  Hey nuzuha

 41. N_U_X_U

  February 17, 2020 at 1:43 pm

  Oooooi

 42. Casual__QUEENY

  February 17, 2020 at 2:05 pm

  Nuxu annahchey Miadhu plx

 43. N_U_X_U

  February 17, 2020 at 2:12 pm

  Balaanan

 44. ShAaKkO Mi

  February 17, 2020 at 6:18 pm

  Thank u thi dhe kudhinnah ves vv ufaa vehjje casual queenge comment eh fenunyma in sha allah vv avahah up kohllanan.
  Reethi vaahaka eh ves nereynan adhi 😊

 45. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 1:31 pm

  Thanx shaakko🙂🙂

  • ShAaKkO Mi

   February 18, 2020 at 1:48 pm

   Most wlcm hana 😊

 46. N_u_k_u 6

  February 18, 2020 at 1:43 pm

  HANAAAAA🤣

  • Casual__QUEENY

   February 18, 2020 at 1:44 pm

   Yeah

 47. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 1:58 pm

  Shaakko Mi vaahaka liyumun. Kaaku ehchehi kiee aslu

 48. N_U_X_U

  February 18, 2020 at 2:22 pm

  Mizna

  • Casual__QUEENY

   February 18, 2020 at 2:27 pm

   Eyy Miadhu practice ah annaathi

 49. Mick

  February 18, 2020 at 2:29 pm

  Yea Kihineiy vee N_U_X_U

 50. Ahu_____shan

  February 18, 2020 at 2:30 pm

  Nuxuhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 51. N_U_X_U

  February 18, 2020 at 2:31 pm

  Aaaaaaaaaaaaaaa Madhaanan practice

 52. Ahu_____shan

  February 18, 2020 at 2:33 pm

  Isher Kon E rakun next episode nearaeneeee
  🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

  • ShAaKkO Mi

   February 18, 2020 at 2:35 pm

   Test nimunyma

 53. Ahu_____shan

  February 18, 2020 at 2:36 pm

  Isher Kon E rakun next story nearaeneeee
  🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 54. N_U_X_U

  February 18, 2020 at 2:36 pm

  Hama aslu

 55. Ahu_____shan

  February 18, 2020 at 2:38 pm

  Avas kurea 😏😏😏

  • Mick

   February 18, 2020 at 2:41 pm

   Hahahahaha 🤣🤣🤣🤣haadha rude koh

 56. Ahu_____shan

  February 18, 2020 at 2:40 pm

  Kon grade eh? 🤔🤔🤔🤔

  • ShAaKkO Mi

   February 18, 2020 at 2:42 pm

   Me thr??

 57. Mick

  February 18, 2020 at 2:44 pm

  Aan eyna bunee u Kn grade eh hoa

 58. N_U_X_U

  February 18, 2020 at 2:46 pm

  Aa

 59. ShAaKkO Mi

  February 18, 2020 at 2:49 pm

  6

 60. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 2:50 pm

  Isha grade 6

  • ShAaKkO Mi

   February 18, 2020 at 2:52 pm

   Yh

  • Casual__QUEENY

   February 18, 2020 at 2:55 pm

   Eyy test fahun thankolheh reethi lwwbiee ge vaahaka eh nerehchey Isha plx

  • ShAaKkO Mi

   February 18, 2020 at 2:57 pm

   Yhh mi weekend ga liyelaafa nereynan in sha allah

 61. ShAaKkO Mi

  February 18, 2020 at 2:54 pm

  Mick aky aslu kaaku?🙄🙄🤔

  • N_U_X_U

   February 19, 2020 at 1:02 pm

   Mizna

  • Mick

   February 21, 2020 at 1:07 pm

   Mick akee aharen Kihineiy vee🤔🤔

  • Shaakko

   February 24, 2020 at 10:31 am

   Ahaalyy kaaku kan neyngeythy

 62. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 2:55 pm

  Mizna

 63. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 3:25 pm

  Eyy

  • Blackkk quween

   February 18, 2020 at 4:00 pm

   Hm

 64. Casual__QUEENY

  February 18, 2020 at 9:44 pm

  Who r u

  • Somw

   February 19, 2020 at 10:11 am

   Heh eyaky ishaa ey eyna nan badhalu kohffa

 65. N_U_X_U

  February 19, 2020 at 1:24 pm

  Keehvetha nan badhalu Kury

 66. Casual__QUEENY

  February 19, 2020 at 1:45 pm

  Thedheh Keeve name change kuriee.

 67. Anonymous

  March 5, 2020 at 2:19 pm

  Pis pis pis mithaaga vx practice ah dhaane Vaahaka aa thanthanah dhaa Vaahaka mee public thaneh kan neyngenythr 😀😀

 68. Casual__QUEENY

  April 7, 2020 at 12:39 pm

  Kn public ekey kiyaakah 😂😂
  Ish reethi vhk eh nereba please

 69. Casual__QUEENY

  April 7, 2020 at 3:38 pm

  Ish mihaaru u vhk nukereniee thr?
  I mean Ish ge faraathun javaabeh nulibey thiee mihin Mi Buniee ♥️

Comments are closed.