އެހެނަސް ވާހަކައިގެ ކިޔުން ތެރިންނަށް

- by - 36- January 12, 2020

ލޯބިވާ ކިޔުން ތެރިންނަށް……

މިފެށުނު އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަ ލިއުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަހަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގެ އަހަރު ކަމުން ކިޔެވުމަށް އިސްކަންދޭން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންވެ ވާހަކަ ލިޔަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭނެތީ އިހަށް ވާހަކަ ލިއުން ހުއްޓާލީއެވެ. ނަމަވެސް ޗުއްޓީ ވީހާ އަވަހަކަށް ވާހަކައިގެ ކުރިޔަށް އޮތް ބައިތައް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަމެވެ. ވާހަކަ ލިއުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީތީ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކަ ކިޔުމަށް ކިޔުންތެރިން ފޫހިނުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. ތިދެއްވާ ސަޕޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ.

36

You may also like...

18 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.