ވާނަން އުމުރަށް – 39 –

- by - 161- December 12, 2019

“ހިއާރ..ފޯރ ޔޫ..އަހަރެންގެ އައިން ކަހަލަ ނާޒުކު ނާޒުކު އެހާ ރީތި ކުޑަ ކުޑަ ފިނިފެންމަލެއް..” އައިލީންއަށް އެ ފިނިފެންމާ ދިއްކޮއްލަމުން އައިޝަމް މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ސިއްރުން އައިލީން ކައިރީ ބުނެލި ލޯބިވެތި ބަސްތަކުން އައިލީންގެ ކޯތާފަތް ރަތްވިއިރު ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމައްޗަށްވެރިވިއެވެ.

“އައިން..ހިނގާ ދާން..މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެ..އެންމެ ވިހި މިނެޓު ބާކީ..” ކުއްލިއަކަށް ހާސްވެފައިހުރެ އައިޝަމް ބުނެލީ އައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާ ބެލްކަނީއިން ނެރެމުންނެވެ.

“އޭން..ކޮންތާކަށް؟..” ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެ އައިލީން އަހާލީ އައިޝަމް އެކިޔާ އެއްޗެއް ފަހުމުނުވުމުންނެވެ.

“ބެން އާ ލޫން ފުރަނީނު މިޔަދު..ވީ ނީޑް ޓު ގޯ…އެންމެ ވިހިމިނެޓް އިނީ…” ސިޑިތަށް ކަޑަންތުކުރަމުން އައިޝަމް އެހެން ބުނެލީ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ކަމެއް ހަނދާންވި ފަދައަކުން އައިލީންއަށް ބޮލުގައި ޖަހާލެވުނެވެ.

“އޯވްހް…ހަނދާންނެތުނީ….”

” ވެއިޓް..އެބަ އަންނަން ކާރު ނެރެގެން..ތިތާ ހުރޭ..” ކުޑަކޮށް ދުވެލާފައި ކާރު ޕާކުކޮއްފައޮތް ދިމާލަށް އައިޝަމް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ބަރުގަނޑު އަޅާލިވަގުތު އައިލީން ދުވެލާފައިގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ.

“..އެންމެން ދިޔައީތަ އަހަރެން ކައިރީނުވެސް ބުނެ؟..” ބުމަގޮއްޖަހާލާފައި އައިލީން އަހާލީ އައިޝަމްއަށް ނަޒަރެއް ދެމުންނެވެ. އައިޝަމް ހީލަމުން އެއަރ ޕޯޓަށްދާން ބިސްރާބުޖެހީ ފުދޭވަރަކަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައެވެ.

“ހެއް..އަހަރެން ބުނީ އަހަރެން ދާނަމޭ އައިން ގޮވާގެން..” އައިލީންއަށް ބަލާލަމުން އައިޝަމް ބުނެލީ ރީތި ހިނިތުންވުމަކާއެކުގައެވެ. އައިލީންވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

* * * * * * * * * * * * *

“ޝޭން..އާދެވިއްޖެ ދޯ..ތިވަރަށް މާފޮޅުވާފަ އަހަރެމެން ފުރުވަން އަދެވުނު ކަންވެސް ނަސީބެއްނު..ކިރިޔާ އެނގޭ ތި އާދެވުނީ..” ހީލަމުން އިއްބާން ބުނެލީ އައިލީންގެ ކޮލުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލާފައި އައިޝަމް ގައިގައި ބައްދާލަމުންނެވެ.

“ލިނީ..މިހުރީ އައިލީން…” އައިލީންގެ އަތާ ލޫންގެ އަތް ގުޅުވާދެމުން އިއްބާން ބުނެލީ ހީލަމުންނެވެ.

“ދޮންތާ..ހިތްހެޔޮކުރައްޗޭ..ލީން އުންމީދުކުރަން ތި ކުރަންދާ ކަންތަށް ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް…” ލޫން ގައިގައި ބައްދާލަމުން އައިލީން ބުނެލިއެވެ.

“ދޮންތަވެސް…އުންމީދުކުރަން…” ފުންނޭވާއެއް ލަމުން ލޫން ބުނެލިއެވެ.

“ލޫން ދަރިފުޅާ…ހިނގާ ދާން….” ސައިރާ ބުނެލީ އަތުގައި އަޅާފައި އިން ގަޑޮޔަށް ނަޒަރެއްފެމުންނެވެ.

“ދަރިފުޅާ އައިލީން…ހިތްހެޔޮކުރަށްޗޭ..” ސައިރާ ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލުމުން އައިލީން އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމަ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ހިތްހެޔޮކުރަށްޗޭ ބުނެލިއެވެ.

އިއްބާންއާ ލޫންގެ ދަތުރުގައި ޝާހިދު އާ ސައިރާ ދާން ނިންމުމުން އެދެމީހުންވެސް ދެކޮޅެއް ނުހަދައެވެ. އަޔާން ، ލީން ، ލީޝާގެ އިތުރުން އައިލީން “ބްލެކްރޯޒް” ގައި ތިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނީ ސައިރާ އެކުދިންނާމެދު ކަންބަޑުވުން ފާޅުކުރުމުންނެވެ. އިއްބާންމެން ހިނގައިގަތްއިރު އައިލީންބެން ތިބީ ރީތި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބަލަހައްޓައިގެނެވެ.

– 2 އަހަރު ފަސް –

“ނޫން..އަންނަން ޖެހޭނެ..ތިމީހުން ނާންނައްޏާ ނޫޅެން ދެން..” ރުޅިގަދަވެފައިހުރެ ފޯނު ކަނޑާލާފައި އެނދުމައްޗަށް ފޯނު ހޫރާލިތަނާ އެކޮޅުން ގުޅަންފެށިއެވެ.

“ނާންނަންޏާ ކީއްކުރަންތި ގުޅީ؟…”

“ޝޭން..އައިލީން އެބަ އިން ޝޭން ނައިސްގެން ހާސްވެފަ..ޤާޒީވެސް އެހީ ކޮބާހޯ ޝޭން..އަވަސް ކުރަން ވީނު..މިހާރު އައިލީން ހާސްވެގެން ރޯންވެސް ފަށާފި..ޝޭ…” އިއްބާން ބުނަންއުޅުނު ޖުމުލަވެސް ނުނިމެނިސް ފޯނު ކަނޑާލާފައި އައިޝަމް އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީ ބަންލާފައި ކޮޓަރީދޮރު ޖަހާލަމުންނެވެ.

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހުގެ މަތިން ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓެއްލާފައި ހުރިއިރު ވަރަށް ރީއްޗެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ސްޓައިލަކަސް ފުނާއަޅާލާފައިހުރިއިރު ތުނިކޮށް ފަޅާފައިހުރި ތުނބުޅިން ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮއްދީފައިވާއިރު އެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ހާސްވެފައިވާކަމުގެ ކުލަވަރެކެވެ.

“ސޮރީ އައިން….އަސްލު….”

“ހޭޓް ޔޫ…” ދެލޯ ފުރި ބަންޑުންވާން ކައިރިވެފައިވާ ދެލޮލުން އައިޝަމްއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އައިލީން ބުނެލީ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލަމުންނެވެ.

ހުދުކުލައިގެ ބޮޑު ވެޑިންގް ޑްރެސްއެއް ލައިގެމްހުރި އައިލީންގެ ރީތިކަން ބަޔާންކުރަން ދައްޗެވެ. އިސްތަޑިގަނޑު ކޮނޑު މައްޗަށް ވައްޓާލެވިފައިވެއެވެ. ލައިގެންހުރި ހުދުކުލައިގެ ވވެޑިންގް ޑްރެސްގައި އައިލީންގެ ހިމަ ހިމަ އުނަގަނޑާއި ހިސާބުން ތިންއިންޗީގެ ކަޅު ފޮތިކޮޅެއްވަކިން އައްސާލާފައި ޓައެއް ޖަހާލެވިފައިވުމުން އެހެންދުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮއްލެއެވެ. ތިރިން މައްޗަށް ވާގޮތަށް ކުދިކުދި ކަޅުކުލައިގެ މިނާފުއްތަކެއް ހަރުކުރެވިފައިވުމުން ނުހަނު ޗާލެވެ.

“ހެއް..ލަވް ޔޫ..” އައިލީންގެ ކޯތާފަތް ފުހެލަދެމުން އައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. އަދި ގޮނޑިގައި އިށީންނަމުން މުޅި މާހައުލަށް އަވަސް ނަޒަރެއްދިނެވެ. މުޅި ތަންވަނީ ހުދާއި ކަޅުކުލައިގެ ފިނިފެންމަލުން ޖަރީކުރެވިފައެވެ.

އައިޝަމްއަށްް ދެލޯ ހަނިކޮއްލެވުނީ އިއްބާން އޭނައާދިމާލަށް ލާނެތްހިނިތުންވުމަކާއެކު ބަލަންހުރުމުންނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ބަލަން ހުރުމަށްފަހު ލޫންއަށް ނަޒަރުހުއްޓާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ލޫންވެސް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލިއެވެ. ދެން އައިޝަމްގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ލޫން އަތުގައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަަކަށެވެ. އެކުއްޖާ އުރާލާހިތްވިއެއް ކަމަކު ކެއްތެރިވެލަމުން އަދިވެސް އެއްފަހަރު މާހައުލަސް ނަޒަރެއްދިނެވެ. އެވަގުތު އޭނައަށް ފެނުނީ އޭނަ، އޭނަގެ ކައިވެނި ޕަޓީތެރެއިން ފެންނަން އެންމެ ހީނުކުރި ސޫރައެވެ. އައިޝަމްގެ އޭނާއާ ހަތަރުކަލި ހަމަކޮއްލަމުން ކުޑަ ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ.

-ނުނިމޭ-

161

malsamalkkomal

Just a girl who loves to write dhivehi stories. Mal ge azumaky thafaathu reethi vaahka thakeh mi site gai liyun, Insha allah. And Mal ge hiyvaraky positive nd negative comments. Baeh readers ge negative comment thah kiyaalaafa vx hiyvaruliby. And most importantly, you all readers are my inspiration:) love u all my readers. #proud author of Waanan Umurah, loabivan ,badhaluvi hayaai On going story : Hithuge konme vindhehgai

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Sorry sorry sorry..mal bunee 2000 word liyaanamy kiyaafa mi part kurukoh liyevuneema..aslhu phn ga massala eh ulheytheeve kurukoh liyevunee..mal fahun liyunu part vx dlt vee..ekam anehkkaa vx liyefa mi up kuree..sorrry nge..and “maybe” mal try kuraana mirey part eh up kohladhevythow.. mirey up nukurevijjiya maadhan rey up kuraanan next part..owky?..and mi part kihineh tha readers ah?..ummeedhukuran kamudhaanekamah..btw 2 aharu fahun eyotheenu baeh..i think baeh readers ah vaanuvaa olhedhaanehen..soo next part in engyne vaanuvaa nge:)

  Leave a comment..
  Lve ya all♡♡♡

 2. v reechchey inge mi part ves. Aileen ge wedding dress v salhi inge. v reethikoh sifakollevunu Aileenge wedding dress. hithau eree e kalhu kulaige fothikolhuge badhalugai raiy kulaige fothikolheiy in namaey. Haha. samaasaeiy inge. waiting for the next part. love you <3 <3 <3

  1. Nasham you first eh noon 😛😛😛😛😛 . Malsa mi part ves varah reethi . I love it . Keep it up and mi vaahaka konme heneh hadhaafa ves malsa jeheyne ninman . Warah kiyaa hihvefa meedhee .♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🤗🤗🤗🤗👌👌👌💋💋❤️💋💯💋💯💋❤️🤩😘😍😍😍😍😘😘🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️❤️😁😁😁♥️♥️♥️👍👍👍👍🤗🤗💯💯💯💋💋💋💯💯💯🙂🙂🙂🙂🙂🙂👏👏👏😚😙😙😙😚👏🙂😊☺️☺️😁😁😁😁😄😄😄😃😃😃😀😀😀😃😃😄😄😄😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩😍😍😍🤩😘😘😘😘😚😚😚😚😙😙😙😙😗😗😗☹️☹️😌😌☹️😌😌☹️☹️☹️😌😏😏😏😏😏😏😏😇😇😇😇😇🤠🤠🤠🤠🤡🤡🤡🤡🤡😎😎😎😎😎😎🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓😻😻😻😻😻😻😸😸😸😸😺😺😺😺❤️❤️🧡💛💛💚💚💙💙💜🖤🖤💌💕💕💞💞💓💓💗💗💗💖💖💖💖💝💝💘💘♥️❣️❣️💟💟💔💔💋💋💋💯💜💜💙💚😻😸😺😻😹😹😸😺😺🧡🧡💛💗💓💞💞💕💌💌💝💘♥️💟❤️🧡👍👍👍👍👍👍🖐️🖐️👏👏🖐️🖐️🖐️👏👏

 3. OMG………bro its hama besttt😘😘😘😘ma moyavehje💕💕💕💕ahahaha..ehaa vx furihama🌹🌹🌹…n soooooo happy to c sheyn menge wedding😜😜😜Ain ge wedding dress varah salhi vaane kamah mi balany😉😉😉heheh….Btw will try maadhen call akah araalan u aa mashaa🌺🌺🌺…miss n luv ya mo babyyy gurl💝💝💝💝💝💝💝💝

 4. Awnnn.. Mal dhooni as usual mi prtt vrhh reethi… Aileen aa aishamm gulhuvaidhineema vrhh obi… Whn is the next part…. Lysssssm… Btw this is my fav story…. 💯💯💯💯💯💯💯💯😍💯😘💯❤😀☺😊💯☺😍😘😊☺💯😍😘😊☺😀😊☺😍😍😍😍😍😍😀😀😀😀😀😀💯💯💯☺😊😍☺😘😊😍☺😘😊😍☺😀💯💯

 5. Varah reethi ingey mi part vx, Masha Allah ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️When is next part. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨Waiting waiting waiting waiting waiting ingey.

 6. Waaaaaau❤❤❤❤❤❤❤❤❤this part is amazing😘😘😘😘😘😘mallluuuuu you are now perfect at writting stories😍😍😍😍😍😍can’t wait for next part❤❤❤❤ miss you mal😙😙😙😙TC❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.