ވާނަން އުމުރަށް – 38 –

- by - 128- December 8, 2019

އެވަގުތު އައިޝަމްގެ މޫނުމަތިން އެހެން އަސަރެއްފެނިލިއިރު އެ ދެލޮލުން ފެނިގެންދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމެވެ.

______________________________________________

އައިލީންގެ ހިލަމެއްގެ ހިސާބުވެސް ގޮނޑުދޮށަކުނެތެވެ. އެވީ ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އައިލީން އެވަދުނީ ކޮންތާކަށްކަމެއްވެސް އައިޝަމްއަކަށް ނޭނގުނެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އައިޝަމްގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“އަނެއްކާ މީހަކު އައި….ނޫން..” އައިޝަމް ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން އެތަންގަނޑަށް އަވަސް ނަޒަރެއްދިނެވެ. އައިލީންގެ ކުޑަ ކުޑަ ހިލަމެއްވެސް އައިޝަމްއަށް އެތަނަކުންނުވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އައިޝަމް ޕާޓީއޮތް ސަރަހައްދާދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ އަވަސް ނަމަވެސް، އެހާ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައެވެ.

އެ އަތް މުއްކެވިގެންދިޔައިރު ދަތްތައްކާރުވައިނަންނަމުން އެނޫކުލައިގެ އަސަރުން ފުރިގެންވި ދެލޯ ހަނިކޮއްލައިގެން ހުރިއިރު އައިޝަމްދިޔައީ ފުންނޭވާތަކެއްލަމުންނެވެ. އެދެލޮލުން އަލިފާންކަނި ބުރަމުންދާފަދައެވެ. އައިލީންހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން ވަރަށް ގާތްކޮށް ކައިޒިލްއާ ވާހަކަދައްކާށެވެ. ކައިޒިލްވެސް ވަރަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލައިގެން ހުރެ އައިލީންއާ ކޮންމެސް ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ކައިޒިލްގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތްބާއްވާލަމުން އެއްޗެކޭ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ކައިޒިލްވެސް ހިނިތުންވެލަމުން އައިލީންގެ އަތްމަތީގައި އޭނާގެ އަތް ބާއްވާލިއެވެ.

އައިޝަމްއަށް ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. އެދިޔަ ބާރުމިނުގައި ކައިޒިލްގެ އަތް އައިލީންގެ އަތް މަތިން ވީއްލައިލަމުން އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެ ނަޒަރުން އައިލީންގެ ހިތްބިރުން ވިދިގެންދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް އައިޝަމް އެހާ ރުޅިއައިސްފައި ހުއްޓާ ނުފެނުމުނެންވެ. އައިޝަމް އައިލީންގެ ދެލޮލުން ނަޒަރު ވަކިކޮއްލަމުން ކައިޒިލްއާ ދިމާލަށް އެނބުރުނެވެ.

“ބުނަން..ދެން އައިލީން ގެ އަތު، ކީއްކުރަން އައިލީންއަށް ބަލާލިޔަސް ނިމުނީ..” ކައިޒިލްއަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ބުނެލާފައި އައިޝަމް އައިލީންގެ އަތުގައި ހިފައިގެންހުރެ ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ.

* * * * * * * * * * *

“އައިޝަމް..ދޫކޮއްބަލަ..” އުދަގުލުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިލީން ބުނެލިއެވެ. އޭރު އެދެމީހުންތިބީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލެއްވެސް ނެތް ސަރަހައްދެއްގައެވެ. އައިޝަމް އެކައްޗެކޭވެސް ނުބުނެ ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އައިޝަމް ހިނގާފައި ދިޔަލެއް ބާރުކަމުން އައިލީންއަށް ޖެހުނީ އޭނާގެ ފަހަތުން ދުވާށެވެ.

“އައުޗް..އައިޝަމް..ތަދުވެޔޭ..” ދެލޮލުން ފައިބައިގަތް ކަރުނަތަކާއެކު އައިލީންއަށް ބުނެލެވެނީ ވޭނުން ފުރިގެންވި ގޮތަކަށެވެ. އައިޝަމްގެ ބާރުގަދަ އަތް އައިލީންގެ ހަތްޔަރުކޮއްލެވިފައިވާ އަތަށް ބާރުކުރަމުން ދިޔުމުން އައިލީންގެ ނާޒުކު ހިމަ ހިމަ އަތަށް ތަދުވީއެވެ. އޭނާއަށް ހީވީ އަތުގެ ކަށިތައް ބިންދައިގެން ދިޔަހެންނެވެ.

އައިލީން އެހެން ބުނުމުން ހިނގަމުންދިޔަ އައިޝަމް ފަސްއެނބުރި ބަލާލީ ކަންބޮޑުވެފައިހުރެއެވެ. އައިލީންގެ އަތަށް ބަލާލިއިރު އޭނާ ހިފި ތަނުގައި އޭނާގެ ފަސް އިނގިލީގެ ނިޝަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

ރުޅިގަދަވެފައި ހުރުމުން އޭނާއަށް ވާނުވަ ނޭނގުނީއެވެ. ފިލްމެއްގެ މަންޒަރުހެން އިރުއިރުކޮޅާ ދެންމެ ހިނގާދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަން ފެށުމުން އައިލީންގެ އަތަށް ބާރުކޮއްލެވުނުކަން ނުދަނެހުރެވުނީއެވެ.

“ސޮރީ އައިލީން..” އައިޝަމް ބުނެލީ އައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާ އެތަނަށް ބަލަންހުރެއެ ވައިއަޑުންނެވެ. އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އޭނަގެ ރުހުމުގައިވެސް ނުރުހުމުގައިވެސް، އޭނާ އެހާ ލޯބިވާ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ކުޑަ ކުޑަ އަނިޔާއެވެސް މެއެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ..”

“އައިލީން..އައި ޑިޑިންޓް މީން ޓޫ ހާރޓް ޔޫ..އައި…” އައިޝަމް ބުނަން އުޅުނެވެ.

“އައިޝަމް..އިޓްސް އޯކޭ..އައި އަންޑަސްޓެންޑް..” ހީލަމުން އައިލީން ބުނީ އައިޝަމް އެހާ ދެރަވެފައިހުރުމުންނެވެ.

“އެންޑް..އައިޝަމަ ހީކުރި ކަހަލަ ކަމެއް ނޫނޭ ފެނުނީ..އަހަރެން ކައިޒިލް ގާތު އެހީ އޭނަގެ މަންމަ ކޮބާހޭ..ދެން އޭނަބުނީ އަހަރެން ރާއްޖެ އައިތާ 2 މަސް ފަހުން ނިޔާވީއޭ..އެހެންވެ ހިއްވަރު ލައިދޭންވެގެން ކޮނޑުމަތީގަ އަތް ބާއްވާލީ..އެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ފްރެންޑް އެ..” އައިލީން އައިޝަމްއަށް އޮޅުންފިލުވާދިނެވެ.

“އައި ލަވް ޔޫ..” އައިޝަމް ބުނެލީ ހީލަމުންނެވެ.

“މީ ޓޫ..” ކޯތާފަތަށް ރަތްކުލަ ވެރިވިއިރު އައިލީން ބުނެލީ ރަކި ހިނިތުންވުމަކާއެކުގައެވެ.

ޕާޓީ ގެ ކަންތައް ނިމުމާއެކު އެންމެން މަލެ އައީ އިއްބާންއާ ލޫން ނުލައެވެ. ނާހިދުމެންގެ އާއިލާ މިރޭ އެގޭގައި މަޑުކުރަން އެދުމުން ޝާހިދުމެން އެއްބަސްވިއެވެ. ކޮންމެ މީހެއްވެސް ގެޔަށް ވަދުންގޮތަށް އެމީހަކަށް ލިބުނު ކޮޓަރިޔެއްގައި ފެނަވަރާލުމަށްފަހު ނިދަން އަވަސްވެގަތީ ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ. މާދަމާއަކީ ބޮޑު ދުވަކަށްވުމުންވެސްމެއެވެ.

* * * * * * * * * * * * * * *

“ކާކު..” ބެލްކަނީގައި ބޭރުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ބަލަންހުރި އައިލީން ސިހިގެންދިޔައީ މީހަކު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަތްއެޅުމުންނެވެ.

“އައިޝަމް ދޯ..” ވަރަށް ފަސޭހައިން އައިލީން ދެނެގަތީ މުޅި ތަނުގައި ފެތުރެންފެށި ސެންޓުގެ ހިތްގައިމު ވަހުންނެވެ.

“ހެހެ..” އައިލީންގެ ދެލޮލުން އަތް ނަގަމުން އައިޝަމް ހީލިއެވެ.

“ހިއާރ..ފޯރ ޔޫ..އަހަރެންގެ އައިން ކަހަލަ ނާޒުކު ނާޒުކު އެހާ ރީތި ކުޑަ ކުޑަ ފިނިފެންމަލެއް..” އައިލީންއަށް އެ ފިނިފެންމާ ދިއްކޮއްލަމުން އައިޝަމް މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ސިއްރުން އައިލީން ކައިރީ ބުނެލި ލޯބިވެތި ބަސްތަކުން އައިލީންގެ ކޯތާފަތް ރަތްވިއިރު ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމައްޗަށްވެރިވިއެވެ.

– ނުނިމޭ –

128

You may also like...

38 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readers. I’m back..heh..nuhurevun vaahka nuliye. And komme meeheh komme ehch kiyas nuhuttaalaanan stories liyumeh..insha allah..btw mi part kamudheytha readers ah. Leave a comment.
  Lve ya all.♡♡♡

  ⚠Report!
 2. Haadha reechchey. Ekm kudhi kudhi kuhththau ebahuri. Vadhunee nuliyaane inge. ‘Vanee’ egothau liyaanee. Dhn ‘Vadhungothau’ ehenevves nuliyaane inge. ‘Vaiygothau’ Ehen liiyaanee. Hope you got cleared. And I am waiting for the next part. Love you Malkko

  ⚠Report!
 3. Myhun echehi vx kiyaane we can’t stop them but we can make them understand or we can ignore them because you are not doing a wrong thing anyway the story is very nice varah dhiguinthi zaarakah fahu hope Kiran next part vx varah avahah kiyan libeyne kamah Masha Allah 😘😘♥️💯 💯💯

  ⚠Report!
  1. Thank ya soo mych yan..i don’t know wht to say.hehe..you are right..thankxxa♥

   ⚠Report!
 4. Mal dhooni… Finally you are back… Haadha dhigu inthizaarakahh fahu eyy mal e fenunii… Vrh dheravi mal nufennrthii… Pls don’t stop writing this story 😫🙏🙏💓😫🙏🙏💓…. Lysssssm… Ohh I just forgot…. Mi part as usual vrh reethi… Whn is the next prtt???… Concentrate on writing and ignore the rest…. You are way too talented… 😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍❤💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💯💯💯💯💯💯❤❤😍😍😍😘😘😘😘❤❤❤💕💕💕….

  ⚠Report!
  1. Hehe..nayaa..yup..i won’t stop writting stories:).ly 2. Thankx..next part insha allah maadhan rey 8:45 ga.♥

   ⚠Report!
 5. Awwwn….malkkoo……. Masha allah varah varah reethi mi part ves…….. Varah happy vejeh story up kohla dhinyma…whn is next……waiting 4 the next part…….. Luv yeahhh….. Varah miss ingyy malkko mathin ….insha allah varah ahvahah tlk kurevythw balaaanu…….:)

  ⚠Report!
  1. Yhh..varah miss meekk mathin vx. Mi hunnanee wait kihgen tlk kurevuyne dhuvahakah..tgankx meekk..maadhan rey 8:45 ga next lart..ly 2:)♥

   ⚠Report!
 6. Mallllllluuuuuuuuuuuuu😱😱😱😱…koyaa nuvx bune🙊🙊🙊alhe alhe alhe v habu mi part vxxx😘😘😘😘😘kon irakun next❤❤❤avahah upkuraathi babex🌺🌺🌺hehe

  ⚠Report!
 7. Varah reethi mi part vx….speechless…..varah suprise v kuhliyakah fenunyma mi part…..and im so happy story up kohladhinyma…..mi part vx bunedheyn neygey haa furihama……whn nxt….waiting….and meehun kuraa negative cmnts ah nuvaathi ingey mal…..lysmmmmmmm mallu…..

  ⚠Report!
 8. Awwwwww mal kolhuuuuuuu♥♥♥♥♥♥♥♥♥…… You’re back dhw❤❤❤❤❤…. Varah varah varah varah varah ufaa vejje mal aeema. Dhen nudhahchey. Mal mi site in gelluneema varah falhuvi mi site. Naseebakun mal anehkaa vx aihsi😆😆😆😆😆😆😆😆… Varah varah reethi and varah furihama mi part😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤….. Next part avahah up kohla dhehchey…. Waiting for next part🌹🌹🌹…. And v v v miss vey mallll mathin♥…………….. Tc mal.

  ⚠Report!
  1. Awwn..thanks maii..neyge bunaane ehch vx.heh. thank youuu..andnext part up kohllaafin..tc😘

   ⚠Report!
 9. Mal kiyhvetha ehaa lahun up kuraa iru ehaa kurukoh liyefa up kuraniy. Lahun up kuraa iru dhigu koh up kohdhiyba. Kurukoh up kuraa iru Konme day eh ga or 2 day in 1day ga up kohba

  ⚠Report!
 10. Guyxx..i’m really very sorry😔😔. Mirey up nukurevyne..mal liyefa oii part ehkko dlt v..neygey kihineh kameh..dhn mal next part varah dhigukoh up kihdhynan 12 vana dhuhu..and mal vaudhuvan 2000 words emme madhuvegen laanan..sorry 😔

  ⚠Report!
  1. Vrh salhi ingey mal ge strys
   Ma sha allah
   Malko ur awsum dnt be sry it’s okay ey kudakoh las viyas💞💞💞

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.