“އިންޝާ ﷲ އަހަރެން ޓޮޕް ޓެންގައި ހިމެނޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން… އެންޑް އާއިޝް ތި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް. ތޭންކްސް” މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“މަލް ކޯންޗަކަށް ތަ ވާން ބޭނުން ވަނީ.” އާއިޝް ސުވާކެއް ކޮށްލިއެވެ.
” ކުރިން ވާ ހިތްވީ ޓީޗާ އަކަށް ބަޓް އާއިޝް އުޅޭ ގޮތް ފެނި ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ… އައި ވޯންޓް ބީ އަ ޑޮކްޓާރ..ހިތުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް މަލް ބޭނުންވަނީ ވާން. ސޯ އައި ވޯންޓް ލާން ސައިންސް………..” މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“އެހެންތާ.. ސީރިއަސް ކޮން ޖޮބް އަކީ ވަރަށް ބުރަ ކޮން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ޖޮބެއް. މަލް އަށް ވިސްނުނި ހެން ވިސްނުނި ނަމަ ނުވެސް ވަންނާނަން. ”
“ހެހެހެހެހެހެ…. ޔޫ ހާދަ މަޖަލޭ. ދެން ދަނީ.. މިރޭ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ނިދަނަ ޖެހޭ މާދަން ސްކޫލް ދު ވަހެއް ވީމަ” މަލްޝާ އެހެން ބުނުމުން އާއިޝް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. މަލްޝާ ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ކާކޮޓަރިއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.”އާދޭ މަލް އައިސް ކްރީމް ކާން” އާލިމް އާއި ޔޫން އައިސް ކްރީމް ކާން އިނދެފައި މަލްޝާ އަށް ކާން އައުމަށް އާލިމް ބުނެލިއެވެ. “ތި ދެމީހުން ކީއްވެގެން އައިސް ކްރީމް ކަ” މަލްޝާ އަށް ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް ޔޫން ވާހަކަ ދައް ކަން ފެށިއެވެ.” ވީ ގޮތަކީ. އާލިމްބެ ބިޓާ ސެޓް ވީމަ ޔޫން ބުނީ އައިސް ކްރީމް ދޭށޭ އެހެންވެ އެ ދިނީ. އާލިމްބެ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ.” ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“މަށަށް ހީވަނީ ޔޫން އާ އާލިމް އާ ހެން ސެޓް ވީ..” މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“ނޭނގޭ ތިއެއް. ކޮންމެ ރެއަކު ކަހަލާން އާއިޝް އާއެކު މުޅު ރަށް ވަށާ ބުރު ޖަހަން ދާއިރު.”ޔޫން ބުނެލިއެވެ.އެހެން ބުނުމުން އާލިމް ދޯ އޭ ބުނެލިއެވެ.
“ބަ*** .. ނުޖެހޭނެ މަށާ އާއިޝް އާ އަޅު ވާ ކިޔާކަށް…. ހުން ނިކަން ފޫހި ވޭ……” ރުޅި އައިސް ހުރެ މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
“ތިހުރީ މަ އާއިޝް އޭ ބުނެލައިގެން ވި ވަރު. ދުވަސް ކޮޅަކުން މަލްޝާއެންޑް އާއިޝް ގެ ނަން ލޯބި ވެރިންގެ ލިސްޓާށް އަރާނެ ހެން ހީވޭ.”އާލިމް ބުނެލިއެވެ.”އާލިމް ކޮން އިރަކު މަލްޝާ އާ ދިމާލަށް ތިހެން ކިޔަން ފެށީ. މަލްޝާ އަދި ނުވޭ މީހަކާ އިންނަ ވަރެއް. މަށަށް ހީވަނީ އާލިމް މީހަކާ ދެވަން ވީހެން…މަލްޝާ އާ ޖައްސާލާގެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް” އާބިދާ ރުޅި އައިސްގެން އެއްޗެހި ކިޔަން ފެށިއެވެ.”މަންމަގެ ރަން ދަރި ވީމަ ދޮން ފުތު ވާނެ. އޭނާގެ ކުށެއް ނުފެންނާނެ” ޔޫން ކަންފަތް ބުޑުގައި ވައި އަޑުން މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
***
ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށިއްޖެވެ.
“އައްސަލާމް އަލައިކުމް. މީ. ނިއު ތި ކުދިންގެ ކްލާސް މޭޓެއް.ހިޒް ނޭމް އިޒް ހައިޒަލް. އެންޑް ހައިޒަލްގެ އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ އީވްލީން މި ހުރީ… ހުރިހާ ކުދިންވެސް މި ދެ ކުދިންނާ ޓޯލކް ކުރާތި.”
އާއިޝް އެހެން ބުނެ އެ ގަޑި ފެށިއެވެ. ގަޑިއަކަށް ފަހު ގަޑިއެއް ނިމެމުން ގޮސް އެ ދުވަހުގެ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެވެ.ޔޫން އާއި މަލްޝާ ވަރު ބަލި ކަމާއެކު ގެއަށް ދިޔުމަށް ހިނގައި ގަތެވެ.” ހައިޒަލް ހާދަ ހޭންޑްސަމް އޭ…” މަލްޝާ ޔޫން ކައިރީ ބުނެލިއެވެ.
“އާއިޝް ހާދަ ދެރަ ވާނޭ… ހައިޒަލް އާ ރައްޓެހި ވީމާ ..
ޕްލީޒް ތިހެން ނުހަދާ…. ”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“ޕިސް ޕިސް. މިހެރަ ޔޫން އަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އާލިމް މޮޔަ ބޭސް ކާން ދީފަ… ހުއް” މަލްޝާ ބުނެލިއެވެ.
އެކަހަލަ ވާހަކަ ތަކުގައި ދެ ކުދިން ގެއަށް ގޮސް ވަދެވެ. ސިޑިން އަވަސް އަރުވާލައިފާ މަލްޝާ އަރައި ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެ. އޭރު ޔޫންވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެ.
މަލްޝާ ދަބަސް މޭޒުމަތީ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބުރުގައި ހުރި ޕިންތައް ނައްޓަން ފެށިއެވެ.
މަލްޝާ ކުރިން ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުނު ކަމުގައި ވި ނަމަވެސް މިހާރު މަލްޝާ ބުރުގާ އަޅާފިއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫން ބޭނުން ބުރުގާ ނާޅައި ހުންނާށެވެ. އެހެން ކަމުން އާބިދާ އެކަމާ މާ ވަރަކަށް އަޅައި ނުލީ އެއީ އެހެން މީހަކުގެ ދަރިއަކަށް ވާތީއެވެ.
ދެމީހުން އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮށްލައި ނިންމާގެން އައިސް އޭސީ ޖައްސާލަައި ނަމާދު ކުރިއެވެ.އެއަށްފަހު ދެމީހުންގެ ފޯން ހިފައިގެން އެނދު މައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. މަލްޝާގެ ފޯން އިން އިންސްޓަގުރާމް އާއި ފޭސް ބުކް ބަލާލިއެވެ.
ގުރޭޑް ހަތެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ހަބަރު ބަލައިފާ މަލްޝާ އަށް ރޮވުނެވެ.
އާބިދާ އައިސް ކުއްލިއަކަށް ދޮރުފަތުގައި ތަޅަން ފެށިއެވެ.”ދަރިފުޅުމެން އާދޭ ކާން.” އެހެން ބުނުމުން ޔޫން އަވަހަށް ބޭރަށް ދިޔައެވެ. މަލްޝާވެސް ބުރުގާ އަޅައިލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ފޯނަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިގެން މަލްޝާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ ކަހަލަ އެވެ. ސިޑިން މަލްޝާ ފައިބާ އުޅެނިކޮން ފައި އަރި އަޅާލިއެވެ. އެ ވަގުތު ވީ އާއިޝްވެސް ސްކޫލުން އައިސް ސިޑިން މައްޗައް އަރަމުން ދިޔަ ވަގުތަށެވެ.  އާއިޝް މަލްޝާ އަރި އާޅާލުމު ހިފެހެއްޓިއެވެ.”ދެން ވެސް ބަލައިގެން އުޅޭތި.” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ. މަލްޝާ ފޯން ނިއްވާލުމަށްފަހު ފޯނު ހިފައިގެން ތިރިއަށް ދިޔައެވެ. ކާކޮޓަރިއަށް ވަތް އިރު ޕިއްޒާ ހަދައިފާ ހުއްޓެވެ. މަލްޝާ ދެ ފޮތީ ޕިއްޒާ ކައި ލުމަށްފަހު މައްޗައް ދިޔައެވެ. އޭރު ޔޫން ޕިއްޒާތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގެ ސްޓޯރީ އަށް ލާންފެށިއެވެ. މަލްޝާ އަކީ އެކަހަލަ ކަންތައް ދެކެ ފޫހި ވާ މީހެކެވެ. ފޭސްބުކަށް ވަންނަން ފެށީވެސް ކްލާސް ކުދިން މަލާމަތް ކުރާތީއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ވެސް މަލްޝާ އިންސަޓަގުރާމް އަށް ވަދެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް އެންމެ ފޮޓޮއެއް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފޮޓޯއެަ ނުލައެވެ.

108

17 Comments

 1. §HåĂĶĶÓ

  November 17, 2019 at 9:02 pm

  Hellow readers.. mi part kuru vaane. Ekamahttakai vv bodah maafah edhen… and commenteh kollaathi hurihaa kudhin ves…

 2. Haha

  November 17, 2019 at 10:32 pm

  Unbelievable things happening in this story.

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:09 pm

   Ohh.. 😊

 3. ރާނީ

  November 17, 2019 at 11:04 pm

  V reethi ……..❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️😍😍😍😍

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:09 pm

   Thank u raanee👍👍🖤❤💞💜

 4. Maisha maii

  November 17, 2019 at 11:13 pm

  Varah reethi mi part vx. Waiting for next part

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:10 pm

   Awww… thank you mai…❤🖤❤💞💞💜

 5. Meekkomee

  November 18, 2019 at 12:20 am

  Varah varah reethi ingyy mi part ves😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️whn is next part 😉😊 curiously waiting for it 😘😘😘😘😘 lyssm😘😘❤️❤️❤️💯💯💯💯 One of my favourite story 😘😘😘😘😘😘😘😘❤️❤️

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:11 pm

   Thank you for a colourful 💞💞💜💜comnent meekko…❤🖤🖤💞

 6. Kylie

  November 18, 2019 at 11:12 am

  V reethi mi part vx…. Waiting fr nxt… LYSM sis..

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:11 pm

   Thank u kai…❤👍👍

 7. Kairaa

  November 18, 2019 at 11:39 am

  Wowwww….. Vvvvv reethi mi part ves… And Vvvvv reethi mi story gendhaa goi vx…… And whn nxt shaa…. Ly shaa

  • §HåĂĶĶÓ

   November 18, 2019 at 12:12 pm

   Awww💜💞❤💞💜 kylie.💞❤💞❤💞💜🖤💜💞 Thank you sos so much..💞💜💜💞🖤.. next vv avahah❤💜💞🖤

 8. Yanaa

  November 18, 2019 at 7:35 pm

  Varah💞💞💞 varah💞💞💞reethi💞 maa sha Allah💞💞💞💞waiting💞for💞💞💞the💞💞💞next💞💞part❤❤❤❤lysm sis

  • Shaa

   November 18, 2019 at 10:10 pm

   So sweet thank u for beitoful comment sis.🖤👌👌

 9. 🤩

  November 18, 2019 at 9:24 pm

  Vrh nice story eh ekam vrh mistake. Vex ebahuri n jumlathahvex hama nujehey

  • Shaa

   November 18, 2019 at 10:11 pm

   Thanx. I will try to correct

Comments are closed.