ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -4-

- by - 135- November 5, 2019

 

އިސާހިތަކު މަލްޝާ އަށް ރޮވުނެވެ.ހިތުގެ ހިނގުން ކުރިއަށް ވުރެ ބާރު ވަމުން ފިޔަ އެވެ. ތެޅި ތޭޅި އޮތް ހިތަކާއެކު މަލްޝާ އަނގަ ހުޅުވާލިއެވެ.
“އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނެއް ނެތް މި ދުނިޔެ އަކު އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަހަރެން ެުފަން ވުމުގެ ކުރިން ނިޔާ ވީ. ދެން އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަންނަށް އެންމެ 5 އަހަރުގަ ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކެއްގަ މަރުވީ…ދެން ބަލަމުން އައީ އަހަރެންގެ ބޮޑުދައިތަ. އަހަންނަށް އަޅައި ވެސް ނުލާ. ކޭތޯ ވެސް ބަލައި ނުލާ.” މަލްޝާ އަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ. މުޅި ގައިން ވަރު ދޫވެ ލޮލަށް އަނދިރިވާން ފެށިއެވެ.މަލްޝާ ގެ ހަރަކާތަ ހުސް ވިއެވެ.
“މަލްޝާ.” މަލްޝާ ވެއްޓުމުން އާއިޝް ބުނެލިއެވެ. އާއިޝް މަލްޝަ ނަގައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ.
**
“މަލްޝާ މޫސާގެ އެހީތެރިއަކު.” ޑަކުޓަރު ބޭރުގައި އިން ޔޫން އަށާ އާއިޝްއަށް އިޝާރަތް ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އާއިޝް ޑަކްޓަރާއެކު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެ.
“މަލްޝާ މޫސާގެ ސިކުނޑިއަަށް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބަސްތަކެއް ވަނީ ހަނދާން ކޮށްފަ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ކުއްލި ޝޮކެއް ލިބުނީ. މި ކަހަލަ ޝޮކް ތަކުގަ ހޭ އަރާނެ ވަކި ވަގުތެއް ނޭނގޭ.. ހޭ އަރާފާނެ 1 މަސް 2 މަސް 3 މަސް ކީއްކުރަން އެއް އަހަރު ފަހުން ވެސް ” ޑޮކްޓަރު ބުނެލިއެވެ.
“އެކަމް ޑޮކްޓަރ. އަށް ކުރެވޭނެ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ވެސް ނެތްތަ؟ ”
އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“ޔެސް.ކުރިން ވެސް ބުނިފަދައިން ނޭނގޭ އޭނާ ހޭ އަރާނެ ވަކި ވަގުތެއް.”
ޑޮކްޓަރު އެހެން ބުނުމުން މާޔޫސް ކަމާއެކު އާއިޝް ބޭރަށް ނިކުތެވެ.”ކިހިނެއް ވީ މަލް އަށް… ޕްލީޒް ބުނެބަލަ…” ޔޫން އާއިޝް ކާރިއަށް ގޮސް ބުނެލިއެވެ. އެ ވަގުތު އާއިޝް އަށް ރޮވުނެވެ.” އާއިޝް ބުނެބަލަ… އާއިޝް… ޕްލީޒް” ޔޫންގެ އާދޭސް އެއްވެސް ވަރަކަށް އާއިޝް އަށް ނީވޭ ކަހަލައެވެ.”ޕްލީޒް..ޕްލީޒް.” އާއިޝްގެ މޭގައި ތަޅައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.”މަލްޝާ ހޭ އަރާނެ ވަކި ވަގުތެއް ނޭނގޭ.” އާއިޝް ދެލޯ މަރާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ވަޓް. ދެން މަލްޝާގެ ކިޔެވުމޯ… އަޅޭ.. މީ ކޮންފަދަ އިމްތިހާނެއް.” ޔޫން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
އެ ވަގުތު އާއިޝްގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށިއެވެ.
“ހަލޯ މަންމާ” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“މިހާރު އެ މަންޖެ ރަނގަޅުތަ؟”
މަންމަ ބުނެލިއެވެ.
“މަންމާ ކިހިނެއް ރަނގަޅު ވާނީ… މަލްޝާ ހޭ އަރާނެ ދުވަހެއް ޑޮކްޓަރަކަށް ނޭނގޭ.” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“ދަރިފުޅަށް އިނގޭތަ ތި ކިޔޭ އެއްޗެއް.”
މަންމަ ބުނެލިއެވެ.
“އާން މަންމާ. މިހިރީ މަގެ ކާރީ ޔޫން ވެސް އަހާބަލަ ” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.އާއިޝް ހުރީ ގޮތް ހުސްވެ ބޭހޯސް ވެފަ އެވެ.”މަންމަ މިދަނީ.”
މަންމަ ބުނެލިއެވެ.
މަލްޝާ އޮތް ކޮޓަރިއަށް ވަދުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އާއިޝް އެ ތަނަށް ވަނެވެ.
އެ މައުސޫމް ކުއްޖާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.ޔޫން ވެސް އާއިޝް މަލްޝާއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓަިގެން ހުއްޓާ އެ ތަނަށް އައެވެ.
“އާއިޝް ކީއްވެތަ އޭނަ ކައިރީ އެހެން އެހީ..؟
އަޅެ އަހަރެން ކައިރީ ބުނި ނަމަ. އެއްނު.!”
ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“ޔޫން އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ މިހެންވާން ވީ ސަބަބެއް.” ހާސް ވެފައި ހުރެ އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.

“ކެތް ކުރޭ. އަދި މަލް ހޭ އަރާނެ.” ޔޫން ބުނެލީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ރާގަކަށެވެ.
“މަލްޝާ އެއީ އަހަރެންގެ މީހެއް ނަމަ.” އާއިޝް އަށް އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގަ ބުނެވުނެވެ. “ވަޓް. އާއިޝް އިނގޭބަތަ ތި ކިޔޭ ނުކިޔޭ.” ޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“މަށަށް އެނގޭ އޭނަ އެ ބުނި އެއްޗެއް.އޭނާ ލޯބިވެޔޯ މަލްޝާ ދެކެ” އާލިމް އާއި އޭނާގެ މަންމަ އެ ތަނަށް ވަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

އާއިޝްގެ ހަނދާނަށް އައީ އާއިޝްގެ މާޒީ އެވެ.
**
ގެއަށް އައިސް ވަދެވުމާއެކު ފުން ނޭވާ އެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އާއިޝް ވަރަށް ފޫހި ގޮތަކަށް ލެޕް ނަގައި ބަލާލި ހޭންގުއައުޓުސް އެވެ. އޭރު ތިން މީހަކު މެސެޖު ކޮށްފައި ވެއެވެ.”ހައީ. އައެމު ގާޔޫ.” ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ގާޔޫ ބުނެލިއެވެ.
“އަހަރެން މި މިގޭގަ ހުންނަ ކުއްޖެއް.” ގާޔު ބުނެލިއެވެ.
**
“އާއިޝް” ހިޔާލްތަކުން ބޭރު ވެވުނީ އާލިމް ގޮވާލުމުންނެވެ.”ކިހިނެއް ވީ ”
އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“މާ ފުން ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި ހުރީމަ ހަމަ ގޮވާލީ.” އާލިމް ބުނެލިއެވެ. “ހޫމް މަގޭ ލާނެތް ދޮންބެ. މަ ދަނީ. އެކަމް މިރޭ މަ އަންނާނަން އޭނަ އެކަނި ކުރާކަށް ނުވާނެއްނު” އާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
“ހޫމް. އެހީވާން ޖެހޭނެ ދޯ. މަ ހުންނާނަން 12 ޖަހަންދެން މިރޭ” އާލިމް ބުނެލިއެވެ.
ޔޫންގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށުމުން ބަލާލިއިރު ގުޅަނީ މަންމަ އެވެ.”ދަރިފުޅު ކޮންތާކު.”
ޔޫންގެ މަންމަ ބުނެލިއެވެ.
“ހޮސްލިޓަލުގަ. މަލް އަށް ކަމެއް ވީމަ މަންމަ އާދެބަލަ” އެހެން ބުނެ ޔޫން އަށް ކެތް ނުވެގެން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ޔޫންގެ މަންމަވެސް ދުވަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އައެވެ. “ދަރިފުޅާ ކޮބާ މަލް” ހޮސްޕިޓަލު ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޔޫންގެ މަންމަ ޔޫން ގައިގާ އޮޅުލައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދަނީ. އަންނާނަން މިރޭ.” އާއިޝް އެހެން ބުނުމަށްފަހު އެ ތަނުން ދާން ހިނގައި ގަތެވެ. މަލްޝާގެ އެކި ހިޔާލްތައް ބޯ ވަށައިލާފާ ވެއެވެ. އެ ހީލުމާ އެ ދޮން ރީތި މޫނެވެ. އެ ކުދި ދަތްތަކެވެ. އެ ފަން އިސްތަށިގަނޑެވެ.އެ ހިޔާލްތަކާ ބޭރުވުމަށް އަނެއްކާވެސް މާޒީ ހަނދާން ކުރަން ބޭނުން ވިއެވެ. އާއިޝްގެ މާޒީ އަކީ ފޮނި އެއްޗެއް ވެސް ނޫނޭވެ. އަދި ހިތި އެއްޗެ ވެސް ނޫނެވެ.

135

ShAaKkO Mi

Thank u for suppot A proud author of.: 1.libumey edheny 2.badhal 3.loabi nuve vunu nama. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 💞🥰

You may also like...

80 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Varah reethi mi part vx💜💙💚💛❤. Malshaa ah evy haadha dhera gothekey dhw. Alhe. Malshaa hey aruvahchey avahah. When next? Waiting for next part🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 2. After a long braek mi othy 4th part ves up vefai. And pls mi vaahaka aa medhu dhekey goiy comment akun buneladhechey. And next part las vun ekashygen vey. These days are busy days cox mi aharuge fahu kolhu v ma vv gina baithakun test kurey. And mi bai ves kamudhaane kamah ummeed kuran.thidhevva support shaage hithun hama nufilaane
  Have a gud night.

  1. Adhi ekkan thah.
   Malsha hey araafiyya kihinehbaa vaany?
   Malsha aaish ah maafu kuraanebaa maafah edhijja.?

 3. I think you should keep the story long so that it attracts the attention of people I am in love with the story and I am eagerly waiting for the next part please make it a long I love both you and your story

 4. Varah Reethi ingyy😘😘😘❤️❤️❤️ I think first word will be aaish ehn nunyy where am I 😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😂😂 malsha will forgive him ….. because she love him that’s y ………….. Whn is next part 😉😊😊😊 curiously waiting for the next part 😉😊😊😊 lysssssm ❤️😘😘😘😘😘😘

  1. Mekko. Yh thank u ingey dhen vaane goiyy predict kollyma alhey hingaa dhw balamaa. And thannyou for a nice comment

 5. Hey shaa???Mimmi ge story ga jiji are dhimaalah comment kohffa Ae shaa tha????Jiji dheki rulhi anna sababu bune dhy bala????Adhi kihinei shaa ah jiji ehaa rangalhah ingeni????

 6. Shaakko… i heard v unexpected news of u and jiji… is it true???🤔🤔🤔🤔🤔 I just hope it is not a true… cause i trust u shaakko..and i really dont want to expact that from u..btw story hama habeys😍😍😍😍😍😍😍 exam feshi eyru oheema kurin part ah comment nukurevunee..sorry…😢😢😢😢😢😢😢waiting for next part…purple u💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 7. Why most of u r thinking thats all my fault…its not only my fault dhw..jiji aa hedhi ehen vaan jehun sababu bunebala dhw…hama kameh vaa irah jiji mathi..thihen vanyaa salaamatheh kobaa…jiji ah trust kuran byenun nuuniyyaa nukuriyas jiji ah varihama…ekam hurihaa kameh jiji ge bolah nujahaga dhwwww….hageegaiy balaafa ehcheh kiyanya vx rangalhu kahneyge…jiji mi site ah vahnaathy hithah thadhuvaa kudhin vx ulhey dhww

  1. Noway. Shaags hithakah jiji aa hedhi evves asreh nukurey. And dhera eh ves nuvey thyna aa hedhi

  2. Ohh reallyy..i don’t care u ge hithah asaru nukuriyas…eyaky jiji balan beynun vaa kameh vx nuun…I’m not u ingey maa jazbaathee vegn ulheykah…n nuvx bunan dhera vaa she key vx…huhh

  3. Aslu mihaaru kihineh thr mivanee…. Mi vegen ulhey gotheh buney dhyba kn mess kuhjaku…. Aslu vx hama eh gothah vx neyge mi vanee kihineh kameh… Mi site ga vx mal ge site ga vx…aslu mi gothah kn thah vaan jehunu sababeh and bunedhyba….aslu enmen vx bunedhyba kobaa thr aslu massala akee….mihen dhimaavaan jehunu sababu vx bunedhyba…….

  4. IDK actually…kohme vx sababekey kiyaafa jiji mathi alhuvanyy dhw eyyy…e sababu bunedheykah neyge ekakah vx…Dhen I ge mathi elhuvumuge beynunaky kobaatha😠

  5. Sababu thah dhakkan beynumiyya jiji dheke enmmen rulhi annaane. jiji thi gotahah shaage story ah comment nukoh ehn story akah vomment kurey

  6. U aa hedhy miah comment kuran jehuny vx…u started dhw hama kohme vx ehchekey kiyaafa hama…mi vhk ga comment nukoh hurefaanan sababu bunan kerenyaa..ekan vx viyyaa rangalhey…huhhh

  7. U aa hedhy miah comment kuran jehuny vx…u started dhw hama kohme vx ehchekey kiyaafa hama..sababu bunanya a bunebala

  8. jiji hy nukuraathi shaa aky vv hiyy bali myheh kamah. Sababu vv saafu. Adhives kurevunu kuh neyngenytha.? Javaabu dhybala. Mi publice thereyga jiji beynun vany dhw amilla ah beyzaaru vaan? Bunebala.. mi suvaalthakah javaabu dhy… eyrun jiji mi public ga beyzaaru kollaanan. 🤣

 8. IDK actually…kohme vx sababekey kiyaafa jiji mathi alhuvanyy dhw eyyy…e sababu bunedheykah neyge ekakah vx…Dhen I ge mathi elhuvumuge beynunaky kobaatha😠

  1. Neyge mashakah…gaamu vx i eh naalhuvan jiji ge mathineh…dhn neyge ehn kudhin ge gotheh…

 9. Oh really…adhi vx jiji tha beyzaaru nukohlevigen thi ulheny…Dhen mikan mi hisaabun nimma dhen..mi kamuge sababu dhen hus thuraa..n btw I also know ingey u beykaaru kohlan mithaa…ekm dhen mihaa hisaabun mikan nimmaalan hama beynun v..hope you’ll get wat I’m saying…ngeyyy

 10. Goiy hus v ky nuun ngey ishaa…migothah public site ehga thalhaa folhun ufehdhyma meehunnah kamaku nudhaane…u ah rangalhah mibuny..u aky author v ma u beyzaaru kohlan beynun nuvaathy hama bunely..jiji aky ehaa faseyha in dhoo kuraane meeheh nuun ngey ishaa ehen hadhaifiyyaa..ishaa mithanuga beyzaaru kohlaifiyya ishaa ah huthuru vaanethy…ekam miaa idhikolhu vehjiyyaa u ah rangalhu bondi eh libeyne kan handhaan kuraathi…furathama rangalhah ehchekey bunyma vx negy nubai maana

 11. Goiy hus v ky nuun ngey ishaa..ishaa ah vx rangalhah mibuny..author akah ve hure thigothah ulhumaky rangalhu kameh nuuney..ishaa beyzaaru kohlan mashah vx ngey…ekm ishaa ah adhi eh furusathu dheyn mibuny.

  1. Kihineh magey beyzaru kurany.? Buney. Magey beynumeh noon ithuru chanceh. And author akah ve hure ves ingey and hunnaathi balan beyzaaru kollaatan. Thy mihaary goiyy neyngey varah kuda kujjeh noon.

 12. Ey ishaa. Maa nufuppachey😡. jiji aa dhimaalah thigothah vaahaka dhahkan iru neyngeytha evaa gotheh? Ma bunefaanan adu ahaa… Thihen kae kithame v fuppiyas hama beyzaaru vaany kae. Ma dheken ehen writers vx. Ehen writers vx readers ah respect kureh. Ekam thi ishaa nubai nulafaa janavaarakaa ehfadha

  1. Thy jiji kan yageen.nufuppa hurey. Writer ah ves kuda minehge respect eh kollith e jiji eyn? Balaabala. Nikan visanbala…. adhives ma dhw goas vany. Ma mi kurany faalhu kan bodu gothuga olhu vaalumuga niyathaku noon. Magey amilla namugai. Aharen beynun dhogu nuhadha veytho balan. Aslu hagee gathugai jazly aky vv understand nuvaa myheh. Ma dhen jazly akaa talkeh nukuraanan. jijige aslu nan mi buny shaage ves aslu nan beynun kuryma. 🥺

  2. Thee hama aslu vx jiji thr….🙄🙄🙄🙄🙄kn me meehakas insanun naa dhimaalah janavaarunnah govaakah nuvaane….😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠shaa vx hama hadhavaafa vanee hama thi meehaa hehdhevi faraai….ekan handhaan kuraathi kn me meehakas……

  3. Alheyy…e jiji eh nuun…thikahala ehcheh shaa kyhve thibuny…jiji nukuraa kamehge ilzaam jiji ge boluga elhuv thi..v dhera vehje shaa..Dhen alhe mikan hhuhtaalan v ehnu…mihen shaa aa tholhen abadhaku jiji beynumeh nuun..n jiji ge aslu namakee jazly eh nuuney…jiji thi kudhinnaaa rulhin comment kuri iru vx janavaarekey govaafa nuhunnaane….egothah govaane kujjeh nuun jiji aky..In Sha Allah..n kairaa thibuny rangalhu vaahaka eh..aharemen hurihaa insaanun vx hehdhevii hama eh faraaiy…ekamu vx jiji nukuraa kamehge ilzaam jiji ge boluga elhuvyma v dhera vehje..dhekudhin hihama nujehidhaaane jiji ah kiyefa huri ehchehin..ehen viyya maafah edhen…n jiji aky ehaa hih Haru meeheh nuun..heyo hithun maafu kohfin..ngeyy

  4. Its ok…jiji ah maaf kohffin….kairaa nubunan jiji ekey eii….ahaaly hama aslu vx eii jiji hehyeey eii……dhn jiji hiyy hama nujehey baheh bunevifa othiyaa maafah edhen….

  5. Ehn buny shaa nukuraa kamehga jiji shaage boluga ves jehyma nad mi kan huttaalan shaa ves beynun so sorry…

 13. Pis pis….huvaa kohffa mi buny mi dhemy hun abadhu fight ga🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦dhn thikan dhemeehun huhtaalaa….

 14. Mi shaa aky vv rangalhu kujjei. Shaage friendeh mi. Ham vv good girl eh but eyna ah kameh koffiyya nuvatha ehcheh kiyaafiyya eynaa rulhyge ithurun dhera ves vaane. So shiba bunelan beynumy shaa you are best ey

  1. Yh she good and kind…..and i dont know what to say shaa ge rangalhu kamah….i will say that i trust her a lot…..and we will be frnds forever iraadhakurehviyaa….and shiba u hangouts use kuran thr…i want tlk to you….

Leave a Reply

Your email address will not be published.