މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 3

- by - 57- October 19, 2019

އަހަރެން ކުރި ބެލުމެއްނެތި ބާރަށް ދުވަނިކޮށް ކުރިމތީގަ ހުރި މީހާގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ބިންމައްޗަށް     ވެއްޓުނެވެ…. އަހަރެންގެ ފައި މަށައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮއްލާފައި ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. “ބައްޕާ…. ނުވެސް ބުނެ އެންނު ތިއައީ ރޭގަ ގުޅީމަވެސް ބުނީ ނާދެވޭނެޔޯ ރަށަކަށް” ކުރިމަތީގައި ހުރީ  އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ބައްޕައެވެ. އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއްނެތި އަހަރެންގެ ބައްޕަ ގައިގައި އޮޅުލަިގަތީމެވެ. ފަޔަށް ތަދުއިހުސާސްވެސް ނުވާކަހަލައެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ އަހަރެންނަށް މި ފެނުނީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް   ފަހުންނެވެ. “ދަރިފުޅާ ބައްޕަ ބޭނުންވީ ބައްޕަގެ ކުޑަ ކުޑަ ޕްރިންސަސް އަށް ސަޕްރައިސް އެއް ދޭށޭ” ބައްޕަ އަހަރެންގެ  ނޭފަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ކަމޯން ބައްޕާ.. މައިއްކޮ އަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫނޭ.. އައި އޭމް 14 އިޔާސް އޯލްޑް ނައު” އަހަރެން ފޮނިވެލަމުން ބުނެލީމެވެ. “އަހަ އަހަ ދަރިފުޅު ބޮލުގަ ނުރަ ޖަހާ މުސްކުޅިވެ ހަންޓޯޓޯ ވިއަސް ތީ ހަމަ މި ބައްޕަގެ ހުރި ހަމައެކަނި  ފުރާނަ” ބައްޕަ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޯ އިސާހިތަކު ކަރުނައިން ފުރުނެވެ..  ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. “ބައްޕަ މިހާރު ތިހިރީ މުސްކުޅިވެފަ .. ދުވަސް ކޮޅަކުން ދަޑި ގަނޑެއްގެ އެހީގަ ހިނގަން ޖެހޭނީ އަހަ އަހަ…” އަހަރެން ބައްޕަގެ ބޮލުގައި އިން  ނުރައެއް އުފުރާލަމުން ސަމާސަ ކޮއްލީމެވެ. އަހަރެން ބައްޕަ ކާރީގައި ހުންނަ އިރު ވަރަށް ތުއި ވެވޭކަން  އެނގެއެވެ.. 2 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުރެ ޅަވާނެއެވެ.. ނަމަވެސް ކީއްތޯ ކުރާނީ ލޭގަ ހިފާފަ ހުރި  ކަމެއް ބަދަލެއް ނުވާނެތާ .. އަހަރެންނަކީ ބައްޕަ ގެ ހުރި ހަމައެނި ކުއްޖާ ކަމުން ކުޑައިރުއްސުރެ އަހަރެން     ގެންގުޅުނީ ވަރަށް ތުއްތު ކޮށެވެ..”ބައްޕާ  (ދޮންމަންމަ) ދައްތަ އެއް ނާދޭތަ” އަހަރެން އަހާލީމެވެ.” ދައްތަ އުޅުނު ވަރަށް އަންނަ ހިތުން އެކަމަކު އޮފީހުގަ މާ  މަސަތްކަތް ބުރަވީމަ ނާދެވުނީ” ބައްޕާ ބައްޕާ… ދެން ނުދައްޗޭ މައިއްކޮ ދޫ ކޮއްފަ… ” އަހަރެން އާމު ކޮށްކުރާ ޝަކުވާ މިއަދުވެސް ކުރީމެވެ. ދަރިފުޅާ… ބައްޕައަކަށް އަބަދަކު ދަރިފުޅުގާތުގައެއް  ނުހުރެވޭނެ ކަން އެނގޭނެ ދޯ..ބައްޕަ ދަރިފުޅާ ކިތަންމެ ދުރުގަ ހުއްޓަސް .. ބައްޕަ ދަރިފުޅުދެކެ ވާލޮއެތްބަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާނަނާނެ” ބައްޕަ އަހަރެން ހިންހަމަޖައްސާދޭން  މަސަތްކަތް ކުރިއެވެ.. ގޭގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ފިހާރައިން މެގްނަމް ގަނެގެން ބޮއެނިމުމުން ބައްޕަ އަނެއްކާވެސް ފުރަން ދިޔައެވެ. ބައްޕަ އަކީ ބޯޓުދަތުރު ކުރާމީހަަށް     ވުމުން .. ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ކަނޑުމަތީގައެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ގެއަށް ވެންނީމެވެ….މާދަމާ ހެނދުނު މާލެ ދިއުމަށް ފުރަންޖެހޭތީ އަހަރެން އަވަހަށް ނިދަން އޮށޯތީމެވެ…6 ޖަހާލި ހާއިރު މާވަށުން ލޯންޗް ނައްޓާލީ  ކައްދޫ އަށް ދިއުމަށެވެ. އަހަރެން ލަޔާއަށް ގުޅާފައި ދާވާހަކަ ބުނުމުން .. ކުރީބައިގައި އޭނާގާތު ނުބުނުމުން ފަތިވަރު ގޮވަން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ނޯސިގްނަލް އޭ ކިޔަމުން ފޯނުކަނޑާލީމެވެ….ފްލައިޓް ގޮސް ހުޅުލޭގެ  އެއާޕޯޓުގައި ޖެއްސިއެވެ. އަހަރެންނާނި، މަންމަ، ޑެޑީ އާއި ކޮއްކޮ މާލެ ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. އަހަރެމެން  އުޅޭ ގެއަށް ދެވުމުން މަންމަ އާއި އަހަރެން ގެ ސާފު ކުރަަން ފެށީމެވެ. ކޮއްކޮ އައިގޮތަށް އައިސް ޑެޑީ އާއި  ދެމީހުން ނިދީއެވެ. މުޅިގެ ސާފުކޮށް ނިމުނީ ހަވީރު ވީފަހުންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ފާޑަކަށް ރޯގާވެސް ޖެހިފައެވެ. އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް    ފެންވަރާލައިގެން  އެނދުމަތީ އޮށޯވެލީމެވެ. އަހަރެންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ނިދުނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ގޭގެ ބޭރުގައި ހުރި މާގަސް ތަކަށް ފެންދޭށެވެ. ފެންއިސްކުރު ދޫކޮއްގެން ހުރީ ވަރަށްވެސް ބާރަށެވެ. ފަހަތުން މީހަކު އަހަރެންގެ ލޮލުމަތީގައި  އަތް އެޅިއެވެ. އެއީ ފިރިހެނެއްގެ އަތްތިލަކަން އަހަރެންނަށް އިނގުނެވެ. އެއަތުން ދޮވި މީރުވަހުން އަހަރެންނަށް  ފުންނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގުމުން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރެވޭތޯ ބެލީމެވެ. އެވަގުތު  އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ފެން އިސްކުރުން .. އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ރައިހާން ތެމެމުން ދިޔައެވެ. .. އަހަރެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މި ފެނުނު ހުވަފެން ނިމޭކަށް ހިތެއްނޭދެއެވެ.  ހަމަލޮލުން ފެންނަން ނެތް ކަމަކު ހުވަފެނުންނަމަވެސް ރައިހާންގެ އެ ޖާދުވީ ސޫރަ ފެނުމަށް މިހިތް އެދި ރޮނީއެވެ. ނަމަވެސް ކިއެއް ތޯކުރާނީ.. ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނުވާނެތާ..  ދުވަސް ކޮޅަކުން ރައިހާން މަތިން ހަނދާން ނެތޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަހަރެންގެ ސިކުނޑި.. މި ނާޒުކު   ހިތަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ. ސުކޫލު ފެށޭކަށް މާކު ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ.  އަހަރެން އަވަހަށް  މޫނު ދޮވެލައިގެން ސައިބޯން ދިޔައީމެވެ. “ދަރިފުޅާ… ލަޔާ އެއޮތް ގުޅަނީ ދޭބަލަ ފޯނު ނަގަން.. ފޯނު އޮންނާނެ މަންމަ މެންގެ ކޮޓަރިގައި..”  މަންމަ ސައި ތަށި ގިރަން އިނދެފައި އަހަރެން ގަތުގައި ބުންޏެވެ. އަހަރެންނަކަށް އަދި މަންމަ އެއް       އަމިއްލަ ފޯނެއް ގަނެއެއް ނުދެއެވެ. ގްރޭޑު 10 ނިމުމުން ނޫނީ ފޯނެއް ނުގަނެދޭނެ ކަމަށް މަންމަ ވަނީ ވަރަށް ސާފު ކޮށް  ބުނެފައެވެ. އެހެން ކަމުން ލަޔާ މެނަށް ވެސް ގުޅަން ޖެހޭނީ މަންމަ ނޫނީ ޑެޑީގެ ފޯނުންނެވެ. ” ހަލޯ ބީބީ… މިއޮތް ހެނދުނާ ކޮން ވަޑާމެއްތަ..” އަހަރެން ފޯނު ނެގުމަށް ފަހު ބުނެލީމެވެ.” މައީ…   މައީ އައި  ހޭވް    އަ ބިގް ބިގް ސަޕްރައިސް ފޯޔޫ… މައީ ގާތު މިވާހަކަ ބުނަން ރޭގަވެސް ގުޅިން އެކަމަކު މައީގެ މަންމަ  ބުނީ މައި އޮތީ ނިދާފައެވެ… އެހެންވެ މި ގުޅީ ހަމަ ނުހުރެވިގެން..” ލަޔާ ނޭވާލުމެއްނެތި ކިޔާ ނިންމާލިއެވެ. ” ޕިސް ޕސް ތި ތަންކޮޅެއް ލަސް ލަހުން ވާހަކަ ދެއްކިއަސް އަހަރެންނަށް އަޑު އިވޭނެޔޭ.. ދެން ބުނެބަލަ  ކޮބާތަ ސަޕްރައިސް އަކީ .. މައީ އަށް އިނގެއެންނު އަހަރެންނަށް ކެތް ކުރާކާށް ނޭނގޭކަން” އަހަރެން ނިދި ފާޑަކަށް ބުނީމެވެ. އަދިވެސް ރަނގަޅަށް ދެލޯ ނުހުޅުވެއެވެ. ” ގެސް ވަޓް… އައި އޭމް ޖޮއިނިން ހިރިޔާ ސުކޫލް ދިސް އިޔާ…. ސޭމް ކްލާސް ވިތްޔޫ …. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވީކޭން ސީ އީޗްއަދާ…” ލަޔާ އުފަހުން ފުރިގެންވާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. “ވަޓް………… އޭ ލަޔާ ޑޯންޑް ޖޯކް ވިތްމީ … އާޔޫ ސީރިއަސް؟؟؟؟؟؟؟” އަހަރެންގަ ދެލޯ ވަގުތުން ބޮޑުވިއެވެ.. ގޮބަޅިއެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ… ” ޔާ     މައީ .. ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ސީރެސްކޮށޭ މިބުނީ…” ލަޔާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.. އަހަރެން ހުރީ   ވަރަށްވެސް  އުފަލުންނެވެ. ” ލަޔާގެ މޮމް މެނާއެއްކޮއްތަ އަންނަނީ…. ” އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “ނޫނޭ ރައިހާން ތިއްތި ގެ ކުޑަ ކުޑަ ފެމިލީ އާއެކު އަންނަނީ.. އީވެން ރައިހާން ތިއްތި އިސް ކަމިންގ .. އިޓްވިލްބީ ސޯމަޗް ފަން ދޯ…….” ރައިހާން ތިއްތި ވެސް އަންނަ ވާހަކަ ލަޔާބުނުމުން … ވަގުތުން އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހި ނެގިއެވެ. ވާންވީ އުފާކަމެއް، ދެރަކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ  ލަޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ… ” ސޮރީ މައީ ފޯނު ބެލޭންސް ހުސްވެގެން ކެންޑުނީ އިނގޭ” ލަޔާ ކުރި މެސެޖް ކިޔުމަށްފަހު އަހަރެން އަނެއްކާވެސް ގޮސް އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓި ގަތީމެވެ. ” ވަޓް.. ރައިހާން އިސް ކަމިން!!! ކޮންމެ ދުވަހަކު އަހަރެންނަށް އޭނަގެ މޫނު ފެންނާނެ!!! ނޯނޯ ދިސް  ކާންޓްބީ ރިއަލް.. އައި މަސްޓްބީ ޑްރީމިން.. ނޯ ނޯ ނޯ….” އަހަރެން އަމިއްލަ ކޮލުގައި ހިފައި      ބާރުކޮއްލަމުން … މޮޔައެއްހެން ލޯގަނޑު ކުރިމތީގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. ރައިހާން ދެކެ    ލޯބިވާވާހަކަ  ލަޔާގާތުގައި ބުނަން ހިތަށް އެރިއެވެ.. ނަމަވެސް …. ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.. ލަޔާއަށް އިތުބާރު ނުކުރާތީކީ ނޫނެވެ. .. . ލަޔާ އަށް އެކަން އެނގިއްޖިއްޔާ އަހަރެންނަށް އުޅެން އުނދަގޫވާވަރަށް ޖެއްސުން ކުރާނެ ކަން އިނގޭތީއެވެ..”ނޭނގި ހުއްޓާ ފެނުމުން ކަލާއަވަސް ވިއޭ ހިތުގެ ވިންދު މަގޭނޭނގި ހުއްޓާ ވެވުނީ ފުން މި  ލޯބި. އައި ލަވް ޔޫ ރައިހާން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ޝަކުވާތަށް ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ގަނޑުކޮޅެއްގައި ލިޔެލީމެވެ. އެކަކަށް ވެސް  ނުފެނޭނެހެން އެނދުގެ އެންމެ އަޑިއަށް އެ ގަނޑުކޮޅު މަޅާ ލުމަށް ފަހު ވައްޓާލީމެވެ…އާދުވަހަށް އިރު  އަރައިފިއެވެ.. އަހަރެން ދުވަސް ގުނަމުން ދިޔައީ ރައިހާން އަންނާތީއެވެ. އެ މޫނު ފެންނާނެ ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. ދުވަސްް ތައް ހިނގާލެއް ލަސް ހެންވެސް ހީވެއެވެ. ރައިހާން އަށް ވަގަށް އަހަރެން ނެގި އޭނާގެ ފޮޓޯއަށް ބެލުން ނޫން ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނުކުރެވެއެވެ. .. . .. . ކޮންމެ ދުވަހަކު ލަޔާއަށް ގުޅާފަ އަންނަނީ ކޮން އިރަކު ތޯ އަހަމެއެވެ.. ކޮންމެ އަަކަސް ދުވަސް ތަށް  ފާއިތު ވަމުން ދިޔައެވެ. މިއަދަކީ ރައިހާން އާއި ލަޔާ މެން އަންނަ ދުވަސް ކަމުން އަހަރެން ގެ ހިތް  އަވަސް ވިއެވެ. ދެންމެ ލަޔާއަށް ގުޅިއިރު އޭނަ ބުނީ މިހާރު  ޓެކްސީ އަކަށް އަރައިގެން އުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީކަމަށެވެ.. އަހަރެން ގޮސް ގޭގެ ބޭރުގައި ހުރި ޖޯލިފަތީގައި  އިށީން ދެލީމެވެ. އަހަރެން އިނީ ވާހަކަ ފޮތެއް ކިޔާށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ގޭއާ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގައި މާ އަޑުގަދަ ކޮއްލައިގެން އުޅޭތީ އަހަރެންނަށް ފޮތް ކިޔަން އުނދަގޫވިއެވެ. އައި ރުޅިން ގޮސް  އެގޭގެ ދޮރުގާ ބާރުބާރަށް ޓަކި ޖަހަން ފެށީމެވެ. ޓަކި ޖަހަ ޖަހާ ދޮރު ނުހުޅުވުމުން އަހަރެން ހަޅޭ ލަވަން    ފޭށީމެވެ. “ބަލަ އަޑުގަދަ ކުރީމަ އަހަރެމެނަށް ވެސް އުނދަގޫވެޔޭ ..ކިހާ ބޮޑު” އަހަރެންނަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.. އެގޭ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.. ވަގުތުން އަހަރެންގެ އަނގަ  ބަންދުވިއެވެ. ކަރުތެރެއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހަރާލި ފަދައެވެ……..

57

You may also like...

38 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wow😍😍… Varah reethi mi part vx💞💞.. Curiously waiting for the next part… When is next???????

  ⚠Report!
  1. Thank u soo much maii… Veehaa VS avahakah next part up kohdheveytho balaalanan💞😊

   ⚠Report!
 2. Ohhhh…….👌👌👌👌 Kihineh thr vaan mi ulheny????💖💖💖 Mi part vx hama habeys..👍👍👍👍👍…. Can’t wait fr nxt…… 😉😉

  ⚠Report!
 3. Wooww….kihinehbbaa vaan eulhenee kaakubaa dhorumatheega ehuree…mi part vx varah furihama varah varah reethi

  ⚠Report!
 4. Mi part ves Varah reethi……….. Avahah next part up kohla deeba……….. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  ⚠Report!
 5. Story vvv reethi I’m really curious.. About dhn vaane gothakaa.. Who else is curious…. 😲😕😕❤️💞

  ⚠Report!
 6. Plsss Plsss Plsss upload the next part soooon…. I can’t wait…. Ey guysss let’s tell GURLL to upload it soooooooooooooooooon as possssible…….. 😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
 7. 😍😍😍😍🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️ vvvvvvvvvvvvvvvv rethi😘 curiously waiting for the nxt prt.🙂🙂😍😍😍🌹🌹🌹♥️♥️♥️

  ⚠Report!
 8. Nice as always.. Curiously waiting… Dont make wait too long yaar.. Please.. Love this story BTW.. And the only story i read lol

  ⚠Report!
 9. The story is awesome. And I’m curiously waiting for the next episode. But Let me tell you something. It isn’t a good thing for a 14 year old to fall in love isn’t it? So I think you should reconsider it. Plus let the readers know the days you’re uploading the episodes. It’ll be convenient for both the readers and you. Love the story btw☺️🖤

  ⚠Report!
 10. Actually…. Congratulations 🙂your stry is chosen for the weeks best stories. ☺️I loved your story very much 😍😍😍can I ask you that…… Who are those on the back ground picture 🤗🤗🤗🤗🤗please….

  ⚠Report!
 11. OMG!!! This part is just awsome 👍👍👍…… I’ll be waiting for nxt part….. And you k-drama fan eh tha???

  ⚠Report!
  1. Ekm neii adhi….publish nukurany kn neyge dhi dhw…😁😁😁😁😁😁😁😁😁will wait….

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.