ލޯބީގެ ނަސީބު- 11

- by - 98- October 14, 2019

ޝައިމް މުނާ ކިޔާ އެއްޗަކަށް ނުބަލަ މުނާ ކޮށްޕާލާފައި ގޭން ނެރެލިއެވެ.

*.*.*.*.*.*

މުނާ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮމުން އެކަނިމައި އެކަނި ދަބަސް ހިފައިގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. ގެއަށް ގޮސް މަރީނާ ފެނުންތަނާ މުނާ ބާރު ބާރަށް ރޮއެ ގަނެފަ މަރީނާ ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ.

”ދަރިފުޅާ ކިހިނެއްވީ؟… ކިހިނެއްތަ ވީ ނުރޮއެ ހަމަ ޖެހިލާފަ މަންމަ އަށް ކިޔައި ދީބަލަ” މަރީނާ މުނާ ސޯފާ ގައި ބައިންދަމުން އެހިއެވެ.

” މަ… މަ.. މަން.. މަންމާ.. ޝައިމް އަ.. އަހަރެން ވަރި ކޮށްލައިފި” މުނާގެ އަނގައިން މި ޖުމްލަ ނެރެވުނީ ކިރިިޔަ ކިރިޔާއެވެ.

” ކީކޭ ވަރިކުރިއްޔޭ… އަދި ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރިތާ ދެމަސް ވެސް ނުވެޔޭނުން… ކީއްވެ ވަަރިކުރަން ޖެހުނީ؟؟؟” އަނެއްކާވެސް މަރީނާ ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ނަމަވެސް މުނާ ގައިގަ ޖަވާބު ދޭނެހާ ހިތްވަރެށް ނެތެވެ. މުނާ ރޯވަރުން މަރީނާ ހަމަ އަކަށް އެޅުވޭތޯ އުޅުނެވެ. މަރީނާ މުނާ ކޮޓަރިއަށް ވައްދާފައި މުނާގެ ދަބަސް ކޮޓަރީގައި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ދޮރު ލައްޕާފައި ނުކުތެވެ. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮއެށް ވެސްމެއެވެ.

މަރީނާ ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ވިސްނާލަން އިނދެފަ ވީގޮތް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުން ވާތީ ޝައިމް އަށް ގުޅިއެވެ. އެއްފަހަރުން ޝައިމް ފޯނު ނެގިއެވެ.

” ކީއްވެ މަގޭ ދަރި އަށް ތިހެންތިހެދީ ޝައިމް” މަރީނާ ދެރަވެ ހުރެ ޝައިމް ކައިރީގައި ބުންޏެވެ.

” މުނާގެ މަންމަ އަކަށް ނޭންގޭނެ! މުނާ އެއީ ބޮޑު މަކަރުވެރި އެށް! މުނާ މަށާ އިނީ ލޯތްބަކުން ނޫން މަގޭ ފައިސާ އާ މުދަލުގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ. މިއަދު މަށަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަން އެނގިއްޖެ. އެޔޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ލޯބިވެޔޭ ކިޔައިން ހެދީ ހުސްދޮގު. އެހެންވެ މަކަރުވެރި ޔަކާ އިނދެގެން ނޫޅެން ވެގެން މި ވަރި ކުރީ” ޝައިމް ހަރުކަށި ރާގަކަށް ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.

” ނޫން… އަހަރެންގެ ދަރިއަކީ އެށް އިރެއްގެ ވެސް އެހާ ފައިސާ އަށާ މުދަލަށާ ދަހި ކުއްޖެށް ނޫން.. އޭނަ އަށް ރުފިޔާ ލިބުނަސް ހަމަ ގެނެސްދެނީ އަހަންނަށް… މުނާ ތިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ”. މަރީނާ އަށް ޝައިމް ކިޔާ އެއްޗެހިން ކެށް ނުކުރެވިގެން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.

= ތިން ދުވަސް ފަސް =

މުނާ އިންނަ ހާލު ފެނިފަ މަރީނާ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރެއެވެ. މުނާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 24 ގަޑިއިރު އަބަދު އޮންނަނީ ހިތާމަ ކުރާށެވެ. ކޮޓަރިން ވެސް ނުކުންނަނީކީ ނޫނެވެ. އެއްޗެށް ކަނީކީ ވެސް ނޫނެވެ. މުނާގެ މޫނުމަތިން ކުރިން ފެންނަ އުފާވެރިކަން މުޅިން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މުޅި މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ހިތާމައެވެ.

ކައިރާ ވެސް މުނާ އަށް މިހާރަކު ހަބަރެއް ނުވެއެވެ. ކައިރާ އާއި ޝައިމް މިހާރު އުޅެނީ ރައްޓެހި ވެގެންނެވެ. އަދި އެދެމީހުން އޮތީ ދެމަސް ފަހުން ކައިވެނި ވެސް ކުރަން ނިންމާފައެވެ. ޝައިމް މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް މުނާ މަތިންނެށް ހަނދާނެށް ނުހުރެއެވެ. ޝައިމް މުނާ އަށް ކަންތަށް ކުރި ގޮތުން ހަސަން ވެސް ޝައިމް ދެކެ ރުޅި އާދެއެވެ.

*-*-*-*-*

މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. މަރީނާ އާއި މުނާ އިނީ ކާކޮޓަރީގައެވެ. މަރީނާ ބަތް ކާން އިންއިރު ވެސް މުނާ އިނީ ނުކައި ހުސް ފެން ތަށްޓެއް އަޅައިގެންނެވެ. މަރީނާ މުނާާ ކައިރީގައި ކާށޭ ބުނީމަވެސް މުނާ އަނގައިން ނުބުނެ ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. މުނާ އެކޭ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެއްވެސް ނޫނެވެ. މުނާގެ މަންމަ އާ ވެސް އަނގައިން ބުނެލަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

މުނާ އެހެން އިންދާ މޭނުބައި ކޮށް ހޮޑު ލަވާ ގޮތްވިއެވެ. 3 ވަރަކަށް ސިކުންތު ތެރޭގައި މުނާ ދުއްވައި ގަތީ ހޮޑު ލާން ފާހަނަ އަށެވެ. މަރީނާ ވެސް މުނާ އަށް ވީގޮތެށް ބަލަން ބަތްތަށި ބަހައްޓާފައި މުނާ ފަހަތުން ކޮޓަރި އަށް ވަނެވެ. މުނާ ހޮޑު ލައިގެން ފާހަނަ އިން ހަމަ ހަމަ ނިކުތް ތަނާ ބޯ އަބުރަން ފެށިއެެވެ. އެހެންވެ މުނާ އަށް ހުރެވުނީ ނިށްކުރި މަތީގައި އަތް ޖައްސާލައިގެންނެވެ. މާގިނަ އިރެށް ނުވެ މުނާ މޫނު މައްޗަށް އަނދިރި ވެފަ މުނާ ހޭނެތިފަ ވެއްޓުނެވެ. މަރީނާ ބަލާކަށް ނުހުރެ އަވަހަށް ޓެކްސީ އަކަށް ގުޅާފައި މުނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިިޔައެވެ.

މަރީނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުންް ދިޔައީ ޑޮކްޓަރުު ގެ ޖަވާބަކަށެވެ. މުނާ އޮތީ އަދިވެސް ހޭނާރައެވެ. މަރީނާ އިނީ މުނާ އޮތް އެނދު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގަ އިށީންދެ ގެންނެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެށްް ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރު އައެވެ.

” ޝީ އިސް ޕުރެގްނެންޓު” ޑޮކްޓަރު ދިން ޖަވާބަކުން މަރީނާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އަދި މިހާރު މުނާ އެއުޅޭ ހާލަށް ބަލާފަ، މުނާ ވެސް އުފާ ވާނެކަމަށް މަރީނާ ހީކުރިއެވެ. މާ ލަސް ތަކެށް ނުވެ މުނާ ހޭ އަރައިފިއެވެ. މުނާގެ ބަރު އެސްފިޔަތައް ހިއްލާލަމުން މަޑު މަޑުން ލޯހުޅުވާލިއެވެ.

”މަންމާ… އަހަރެން ގެއަށް ފޮނުވާލާނީ ކޮންއިރަކުންތަ؟… ކީއްވެތަ މަންމަ މާ އުފާ އުފާ ވެފަ ތީނީ؟” މުނާ ކަންބޮޑުވެ ހުރެ ސުވާލެއް މައްޗަށް ސުވާލެއް ކުރެއެވެ.

”ދަރިފުޅު ބަނޑު ބޮޑު”މަރީނާ މުނާ ކައިރީގައި އެހެން ބުނުމުން މުނާ އަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ. ނަމަވެސް އެއްގޮތަކުން މުނާ އަށް ލިބުނީ ދެރައެކެވެ. އެއީ ޝައިމްގެ ދަރިއަކައް މުނާ ބަލިވެ އިންއިރު ޝައިމް މުނާ ކައިރީގައި ނެތުމުންނެވެ.

ކައިރާ ވެސް މުނާ ގުޅީމަ އެށް ފޯނެށް ނުނަގައެވެ. މުނާ ނަމްބަރު އިންނަނީ ވެސް ބްލޮކް ކޮށްލާފައެވެ. ޝައިމް ވެސް މުނާ އަށް ގުޅާވެސް ނުލައެވެ. މުނާ ހުރީ މުނާ ބަނޑުބޮޑު ވާހަކަ ވެސް ޝައިމް އަށް ނާންގަން ނިންމައިންނެވެ. މަރީނާ ކައިރީގައި ވެސް ޝައިމް އަށް އެކަން ނާާާންގަަަން މުުނާާ އޮޮޮންނަަނީީ ބުުނެެފަައެެވެެ.

*.*.*.*.*.*.*.*.*

އަވިބާރު މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. ޝައިމް އޮފީހުން އައިސް ގެއަށް ވަތްއިރު ކައިރާ ސިޓިންގ ރޫމް ގައި އިނެވެ. ކައިރާ އާއި ޝައިމް ފިޔަވާާ އެހެން އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތަކު ގެއަކު ނެތެވެ. ހަސަން ވެސް ވީ އޮފީސް ކަމެއްގަ 2 ދުވަހައް ރާއްޖެ ތެރޭ ރަށަކަށް ގޮހެވެ.

” ކައިރާ… މިހާރު އަހަރެމެން ދެމިހުން ކައިވެނި ހަމަ ޖެހެން މަހަކަށްް ވެއްޖެ!.”. ޝައިމް ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

”އެކަމް މުނާ ކައިރީގައި ނުބުނާތި އަހަރެމެން ދެމިހުން މެރީ ކުރާ ވާހަކަ. ބުނެފިއްޔާ މުނާ ހީކުރާނީ އަހަރެން ޝައިމް ކައިރީގައި ބުނީ ކަމައް މުނާ ހަދަން އުޅުން މަކަރު ތަށް.” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ. ޝައިމް ވެސް އާނ އޯކޭ އޭ ބުނެލިއެވެ.

ޝައިމް ހަމަ ރަނގަޅައް ވެސް އެހުންނަނީ ކައިރާ ދައްކައިން އުޅޭ ދަޅައިގަ ޖެހިފައެވެ.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

= 3 ހަފްތާ ފަސް =

މުނާ ދިޔައީ މަރީނާ އާއެކީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާށެވެ. މުނާ އަކީ މާބަނޑު އަންހެނެއް ވީމަ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދަކީ މުނާގެ ބަނޑަށް 1 މަސް ފުރުން ދުވަހެވެ. މަރީނާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކު މުނާ އަށް އެހީތެރި ވެދޭކަށް ނުހުރެއެވެ. ވަރަށް ވެސް ދެރައެވެ.

މުނާ އިނީ ކިޔު ނަންބަރު ޖެހޭންދެން ހޮސްޕިޓާ ތެރޭގައި ހުރި ގޮނޑި ބަރީގަ އިށީންދެގެންނެވެ. މުނާ ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި ގޮނޑި ބަރީގައި އިން މީހާ ފެނިފައެވެ. އެއީ ޝައިމް އެވެ. ޝައިމް އިނީ މުނާ އާ ދިމާލައް ބަލާވެސް ނުލައެވެ. މުނާ ޝައިމް ފެނުމުން އިތުރަށް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ކަރުނަ ތައް ލޮލުން ފައިބަން ފެށިއެވެ.

މުނާގެ ކިޔު ނަންބަރު ޖެހުމުން މުނާ އާއި މަރީނާ ޑޮކުޓަރު ކޮޓަރި އަށް ވަނެވެ. އަދި ދައްކާ ނިމުމުން މުނާ މެން ނުކުތެވެ. މުނާ އަށް ހަނދާން ނެތި ދެވުނީ ޑޮކްޓަރު ކޮޓަރީގައި މުނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާ ކަރުދާސް ގަނޑު ބާއްވާފައެވެ.

ޝައިމް ޑޮކްޓަރު ރޫމް އަށް ވަދެ އިށީންދެލި ތަނާ ޝައިމް ލޮލުގަ އަޅައިގަތީ -މަރިޔަމް މުނާ- ޖަހާފަ އިން ކަރުދާސް ގަނޑެކެވެ. އެއީ ހަމަ މުނާ އެއްޗެކެވެ.

” ޑޮކްޓަރ… މި… މީ ކިހިނެއް ވެގެން ދައްކަން އައި ކުއްޖެއްގެ ޕޭޕާރ އެއްތަ؟”. ޝައިމް އަށް ނުހުރެވިގެން އަހާލިއެވެ.

” ތީ ބަނޑުބޮޑު ކުއްޖެއްގެ އެއްޗެއް. އެކުއްޖާ އަށް ހަނދާން ނެތި މިތާނގަ ބާއްވާފަ އެދެވުނީ.. ކީއްވެތޯ ތި ސުވާލު ތިކުރެއްވީ؟”. ޑޮކުޓަރ ބުންޏެވެ.

ޝައިމް އަށް މުނާ ބަލިވެ އިން ކަން އެނގުމުން އިތުރަށް ހާސް ވިޔެވެ. ޝައިމް އަށް މުނާ ގޭން ބޭރު ކޮއްލެވުނީ މުނާ ބަލިވެ އިންދައެވެ. އަވަސް އަވަހައް ޝައިމް ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެގެން މިސްރާބު ޖެހީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް ގޮސް ވަތްއިރު ކައިރާ ހުރީ ފޯނެއްގައެވެ. ކައިރާ އަކައް އަދި ޝައިމް އައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ޝައިމް ހުރީ ކައިރާ ފޯނުގަ ހުރެގެން ކިޔާ އެއްޗެހި އަޑު ވަހާށެވެ.

” އޭ ނޫރާ…. ނޫރް އަށް އިނގޭތަ މިހާރު ޝައިމް ހުރީ މަށަށޭ… މަހެދި ގޮތަކީ މުނާ އޭ ކިޔައިގެން ޝައިމް ކައިރީގަ ދޮގު ވާހަކަ ތަކެއް ކީ… ނަސީބަކުން ޝައިމް އަހަރެން ކީ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ޤަބޫލް ކުރި… އަހަރެން އެއަށް ފަހުން މުނާ އަށް ހަބަރެއް ދަބަރެއް ވެސް ނުވަން… އޭ ނޫރް. ދެން ބޭއްވީ އިނގޭ ގުޅާނަން ފަހުން.. އޯކޭ ބާއި”. ކައިރާ ނޫރާ އަށް ގުޅައިން ހުރެ ކިޔެވެ. ނޫރާ އަކީ ކައިރާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތް ތެރި އެކެވެ.

ޝައިމް އަށް ކައިރާ ދެއްކި ވާހަކަ ތައް އަޑު އިވިފަ، ކައިރާ ދެކެ އިންތިހާއަށް ރުޅި އާދެވުނެވެ. އަދި ދެރަވެސް ވިއެވެ. ޝައިމް އެންމެ ދެރަވި ކަމަކީ، އެއްވެސަ ކުށެއް ނެތް އޭނާގެ ހަލާލު އަނބިމީހާ ވަރި ކޮށްލެވުނީމައެވެ. އެކަމް މިހާރު ޝައިމް ބޭނުންވަނީ މުނާ ކައިރި އަށް ގޮސް މަޢާފައް އެދިފަ، އަލުން ކައިވެނި ކުރާށެވެ.

ޝައިމް އަށް ރުޅި އައިސް ގެން ނުހުރެވިގެން ގޮސް ކައިރާ އާ ދިމާލައް ހަޅޭތް ލަވައި ގަތެވެ. ” ކަލޭ ކީއްކުރަން އަހަރެންގެ ދިރި އުޅުންް ތި ބަރުބާދު ކޮއްލީ؟.. ކަލޭ އަށް ކޯޗެއް ނުލިބިގެން؟.. އަހަރެން ވެސް މޮޔަ ކަމުން ކަލޭ ދެއްކި ވާހަކަ ތައް ގަބޫލް ކުރެވުނީ.. އެކަމަކު ދެން މި ޝައިމް އެއް ކަލޭ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް އަޑެއް ނާހާނަން!!!.. މި ގެއަށް ދެން ކަލޭ އޮޅު މަކުން ވެސް ވަދެގެން ނުވާނެ.” މުޅި ތަން ގުގުމާލެވިފައި ވަނީ ޝައިމް ގެ ހަޅޭގެ އަޑަށެވެ.

ކައިރާ ހުރީ ޝައިމް އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަޅާ އެރީމަ ހަދާނި ގޮތެއް ވެސް ނޭނގިފައެވެ. ކައިރާ މާގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ ޝައިމް އާ ދިމާލަށް ލޯ އަޅު ވާލާފަ، ގެއިން ނުކުތެވެ.

ޝައިމް ކޮޓަރި އަށް ވަދެ އެނދު މަތީގައި އިއްތާލާފައި ނިއްކުރި މަތީގައި އަތް ޖެހިއެވެ. ‘މުނާ އުޅޭނީ ކޮންފަދަ ހާލެއްފަ ބާއެވެ؟. އޭނަ ކިހާ އެކަނި ވެރި ވާނެހެވެ. އަހަރެން މި ކޮންކަހަލަ މީހެއްހެވެ.’ ޝައިމް ހިތައް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

ޝައިމް ބޯ ގޮވައިގެން ހަސަން އަށް ގުޅިއެވެ.

” ހަލޯ ބައްޕާ… އަހަރެން މި ގުޅާލީ ބައްޕަ ކައިރީގައި ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ބުނަން ވެގެން” ޝައިމް ބުނެލިއެވެ.

” އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ ދަރިފުޅާ؟” ހަސަން ކަންބޮޑު ވެ ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

” ބައްޕާ…. އަހަރެން ބޭނުން އަލުން މުނާ އާ އިންނަން. އަސްލު މުނާގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް. ކުށްކުރީ އަހަރެން. އަހަންނަށް ކައިރާ ކީ އެއްޗެހި ޤަބޫލް ކޮށްފަ މުނާ ވަރި ކުރެވުނީ. މިއަދު އަހަރެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިން ބޮލުގަ ރިއްސާތި ދައްކާލަން. ދިޔަ ތަނާ އިއްތިފާގުން މުނާ ބަނޑު ބޮޑު ކަން އެނގުނީ.” ޝައިމް ރޮމުން ބައްޕަ ކައިރީގައި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ދެއްކިއެވެ.

” ބައްޕަގެ ހިތް ވެސް ބުނަނީ ދަރިފުޅު މުނާ އާާ އިންނަން. މިހާރު ތި ވެފަ އޮތް ގޮތުން ވެސް ދަރިފުޅު ތިބުނީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް…… ބައްޕަ ވެސް މާދަމާ ދާނަން ތި ރަށަށް” ހަސަން ބުނެލިއެވެ.

” ދެން މިވަގުތު ބޭއްވީ އިނގޭ. އަދި ގުޅާނަން ފަހުން” ޝައިމް ބުނެލިއެވެ. ހަސަން ވެސް އާނއެކޭ ބުނެ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

 

*..ނުނިމޭ..*

98

Maisha maii

💙💙I love all my readers💜💜

You may also like...

98 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thank you Nash😘…. Try kuraanan dhigu kureveytho n avahah up kohleveytho vx varah balaanan.. Test feshifa otheema neynge mi week ga up kohleveyne kameh but next week ga balaanan up kohleveytho..💞💞💞 Once again thank you soooooo much🌺😘❤

   ⚠Report!
 1. Wow💕💕💕…u r improving😘😘😘…keep it up maii👏👏👏.. Dhen mioh loabi story vx nimeny dhw..heheh😉😉😉

  ⚠Report!
  1. Awwwn…💞😘.. Thank you so much love kolhoooo💕 neynge dhw adhi story nimenii kameh.. Ehehe😂. Luv yuh😆🌹

   ⚠Report!
  1. Awwwn❤… Thank you kai💕 mi vaahakaige ulhey character akaa dhw mi dhimaavee😂😂😂 Hehe.. Keep waiting kairaa♥❤.

   ⚠Report!
 2. Wow mai..mi part haba obi ingy…naseebeh shaim ah visnun kan…and mai..i miss you sooo soo much😭😭😭😭…dhn kon irakutha ol vevynee?…will wait mai…lve ya..❤♥.

  ⚠Report!
  1. Alhey mal❤😘😘😘😘… Thank you sooooo mal dhoonii🌺🌹💛💙💜💚.. Naseebeh dhw hama shaim ah visnun kan.. I miss you more mallooo😢😭😭😭.. On veveynii hama phn rangalhu vihaa avahakah.. Mal wait kurahchey. Love you too😙😘

   ⚠Report!
 3. hi mai………story vv salhi Ingey……..But I ah faahaga v thankolheh bunelaanan………..um munaa bandu bodyma dhahkan dhaany anhenunge haassa doctor akahnu…….Dhen kyhve baa shaim anhenunge doctor akah dhahkkan dhiyaee…hehe…….ekahala kanthah rangalhu kohlahche…..waiting for the next

  ⚠Report!
  1. Thank you😘.. Neyngi eh inee egothah liyevifa.. Dhen faharakun rangalhu kohlaanan… Keep waiting dear🌹💞💚

   ⚠Report!
 4. Mi part ves hama V habeys.. Maii sis❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Munaa yaa adhi shaim aa gulheynetha.. Aisher mihury varah kiyaahithun second part❤️❣️❣️ avahah up kohlakohdhehchey sis ❤️❤️❤️❤️❤️❣️❣️❣️❤️❣️❣️❤️❣️❣️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❣️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Awwn💞❤.. Alhey… Haadha colourful comment ekey😘😘😘.. Thank you sooo much dear. Varah ufaa vehje next part kiyaalaa hithun hureema. Neynge dhw shaim n muna gulheyne kameh. Next part ga ingeyne gulhunas nugulhunas… Mi balanee mihaaru veehaa vx enme avahakah up kohdheveytho.. Ly❤

   ⚠Report!
  1. Story ah comment kuraatheeve kairaa ingenii.. But I don’t know eii kon kairaa eh kameh. Thihurihaa readers vx mai balanee thee hama mai ge friendun kamah. Kairaa vx eii hama friend eh n hama aisher aky vx☺☺☺

   ⚠Report!
  2. Okay ey ehiyas.. Public koh bunevey varu ge ehcheh ahaaleema bunaanan..💞💞💞.. Aisher Viber use kurantha?

   ⚠Report!
  1. Mai vx beynun. But mihaaru Viber akah nuvannan. Hangout enme fahun use kuree. Hangout ah vx mihaaru nuvadhevy phn halaaku vegen. Heevey next month ga vadheveyne hen. Vadhefa I’d dheynan. Okay tha?

   ⚠Report!
  1. Mi aharu furathama kolhu vanin fb ah but mihaaru hama eh vx ehcheh use eh nukuran… Hangout ah vanna phn hedhuneema dhen hangout ah vx vadheveynii

   ⚠Report!
  1. hangout ah vaneema innaane add kuraa sign eh eychah fithaaleema araane email or phone number email ah fithaalaafa maii ge email viyas ehen kuhjehge email viyas jahaaleema araane email eh ah fithaaleema dhen vaahaka dhehkeyne

   ⚠Report!
  1. Ekam yageeneh noon, mihaaru hangout use nukuraathaa 2 week vedhaane. Ehenve mihaaru neh eh email ge password vx hadhaaneh. Dhen faharegga aa email eh hulhuvaigen vannaanee. Vannan fashaafa aisher ah dheynan email

   ⚠Report!
  1. Thanks Nash😘😘. Varah ufaa vehje kiyaahithun hureema☺. Next part Sunday or Monday.. Mihaaru vx liyanee mi.. Next part vedhaane enme fahu part ah vx faharehga.. Keep waiting nash. Love yu💕🌹🌺❤

   ⚠Report!
 5. Aisher phone halaaku vehje ehen v nuvadheveny hangout ah😔😔😔😔😔😔😶😶😶😔😔😳😳😳😳😔😔

  ⚠Report!
  1. Yah… Mai ah kurevunu enme reehcheh kuraanan☺😊😊.. Thanks Tweety❤💜💙💚💛

   ⚠Report!
  1. Adhi nameh nu hoadhan.. Aisha alhe buneba salhi nameh.. Ok anhen viyas firihen viyas.. Aisher ah reethi nameh bunebala❤😊

   ⚠Report!
 6. zaikh mi name OK dhw… ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ dhen girl nameh Neih ehaa rythi nameh… 💖💖💖💕❤️❤️❣️💖💟💕💞💞💝💕💕

  ⚠Report!
  1. Okii… Mai ah vx v reethi thi name😍😍😍😍😍… Thanks ingey💜💜💜…

   ⚠Report!
 7. Ehen v ma zaikh dhw ❤️❤️❤️❤️❣️❤️❣️💕💝💞💞💟💟💞💝💟💖❣️❣️❤️❣️❣️💞💞💝💝💞💟❣️❣️

  ⚠Report!
 8. ehenthr… Aisher nidhany 12 gadhi Konmes ihchehga 😁😁😁😁😁😁☺️☺️☺️😃😃😃

  ⚠Report!
 9. Mai dhen dhanii ingey… Maadhan school ah dhaan heylan jeheythi avahah nidhan miulheny… Good nyt🌙🌛🌛.. Sweet dreams.🌃🌃🌉. C u tomorrow…. Byeee❤💕💙💚💛💜💓💝💞💟💖

  ⚠Report!
 10. Goodnight🌛🌜🌜 Maii Aisher ves jeheyne maadhan school ah dhaan C u tomorrow ❤️❤️❤️💖💞❤️❤️💞💞💞💕💖❤️💞❣️💞💝❤️

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.