ރޫހާނީ ބިރު – 5 –

- by - 49- September 18, 2019

ކުއްލިއަކަށް އެ ހުނުންގަނޑާއި ނުބައި ވަސްގަނޑުވެސް ކެނޑިގެންދިޔައެވެ. ޝަލީންގެ ފޯނުން ބަންގީގެ މަތިވެރި އަޑު މުޅިތަނުގައި ގުގުމާލީ އެވަގުތުއެވެ.

***********************

މުޅިތަން ހުދު އަތްޔަކުން އަލިކޮއްލީ ކުއްލިއަކަށް ކަނިޖަހާފައި ޖެއްސުނު ލައިޓުންނެވެ. ބަންލާފައި ދޮރުހުޅުވުނު އަޑަށް އެންމެންގެ ހިތްތައްވެސް ގުޑިގެން ދިޔަފަދައެވެ. އޭރުވެސް މުޅި ތަނުގައި ގުގުމާލަމުން ދަނީ ބަންގީގެ މަތިވެރި އަޑެވެ.

“ނާ….ލީން…ނިކުމެބަލަ….އަވަހަށް ނުކުމެބަލަަ….މިތާ ތިބުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން…” ހިތް އަވަސްވެފައިވާ ރާގަކަށް ޒީދާން ބުނެލިއެވެ. ޔާނާ ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ނުކުތްއިރު ޝަލީން ނުކުތީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައެވެ. ރޫހާނީ ކަންތައްތަކަށް ފޯރިހުއްޓެއްކަމަކު މި ރޫހާނީ ބިރުވެރިކަން ޝަލީންގެ ހިތްވެސް ގުޑުވާލައިފިއެވެ. ތިން މީހުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ފަސްއެނބުރި އެގެއާދިމާލަށް ބަލާލުމެއްނެތިއެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނަގަމުން ތިންމީހުންވެސް ކުރިއަށް ހިނގަމުންދިޔައެވެ.

“ތިއްތިބޭ…..އަހަރެން ބޭނުން ރޭ ވުމުކުރިން މާލެ ދާން….” ހިނގަމުންދިޔަ ތިންމީހުންގެ މެދުގައިވާ ހަމަހިމޭންކަން ނައްޓާލަމުން ޔާނާ ބުނެލިއެވެ. ޒީދާން އެކަމާ އެއްޗެކޭ ބުންނަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކު ޝަލީން އެކަމާ އެއްބަސްވުމުން ޒީދާން އެއްބަސްވީ އޭނާގެ ކޮއްކޮމެން އެހާ ބިރުން ހުރުމުންނެވެ.

“ތިއްތިބޭ….އެކަމު މަންމަމެން ކައިރީ ބުނާނީ ކީކޭ…” ޒީދާން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލާލުމާއެކު ޝަލީން ސުވާލުކޮއްލިއެވެ.

“ދެން….ތެދުތެދައް ވީ ހުރިހާކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނީ….” ވިސްނާލަން ހުރުމަށްފަހު ޒީދާން އިސްތަށިގަނޑުތެރެއަށް އަތް މަހާލަމުން ބުނެލީ މަންމަމެން ގަބޫލުކުރާނެފަދަ އުޒުރެއް ނުވިސްނުމުންނެވެ.

**********************

“ސަ…ސަލީމް….” ޒީދާން އެގޭގައި ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ކިއިދިނުމުން އަލީސާއަށް ސަލީމްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ މާޒީ ހަނދާންވާން ފެށުމުންނެވެ. ސަލީމް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލީ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޒީދާންއަށް ބަލާލަމުން ޒޯޔާމެން ކައިރިއަށް ދިޔުމަށް ބުނެލިއެވެ.

“ސަލީމް…އަނެއްކާ އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށްވެސް އެގޮތައް ކަންތައް ވަނީތަ…އަހަ..” ހާސްކަން އެކުލެވިފައިވާ އަޑަކުން އަލީސާ ބުނަމުން ދިޔަ ޖުމުލަ ހުއްޓުމަކަށްއައީ ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ.

“އަލީސާ….ތިހެން ނުވިސްނަބަލަ…..އެއީ އަލީސާގެ ކުށެއްނޫނޭ….” ކަރުނުން ލޯފުރުނުނަމަވެސް އެ ކަރުނަތައް ހިނދާލަމުން ސަލީންވެސް ބުނެލީ އެ ބިރުވެރި ދުވަސްތަށް ފަނޑުގޮތަކަށް ލޯމައްޗަށް ފެނިލުމުންނެވެ.

“ސަލީމް…ހިނގާ މާލެދާން…” އާދޭހުގެ ރާގަކަށް އުންމީދުން ފުރިގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ސަލީމްއަށް ބަލާލަމުން އަލީސާ ބުނެލިއެވެ. ހިނިތުންވެލަމުން ސަލީމް ބޯޖަހާލީ އަލީސާ ހާސްވާނެވަރު އަނދާޒާކުރެވުމުންނެވެ.

*****************************

ގަޑިން ހަތަރުގަޑި ސާޅީސްފަހެއް ހިނގަނީއެވެ. “ރޯޒްފްލޭމް” ގޭތެރޭގައިވާ ހަމަހިމޭންކަމުގެ އަޑާއި އެކުވެގެން އިވެނީ ގަޑީގެ ކަށިހިނގާ އަޑެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ދޮރުހުޅުވުނެވެ.

“މަންމާ…އަޅުގަނޑު އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ކޮޓަރިއަށް ދިޔަސް….ވަރަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ…” ޒީދާން ވަރުބަލިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަލީސާ ބޯޖަހާލުމާއެކު ޒީދާން ސިޑިއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

“މަންމާ…އަޅުގަނޑުވެސް….” ޝަލީންއާ ޔާނާ އެއްފަހަރާހެން ބުނެލިއިރު ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަން ހުރީ ވަރުބަލިވެފައިވާފަދަ އަސަރެވެ. ކުރިން ފެންނަން ހުރި ބިރުވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި އެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައިވާފަދަ އަސަރެކެވެ.

“އާނ…ޔާނާއާ ޝަލީންވެސް ދޭ ކޮޓަރިއަށް….ރިފްޝަންމެންވެސް ދޭ ކޮޓަރިއަށް…..ވަރުބަލިވެފައެއްނު މިހާރު ހުންނާނީ….” އަލީސާ އެހެން ބުނެލުމާއެކުހެން ފެނުނީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތްތަނެވެ.

އަނެއްކާވެސް މުޅި ތަނަށް ވެރިވީ މަރުފަދަ ހަމަހިމޭންކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެ ހަމަހިމޭންކަން ނައްތާލީ މުޅިތަނުގައި ގުގުމާލި ސަލީމްގެ ފޯނު ރިންގްވަމުންދިޔަ އަޑެވެ.

“މިގަޑީގަތަ…އާނ….މިނޫންގަޑިއެއްގަ ނުވާނެތަ….ހްމްމްމް….އޯކޭ…އެހެންވިއްޔާ މިހާރު މިދަނީ…އާނ…އޯކޭ…” ފޯނު ކަނޑާލަމުން ސަލީމް އަލީސާ އާދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.

“ކިހިނެއްވީ….ކާކު އެގުޅީ…..” އަލީސާ އަހާލިއެވެ.

“އައިމަން…..ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެގެން ނިކަން އައިސް ބަލާށޯ….މި ދަނީ އިނގޭ…” އަލީސާއަށް ބަލާލުން ސަލީމް ބުނެލީ ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ. އަލީސާވެސް ގަދަކަމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ތި އެއްޗެހިލާގެންތަ ދަނީ؟….” ސަލީމް ދާން ހިނގައިގަތުމުން އަލީސާ އަހާލިއެވެ.

“އާނ….ދެން އެކަމާ ނުވިސްނައްޗޭ އިނގޭ….” އަލީސާއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ސަލީމް ބުނެލިއެވެ. އަލީސާ ބޯޖަހާލުމުން ސަލީމް ހިނގައިގަތެވެ.

****************************

“އާހް….ކިހާ ދެރަ ކަމެއް……ދޫކުރާށޭ…….މަންމާ….އަހަރެންގެ އަތް…ހާދަ ތަދެއްވެޔޭ…..ހަހަހަހާއްހާ…..ކަލޭ މަގޭ ކައިރިޔައް ނާންނާތި…..އެހެންނޫނީ މާ ރީއްޗެއްނުވާނެ…” އެކިއެކި ވައްތަރު ޖައްސަމުން އެނދުގައި އައްސާފައޮތް އަންހެން ކުއްޖާ ބުނަމުން ދިޔައިރު އިސްތަށިގަނޑު ހޭވިފައިވާއިރު މޫނުމަތީގައި ދާތިކިތައް ވިދަމުންދިޔައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް އެ އަށިގަނޑު ތެޅެންފެށީ އެޔެއް މިއެއް ބަލާފައެއްނޫނެވެ.

– ނުނިމޭ –

49

malsamalkkomal

I am 12 years old girl who loves to write dhivehi stories..♥

You may also like...

33 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readers….sorry ingy mihaa lahun up kurevuneema….
  Soo kihineh hen heevanee evee….kaakubaa dhw eii…..
  Kiyaalaafa comment eh koalahcy….
  Lve u all❤❤❤

  ⚠Report!
  1. Aww..hama speechless ingey mallu lavkolhaa..ekm adhi miahvure vx dhigukoh genesdheyn masahkaiy kohlahchey..waiting for the next..Curious to know whom the girl is..ly mallu❤🧡💛💚💙💜🖤

   ⚠Report!
 2. Meekko second dhww mi faharu….BTW 😍😍😍😍😍😍OMG Masha Allah varah varah reethi mi part ves😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘whn is next part malkko😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ waiting 😊😊😊😊😊LYSM😘😘😘❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Thanks meekko..Ehehe mifaharu 2nd dhw…dhn jiji abadhuves first hoadhaa gothejves nygey..😉…nd next part insha allah varah avahah..lysm..😘

   ⚠Report!
 3. Sorry guys..mal varah bodhu reason akaa hedhi dhn mi vaahka eh nuliyevyne.cant say the reason..sorry hope u guys understand.

  ⚠Report!
 4. it’s Ok , dhen heekuran vaanan umurah evaahaka nimumakaa Hama ah gennaane kamah , . Mi vaahaka aslu fashaafa in goih varah reethi . Keep it up dear 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍🙂🙂🙂🙂🙂❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Thanks lamm…varah ufaa vehje understand veema.yh..insha allah waanan umurah nimumakaa hamayah genesdheynan.😊.thanksaa💖.

   ⚠Report!
 5. It’s ok waanan umurah nimumakah genes dhehjey the story is nice 😘😘😘😘😘😍😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘

  ⚠Report!
 6. Thanks yan…vvv varah ufaavehje understand veema…insha allah waanan unurah nimumakaa hamayah genesdheynan.😊.thanksaa💖.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.