ވާނަން އުމުރަށް – 15 –

- by - 114- August 9, 2019

މުޅި މޫސުންވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭ ވެހިގެންފާނެ ފަދައެވެ. އިއްބާން ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަކީވެސް މޫސުމެއް ފަދައެވެ. އެކި ފަހަރު އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އެކި ކުލަ ޖައްސަމުންދެއެވެ. އެ އުފާވެރި ހަޔާތް ބަނަވީވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭވެހިދާނެ ފަދައިން އިއްބާންގެ އެ ވޭނުން ފުރިގެންވި ލޮލުތެރޭގައި ހަތްޔަރުވެފައިވާ ކަރުނަތައް ފައިބައިގެންފާނެ ފަދައެވެ.

***********************

އެ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގަތްއިރު އޭނާގެ މުއްކެވިފައިވާ އަތުން ރެއިލިންގައި ގޮއްމުށުން އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލިއެވެ. ލޫންގެ ހަނދާންތައް އާވަނީއެވެ. އެ ސޫރަ ލޯކުތިމަތިން ސިފަވަނީއެވެ. އެހެން ހުއްޓާ އިއްބާން އޭނާގެ މާޒީގެ ސޮފްހާ ތަކުގެ ތެރެއަށް ގެނބުނީ ނޭނގިހުއްޓާއެވެ.

********************

“ޝައިލާ…..އައި ވިލް ކިލް ޔޫ….ހުވާ މިބުނީ ޑޭން…ދެން އެއީ ބޮޑުވަރު ދޯ….އިއްޔެ ލޫންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި އެ ޝައިލާ ހިފިއިރު ގަސްތުގައެއް ނޫން އަހަންނަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީ….ދެން…މިޔަދު..
އެ ޝައިލާއަކަށް ނުޖެހޭދޯ އޭނަ ޕާޓީއަށްގޮސް ސޯފާގައި ރީތިކޮށް އިންދާ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އޭނަ ގަޔަށް ފެންޖަހާކަށް…” މިޔަދު ކުލާސް ކުއްޖެއްގެ ޕާޓީގައި ޝައިލާ ކުރި ކަމަކުން އިއްބާން ހުރީ މޫޑު ގޯސްވެފައެވެ.

ޝައިލާ އެކުލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކުރިމަތީ ލޫންގެ ބޮލަށް ފެންއެޅި މަންޒަރު ފެނުމުން އިއްބާން ޝައިލާއާ ދިމާލަށް ދިޔަގޮތުން ހީވީ ހަމައިން ނެއްޓިހެންނެވެ. އެދިޔަ ބާރުމިނުގައިގޮސް ޝައިލާގެ މޫނުމައްޗަށް އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލާން އަތްމަޅާލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ.
އެވަގުތު ދާނިޝް އިއްބާން ނުހިފެހެއްޓިނަމަ ޝައިލާއަށް ވާނެވަރު ބަޔާންކޮއްލަންވެސް ދައްޗެވެ. ދާނިޝްއަށް އިއްބާން ހިފެހެއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ޕާޓީ ބޭއްވި ބިލްޑިންގް ގެ ޓެރަސްއަށް ދާނިޝް އިއްބާން ގޮވައިގެންއައީ އޭނާ ހަމަޖައްސާލުމަށެވެ.

“ނިމުނީތަ….ދެން އަހަރެން މިކިޔާ އެއްޗެއް އަޑުއަހާ…ކީއްކުރަން ތަ ލޫންއަށް ތި އެހީވަނީ….އެހެންނޫނަސް އެ ޝައިލާއެއް ކިތައް ކުދިންނަށް ތިހެން ހަދައިފި….މި ސުކޫލަށް ވަންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކާ އޭނާ ނުބެހުނަސް…..އަހަރެމެން ކުލާހަށް ވަންނަ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެގޮތަށް އޭނަ ބެހެއެއްނުން….އަޅާ ނުލާބަ ބެން….” ދާނިޝް ބުނެލީ އިއްބާންއާ ދިމާލަށް އެ އަޅިކުލައިގެ ދެލޮލުން ފުންނަޒަރަކުން ބަލާލަމުންނެވެ.

އިއްބާން ދިޔައީ ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފުންނޭވާ ތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރު ދެއަތް ވަނީ މުއްކަވާލެވިފައެވެ.

“ހިނގާ…” އިއްބާންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަންހުރި ދާނިޝް ބުނެލީ ފުންނޭވާއެއް ލަމުންނެވެ. ދާނިޝް ޓެރަސްއިން ނުކުތުމުން އިއްބާންވެސް ހިނގައިގަތީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެން ހުރެއެވެ. ޓެރަސްއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ފާރަށް އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލާފައެވެ.

އެކުއެކީހެން ޕާޓީއަށްވަތް ދާނިޝްއާ އިއްބާންހުރީ ހުއްޓުންއަރާފައެވެ. މުޅި ޕާޓީއަށް އައި ހުރިހާ އެންމެންވެސް ތިބީ ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މުޅި މާހައުލު އެކުއެކީ ހަމަހިމޭންވެފައި ވާއިރު އިވެނީ އެންމެ އަޑެކެވެ. ލޫންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑެވެ.

“އޭތް….އަޑެއް ނީވޭހޭ!!!……” އެވަގުތު މުޅި މާހައުލުގައި ގުގުމާލީ ޝައިލާ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަށެވެ. ރުޅިއައިސް މުޅި މޫނު ރަތްކޮއްލައިގެން ހުރި ޝައިލާ ލޫންގެ ކަންކަށި މައްޗަށް ދެތިން އެތިފަހަރު ވީއްލާލިއެވެ. އެވަގުތު ލޫން ވެއްޓުނީ ޝައިލާގެ ފައިބުޑަށެވެ. ދޮރާ ފުރަގަސްދީގެން ހުރުމުން ޝައިލާއަކަށް އިއްބާންއެއް ނުފެނުނެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެފަދަ ހިއްވަރެއް ކޮއްލާކަށް އޭނާކަށް ލާހިކެއް ނޫނެވެ.

މަންޒަރު ބަލަންހުރި އިއްބާންގެ ލޭކެކިގަތެވެ. ވިދުވަރެއްހާ ހަލުވި މިނުގައިގޮސް ޝައިލާގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ލޫން ނެގިއެވެ. އަދި ސޯފާގައި ބައިންދާލާފައި ޝައިލާއާ ކުރިމަތިލިއެވެ. ދާނިޝް ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލުމާއެކު އިއްބާން ނޫނެކޭބުނެލީ ހަރުކަށި އަޑަކުންނެވެ. ދާނިޝް އެހުރިތާ މަޑުކޮއްލިއެވެ. އޭނާއަށް ޔަގީންވީ އިއްބާން ޝައިލާއަށް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމެވެ. ޝައިލާ ހުރި އިއްބާން ފެނުމުން ބިރުގަތް ވަރުން ދެލޯބޮޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިއްބާން އޭނާއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމާއެކު ހަމަޖެހެލީ އޭނާއަކީ ކޭރޭ މީހެއްކަން ދައްކަންހެން ހީވިއެވެ.

“ޝައިލާ……” ދަތްތަކަށް ބާރުކިއްލައިގެންހުރެ އިއްބާން ޝައިލާގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ.

“ކީކޭތަ….” ތުއި ގޮތަކަށް ޝައިލާ ބުނެލިއެވެ.

“ބުނަން….ދެން އޭނައަށް އުނދަގޫ ކޮއްފިއްޔާ……ނިމުނީ….” އިންޒާރުގެ ނަޒަރަކުން ޝައިލާއާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އިއްބާން ބުނެލިއެވެ. އަދި ޝައިލާގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއްނެތި ގޮސް ލޫން ކައިރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. އަދި ލޫންގެ އަތުގައި ހިފާ ކޮޅަށް ނެގީ ހަމައެކަނި އިއްބާންގެ ބާރުގައެވެ. ލޫން ހުރީ އިސްޖަހައިގެނެވެ. އެ ރީތި ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ހަރުނަތަށް ފައިބަމުންދެއެވެ. މޫނުގެ ކަނާއަތްފަޅި އެއްކޮށް ދުޅަވެފައި ވާއިރު އެފަޅީގައި ފަސްއިނގިލީގެ ނިޝާން ފާހަގަވާން ހުއްޓެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނި އިއްބާންގެ ލޯތެމޭގޮތްވިއިރު ޝައިލާއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ދެލޯ ހަނިކޮއްލަމުންނެވެ.

ދެން އިއްބާން ކޮއްލިކަމަކުން ޝައިލާއާ ދާނިޝްގެ ލޯބޮޑުވިއިރު ޕާޓީއަށް އައިސްތިބި އެކުލާސް ކުދިންނަށް ވެސްވީ ހަމަ އެވަރެވެ.

***************

މާޒީގެ އެ ހިތި ސޮފުހާތެރޭގައި ފީނަމުންދިޔަ އިއްބާންއަށް ހަމަހޭވެރިކަމެއްވީ ވާރޭގެ ހާސްތިކިތަކުން އެ ހަށިގަނޑު ތެމެން ފެށުމުންނެވެ. އޭރުވެސް އެ ދެލޮލުން ކަރުނަތަށް ފައިބަމުންދިޔައީ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިއެވެ. އިއްބާން ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައިގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. އެއްއިރެއްގައި ވާރޭއަކީ އިއްބާންގެ ހިތަށް ހިތްހަމަޖެހުމާ އުފާ ހޯދައިދޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް މިހާރު އެ ވާރޭދެކެ އޭނާ ނަފްރަތުކުރެއެވެ. އެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް އުފަލެއްވެސް ނުލިބެއެވެ. ލިބެނީ އެންމެ އެއްޗެކެވެ. ވޭނާއި ހިތާމައެވެ. ވާރޭވެހޭ އަޑުއިވި އެ ވާރޭގައި އޭނާއާ ލޫންގެ އެތަށް ފޮނި ހަނދާންތަކެއް އާވެ އެހިތް ޒަހަމްކޮއްލައެވެ.

– ނުނިމޭ –

114

malsamalkkomal

I am 12 years old girl who loves to write dhivehi stories..♥

You may also like...

21 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam readers…Hope you all will like this part too…😊
  LOVE YOU ALL…..❤♥❤♥❤

  ⚠Report!
 2. “vadhune” mihen dhivehi bahu ga nuliyane/ nukiyane… rangalhu goathaki “kotariah van.. vanee kotari ahsheve….

  ⚠Report!
  1. Thank you sooo much for pointing out that mistake….Next time rangalhu koalaanan…
   ☺😊thanks

   ⚠Report!
 3. Hey v rythi ingey mi bai vec❤❤😘😘💙💙..Bt vadhunevw nuliyaane ingey… vaneve liyaany ingey..Anyways kon irakun next upkohlaanyyy..waiting❤❤😘😘💙💙

  ⚠Report!
  1. Thanks jiji…and thanks for pointing out the mistake…Next time rangalhu koalaanan….Next part…..Varah avahah…lysm…😊😙

   ⚠Report!
 4. Heyy….mi part ves varah reethi 😘😘😘😍😍😍😍😍 kudhi kudhi mistakes ehbahuri eh than kolhu tha rangalhu kohlaathi ingyy 😊😊😊😊 whn is next part… waiting ingyyy 😇😇😇

  ⚠Report!
 5. Heyy…thanks Meekko…Yeah..Next time rangalhu koalaanan……Next part varah avahah Insha Allah…..hmm..keep waiting..lysm…♥❤♥

  ⚠Report!
 6. Short viyas maazee kiyaalan libunyma varah ufaavi.. Ekam magey loabivaa vaareyah thihen nahadhaa.. I dont think i will ever hate rain

  ⚠Report!
 7. thanks Lucifer…Ehehe..Lucifer hate nuviyaa rangalhee..Mal ves hate nuvey…But Ben hate vanee rain dheke….keekuraanee…😊😉

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.