ކުއްލިއަކަށް ޒިލްވާ އާ އިއްބާންއަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލަމުންނެވެ.

*******************

“ބެން…އާރ ޔޫ ތިންކިން ވަޓް އައިމް ތިންކިންގް…” ޒިލްވާ ހައިރާންވެފައިހުރެ އިއްބާން ގާތު އަހާލިއެވެ. އިއްބާން އައިލީން އާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

“އައިލީން….” އިއްބާން ގޮވާލިއެވެ.

ފާހަނާ ތެރޭގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަހުރި އައިލީން އިއްބާންއަށް ބަލާލިއެވެ.

“އެއީ ކޮންގެއެއްތަ…މި ބުނީ އެ ބޭބެ އެއީ ކޮންގެއެއްގެ މީހެއްތަ…”
ޒިލްވާ އަހާލިއެވެ. އައިލީން އޭނާގެ ނަޒަރު ޒިލްވާއަށް ބަދަލުކޮއްލިއެވެ.

“ބޮލެކްރޯޒް” އައިލީން ބުނެލިއެވެ.

“ވަޓް…” އިއްބާންއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ގޮތަކަށް އައިލީންއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޒިލްވާ ހައިރާންވެފައިހުރި ނަމަވެސް ހީލިއެވެ.

“މީ….އެގެއަށް ގެންގޮސްދޭން ޑްރޮޕްއެއް ލިބިދާނެތަ…” އައިލީން އަސްޖަހާލައިގެންހުރެ އަހާލީ ނުތަނަވަސްވެފައިހުރެއެވެ.

“އައިލީން……ހަސްނުވެބަލަ….ތިހުރީ އެގޭގައޭ….އައި މީން މީ އެގެއަކީ..މީ ބްލެކްރޯޒްއަކީ…” ޒިލްވާ ބުނެލި އެއްޗަކުން އައިލީންއަށް ހުރެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލައިގެން އަނގަހުޅުވިފައެވެ.

އިއްބާންއަށް ދެންމެ ހާމަވެގެންދިޔަ ކަންތައްގަނޑައްފަހު ނުތަނަވަސްވެފައިހުރި ނަމަވެސް އައިލީންއަށް ވެފައި ހުރިގޮތްފެނި ހީލެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ހިނިތުންވުން ފޮރުވާލިއެވެ.

އިއްބާން ދެކޭގޮތުގައި ލޫން އޭނާ ދޫކޮއްދިއުމުން އެހެން އެއްވެސް އަންހެންކުއްޖަކަށް އޭނާގެ މައްްޗަކަށް އެއްވެސް ހައްގެއްނެތެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތުގައި ލޫންއަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު އެހެން އެއްވެސް އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނުވެސް ލިބޭނެއެވެ.

“ތި އަނގަލައްޕަބަ…އޯކޭ…ސޯ ހިނގާ ދައްތަ ކޮޓަރިއަށް…ތިހުރީ އެއްކޮށް ތެމިފައެއްނުން…އެއްޗެހި ބަދަލުކޮއްލައިގެން ތިރިއަށް ދާނީ…އޯކޭތަ…” ޒިލްވާ ފުންނޭވާއެއްލަމުން އަހާލިއެވެ.

“ދޮންތާ….” އައިލީންއަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް އިއްބާން ޒިލްވާއަށް ގޮވާލީ އަކުރުތަކަށް ދަމާލާފައެވެ. ޒިލްވާ އިއްބާންއަށް ބަލާލާފައި ލޮލުގެ އިށާރާތުން މަޑުން ހުންނަން އެންގުމަށްފަހު އައިލީން އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އައިލަިންގެ އަތުގައިހިފާލިއެވެ. އަދި އަވަސްވެގަތީ އައިލީން ގޮވައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށެވެ. ފާހަނާއިން ނިކުންނަމުން ޒިލްވާ ބުނެލިއެވެ.

“ބެން….ތި ތެއް އެއްޗެހި ބަދަލުކޮއްގެން ދޮންތަގެ ރޫމްއަށް ޓެންމިނެޓްސް ތެރޭގަ….” ޒިލްވާ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އިއްބާންގެ ޖަވާބަކަށް މަޑުކުރުމެއްނެތި އެ ކޮޓަރިން ނުކުމެއްޖެއެވެ.

ދެފަރާތް ބަލާލުމަށް ފަހު މީހަކު ފެންނަންނެތުމުން ޒިލްވާ އައިލީންގެއަތުގައި ހިފައިގެންހުރެ އިއްބާންގެ ކޮޓަރިއާ ޖެހިގެންއިން ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

“ހޫމްމް…މަޑުކޮއްލާ ތިތާގަ…..ޒެވް…”މުޅި ކޮޓަރީގައިވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. ފަނޑު އަލިކަމެއް ފެންނަންހުރީ ސޯފާކައިރިންނެވެ. ޒިލްވާ ލައިޓު ޖައްސާލަމުން އަނެއްކާވެސް ސޯފާގައިއިން އޭނާގެ ފިރިމީހާ ލިޒްވީން އަށް ގޮވާލިއެވެ. ކޮޓަރިތެރެ އަލިވުމުން ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެންއިން ލިޒްވީން ބަލާލިއެވެ.

ކަޅުކަންގަދަ ބުމަކާއި ރީތިމޫނެކެވެ. ހަމުގެކުލަ ދޮނެވެ. ޒިލްވާއާއެކުހުރި އަންހެންކުއްޖާ ފެނުމުން ލިޒްވީންއަށް ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި ޒިލްވާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“ނޫނޭ…….އޭނައެއް ނޫން……ފަހުން ކިޔާދޭނަން….ބެންގެ ކޮޓަރިއަށް ދޭބަލަ…” ޒިލްވާ ބުނެލިއެވެ. ލިޒްވީން އޯކޭއޭބުނެ ކޮޓަރިން ނުކުމެއްޖެއެވެ.

“ވަދޭ….” ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާ އަޑުއިވުމުން ޒިލްވާ ބުނެލިއެވެ.

އައިލީންހުރީ ޒިލްވާގެ ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ޓީޝާޓަަކާ އެކުލައިގެ ސްކްނީއެއްގައެވެ. އިސްތަށިގަނޑުވަނީ ދޫކޮއްލެވިފައެވެ. އިއްބާން އާ ލިޒްވީން އެކޮޓަރިއަށްވަނެވެ.

“ސޯ…..މިހާރު ބައްޕަ ހުންނަވާނީ ވަރަށް ހާސްވެލައްވާފައި…..ހިނގާތިރިއަށް……” ޒިލްވާ ބުނެލިއެވެ. އަދި އައިލީންގެ އަތުގައިހިފައިގެން ކޮޓަރިންނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިއްބާން އައިލީންއަށް ބަލައިވެސް ނުލައެވެ.އެ ހިތް މިހާރުވެސް ވަނީ ކޮށި ވަޅިއަކުން ކަފާ ކުދިކުދި ކޮއްލެވިފައެވެ. އެދެމީހުންގެ ފަހަތުން އިއްބާން އާ ލިޒްވީންވެސް ހިނގައިގަތެވެ. ދެސިޑި ކަޑަންތުކުރުމައްފަހު އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާއަށް އާދެވިއްޖެއެވެ.

“ބައްޕާ….” ސޯފާފައި އިށިދެގެން ފޯނެއްގައިއިން ނާހިދުއަށް ޒިލްވާ ގޮވާލިއެވެ. އެވަގުތު ނާހިދަށް ދެލޯބޮޑުކޮއްލެވުނީ ޒިލްވާގާތުހުރި އައިލީން ފެނުމުންނެވެ.

އިރުކޮޅަކު ހައިރާންވެހުރެ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލަންހުރުމަށް ފަހު  ނާހިދު ފޯނުގައިހުރި މީހަކާ ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.

“އައިލީން އެބަހުރި މި ގޭގައި….” ނާހިދު ބުނެލިއެވެ.

“ނޫން…..އަންނާނެކަމެއްނެތް…އާން…އޯކޭ….” ނާހިދު އެހެންބުނެ ފޯނު ޖީބަށްލިއެވެ.

“އައިލީން….” ނާހިދު އައިލީންއަށް ގޮވާލާފައި ޒިލްވާއަށް ބަލާލީ މީކިހިނެއް ވީކަމެއްތޯ އަހާލާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

“ބައްޕާ….މީ…އައިލީން ހުރީ ބެން ކާރީގައޭ…” ޒިލްވާ ވިސްނާލަންހުރުމަށް ފަހު ބުނެލިއެވެ. އައިލީންއާ އިއްބާންއަށް ޒިލްވާއާ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮއްލަމުންނެވެ.

“ބެންއާ އެކުގައޭ…..ދަރިފުޅު އައިލީން ދަންނަންތަ…..” ނާހިދު އަހާލީ ހައިރާންވެހުރެއެވެ. އެހެނީ މީގެކުރިން އިއްބާންގެ ރައަޓެއްސަކަށް  ނާއިލް ފިޔަވައި އިތުރު ކުއްޖަކު ހުންނަކަން ނާހިދު ނުދަނެހުއްޓެވެ.

“ބައްޕާ……އައިލީންއަކީ ބެނަގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކޭ……ދޯ….ބެން..” ޒިލްވާ ބޯއަރިކޮއްލަމުން އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އިއްބާން ޒިލްވާއާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ގަބޫލުކުރަންދަތި ނަޒަރަކުންނެވެ. ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. ދެއަތްތިލަ މުއްކަވާލަމުން ޖީބަށްޖަހާލިއެވެ. އިތުރު ގޮތެއްނެތުމުން އިއްބާން ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯޖަހާލީ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ވޭނާއި ހިއްދަތިކަމުން ފުރިގެންވި މާޒީގެ ދުވަހެއްމަތިން ހަނދާންވިއެވެ.

– ނުނިމޭ –

242

145 Comments

 1. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 5:41 am

  I am a 12 years old girl who loves to write dhivehi stories

 2. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 5:43 am

  Salaam readers.here is the next part..ummeedhu kurin huriah kiuntherin nah ves kamudaane kamah. .Kiyaa laafa comment eh koalahcy….

  LOVE YOU ALL..♥♥♥♥♥

 3. jiji

  July 22, 2019 at 6:05 am

  Yeyy me first dhww???..Malko mi bai vec vv rythi ingey❤????..Im so curious to knw wats gonna b happen next???…Ly

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:41 am

   Thanks jiji…hehe..keep waitting..lysm?♥♥

 4. Luc!f3r

  July 22, 2019 at 6:12 am

  Wohohoaaa

  • jiji

   July 22, 2019 at 6:19 am

   Ehkala Luc!f3r is movaning vahtharu???

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:42 am

   Hehe…

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:42 am

   Thanks…??

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 11:03 am

   Lehhhh.. Ma abadhuves haalath???

  • jiji

   July 22, 2019 at 12:56 pm

   ??Ehnn

 5. Rau

  July 22, 2019 at 7:38 am

  Aslu stry v habeys…but maa short v ma kada…next time dhigu kohlahchey…keep going… Gud luck

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:43 am

   Rhanks Rau…yeah..Next time dhigu koalaanan…ly?❤

 6. [email protected]

  July 22, 2019 at 8:11 am

  Tnxxxx vvvv vvvv Loabi… Are you 12 or 13? Just asking Cause I’m a 13 yr old… ☺️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:43 am

   Thanks [email protected]…I’m 12..?

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:50 am

   Ina u r 13 thr..I thought v v bodu kuhjeh kamah?..Hi five..Mee too 13 yrs❤❤❤

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 11:04 am

   Look who’s talking.. I thought u were my age.. U all kids

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 11:08 am

   How old are you…
   Luc!f3r..

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 12:35 pm

   jiji n [email protected]….meekkomee ves 13????????

  • jiji

   July 22, 2019 at 12:55 pm

   Ohh really meekkomee???..So cheers✊?✊?

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 3:56 pm

   Im 8 years older than you Mal

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 4:20 pm

   Oh..you are 20 year old…??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 7:58 pm

   Huvaatha???? Luc!f3r

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:05 pm

   ?Yeah she is..dhw Luc!f3r

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:09 pm

   Ohhh?????

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 8:26 pm

   Jiji.. She who? Who she? Kon She eh??… Meekkome haadha shock vy??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:29 pm

   I thought that u r 15, 16..heheh????

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 8:34 pm

   Im 20… Yeah.. I just didn’t knw most of the fans here r really young

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:39 pm

   Luc!f3r…I meant ‘she’ as ‘meekkomee’…Get vehje dhww?..dhn nubunaathi get eh nuviyey

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 9:46 pm

   Heheh???

 7. Rai

  July 22, 2019 at 8:45 am

  Malsamalkkomal Rai ah vure bodudho.I’m 11.Any way story hama habbu.When next part????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:44 am

   Thanks Rai…yeah..I’m 12…Next part friday nightga..?lysm?

  • Ishhhkko

   July 22, 2019 at 5:18 pm

   Rai. U r i r ehvvaru dhw. I am 11 too.

 8. naxu

  July 22, 2019 at 9:27 am

  beautiful

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:45 am

   Thanks naxu…ly?

 9. Meekkomee

  July 22, 2019 at 9:33 am

  V reethi ? mi part ves

 10. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 9:45 am

  Thanks Meekkomee..??

 11. MunyMoon

  July 22, 2019 at 10:54 am

  Alhe v v v v v v nice
  12 years ge kuhjekey???????

 12. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 11:06 am

  Thanks MunyMoon… yeah..I’m 12…♥♥♥

 13. Vernon

  July 22, 2019 at 11:34 am

  V reethi. But short. Keep it up. You are so talented dear.?????????????❤️❤️❤️♥️♥️????????love it.when is the next part.curiuosly waiting.

 14. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 11:44 am

  Thanks Vernon..
  Next part dhigu kolaanan…friday ga next part..??

 15. Candy morning star

  July 22, 2019 at 1:14 pm

  ???? hama mareh. But thankolheh kury. Thy hama 12 years tha???? Can’t believe. You’re so talented dear. Maa shaa allah. Next part avahah up kohdhehchey

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 8:30 pm

   Sweet Candy.. Darling .. You still have my last name? Though Morningstar is one word

   Mihaaruge kuda kudhin varah molhey aslu

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 8:35 pm

   Hehe..

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:37 pm

   i thought lucif3r ah kiyany shifla kamah??

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 8:44 pm

   Lol…hehe..jiji..??

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 9:16 pm

   Shifla ey??.. Thinan kiyaa friend eh ulhey.. Jiji dhw.. Get eh nuveyey nubunachchoa.. Well i can be ur shifla too if u want??

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:29 pm

   Lucifer ey kiyaathy hykury shifula kamah kiyany..lucifer vaany lucifer ahh..Shifla ah vaane kameh neiyy????

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 9:46 pm

   Lucifer is name of the devil in Bible.. But my nickname started from the Black cat in Cinderella.. But now since i believe im a really bad person.. I take it as the devil… How is my nickname related to Shifula?

 16. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 1:33 pm

  Thanks Cms..next part dhigu koalaanan..yeyy.. 12 years mee..Next part friday night noony eah vure avaha..keep witting..lysm..?

 17. Dhonthy

  July 22, 2019 at 2:02 pm

  Awww Malkko❤️❤️❤️ Haadha reethi part ekey miee??? Dhen Anna bai vaane miahvure reethi kollan ingey… I really love your story Malkko???????? Love you so much Malkko??????

 18. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 2:21 pm

  Thank you so much dhonthy….
  love you more more and more..♥❤♥❤♥❤♥❤

 19. Ash

  July 22, 2019 at 2:21 pm

  Hey v reethi mi part ? keep it up ? i am 13 years old

  • jiji

   July 22, 2019 at 7:10 pm

   U too dhww..Alheyy jiji aa ehvaruge haadha gina kudhin eba ulheyy dhww???..So cheers???

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:01 pm

   jiji ah ingyy?? tha meekkomee n ash ulhenyy same class ge eyy dhww ash??kind of besty dhww??????

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:10 pm

   Meekko gandu..Nuvec buney…???…Nd yeah hangouts use kuran thr..if so dhiraa ah msg kollaba private koh…Buneba i ge mail dheyshey..eyrun dheyne..dhinyma msg kohllahcheyy???..really wanna tlk uu???

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:15 pm

   Yeshh jiji meekko use kuran hangout?? mirey thikan vyy thw balaanu ingyy.?? Mi dhanyy school ah dhaan ingyy byee

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:18 pm

   Thnxx ingey..veythw balahcheyy…
   Arn avahah dhey scwl ah?:)

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:20 pm

   Mom ahnan dhn meenyy ready vegen??????

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:22 pm

   Dhimaa kairyy bunelaafa ba indhaathi meekko hangout in fonuvyy ma accept kuraashyy?? fehna irakun??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:23 pm

   Dhiraa*

  • jiji

   July 22, 2019 at 8:35 pm

   Um yeshhh dhooni???.. bunelaanan ingey???

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 10:32 pm

   jiji dhiraa ah kohfin ingyy?????

 20. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 2:28 pm

  Thanks Ash..I’m 12..?.hehe?..lysm??

  • Ash

   July 22, 2019 at 2:43 pm

   Mi vaahaka kiyaairah heevani lolah sifa vaahen ehaame ibaaraithah furihama ??? good luck ???

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 8:04 pm

   Eyyh ash?? thibunyy hamah thedhu???? Hama heevanyy real life GA dhimaa vaahen I mean kuri mathin fehna hen???????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 8:24 pm

   Thanks..

 21. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 2:48 pm

  Thank you sooo much Ash..Adhives I will try my best…love you take good care..?♥

 22. Makku

  July 22, 2019 at 7:07 pm

  Mal mi part varah reethi keep it up … ??? i’m 11 years

 23. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 8:26 pm

  Thanks Makku..you 11…??

 24. Aiminath

  July 22, 2019 at 9:04 pm

  Hii .. mipart ves vsalhi …??? maves hadhaabadho friendaka …but am 14 years

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 9:19 pm

   Age revelation day??

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:28 pm

   Thanks Aiminath..I’m 12…you 14..emme dhe aharu dhw..hehe??

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:32 pm

   Ofc..U can be our frndd???

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:40 pm

   Of coz..

  • Mugu riha

   July 22, 2019 at 9:47 pm

   Ebunaahen age revelation day??

  • Dhonthy

   July 22, 2019 at 11:34 pm

   Hey.. i m 14 years too???

  • malsamalkkomal

   July 23, 2019 at 6:10 am

   Hehe…

 25. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 9:30 pm

  Hehe..thats right..miyadhu mee hama Age relevation bodhu duvaheh…hehe.. but I can’t belive that you thee 20…

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:33 pm

   Ekyhve yoa..hehe

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 9:50 pm

   Heheh???….???mee two malkko ..❤️❤️I also can’t believe that …but mihaaru gaboolu kohfin???

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 9:57 pm

   Hehe Meekkomee..can’t belive dhw..but gabool kuran thaa jeheynee..dhw..?

 26. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 9:41 pm

  Eyye dhen..hama gabool nukurevenee..

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 9:48 pm

   E kyvve oa.. Ma childish vymatha???

 27. Bro

  July 22, 2019 at 9:49 pm

  Bor vaahaka habu??

  • malsamalkkomal

   July 23, 2019 at 6:10 am

   Hehe..e mahsala eh noony ..thanks bro..?

 28. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 9:59 pm

  Noon..hama heenuvee…ko..
  mihaaru gabool koafin…but varah childish..hehehe???

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 10:05 pm

   It depends on the situation really.. Itx a personality thing.. I dont really care abt my anonymity aslu.. But u all email.. N i hate emailing.. Ehenve email in talk nukurany thikudhinna though Im curious abt u kids too.. Fb is what i use..

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:23 pm

   Yeah..All right..

 29. Navya

  July 22, 2019 at 10:15 pm

  Luc!f3r thee gurl eh tha noony boy eh tha??

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 10:32 pm

   Aslu firihen kudhin varah noolhey dhw mithaa

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:36 pm

   E mahsalaeh noony bro..?

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 10:36 pm

   Think sww??? r u ah boy or a girl Luc!f3r

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:38 pm

   Boy ekey eii..dhw..luc!f3r

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 10:37 pm

   Malkko hangout use nukuran dhww??

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:54 pm

   Yeah..use nekeran..u use kuranthr..

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 10:40 pm

   Ohh????

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 10:44 pm

   Navya.. Im a guy.. A 20 year old.. Wudnt be surprised if u turn out to be a kid too.. How old r u? Today is age revelation day.. According to Malko not me??

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:53 pm

   Koba..mal bunee meh nun eii bro ekey..?

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 10:46 pm

   Meekkomee.. Anga lappaa.. Messeh dhiruvaa levidhaane thihen indha

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 10:55 pm

   Hehe..

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:09 pm

   Heheh ??meekkomee lah pherr fin anga????? ….. Yeshh malkko meekko use kuran hangout

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 11:13 pm

   Hehehe..yeah..ok..?

 30. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 10:23 pm

  Eii boy eh

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:19 pm

   Malkko Friday ge kuri ah kun up eh nukurevyyne tha☹️☹️☹️…

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 22, 2019 at 11:24 pm

   Meekkomee..hehe..eii aslu majalhakah bunions eh ehceky.. submit koafin..??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:35 pm

   Yeshh….????Luv u SW much??

 31. Navya

  July 22, 2019 at 11:20 pm

  Hehe…well i m 15 yrs old…

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:21 pm

   Ohh?????meekkomee ah vureh bodhi dhww

 32. Navya

  July 22, 2019 at 11:22 pm

  Btw malko vv nice mi stry… 12yrs ge kujjakaa balaafa hama buneveyny obiness to the max ey…

  • malsamalkkomal

   July 22, 2019 at 11:30 pm

   Thank you soon much navy. ..??

  • malsamalkkomal

   July 22, 2019 at 11:31 pm

   Hehe..

  • malsamalkkomal

   July 22, 2019 at 11:32 pm

   Koe dhuvahaku Meekkomee ge birthday akee

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:32 pm

   Malkko nunidhanyy tha??? School ah dhaan jehenyy kon gadhiyaku??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:37 pm

   Sryy malkko I can’t…but 14 v ma bunaanu ingyy comment ehga…….ehn nunyy guess….ashh nubunaa thi ingyy

 33. Navya

  July 22, 2019 at 11:23 pm

  Meekkomee how old r u??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:24 pm

   13???

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:25 pm

   But varah ahvahah 14 vaaneh

  • Navya

   July 22, 2019 at 11:27 pm

   Wow…that’s good…btw where is lucifer???u guys have a chat grp in here??if so that’s kinda cool..

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:29 pm

   Heheh…?? I don’t were he went??…mihaaru ves 106 ahvuneh Gina comments tha…hehehe??

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 11:34 pm

   Eba ulhen eba ulhen.. Keumah insaafu kuran dhiyaee

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:39 pm

   Hehehe ehn dhww mi vyy meekko heekuryy…..

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 11:42 pm

   Meekko hykury kyvvy kamah??

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:44 pm

   Heheh??? nulhen bunaa hitha kun… Thihaa heekuri goi balaa hithun ulhyy thyy

  • jiji

   July 23, 2019 at 12:53 pm

   Oh mako ulheny 8 ga dhw ehn v ma..
   Im in 7????

  • jiji

   July 23, 2019 at 12:54 pm

   Oops meekko ey ingey aee

 34. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 11:42 pm

  Mi ulhe nee nidhan..

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:45 pm

   Malkko Gud nite …sweet dreams ??

 35. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 11:45 pm

  Maadhamaa gess kuraanah ingeh..bune lahcy 14 vee ma eyrun dhw wish kureveynee…bye..good nyt all luc!f3r Meekkomee..maadhamaa

  • Luc!f3r

   July 22, 2019 at 11:46 pm

   All kids go to sleep..
   ~Fairy Godfather~

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:47 pm

   Hehehe okk????? ?? bye…Gud nite

  • Meekkomee

   July 22, 2019 at 11:48 pm

   Malkko

 36. malsamalkkomal

  July 22, 2019 at 11:52 pm

  Keeky

  • Meekkomee

   July 23, 2019 at 12:00 am

   Ahvahah nidhaga eyyrun nun tha maadhan school ah dhaan hyyle vyynyy…

 37. Navya

  July 23, 2019 at 6:04 am

  Hey guys…srry ingey reyga phn charge dhiyaee thi kudhinnaa talk kuran ulhenikoh..specially lucifer??heii lucifer wassup!!!

  • Luc!f3r

   July 23, 2019 at 12:12 pm

   Why me??? Luci miulheny kuraane kameh nethigen.. Foohivegen.

  • jiji

   July 23, 2019 at 12:52 pm

   Job akah dheybala..Eyrun fooseh nuvaaney??

  • Luc!f3r

   July 23, 2019 at 1:31 pm

   Yeah.. Trying now

 38. malsamalkkomal

  July 23, 2019 at 6:09 am

  Hehe..e mahsala eh noony ..

 39. jiji

  July 23, 2019 at 9:49 am

  Haadha kankameh hingaalaaba eba othey i dhiyaeema??..Naughty gurllss..No maafu ingey???

  • Luc!f3r

   July 23, 2019 at 12:08 pm

   Dhwww.. Jiji emme bas ahany.. Kurybaalaa nidhanves dhiyaee

 40. malsamalkkomal

  July 23, 2019 at 12:45 pm

  Noon…mal ves nidheemey..?

  • jiji

   July 23, 2019 at 12:51 pm

   Mallu kolhu mihaaru hasadha veri vany ey…Not good vahtharu???????…LOL

 41. malsamalkkomal

  July 23, 2019 at 12:55 pm

  Jiji..lol..hehe..??? hasadha nuvamey..

  • jijj

   July 23, 2019 at 1:04 pm

   Yesh i knew it mall..I was just kidding????

 42. malsamalkkomal

  July 23, 2019 at 1:11 pm

  Hehe..

Comments are closed.