ޒާޔާމެންނަށް ކޮލެޖާއި ހަމައަށް ފޯރުނުއިރު ގަޑިޖެހިއްޖެއެވެ. ޒާޔާގެ އަޚުލާގު ކިތަންމެ ދަށަސް އޭނާއަކީ ކިޔެވުމަށް އެ ކުލާހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުއްޖާއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަގާ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ ޒާޔާގެ ކަށީގައި ހަރުލައިފައި ވާކަމެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ކުޑައިރުށްސުރެ ފެށިގެން ވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ސެލޫންއަކާއި ފެޝަން ހެދުންތަކާއި، ގަހަނާއާ، ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި އަދި މިނޫންވެސް ޒަމާނީ އެތައް ބައިވަރު އެއްޗެހިތަކެއް ވިއްކާ ބޮޑު ފިހާރައެއް ހުޅުވުމެވެ. މިކަމުގައި އޭނާ އައިޑަލް އެއްގޮތުގައި ބަލަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަ ކަމަށްވާ ކައިލީ ޖެނާއެވެ. ކައިލީއަކީ ވެސް އަމިއްލަ ކޮސްމެޓިކްސް ބްރޭނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ޒާޔާ އަތުގައި “ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސް”ގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހުރެއެވެ.

“ޒާޔާ، ސަމާ މިއަދު ކީއްވެ އެހާ ލަސްވާތީ… ކުލާހަށް ވަންނަން އައި ޒާޔާއާއި ސަމާ ފެނިފައި އައިޝާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. “ސޮރީ މިސް.. އައި މަގުމަތީގައި ކުޑަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ލަސްވީ..” ސަމާ ޖަވާބުދިނެވެ. “އެހެންތަ…ދެން އެކަމަކު މިކަން ތަކުރާރު ނުކުރާތި…ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރި ވާންޖެހޭނެ”. އައިޝާ ދެ ކުދިންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ކުލާހަށް ވެއްދިއެވެ. އަދި ބެލްޖެހުމުން އައިޝާ ސްޓާފް ރޫމްއަށް ދިޔައެވެ. ކުލާހަށް ވަދެގެން އާއްމުކޮށްވެސް އިށީނދެގެން އިންނަ ގޮނޑިއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހި ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން އިން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ޒާޔާއަށް އެ ކޮލެޖުން ފެނިފައި ނުވާ ކުއްޖެކެވެ.”ޔަގީނޭމީ ނިއު ސްޓޫޑެންޓް އެއްކަން…އެހެންނުން ނަމަ އަހަރެންގެ ގޮނޑީގައި އިށިންނާކަށް ނުކެ އެކުއްޖާ ޒާޔާގެ ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން އިނުމުން ޒާޔާގެ ރުޅިގަނޑު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް އެކުއްޖާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ތިރިއަށް ވައްޓާލިއެވެ.

“އޭތް ބަލަ މިހިރަ ކުއްޖާގަނޑާ، ތިއީނީ މަގޭ ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެންނޭ… ކަލޭ ތީ ކާކުތަ.. ހޫދަ ހެލް އާރ ޔޫ…” ނިތައްރޫ އަރުވާލަމުން ޒާޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “އެއީ އަލަށް އައި ކުއްޖެއް.. ކޮންމެސް ބަނާނާ އެކޯ ކިޔަނީ” ކުލާހުގައި އިން އެންމެ އަނގަ ގަދަ ކުއްޖާ، ސަަމާހް ބުންޏެވެ. އެއާއެކު ހުރިހާ ކުދިން އެއްކޮށްހެން ހޭން ފެށިއެވެ. ޒާޔާވެސް އެކުދިންގެ މަލާމާތުގައި ބައިވެރިވެލިއެވެ. އެކުއްޖާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލޭގޮތް ވެއެވެ. “ހޭޔޫ ލިސެން… މަށަށް ހެޔޮ ކަލޭއަށް ބަނާނާ އެއްނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް… މިއީ މަގޭ ގޮނޑިއެއް އަލަށް އައި ކުއްޖަކަށް ވާތީ މިފަހަރު މި ދޫކޮށްލަނީ..އެކަމު ބުނަންތަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، މީގެ ފަހުން މި ކުލާހުގައި ހަމަޖެހިގެން އިންނަން ބޭނުން ފަހުން މަށާއި ދުރުން އުޅޭތި.. އެހެންނޫނީ ނަތީޖާ މާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ… ޑޫޔޫގެޓް ދެޓް” އެކުއްޖާއާއި ދިމާލަށް ޝަހާދު އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ހުރެ އިންޒާރެއް ދިނުމަށްފަހު ޒާޔާ ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ.

މި މަންޒަރު ބަލަން ދެރަވެފައި ހުރި ސަމާ އެކުއްޖާ ގާތައް ދިޔައެވެ. “ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ.. ” އެކުއްޖާއަށް ތެދުވަން އެހީވެދެމުން ސަމާ އަހާލިއެވެ. “ބަ.. ބަ.. ބަނާޔާ” ރޮވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަނާޔާއަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ވެސް ނުދެއްކުނެވެ. “އަހަންނަށް ކިޔަނީ ސަމާ.. ޒާޔާ އެކީއެއްޗެއްސާ މާބޮޑަށް އަޅާނުލާތި އެއީ އޭނާގެ ވައްތަރު…އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ރުޅި އައިއްސަ..ދެން ދޭ އެހެން ގޮނޑިއެއްގަ އިށިންނަން، އެއޮތް އަންނަނީ މިސް” ބާނާޔާ ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ސަމާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަދި މުދައްރިސް އައިސް ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސަމާ ވެސް އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ.

“މިއަދު އަހަރެމެން ކިޔަވާނީ ކައިވެނި ފިލާވަޅު.. ހުރިހާ ކުދިން އެއްލާ ޕޭޖް ނަންބަރު ސަތޭކަފަންސާހަށްް” އިސްލާމް މުދައްރިސް، ޝަބާ ބުނެލިއެވެ. އިސްލާމް ގަޑިއަކީ ޒާޔާ މާ ކިޔަވާހިތްވާ ގަޑިއެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އިސްލާމް ގަޑިއަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، ދީނީ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ނަސޭހަތްތެރިވާ ގަޑިއަކަށް ވާތީއެވެ. މީހަކުދޭ ހެޔޮ ނަސޭހަތް އަޑުއެހުމަކީ ޒާޔާއަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މޭޒުމަތީގައި ބޯޖަހައިގެން އޮއްވާ ބޭރުން މީހަކު ލަވަކިޔާ އަޑު އިވެނީ ފަށައިފިއެވެ. ޒާޔާ މަޑުމަޑުން ބޯހިތްލާލުމަށް ފަހު އެއަޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންފެށިއެވެ. “*ކައުނުގައި ނުވާނެހާ ރީތިކަން ތިބާގެ ވާ * ބުނެދިނަސް މިސާލުގައި ސުވާލު ހިތުގައި ގިނަވެދޭ* ދައުރުވާ ދުވަސްތަކާ މި ދުރުނުވާ ހަނދާންތަކާ * ހާސް ކަމެއްގައި ފީނަމުން ދުޢާ ކުރީ ލިބުން އަދާ * ފާރުވީ އުފާތަކާ އެކު އެކީ ޙަޤީޤަތާ ބާރުނެތް ހިތެއަގަވާ އަނދިރިކަން ފިލާނެބާ * ކުރީގައި ހެވިފަ ހުރީމެ އެކުގައި… ފަހުން އެދުން ގޮތަށް ގޮސް ހުރީމެ ދުރުގައި * ބުނީ މާ ގާތުގައި… ކޮނޑުގައި ރޮއެފާ… އުޅެން އެކީގައި ބޭނުމޭ ނެތޭ ދެމީހުން އެކުވާން * ހުރިން މަ ގާތުގައި… ހިޔާނެތް މަގުގައި… ޙިޔާލުތަށްވި ބޮލު ތެރޭގައި ދިރިހުރުން ފަނާ ކުރާން * ބުނީމެ މި އަތުގައި… ހިފާށެ ބާރުލަ… ހިފައިގެން ދާން ހިނގާށެ ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރާން *” ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ އަދި ފިރިހެންވަންތަ އަޑަކުން އެމީހަކު ލަވަ ކިޔަމުން ގެންދިޔައެވެ. “ފެނިދެނިވާ އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ * އެދުވަސް ހަނދާނުގައި ނުފިލާ ވުމާ…ހެވިފަ ތިބާ…ހިތުގެ ތެރޭގައި ފެވި ރަހުމާ…ހިތުގެ އުދާހުން ދުރުވާނެބާ *” ޒާޔާއަށް އެއަޑު ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އޭނާގެ ކަންފަތުގައި އެއަޑު ޖެހުމުން އެހެންކަހަލަ އިޙްސާސެއް ހިތަށް ކުރުވަން ފެށިއެވެ. މި ގޮތް ނޭނގޭ އަޑުގެ ވެރިމީހާއާ ޒާޔާ ގަޔާވާންފެށިއެވެ. އެގޮތަށް ޙިޔާލުތަކަށް ގެއްލިފައިވާ އިންދާ ބެލްޖެހިއެވެ. ޒާޔާއަށް އޭނާގެ ޙިޔާލުތަކުން ބޭރަށް އާދެވުނު އިރު ލަވައިގެ އަޑެއް ނީވެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ދަބަހަށް ފޮތްތައް އަޅާލުމަށް ފަހު ޒާޔާ ކުލާހުން ބޭރަށް ދުއްވައިގަތީ އެ ރީތި އަޑުގެ ވެރިފަރާތް ބަލާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ. ޒާޔާގެ ފަހަތުން ސަމާ އޭނާއަށް ގޮވަމުން  ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ޒާޔާ މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދިނެވެ. ބުރޭކް ގަޑިކަމުން ކުލާހުގައި ދެން ތިބި ކުދިންތައް ވެސް ބޭރަށް ނިކުމެ އަވަސް ވެގަތީ ކެންޓީނަ ށް ދިއުމަށެވެ.

“އޭތް ޒާޔާ މާބާރަށް ކޮން ތާކަށްތަ ތި ދަނީ…” ޒާޔާގެ ފަހަތުން ނިކުތް ސަމާހު އެހިއެވެ. “ދެންމެ ކާކު ލަވަކީ އަޑުތަ އެއިވުނީ..” ޒާޔާ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “އީވެން އައިޑޯންޓް ނޯ… މަށަށް ވެސް އެނގޭނީ އެއީ ވަރަށް ފަހުން ކޮލެޖާއި ޖޮއިން ކުރި ކުއްޖެއްކަން” ސަމާހު އޭނާއަށް އެނގޭ ވަރަކަށް ކިޔައިދިނެވެ. “އެހެން ނޫނަސް ޒާޔާ ކީއްކުރަންތަ މާ ވަރަކަށް ތި ބަލަނީ އެއީ ކާކުތޯ.. ލައިކު ވީތަ…” ސަމާހު ޒާޔާައާއި ސަމާސާކޮށްލިއެވެ. “ސާބަހޭ ސަަމާހް.. ކަލޭވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ދޯ..އަހަރެން އޭނަ މިހޯދަނީ އޭނާގެ އަޑު ރީތިކަމުން އޭނާއަށް ތަޢުރީފު ކޮށްލަންވެގެން… އެހެން ނޫނަސް އަދި އަހަންނަށް ނޭނގޭ އެއީ ކާކު ކަންވެސް.. އެހާ އަވަހަށް ލައިކު ވޭތަ…” ޒާޔާ ވަރަށް ނޫންކަމަށް ހެދިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ސަމާހު ލާނެތް ވައްތަރަކަށް ހީނގަތުމަށް ފަހު ދިޔައެވެ. ސަމާހު މިކަންކަން ސަމާސާއެއް ގޮތަށް ނެގި ކަމުގައި ވިޔަސް ޒާޔާ ސަމާހު ބުނި ވާހަކަ ނެގީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށެވެ.

އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނަމުންގޮސް ކެންޓީނުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި އިން މޭޒެއްގެ ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. “ސަމާހު އެ ދެއްކީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް،އަހަރެން ކީއްކުރަންތަ އެ އަޑުގެ ވެރިޔެއް ހޯދަން އެހާ ޝައުގުވެރިކަން މިދެނީ..ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އަހަރެން އެމީހަކާ ލައިކު ވީތަ…ނޫން ،ނޫން އެހެން ވެގެން ނުވާނެ.. އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެއީ ކޮންތާކުންއައި ކިހިނެތް ހުންނަ ކާކުކަމެއް ވެސް…” ޒާޔާ އިނީ އަމިއްލަ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އަދި އެ ދުނިޔޭގައި ވަނީ އެ ގޮތް ނޭނގޭ މީހާއެވެ. ވަށައިގެންވަމުންދާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޒާޔާގެ ސަމާލުކަމެއްނެތެވެ.

109

45 Comments

 1. jiji

  July 22, 2019 at 6:15 am

  Mifaharu vec 1st dhw milibunii???..nd yess..Mihaaru mistakes madhuvamun ahnany????..kon irakun next upkohlaanyy???…Waiting curiously???

  • jiji

   July 22, 2019 at 6:16 am

   Nd story akah cvr eh nulanthr…Cover
   Eh nulaa inyma??

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 7:36 am

   Yayyy?first dhw… Nxt part inshallah vrh avahah up kohlaanan… Aslu Mimmi ah neygey cover laakah ehnve adhivx nulevigen miulhenee… Can I u pls help me??, ??❤️

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:47 am

   Yess i can..Assu v faseyha vaane cvr laan?..Story liyaa box ge thiryga ihnaane kudabox eh..Eyah mimmi beynun pic eh laafa story liyeveyne.
   Get nuvehjehyyaa ask me?.ok

  • jiji

   July 22, 2019 at 9:47 am

   Yess i can..Assu v faseyha vaane cvr laan?..Story liyaa box ge thiryga ihnaane kudabox eh..Eyah mimmi beynun pic eh laafa story liyeveyne.
   Get nuvehjehyyaa ask me?.ok

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 10:10 am

   Thank u so much❤️❤️❤️?

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 10:13 am

   Pic select kohffa set featured image ah nueh fihthey

  • jiji

   July 22, 2019 at 12:44 pm

   Alhe adhi try kohllahcheyy…Load vefa vaanehn jiji ah vec hyvanyy??

 2. Maika

  July 22, 2019 at 6:55 am

  V Reethi story. When next part. ????

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 7:44 am

   Thankuuuu❤️❤️nxt part inshallah vrh avahah up kohlaanan??

  • malsamalkkomal

   July 22, 2019 at 11:41 am

   mimmi7… feature image ah fithaanee..dhen uplode files ah goasaa select file ah dhaanee..dhen baynun pic eh laanee..ummeedhu kuran mihaaru engeynekamah..ehves suvaaleh othiyaa ahaalaathi…vaahaka varah reethi..?

 3. Shinan?

  July 22, 2019 at 7:36 am

  Varah reethi
  Waiting for next part dhnthi ??

 4. Nayyikko

  July 22, 2019 at 7:42 am

  Vrh reethi mi story….. ❤️? Ur a good story writter… And so proud of you gurl❤️??
  Waiting for next part ??

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 7:46 am

   Awwwwn❤️❤️❤️Shukuru Nayyikko darlin???? thanks 4 the support n love…

 5. Sher_07

  July 22, 2019 at 7:52 am

  Wow wow Varah obinesss✌️✌️✌️???♥️♥️♥️♥️ keep writing my mate

 6. Psycho

  July 22, 2019 at 7:53 am

  Wow. Awesome story… Dhis is the best story I’ve ever read. And I believe this needs an award

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 8:08 am

   Awwwwn what a lovely comment… Thank u❤️? vrh ufaa vejje psycho ah mi vaahaka Reethi veema?????????????????

 7. Story lover

  July 22, 2019 at 7:55 am

  Mimmi7 hadha reeche mi baives. Next bai kon iraku up kuraanee

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 8:28 am

   Areesha knmes eh I’d akun comment kohba… Eyrun nennun aslu I’d ah reply kureveynee..??now tell me.. Should I reply to psycho, storyboard or sher-07????

 8. M! Frerhhhh

  July 22, 2019 at 8:09 am

  Salhi vaahaka

 9. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  July 22, 2019 at 8:09 am

  Wowwww good keep it up Mimmi7 ??

 10. No one

  July 22, 2019 at 9:41 am

  No one likes this story. Story title is no one’s favorite. No one wants to know when you’ll upload the 3rd chapter.., ??

 11. Jehsumah Ulhey lhadharieh

  July 22, 2019 at 9:44 am

  ??

 12. Mimmi7

  July 22, 2019 at 9:51 am

  Thanks but hadha nuseedha koh vaahaka hadi vaahaka this buni…..

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 9:54 am

   Thi*

 13. Sher_07

  July 22, 2019 at 9:54 am

  Actually my id is this areeba is using cute heart and no one is fazleen. JESSUMAH ULHEY LHADHARI is my nickname areeba is using that for malaamaikuran

 14. Mimmi7

  July 22, 2019 at 10:02 am

  Oh… So indirectly malaamai tha thi kuranee? ??

 15. ??

  July 22, 2019 at 10:06 am

  Urghhh… Meekon kameh..? Meehaku vaahaka eh liyefiyya mi varu vaakah nujeheyne… Anyways this story hama Obi kithahme meeheh kithamme malaamaatheh kuriyas??

 16. Sher_07

  July 22, 2019 at 10:25 am

  Mimmi7 no ur wrong I meant that areeba jehii JESSUMAH ULHEY LHADHARI for mocking me not 4 u

 17. Meekkomee

  July 22, 2019 at 2:15 pm

  Varah reethi ??? whn is next part ??☺️☺️☺️

  • Mimmi7

   July 22, 2019 at 5:32 pm

   Thanks Meekko?? nxt part inshallah vrh avahah up kohlaanan..

 18. Shauferr

  July 22, 2019 at 7:08 pm

  Habeys… ❤️

  • Mimmi7

   July 23, 2019 at 8:09 am

   Thanks shauferr?

 19. Mifraahhhhhh?

  July 22, 2019 at 7:12 pm

  Vaaaaaahaka Salhi hama
  Baby luv u ?❤️??

  • Sher_07

   July 23, 2019 at 12:25 pm

   Are u serious??

 20. Jehsumah Ulhey lhadhari

  July 22, 2019 at 7:15 pm

  Bwahahahah

 21. drax

  July 22, 2019 at 9:35 pm

  Oh mi story is awesome ????
  And one of my favourite song ?????
  Not only zaayaa is curious to know who is the person singing I am curious too
  Waiting for next part

  • Mimmi7

   July 23, 2019 at 8:06 am

   Ohh… Let’s see who that is??

 22. Sher_07

  July 23, 2019 at 8:16 am

  ??who is mifraaah

 23. Sher_07

  July 23, 2019 at 8:23 am

  Meehaku vaahaka eh Liya a Irah mi varu vanjeheytha Mimmi u can report That user??

 24. Suthuraa❤️

  July 23, 2019 at 8:55 am

  Mi dhen kihaa dhera kameh alhe.. ?meehaku vaahaka eh liyaairah mivaru vaakah nujeheyne!
  Thi dhen bodu varehh??mi heevany meehakah malaamaai nukurevigen Ulhey hen…. ??kithamme vareh kuriyas mimmi is a good story writter… ❤️??keep it up gurrll ?

  • Mimmi7

   July 23, 2019 at 9:13 am

   Thanks… For the support n love… ❤️eii bath meehunge vahtharu… I don’t wanna fight with anyone… But it’s a humble request pls don’t write those kinda comments in my stry??

  • Mimmi7

   July 23, 2019 at 9:13 am

   Baeh *

 25. Nayyikko

  July 23, 2019 at 8:58 am

  @suthuraa… True story… ??

 26. ??

  August 2, 2019 at 11:08 pm

  Hadi comments dheymeehun mimmi7 ignore khlaa eyrah ok vaane btw v. Habeys keep it up❤❤

Comments are closed.