ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 51

- by - 81- July 6, 2019

“އިޑިއެޓް…” ހައިޒަލް ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާލަމުން އެ ހިސާބަށް އަރާހަމަވަމުން ކިޔާލި ވަގުތާއި މަޔާން އެނބުރިބަލާލި ވަގުތާއި ވީ އެއްވަގުތަކަށެވެ. މަޔާންއަށް ރަނގަޅަށް ފަސްއެނބުރިބަލާނުލެވެނީސް ހައިޒަލް މަޔާންގެ މޫނަށް އަރުވާލިގޮށްމުށުގެ އެތިފަހަރާއިއެކު މަޔާންގެ މޫނުން ތަރިބުރާލިއެވެ. އަމިއްލަ ބާރަކާއިނުލާ ފަހަތަށް ދެތިން ފިޔަވަޅު އެޅުުނުއިރު މަޔާން ބެލްކަނީގެ ދޮރުގައި އަތްވިއްދާލިއެވެ.

“ވަޓް ދަ ހެލް… މޮޔަވީތަ؟” ތުންފަތްކައިރިން ފަޅައިގެންދިޔަ ތަންކޮޅުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން މަޔާން ބުނެލީ ރުޅިވެރިގޮތަށެވެ. އޭނަގެ ހައްޤަކަށް އަތްގަދަކޮށްގެން އުޅޭއިރު އޭނައަށް އަތްއިސްކުރަން ހައިޒަލްގެ މައްޗަށް އޮތީ ކޮންހައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަނގުރާމައެއް ހިންގައިގެން ހައިޒަލްގެ ގައިން ލޭ އޮހުރުވާލަންވީ އޭނައެވެ.

“ނައިނާގެ ގައިގާ އިގިލިކުރި ޖައްސާލިޔަސް ނިމުނީ… ” ހައިޒަލްގެ އިންޒާރުން މަޔާން  ހައިރާންވިއެވެ. ނައިނާ މިދޭތެރެއަށް ގެންނަންވީ ސަބަބެއް އޭނައަކަށް ނަގައިއެއްނުގަނެއެވެ. ހައިޒަލް މިހާ ހެނދުނާއި މޮޔަވެގެން ތަޅާފޮޅުންގަނޑެއް ހިންގާލީ ޝަލީންގެ ސަބަބުންނެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

“ވަޓް އެ ޖޯކް… ސިންގަލް އަންހެންކުދިންނާއި ބެހިލީމަ މީހުންގެ ފިރިންވެސް އިންޒާރުދޭން އާދެތަ؟” މަޔާންއަށް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ވާނުވާ ނަގައިނުގަނެވިފައި ހުރެފައިވެސް ހޭންފަށައިފިއެވެ.

“ބުނަން… ކަލޭ ޝަލީންއަށް ޑްރާމާ ދައްކަން އެހެން މީހަކު ހޯދާ… ނައިނާއަކީ ކަލޭ ކުޅެން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބުދެއް ނޫން.. ނައިނާއާއި ވައި އެޅިލިޔަސް މަވަރުގެ ނުބައިމީހަކު ނުހުންނާނެ….” ހައިޒަލްގެ އިނގިލިތައް މުއްކެވިގެންދިޔައިރު ހަށިގަނޑުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ ހޫނުކަން ބަރުދާސްތުކުރަން ދަތިވިއެވެ. މަޔާންގެ މޫނުމައްޗަށް އިތުރު އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލުމަށް ހިތް އެދުނެވެ. އެ އިނގިލިތައް ލުހެލަން ބޭނުންވީވަރެއް ނޭނގުނެވެ.

ހައިޒަލްގެ މިފަރާތްފެނި އެކަމުން ނަގައިގަންނާނެ މާނައެއް ނޭނގިފައި އިރުކޮޅެއްވަންދެން މަޔާންއަށް ހުރެވުނެވެ. އެދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފައިވަނީ ޝަލީންގެ ސަބަބުންކަމަށްވާއިރު އެދެމެދަށް ނައިނާ އަންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އޭނަ ރޭގައި އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ ޝަލީންއަށް ދައްކަންވެގެންނެވެ. އިތުރުމީހެއްދެކެ ލޯބިވެގެން ހިތަށް އަނިޔާދޭން އިނގެނީ ހަމައެކަނި ޝަލީންއަށް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދޭންވެގެންނެވެ. އެއީ އޭނަ އެއްވެސް މާނައެއްގައި ކުރިކަމެއްނޫނެވެ.

“ޔާން…” އެވަގުތު ކޯރިޑޯއަށް ނިކުތް ޒުވާނަކު މަޔާންއަށް ގޮވާލުމާއިއެކު މަޔާން އެ ޒުވާނާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ކަޅިއަޅާލައިފިއެވެ. އޭރު ހައިޒަލް ހުރީ ގަނޑުވެ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. “ޔާން” އެނަމުން އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ރަނގަބީލެއް ޖަހާލިގޮތަށް މުޅި ސިކުނޑި ހަލަބޮލިކޮށްލީ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

“ޔާން އާދޭ އަތްލަން… ޒެލް ބޮޑުވެގެންވެސް ޔާންގެ ބެސްޓްފްރެންޑްގެ ގޮތުގައި ހުރެދެއްޗޭ…” ތުއްތު ދެފިރިހެންކުދިންގެ އަޑުން އެ ބަސްތައްކިޔާލީ އޭނަގެ ކަންފަތްދޮށުގައިހެން ހީވިއެވެ. ހައިޒަލްގެ ސިކުނޑިއަށް ވާންވެގެން ދިޔައިރު ނޭވާ ހާސްވާގޮތްވިއެވެ. ރެއިލިންގައި ހިފާލަމުން ހައިޒަލް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ޔާން އެނަން އޭނައަށް އަޑުއިވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވީނަމަވެސް ސިކުނޑި ބުނަމުންދިޔައީ އެހެން ވާހަކައެވެ. އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ޔާން ކިޔާ ވަރަށް ހާއްސަފަރާތެއް ހުރިކަމުގެ އިހުސާސް ކަނޑަނޭޅި ކުރެވެމުންދިޔައެވެ. ޔާންއަކީ އޭނަގެ ހަނދާނުން ފުހެވިފައިވާ ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ؟

މިދުވަސްކޮޅު އޭނައަށް މިވަނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ކުއްލިއަކަށް އޭނަގެ ހިޔާލަށް އައި ނުދަންނަ އަންހެނަކާއި ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖާ ކަނޑަނޭޅި އޭނައަށް އުނދަގޫކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެއީ އޭނައާއި ކޮންގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަނދާންވެސް ފަރާތެއްގެ ހަނދާންތައް އޭނަގެ ސިކުނޑީގެ ލޯގަނޑަށް އަރާ ފައިބަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ސިކުނޑިއަށް މިވަރަށް ބާރުކުރާއިރުވެސް އެއީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަންނަން ސިކުނޑި ނުކުޅެދެނީ ކީއްްވެހެއްޔެވެ؟ އޭނަ މޮޔަވަނީހެއްޔެވެ؟

*** *** *** *** *** ***

ޝަލީން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޑޮކްޓަރު ސްކޭނެއް ހެއްދުވިއެވެ. ޝަލީން ކުޑަކޮށް ފިނިވާގޮތްވެފައި ހުރެ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއިރު އެދެލޯ ވިދައިގަތީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަރިފުޅު ފެންނަ ވަގުތު ކުޑަތަންވަނީކަމުގެ އިޙުސާސްކުރެވިފައެވެ. މާބްލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްކޭންތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ މުސްކާން ޝަލީން ލައިގެން އޮތް ޓޮޮޮޮޕްކޮޅު ހިއްލާލުމަށްފަހު ޖެލް އުނގުލާދީފައި ޕްރޯބް ޖައްސާލުމުން ޝަލީން ސްކްރީންއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.

އަދި ތިންމަސްނުވާތީ ދަރިފުޅުގެ ތުއްތުކަމާއިއެކު ސްކްރީންއިން ފެނުނީ ނުހަނު ކުޑަކުޑަކޮށެވެ. ޝަލީންގެ ހިތްފުރުނެވެ. އެ ތުންފަތްމަތީ ހިނިތުންވުމެއްދުވެލިއިރު ހުރިހާ ހިތާމަތަކެއް އޭނައާއި ވަކިވީހެން ހީވިއެވެ. އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި މަޤްސަދެއް އޮތްކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިސްނުނެވެ. އޭނަގެ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން ބަނަވެފައިވާ ހަޔާތެއް އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އޭނައާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވިޔަސް ދަރިފުޅު އޭނަ ގާތު ހުންނާނެއެވެ.

ހައިޒަލް ޝަލީން ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން ސްކްރީނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރިއިރު ތުންފަތްމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ފާޅުވިއެވެ. އޭނަގެ ލޭކަމުގައިނުވިޔަސް އެ ތުއްތު ފުރާނައާއިމެދު ހިތުގައި ކުލުނުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. އޭނަގެ ދަރިއަކު މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލާ ދުވަހެއްވާނީ އޭނަގެ ހަޔާތުގައިވެސް އަންނާނޭ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހަށެވެ. ރިހާނާގެ ފަރާތުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން އޭނަ ދަރިިފުޅުގެ ހިތް ބަންޑުންވާވަރަށް ލޯބިދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އުފާވެރިކަމެއް ހޯދަން ހިތް ބޭނުންވަނީ ނައިނާއާއި އެކުގައެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ރޭގަނޑު ވިއްސާރައިގެ ކުލަވަރު ދައްކާލައިފައި އިރުއަރައިގެން އައިރު އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުން މުޅި ދުނިޔެ ދިއްލާލައިފިއެވެ. އިރުގެ ހޫނުކަމުގެ މައްޗަށް ފިނިކަމަށް ގަދަނުވެވުނުއިރު ދާދި އަވަހަށް ރޭ ވެހުނު ވާރޭގެ އަސަރުތައް ދުނިޔެމަތިން ފުހެވިގެންދިޔައެެވެ. މެންދުރުވަންދެން ވިއްސާރައިގެ އަސަރެއްވެސް ނެތި ފީރޯޒްކޮޅެއްފަދައިން އުޑު ދަޅަދަޅާ އޮވެފައި ބަސްބުނާހާ ހިނދު ކަޅު ވިލާތައް އުޑުމައްޗަށް ގިނަވެގަތީ ވިއްސާރަ ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއްވެސް ދިނުމެއްނެތިއެވެ. އިރުވެސް ވިލާތަކުގެ ފަަހަތަށް ވަދެ ނިވާވީ ވިލާތަކުގެ ކުރިމަތީ ބަލިގަބޫލުކުރަމުންނެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެރީތި ދުވަސް ތޫފާނީ ދުވަހަކަށް ބަދަލުވީއެވެ.

ހައިޒަލް ކެބިންގެ ބިއްލޫރި ބިތް ކައިރީހުރެ ވިލާތައް ބޯވަމުންދިޔަ އުޑަ ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. މިދުވަސްކޮޅު މޫސުމް ކުރިއަށްއޮންނާނެގޮތް ލަފާކޮށްލާކަށް ނޭނގެއެވެ. ހަމަހިމޭންކޮށް އޮވެފައިވެސް ކޮޅިގަނޑެއް ބިންދާލަފާނެހެންނެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ފަދައިންނެވެ.

ކެރީގެ ބޯހަމަލާ ދުނިޔެއަށް އަމާޒުކޮށްލުމާއިއެކު ހައިޒަލް ކޯރިޑޯއަށް ނިކުމެލިއެވެ. އޭރު ވާރޭގެ ތިކިތައް ފުރާޅުގައި އެއްރާގަކަށް ތަޅަމުންދިޔައީ ހިތްގައިމުގޮތަކަށެވެ. ދޭތެރެއަކުން ފުރާޅުގައި ވައި އަޅުވާއަޑު ފަޒާގައި ގުގުމާލިއެވެ. ހައިޒަލް ކުޑަތަންކޮޅަކަށް ހިނގާލައިފައި އައިތަނާ ކޯރިޑޯގެ އެއްފަރާތެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ނައިނާ ފެނިފައި އެ ހިސާބުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ނައިނާއަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ހުރި ޒުވާނާ ފެނިފައި ހައިޒަލް ކުޑަކޮށް ދެބުމަ ގާތްކޮށްލިއިރު އަދިވެސް ކައިރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. އެވަގުތު ނައިނާއާއި ގާތުހުރެފައި ހައިޒަލް ފެނިގެން ކަޔާން ދުރަށްޖެހިލިގޮތުން ހައިޒަލްގެ ހިތުގައިވެސް ޝައްކުގެ ރާޅުބާނިތައް ދުވެލިއެވެ. ކަޔާންގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ނައިނާއަށް ހެޔޮއެދެނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ނައިނާ ހާސިލްކުރުމުގެ އެދުން އެ ހިތުގައި އޮތީ ހެއްޔެވެ؟

އެވަގުތު ނައިނާގެ ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު ހައިޒަލްގެ ލޮލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ ނިއްކުރީގެ ދިގުމިނަށް ނައިނާ ނިއްކުރިމަތިން ލޭ ހިލެމުންދިޔަ ޒަހަމެވެ. ހައިޒަލްގެ މޫނުން ވަގުތުން ކަންބޮޑުވުުމުގެ އަސަރުތައް ފާޅުވިއެވެ. އެ ޒަހަމްގެ ތަދު އިހުސާސްކުރެވުނީ އޭނަގެ ހިތަށްހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ކޫރުމެއް އެޅޭކަށްވެސް އޭނަގެ ހިތެއް ނޭނދެއެވެ. ހައިޒަލް ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއިރު ނައިނާ ވަގުތުން އަނެއް ފަރާތަށް މޫނު އަނބުރާލައިފިއެވެ.

“ނައިނާ… އަހަރެންގެ ކެބިންއަށް އާދެބަލަ…” ނައިނާއާއިއެކީ ކޮމްޕެނީގެ ތެރޭ ސީންއެއް ކުޅެލަން ބޭނުންނުވާތީ ހައިޒަލް ބުނެލުމަށްފަހު އޭނަގެ ކެބިންއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް ހައިޒަލް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއިރު ނައިނާ އޭނަގެ ފަސްދީފައި ކޯރިޑޯގައި އަނެއްކޮޅުން ހިނގާލައިފައިގޮތް ޒިޔާންގެ ކެބިންއަށް ވަނީއެވެ. ނައިނާގެ ގޮތްދޫނުކުރުން ފެނި ހައިޒަލްގެ ދަތްކުނޑިވިކޭގޮތްވިއެެވެ. މޫނުމަތިން ފާޅުވި ނުރުހުމުގެ ލިޝާންތަކާއިއެކު ހައިޒަލް ބާރު ހިނގުމެއްގައިގޮސް ކެބިންއަށް ވަތްގޮތަށް އިމާރާތް ގުޑާލާވަރަށް ދޮރުޖެހިއެވެ.

ފަޓްލޫންގެ ޖީބަށް އަތްޖަހާލައިގެން ހުރެ ހައިޒަލް އެ ބޮޑު ކެބިންގެ ތެރޭ ދެފަރާތަކަށް ހިނގަމުންދިޔައިރު ދޭތެރެއަކުން ކެބިންގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ނަޒަރެއް އެއްލައެވެ. ދެތުންފަތް އެތެރެއަށް މަޅާލައިގެން ހުރިއިރު ދެފަރާތަކަށް ބޯ ހޫރަމުންދިޔަގޮތުން ކަމަކަށް ކެތްތެރިކަން ކުޑަވަނީހެން ހީވެއެވެ. މޭޒުމަތީ ބައިންދާފައިވާ ފަސްޓްއެއިޑް ބޮކްސްއަށް ބަލާލަމުން ދޭތެރެއަކުން މާބްލްގަނޑުގައި ބޫޓުން ޖަހާލަނީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުންދާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މަޑުމަޑުން ހައިޒަލްގެ ނަފްސުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫވަމުންދިޔައިރު ނައިނާގެ އަތުގައި ހިފާ ގަދަކަމުން ގެނެސް ކެބިންތެރެއަށް ވައްދަފާނަމޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ހިތަށް އަރާފައި ހައިޒަލްއަށް މައިތިރިވާން މަޖުބޫރުވީއެވެ. ދެން ރިހާނާއަށް އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެންނަ ދުވަހަކީ އަލްހާންއަށް އިނގިލައްވާނޭ ދުވަހެކެވެ. ބައްޕައަށް އެފަދަ ހަބަރެއް އިވިލައްވައިފިނަމަ ހިމޭނުން ނުހުންނަވާނޭކަމީ ހައިޒަލްއަށް ޔަގީންވާކަމެވެ. ވީއިރު އިތުރު ކަމެއް ހިންގާލައިގެން ނައިނާ އިތުރު ކަންތައްގަނޑެއް ޖައްސާކަށް އޭނަ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ.

ކެބިންގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދިޔަ އަޑާއިއެކު އެތެރެއަށް ވަތް ނައިނާ ފެނިފައި ހައިޒަލްއާއި ނައިނާއާއި ދިމާލަށް ދެވުނީ ވައިރޯޅިއެއްހާ ހަލުވިކޮށެވެ. ނައިނާއަށް ސަލާމަތްނުވެވޭނޭފަދައަަކުން ހައިޒަލް ދޮރަށް ލެގިލަމުން ނައިނާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއިރު ރަނގަޅަށްވެސް މޮޔަވާގޮތްވިއެވެ. ނައިނާ ނުލާހިކު ފަރުވާކުޑަކޮށް ޒަހަމްމަތީ މަލަންކޮޅެއް ހިއްޕާލައިފައި އިންތަން ފެނި ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔައިގަންނަން ހިތަށް އެރިއެވެ. ރަނގަޅަށް ޒަހަމް ނުވެސް ފޮރުވޭއިރު ލެއިން މަލަންކޮޅުގެ ކުލަ ބަދަލުވަމުންދިޔައެވެ. ހައިޒަލް ހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތްވިއެވެ. ނައިނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދު މި ބަހައްޓާ ފަރުވާކުޑަކަން އޭނަ ބަރުދާސްތުކުރާނީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ؟ ނައިނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށްވުރެ މިދުނިޔެއިން އޭނައަށް މުހިންމު އެއްޗެއްނުވާކަން ނައިނާއަށް އިނގޭނެނަމައެވެ. އޭނަ މިވަމުންދާ ޤުރުބާނީގެ ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ.

ހައިޒަލް ނައިނާ އަތުގައި ހިފާ ގަދަކަމުން ކަހަލަގޮތަކަށް ގެނެސް ސޯފާގައި ބޭންދިއެވެ. މޭޒުމަތީގައި އިން ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް ނަގައިގެން އައިސް ނައިނާގެ ފައިދޮށަށް ތިރިވެ މަލަން ނައްޓުވާލަން ނައިނާގެ ނިއްކުރީގައި އަތްޖައްސާލުމާއިއެކު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަތް ދުރަށް ލަމުން ކޮއްޅަށް ތެދުވިއެވެ. ހައިޒަލްގެ އޯގާތެރިކަން އޭނަ ބޭނުންނުވާކަން އެ އަމަލުންވެސް ނައިނާ އަންގައިދިނީއެވެ. ހައިޒަލް ވަގުތުން ނައިނާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާ އޭނައާއި ދިމާލަށް ދަމައިގަތެވެ. ނައިނާ އައިސް ހައިޒަލްގެ މޭގައި ލައްވިއިރު ނައިނާގެ ހުރިހާ ހިއްސުތަކެއް ވިހުރިގެންދިޔަފަދަ އިޙުސާސްއެއްކުރެވުނުއިރު އެ ހަށިގަނޑުގެ ހިމާޔަތުގައި ހުރެލުމަށް ހިތްއެދުނެވެ. ނަމަވެސް ހިތުގެ އެދުންތަކަށް ފުރަގަސްދެމުން ހައިޒަލްއާއި ދުރަށްދާން ނައިނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޒަލް ހުރީ ނައިނާ ދިޔަދޭނެ ފަދައަކުން ނޫނެވެ.

“ހައިޒަލް.. ޕްލީޒް… އިތުރަށް އަހަންނަށް މިކަން އުނދަގޫކުރަން ނޫޅެބަލަ… ތީ ސިސްގެ ހަޒްބެންޑޭ…” ނައިނާ ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު އެދެލޮލުން ނައިނާ ސިއްރުކުރަމުންދާ ވޭންތަކުގެ ހިތިކަން ފެނިލިއެވެ. ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން އެލޮލާއި ނަޒަރު ގުޅުވާލައިގެން ހުރެފައި ނައިނާގެ ފަހު ޖުމްލަތައް އަޑުއިވުމާއިއެކު ނައިނާގެ ހަށިގަނޑުން ދޫކޮށްލަމުން މޭޒަށް ބާރު އެތިފަހަރެއް ބޭލިއެވެ. އަބަދާއި އަބަދު އޭނައަށް އެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެއް ހެއްޔެވެ؟

“އަދިވެސް ހައިތަ ރުޅިއަންނަންވީ…” ހައިޒަލްގެ އަމަލުން ސިހިފައި ނައިނާ ބަލާލިއިރު އެދެލޮލުގައި ކަރުނަތައް ވިދަމުންދިޔައެވެ.

“ހައި ކީއްވެ މިގޮތަށް ކަންތައްކުރީ… އަހަރެން ބޮލުގައި ތުހުމަތު އަޅުވާފައި ދޫކޮށްލިއިރު އަހަންނަށް ކުޑަވެސް އިތުބާރެއް ހައި ނުކުރަނީތަ؟ އަހަރެންގެ ހިތުން ހައި ނޫން ފަރާތަކަށް ވިންދު ނުޖަހާނެކަން ހައިއަށް ނޭނގެނީތަ؟ ހިތަށް އެރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާލައިފައި ދޫކޮށްލައިފައި ދިޔައިރު އަހަރެންގެވެސް އޮންނަނީ ހިތެކޭ… ނުވިތާކަށް މެރީވެސް ކުރީ….” ނައިނާގެ ކަރުނަތައް ހުއްޓުންވަން ނުކުޅަދާނަވީއިރު ހިތުގައިވީ ރިހުމާއި ޝަކުވާތައް ހައިޒަލްގެ ކުރިމަތީ ފާޅުުކުރިއެވެ. މިވީ ދުވަސްތަކުގައި ހިތާމައާއި ވޭނުގެ މައްޗަށް ރުޅިވެރިކަން އިސްކޮށްގެން އެއިން އަސަރެއް ދައްކާނުލާ އޭނަ ލައްކަ ކެތްކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް ކެތްކުރަންވެއްޖެނަމަ އޭނަ މޮޔަވެދާނެއެވެ. މިހުރިހާކަމެއް ބަރުދާސްތުކުރުމުގެ ހިތްވަރު އޭނަގެ ބަލިހިތަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތްހަލާކުވީވަރު ހައިއަށް އިނގޭނަމަ… އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ އިންސާނާ ވީ އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް… އެވެސް ސިސްގެ ހަޒްއަށް… އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފްސުކުށްވެރިކުރާވަރެއް ނޭނގޭނެ… ހައިދެކެ ލޯބިނުވާން އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަޖުބޫރުކުރާއިރު އަހަރެން ދިރިހުރިހާ ހިނދަކު ތި ލޯބި އަހަރެންގެ ހިތުން ފުހެވިގެންހިނގައިދާނެތަ؟ ހައި ދެކެ ލޯބިވުމަކީ އަހަންނަށް މުޅިއުމުރުގައިވެސް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު މިސްޓޭކްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހިތް ބުނަމުންދާއިރު އަހަރެންގެ ހިތަށް ދެން ދުވަހަކު ހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެތަ؟” ރުއިމުގެ ސަބަބުން ކުޑަރަތްކަމެއް ވެރިވެފައިވާ ދެލޮލުގައިވި ކަރުނަތައް ހުއްޓުމެތިނެތި ނައިނާގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުންދިޔައެވެ. އޭނައަށް ހީވަނީ ދިރިހުއްޓާ ހައިޒަލްގެ ދެއަތުން އޭނަގެ ހިތްވީދާކުދިކުރަމުންދަނީހެންނެވެ. ހައިޒަލްއަކީ އޭނަގެ އެންމެ ލޯބިވި ހިތުގެ ވެރިޔާއެވެ. މިއަދު އޭނައަށް ކަރުނައޮހޮރަންޖެހިފައިވަނީ އެ ލޯބީގެ ހިތިކަމުންނެވެ. ހައިޒަލް ނައިނާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރިއިރު އެ މޫނުގައިވާ އަސަރުތައް ދެކި ކުށްވެރިކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވި ހަރަކާތްކޮށްލާނެ ހިތްވަރެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. އެ ލޮލުން ފެންނަމުންދާ ވޭންތަކުން ހައިޒަލްގެ ހިތްކުދިކުދިވެ ހާސް އެތިކޮޅަކަށް ވަމުންދާއިރު އަޅާފަދަ ފަދަ ރިހުމެއް އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. ދުނިޔެއަށް ވަންހަނާވެފައިވިޔަސް އޭނަގެ ހާލަކީވެސް އެއީއެވެ. އެ ހިތްވެސް މޭގެތެރޭގައި އޮވެ ރޮނީއެވެ.

ހައިޒަލްގެ ހިތަށް ބުނަންނޭނގޭފަދަ ތަދެއް އިހުސާސްކުރެވިގެންދިޔައެވެ. އޭނަގެ ހިތް ޝިކާޔަތުން ފުރެމުންދާއިރު ހިތަށް ލިބޭ ކެކުޅުންތައް ދުލަކުން ބަޔާންނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދިވެސް ނައިނާއަކީ އޭނަ މެންދަމުގެ ނިދިން މަހްރޫމްކުރުވާ ރޯން މަޖުބޫރުކުރާ އޭނަގެ ލޯތްބެވެ. އޭނަގެ ހިތާއި ދުވަހަކު ވަކިކުރެވެން ނެތް އޭނަގެ ހިތު ލޯތްބެވެ.

“ލޯތްބަކީ ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން ހައިއަށް އިހުސާސްނުކުރެވިދާނެ… ހައި ކަންތައްކުރި ގޮތުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބުނުވޭން ހައިއަށް އަންދާޒާވެސްނުކުރެވޭނެ… ކީއްވެ ހަނދާންނުފުހެވޭހާ ފޮނި ހަނދާންތަކެއް އަހަންނަށް ދިނީ… އައި ރިގްރެޓް މީޓިން ޔޫ… އައި ރިގްރެޓް އެބައުޓް އީޗް އެންޑް އެވްރީތިން ހެޕަންޑް ބިޓްވީން އަސް…. ހައި އަހަންނާއި ދިމާނުވިނަމަ…. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހައި ނައިނަަމަ…. ބަޓް ސްޓިލް އައި ކާންޓް ސްޓޮޕް ލަވިން ޔޫ…” ނައިނާގެ ދުލުން ބޭރުވި ކޮންމެ ޖުމްލައެއްގައިވީ ވޭނަކުން ހައިޒަލްގެ ހިތް ކަފާކުދިކުދިކުރިއެވެ. އެއީ އޭނަވެސް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް ބުނި ޖުމްލަތަކަކަށްވީއިރު އެދުވަހު ނައިނާގެ ހިތުގައި އަޅާނެ ވޭން އިޙުސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. ނައިނާގެ ލޮލުން ބަންޑުންވަމުންދިޔަ ކޯރާއިއެކު ހައިޒަލްގެ ހިތަށް ބާރުވަމުންއައިފަދަ އިޙުސާސްއެއް ކުރެވުނެވެ. ނައިނާގެ ލޮލަށް ބަލާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ އޭނަގެ ހިއްސުތައް ވަކިގެންދާފަދަ އިހުސާސްއެއްކުރެވޭ ފަހަރެކެވެ.

ނައިނާ މަޑުމަޑުން ލޯމަރާލިއެވެ. ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފަދައިން ހައިޒަލްގެ ހުރިހާ ހަނދާނެއް ހިތުން ފުހެލަން އޭނަ ބޭނުމެވެ. ހައިޒަލްއާއިއެކު ފޮނި ހަނދާންތަކެއް ރައްކާނުކުރެވުނު ނަމައޭ ހާސްފަހަރު ނައިނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ހައިޒަލްއަށް ދުރަށް ދާން އޭނައަށް ފަސޭހަވީހެވެ. އެ ހަނދާންތައް ކަސްތޮޅުތަކެއް ފަދައިން ނައިނާ ގައިދުނުކުރީހެވެ.

“އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވީން އެކަމް ހައި އަމިއްލައަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ތިނަގާލީ.. މުޅި އުމުރަށްވެސް ތި ހަނދާންތައް އަހަރެން ހޯންޓްކުރާނެ… ހައިގެ ކުރިމަތީ މިހެން އުޅުމަކީ ހާދަ އުނދަގޫކަމެކޭ… އަހަންނަށް އިތުރުގޮތެއް އޮތްނަމަ މިތަނާ ވަކިވެގެންދާނެތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް…. އަހަރެންނަށް ދުވަހަކު ކަމެއްކޮށްދެންޏާ ހައި އަހަންނާއި ދުރުގައި ހުރެދީ… އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ދެމަފިރިންގެ ދެމެދަށް ވަންނާކަށް… ސިސްގެ ހަޔާތަށް އެޅޭ ހިޔަންޏަކަށްވާކަށް…” ނައިނާ ހިތްފުރެދެން ރުއިއެވެ. ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑުގެ ދަށުވެ އޭނަގެ ހިތް ހަލާކުވެގެންދިޔައިރު އޭނަގެ ކަރުނަތަކަށް ހުއްޓުމެއްނެތެވެ. އޭނަގެ ހިތް މަރުވީއެެވެ. އުއްމީދުތައް އޮޔާލީއެވެ. އަންހެންކުއްޖަކަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބިދާނެހެއްޔެވެ؟ އޭނަގެ ހިތްހީވަނީ ފަޅަފަޅައިގެންގޮސްދާނޭހެންނެވެ. އޭނަގެ ހިތަށް ދެން ދުވަހަކު އުފަލެއް ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގައިވާ ޒަހަމްތައް ދުވަހު ފަސޭހަވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވޭނީ ބާބެއް ފެށުނީއެވެ. އޭނަގެ ހަށިގަނޑުން ފުރާނަ ވަކިވެގެން ނޫނީ މިހިތާމަތަކުން މިންޖުވުމެއް ނެތެވެ.

ނައިނާ ނިކުމެގެންދިޔުމާއިއެކު ހައިޒަލް ފާރަށް ލެގިލިއިރު ކުރިއަށްދާނޭ ހިތްވަރެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. ހިތް ފިސްފިސްވެ އެތައް ސަތޭކަ އެތިކޮޅުތަކަށް ބުރައިގެން ދިޔަފަދަ އިހުސާސްއެއްވިއެވެ. ތަޤުދީރު އޭނައާއި ނައިނާއަށް މިހާ ނުބައި ސަމާސާއެއްނުކުރާނެނަމައެވެ. އޭނަ މިކަމަށް ކެތްކުރާނީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ؟ އޭނަ ހިތް އެދޭ މަންޒިލަކީ އަދިވެސް ނައިނާއެވެ. ހާސްއަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔަޔަސް އެކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

މެންދުރުއްސުރެ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ހަވީރު ވީފަހުން ތުނިކޮށްލިއިރު މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވެއެވެ. މަގުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދުވާރު ފޮރުވާލަމުން ފެންގަނޑު ދުވެފައިވާއިރު މަގުތަކުގައި ކޯރު ހެދިފައިވާފަދައެވެ. މަގުމަތީގައި މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވާއިރު ދުއްވާއެއްޗެހި ވޫަސްލާފައި ދުއްވަމުންދިޔައީ ދެފަރާތަށް ފެންތައް ބުރުއްސަމުންނެވެ.

ވާރޭ ތުނިކޮށްލިވަގުތު ހައިޒަލް ކުޑަކޮށް ތެމިލައިގެން ހުރެ ކާރަށް އަރާ ބާރަށް ކާރު ދުއްވާލައިފިއެވެ. ބޮޑެތި އުޅަނދުތަކުން ރެކެމުން ބޮޑު މަގުގައި ހައިޒަލް ކާރުދުއްވަމުންދިޔައިރު ގިނަފަހަރަށް މަގަށް ސަމާލުކަމެއްނުދެވެއެވެ. ނައިނާގެ ދުލުން އިވުނު ބަސްތައް ކަންފަތްދަށުގައި ގުގުމަމުންދިޔަގޮތުން ދޭތެރެއިން އެކަމަށް ފިކުރުހުސްކޮށްލެވޭގޮތްވެއެވެ. ފަހަތުން އައި އުޅަނދުތަކުގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑާއިއެކު އިތުރަށް ކުރިއަށްނުދެވޭނެކަން ޔަގީންވެފައި ހައިޒަލް ކާރު އަނބުރާލަމުން މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް އެރިއެވެ.

އެވަގުތު ފެންކޯރުގެ ތެރޭ ކާރުގެ ފުރޮޅު ކައްސާލިއިރު ކާރު މައިތިރިވީ ކުރިމަތީ ޕާރކްކޮށްފައިވާ ކާރުގައި ޖެހިފައެވެ. ކާރުގެ ބޮނެޓް ކުރިމަތީ އޮތް ކަޅުކާރުގައި ޖެހުނު އަޑާއިއެކު ހައިޒަލް އެއްލިގެންދިޔައިރު ނިއްކުރީގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރެ ކާރުން ފޭބިއެވެ. އޭރު ހައިޒަލްގެ ކާރުގެ ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް ޕާރކްކޮށްފައިވާ ކާރުން މަޔާން ފޭބީއެވެ. ދެޒުވާނުންގެ ނަޒަރު ސީދާވެގެންދިޔައިރު މަޔާންގެ މޫނުމަތީ ވަގުތުން ބަނަވެގެންދިޔައިރު އުޑުމަތީ ރޭސްޖަހަމުންދާ ކަޅުވިލާތަކާއި ތަފާތެއްނެތެވެ. އެ ވަރުގަދަ ބުމަގޮށްޖަހާލަމުން ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިގޮތުން ހައިޒަލްއަކީ މަޔާން މިދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ފަރާތްހެން ހީވިއެވެ.

“އުނދަގުލެއްނު… އައިސް ލައިގަންނަން މަގޭ ކާރު ނޫނީ ނުފެނުނީތަ…” މަޔާންގެ މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު ފާޅުވީ ފޫހިކަމެވެ. މަޔާން ޔަގީންކުރީ މިއީ ހައިޒަލް ގަސްތުގައި ކުރިކަމެއްކަމަށެވެ.

“ސޮރީ…” ހައިޒަލް މަޔާންއާއި އަރާރުންވުމެއް ހިންގާލަން ބޭނުންވެފައިހުރެވެސް މައާފަށް އެދުނެވެ.

“ސޮރީއޭ… ލޯ ނެތިގެންނެއް ނޫންދޯ އައިސް ލައިގަތީ… އަހަރެން ހިލުވާނޭ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ނޫޅެއްޗޭ… ޝަލީން ލިބުނީމަ މައިތިރިވެގެން ހުންނަން ހަދާ…. ނޫނީ…” މަޔާން އިންޒާރެއް ދެމުން ހައިޒަލްގެ މޭގައި އަތްއަޅާ ފަހަތަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. މިވީހާތަނަށްވެސް މަޔާން އެހެން މީހަކަށް އޭނަގެ ރުޅިވެރިކަން ދައްކާފައެއްނުވެއެވެ. ރުޅިއަކީ އޭނައަށް މުޅިން ބީރައްޓެހި ސިފައެވެ. ނަމަވެސް ހައިޒަލްއާއި ޝަލީންގެ ސަބަބުން ނެތް ސިފައެއް އިހުތިޔާރުކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ. ހައިޒަލް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަސަދަވެރިކަމުގެ އަލިފާނުން އޭނަގެ ހަށިގަނޑު ފިއްސާލެވޭފަދައެވެ. އަމުދުން ކުރީރޭގެ މަންޒަރު ފެނިފައި އޭނަ ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުނދަގޫކަމަކަށްވެފައިވެއެވެ. އެހެން ފިރިހެންގެ އަތުތެރޭ ޝަލީންވާތަން ދެކެން އޭނަގެ ހިތަށް ކެތްވާނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟

މަޔާން ރުޅި މައިތިރިނުކުރެވިފައިހުރެ ހައިޒަލްގެ މޭގައި އަތްއަޅާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ކޮއްޕާލިއިރު ހައިޒަލް ކުޑަކޮށް އަރިއަޅާލާގޮތްވިއެވެ. ހައިޒަލް ބޮނެޓްގައި އަތްވިއްދާލަމުން ހަށިގަނޑު ސީދާކޮށްލިއިރު މަޔާން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ އަލިފާނުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެވަގުތު އެމަގަށް މަޑުކޮށްލި ކާރުގައި އިންނެވި މިޙުރާންއަށް އެދެމެދުގައި ހިނގާދިޔަ ކުޑަ ހަނގުރާމަ ކިތަންމެ ރަނގަޅަށްވެސް ފެނިލެއްވިއެވެ.

81

dhiraa wish

studies in R.Maakurathu School grade 12. Doing associate degree in administration from Maldives Business School_online. Enjoy reading story since childhood.......Interested in writing since grade 7. Can contact me via email [email protected]

You may also like...

207 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. here is 51st of the bunedeyshey ruhemey stry😊😊😊😊😊😊i wish everyone will love this part too🤩🤗🙂😁😁😁feel free to cmnt😎😎😎😊😊😊✨🎇✨✨😊readers view is my motivation😁😁😁😊😊😊🙂🤗🙂✨✨✨✨🙈🙈🙈🙈next part will be uploaded on monday nyyt 🤔😊😊😊😊😁😁😁😁🙈🙈🙈💚🙈🙈🙈

  ⚠Report!
  1. Yeyy!me first dhw 😃😃😃😃
   Varah reethi mi part Masha Allah 💙💙💙❣️❣️❣️❣️💙
   Waiting waiting curiously for the upload of next part 💚💚💚💛💚💚💚💚💚💚

   ⚠Report!
 2. Ur not first dhiraa comment kurumuge kurin stry kiyaafin.lol m.a.y.a…
  I am the first…
  Mi vaahka up veythw inthizaaru kohla kolhlaa indha upvee…❤💙😘😘❤💙
  Alhe sis hai dhw naina kairy hurihaa vaahkaeh kiyaadhinnama…❤💙😘😘❤💙
  Loabi vaakan haamakurinama hama dhiraa varah molhu…❤💙😙😙❤💙
  Im just speechless…❤💙😘😘❤💙
  Mee alhugandah 2 vanayah kiyunu enme reethi stry…❤💙😘😘❤💙
  Alhuganduge fav readers aky..❤💙😘😘❤💙1.Ryn2.dhiraa&kiyaa3.ifoo…❤💙😘😘❤💙…………。。。。❤💙😘😘❤💙
  And waiting cor next part…
  Ufaaveri dhuvastakeh libun edhn…❤💙😘😘❤💙
  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😉😉😉…..

  GUD LUCK
  BEST WRITERS EVER餘裕@[email protected]♡(-_-) [email protected]@!

  ⚠Report!
  1. alhe.. varah ufaa vehjje mi comment kiyaafa.. varah ufaa vehjje vaaahaka reethi veema.. and dear ge favourite writer akah veema.. thankss alot dear.. and hai have his own reasons ehnu.. but he cant he it as a secret for so ling.. soon naina will find out.. lets wait

   ⚠Report!
 3. Vrh loabi mi bay vx… like always..😘😇🤗 kendi neylhi inthizaaru kurevemun dhanee monday night ge bayah😍😍
  ekm shaleen mayaan ah liyun text ah v kihinei tha sis?🤔

  ⚠Report!
  1. thankss dear… kudakoh inthizaaru kohlaa.. mayaan ah kuri text ah vee goih next part ga genesdheynan ingey

   ⚠Report!
 4. Mi part haadha reethi ey. Dhiraa ge mi vaahaka ah abadhuves look forward kurevey. Thi haadha molhu kujjekey.. keep doing the good work..! U are really a star..⭐️
  Cant wait for next part..!

  ⚠Report!
 5. Haadha emotional part eh thi genesdhinee dhiraaa dhen aslu mihaaru beynumee varah shocking twist eh eyrun adhi ithurah kiyaa hihvaane mihaaruves heevanee varah gina dhuvas kohfa up kuraahen heheheh varah loabi mi bai ves igey thee hama ehvana dhiraa 😘😘👏

  ⚠Report!
 6. Alhey dhiraa ❤️❤️❤️❤️ vvvv loabi mi part ingey😊😊😘😘I just love it❤️❤️💞💞 Ufaaveri dhuvasthakakau edhen 💗💕💗💕💕and dhonthi always love you dhiraa💕💗💞❤️😘😊🙂😊😘❤️💞💗💕🙂

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. dhonthy ah ves ufaaveri dhuvasthakakah edhen.. luv u too

   ⚠Report!
 7. Mi vaahaka kiyan feshuneen sureh.. thiss iss flawless.. varah varah varah reethi.. adhi alah kanne mi comment eh kohlevunee ekamu regular koh kiyan.. keep up the good work Dhiraa.. I love this story.. ❤❤

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. varah ufaavehjje feshuneehsure kiyaaleema… and mi comment fenifa varah ufaa vehjje

   ⚠Report!
 8. abadhu eh vaahaka thakeh repeat kurany mihaaru, dhigu kuran ulheyhen heevany beykaaru haasaru thankolheh gina kamah feney.

  ⚠Report!
  1. aathu.. dhira hama varah muhihmu ep thah laigen miliyanee.. dhiraa ah heevanee twist eh nais dhuvas kolhehveehen.. dhen in part ga twist eh gehnaan.. thankss dear.. aathuge comments in dhiraa ah ragalhu kohlan jehey thanthankolhu varah faahaga kurevey.. it helps me alot

   ⚠Report!
  1. thankss dear…hurihaaa part ehga vaarey veheytha alhe? ekm vaarey scenes varah gina dho.. aslu dhira varah like vey vaarey dheke… ehenve gina in eyge scenes liyeveny.. dhen madhu kohlaanan ingey

   ⚠Report!
 9. hi. varah reethi vaaahaka Eh. furihama ibaaraaythakeh. ekamu mistake vess bunalan vane dhw. Asslu scan kiraani scan doctor haasa koh mathee fenvaruge hospital thakuga. 😊
  And koba shaileen Yaan ah kuri SMS eyge answer

  ⚠Report!
  1. hi raihana.. thanks dear.. ethankolhu ragalhu kohlaanan ingey.. shaleen yaan ah kuri message aai behey bai gehnaanan ingey

   ⚠Report!
 10. Splendid!😊😘😙😚.. vvvvvvvvv nice mi part vex.. eagerly waiting for Monday night…

  ⚠Report!
 11. Splendid! 😊☺😘😙😚….vvvvv nice mi part vex.. and as raihana told where’s the reply of shaleens SMS…

  ⚠Report!
  1. shaleen ge message ge part next part ga genesdheynan ingey.. thankss again

   ⚠Report!
 12. Splendid!..vvv nice this part vex.. as raihana told where’s the reply of shaleens message??

  ⚠Report!
 13. 100/100 👏 keep it up girl… And I am very curious about the next part…. Love u dhiraa❤️❤️❤️……

  ⚠Report!
  1. thankss dear.. varah ufaavehjje vaahaka ehaa kamudhiyaima.. full marks dhw mi libunee… next part on monday night ga

   ⚠Report!
 14. Ma Sha Allah💜💜💜…Mi bai vec vv rythi💛💛💛😘😘😘😝😝😝..So curious…Waiting

  ⚠Report!
 15. Mi story vara vatharu dhe thin Korea series thakakun vaa gothah mix koffa in mashuni gandakaa! Dhen maa haasaru bodee! Assu story thakuge massala akee haasaruboduvun. Real life ga hunna fyl eh nuhurey.

  ⚠Report!
  1. dhira kurinves bunelihen mee amihla hiyaalakah liyaa vaahakaeh.. dhen vaahaka eh vehjehyaa hingaa hurihaa kameh migensdheyn mi jehenee liyegen.. haalathu badhalukuran ves eba jehey fudheyvarakah liyan..eah fahu twist eh mi gehnanee.. dhira masakaih kuraanan thubuni kanthah ragalhu kureveytho.. thanks for the comment

   ⚠Report!
 16. Layaaa this story is v v v v v v v v nice 😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😻😻😻😻😻😻😻😻😻💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜🖤🖤🖤🖤🖤💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❣️❣️❣️❣️❣️💞💞💞💞💝💝💝💝💝❣️❣️❣️❣️❣️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😺😺😺😺😸😸😸😸😸😜😜😜😜😜😀😀😀😀😀😊😊😊😊😊😊☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️😁😁😁😁😁😁😁😃😃😃😃😃😃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😉😉😉😉😉😉🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙂🙂🙂🙂🙂🙂😌😌😌😌😌😌😘😘😘😘😘😘😘🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓waiting

  ⚠Report!
  1. thankss dear for the colourful comment… glad that you liked it.. and im dhiraa.. heevanee dear ah kudakoh olhifahen einee

   ⚠Report!
 17. miulhey negativities mi vaahaka kiyan feshifahun mithan haadha halabohyey.. foohivanyaa nukiyaa thibebala.. kaakutha kiyaashey bunee… mi site ah ehen vaahakathaves up ve ehnu.. e kiyaalaa.. noonee hai and naina gulhendhen nukiyaa keih kohlaa.. mi bai thah kiyan foohihvanyaa.. hurihaa vaahaka ehga nujeheyne feshey thanun leads gulheykah.. vaahaka hithaama verivaa varakah reethi vaanee.. ehen veema hithaama veri vaahaka kiyan beynun nuvaa meehun nukiyaa thibey.. writer ah demotivate vaa comment nukoh thibey.. mi vaahaka liyanee ves aharemen khala insaaneh.. hithehves ohnaane.. evaru nudhahna meehun vaahaka thah nukihyaa ragalhuvanee

  ⚠Report!
 18. mihaa thanah vx varah gina story kiyijje but this one is really amazing.. i love this story.. keep it up. you are an amazing writer..

  ⚠Report!
 19. Dhiraa ge regular reader ah bunelan othee vaahaka liyanee kiyuntherinnah takaa. Negetive adhi positive comments ves readers kuraa e. Hamaekani positive comments kuraa kiyuntherinnah liyan amilla site eh hadhan vee dho thihaa dhon boduvanyaa! Vaahaka liyanee isnaanakah veefadhain vaahaka kiyaneeves insaanun, vaahakaiga hunnaanee ves happy and sad scenes, hama egotha comments ves hunnaanee emeehaku dhekey gothakah! Mivaru neygey meehun commentators ah goi kiyaadheyn noolhey! Bcoz stories are written for readers. And comments negative or positive will help the writer a lot. It depends on the professionalism and mentality of the writer. Meehaku echekey bunaairah Demotivate vaa writers rangalhu vaanee Doctor akah dhekiyyaa, coz a good writer never gets demotivated to the positive and negative feedbacks. And civilized readers don’t reply to commentators.

  ⚠Report!
 20. Abadu eggothakah sifakuruntah. Meehunge nanthakaa maahaulu dakka vaahaka. Tarugama ehkan yageen. Dhiraage ehen vaahamaeh bunebala?

  ⚠Report!
  1. i clearly stated that this is not copied or neither translated from other story.. i wont be bringing other persons work claiming that its mine.. hope this gives you a clear answer.. and if you dont mind can you tell me the story your are talking about.. so that i can read and judge

   ⚠Report!
 21. Tharujamaa akun sifakurun genesdheygothah e balaigen kudakoh change kollaafa mi genesdhenee! Dhen okay ehenviyas. Kiyavaa kujjekey bunefa eba oi dho Dhiraa akee! Kiyevumah time huskoffa migothah vaahakaliyeveynama dho emmen ah ves! Vaahaka liyaa meehun buney vaahaka liyumakee varah Gina husvaguthu beynunvaakamekey! School ge exam gaves mihaa foareega vaahaka liyaa gothah rangalhu natheejaa libey tho? Anekkaa b tek dho kiyavanee

  ⚠Report!
  1. story line characters and sifa kurun mi hurihaa ehjehves mi genesdhenee amihla hiyaalun.. thankss for the compliment

   ⚠Report!
  2. Apologies ingey alhuganduge comment kamunudhanyyaa! Afterall we ol r humans and we hav different views.

   ⚠Report!
  3. its owk dhiraa hiyyhama nujehifa eh noon… it doesnt matter… examga dhiraa nuliyan stry eh.. GCSE hedi iru liyunee mazumoonu n now report.. stry liyumuge daairaa akee v kurin sure vx intrest huna daairaa eh veema free vaguthu stry liyanee… i am a normal stream student

   ⚠Report!
 22. Nice story….. Haadha dhera veyey Haizal alhe bunaane Nama hurihaa ehchhe…. Lwbii veyey bunaane Nama… Heevany komme buraku vx blast vaan ulhey hen ekamu nuvey 😒😒😒😩😩😩😩

  ⚠Report!
 23. i request my readers not to start an argument here.. its not the purpose of the comment log.. everyone is welcomed to leave a comment whether is negative or positive

  ⚠Report!
 24. Vvv reethi mi story 😍💗💕💟💔💓😍🙂 waiting waiting 🍊🍓🍊🍠🥕🥦🌽🍳🥘🍔🌮🍕🍩🍪🍯🍻🍺☕🍵🥃🍸🍷🍾🏖️⛱️🏜️🏞️🌐🗻🏔️⛰️🌋🗺️🎀🎈🎂🎊🎇🎆🎃🎧🎤🎸🎺🎷📸📷🎹🥁🎻🎶🇿🇲🌸🏵️🌺🌷🌿🌴🥀💐💮🍁🌾🌼🌵🌴🌳🌤️🌧️🌧️🌧️🌧️🌟💫🌈💫✨

  ⚠Report!
 25. Kiyaa meehaku kiyanvy nukiyaa meehaku nukiyanvy that’s it……. anyway vvvvvv reethi mi story…Masha Allah❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💟💟💟💟😂😂😂😂😍😍😍😘😘😘😍😍🍊🍐🌶🍄🌶🍄🍒🍋🍊🏖🗺🗻🏗🏖🗺🌐🏕🏖🏘🏖🏜🏕🏗🏏🏑🏒🏒

  ⚠Report!
 26. dhiraa love.. avaha hai and naina gulhuvaba.. waiting for that ep whre they both will be together…

  ⚠Report!
 27. Hus roa buhuthaanu dhogu, heyo nuvaane thivarah dhogu hadhan. Mashahves goani hilleyne! Normal stream yo. Kiyavaa kujjeko, veyyah gendhan vee

  ⚠Report!
 28. mashha heevanee mi dhn boduvaruhen… auther knme kameh kuriyass ma menah keehtrr… eyna kithanme bxy koh ulhunass noonee defai damaafa ovegen viyass ma men foohifiluvan vaahaka liyedey dww eba… autherge personal life akaa miyakaa othy kn kamehtrr alhefahe… varuvaa meehun nukiya thibebala

  ⚠Report!
 29. correct! this is too much.. if someone is not fond of reading then that person shouldn’t read.. ehen meehunge bura masahkathah eba joke jahaennun.. aslu the problem is meesmeehunnah vaahaka liyan neygeythyy….

  ⚠Report!
  1. Aslu massalakee negative comments hajam kuran neygey thikahala meehun Gina veema.

   ⚠Report!
 30. readers ah kon kameh tha writer komme stream eh kiyeviyas thigtho hadhaa thee ve aanmukoh writers demotivateve vakihisaabakun vaahaka liyun huttaalanee

  ⚠Report!
 31. Alhe kihineh tha mithaa mivany
  Varah huthuru dhw dhen
  Dhiraa komme kameh kuriyas mi site ga dhiraa kuraa kamaky vaahaka liye kiyintherin muni Fuuhi filuva dhinun
  Hama gaimuves ekan v faruvaatheri kamaaeku v furihama ah kurey
  Heyo nuvaane dhw thihen hithuhurihaa eccheh kiyan
  Yageenun ves talented kujjeh
  Knowledge ves ebahuri
  Komme eccheh mixup koggen ves komme ecchakun idea nagaigen ves adhi komme gothakah liyunas migothah vaahaka eh genesdhinumaky komme komme myhakah vaane varuge kameh nuun. Varah talented vefa varah knowledge ves huryma vany
  V dhera vejje mi comment thah kiyaafa
  I feel so sorry for you love
  Please don’t give up and don’t give damn to those jealousies
  Carry on with your great work
  There are so many people who appreciate and loves your work❤❤❤❤

  ⚠Report!
 32. U r right eekko… Sham vx kiyaa gina vaahaka tha up kohfa nuhurey cox of negative comments… No one is perfect dhww they should keep motivating dhww so that they can write perfect and nicely 🙂

  ⚠Report!
 33. Meehun kuraa bura masaiykaiy Ehn meehun apritiate kuran vaane. Dhiraa akee mi site ga mihaaru enme gavaidhun up kuraa eh liyuntheria. Vaahaka ves varah reethi. Mikahala hithaamaveri vaahaka kiyaahihvany. Dhiraa thi kuraa bura masaiykaiy thah hama saabas ❤️. Meehun kuraa negetive coments thahves balaafa eygen rangalhu kuran hunna kan kan rangalhu kohlaa. Faadu kiyumakee libey kurierumeh. ☺️ ❤️

  ⚠Report!
 34. Omg…. im someone who never commented before… ekm i always read this story….vaahaka up nukohgn mi cmnt kury…keehvetha alhe…. jealousy ppl ge sababun tha… ehn nuhadhahcheyyy dhiraa… vaahaka kiyaa hithun nunidhaa mihury iru iru kolhaa mibalany.. plx up kohbalaaaaa…..

  ⚠Report!
  1. thnks for the support…. sry for been late.. insha allah will upload it soon

   ⚠Report!
 35. Mi hurihaa negative comments thakah hii baru nukuran mi vaahaka liyaa kujjaa ah bunelan. Hurihaa comments akeeves liyaa kujaa ah libey bonus points. Dhen evves kujjaku personally comment nukuraanekamah hope kuran. Ekujjaku e comment koffa inee ekujjaa ah libifavaa incorrect info akun kamah ves vedhaane. Ehen veema kankan clarify kollan mail through koh ulhuneema gud vaane. Hurihaa kudhinnah baajaver reygandeh!

  ⚠Report!
 36. aslu varah dheravaakahala ehjehi kiyaafa mihuree… mi varah anti vaakah nuves vaane… aira akeeves amihla ah story liye ulhey kuhjeh.. publish nukuriyas.. e meehehge bura masaihkaih copy ekey nooney translation ekey kiyaa judge kuranyaa varah hiyy maruvaane.. aira ah vaa goih mi bunee.. i trust dhira.. translation ekey buna kudhin bunelabala translate kohfa oih ehejeh.. eyrun aira ves kiyaalaafa vahtharihyaa bunaanan.. dhira be strong dear.. im with you always

  ⚠Report!
 37. dying to read 52.. as aira told be strong. and your beloved all readers are with you.. except those who don’t appreciate the hard work.. you r the best dear…😙😚😘 don’t be sad.. love u..

  ⚠Report!
 38. Mi dhivehi raahjeyga vaahaka liyaa kithanme bayaku ulhey. Adhi kiyaa vaahaka thah upload kuraa kithanme bayakuves ulheyne. Emeehakah kamunudhanyaa ithurah nukiyaanee. Aharemen mivaahaka kiyanee kiyaahithun. Liyuntheriyaage aguvahtaalaa hiyhvaru eluvaalan masahkaiyh kuraakah nujeheyne. Dhiraa don’t worry. Even if nobody wants to read this story, I will be eagerly waiting to read this beautiful story of yours.

  ⚠Report!
  1. thankss for the support.. varah ufaa vehjje thihaa supportive reader eh hurikan inguneema

   ⚠Report!
 39. Guys.. wait kollama hingaa.. our dhiraa not feeling well kanneyge or may b busy or sad.. due some ppl. She will be so hurt… 😣😢

  ⚠Report!
 40. next part up kohla dheeba.. mihaaru inthizaaru kuraathaa hihaa ireh.. this is most beautiful and best story so far… i simply love the story.. you’r really talented and one of my favourite writer too♥️… waiting waiting … please !! avahaa next part up kolha dheeba🥺

  ⚠Report!
 41. Alhe please up koh dhyba
  Ecchehi kee kudhinge behalf ah sorry
  Please please
  Dhefai macchah vetti aadheys ves koffaanan
  Please

  ⚠Report!
 42. Kobaatha alhe dhoonya rankolhey
  V v v v v dheravehje bayaku myhunge hasadhaverikamun jehsi vahtharah dhiraa story up nukureema. Hurihaa dheraeh aharemennah
  Huvaa v v v dhera vejje. Vaahaka kiyaahithun nunidhigen iru iru kolhaa balabalaa mionnany

  ⚠Report!
  1. Huza, eves meehaku thibuna hasadha veri eh veekee noon. Abadu positivr commnts eh nuhunaan dho negativ commits kuraa emenakee hasadhaveriva meehun noon dho. Dhen negativ comets annaathee yo kiyafa writer vaahaka nuliyanyaa that’s writer massala dho. Mithaa ginain hureeves positivr comets, dhen vaahaka eh nukeegen nunidhifa nukai nuboi thibeynama boa sakaraa vatharu hunnanee! Writer massala nethee reader massala nethee dhen bodu meehaa kon massala,

   ⚠Report!
 43. Can’t sleep😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Can’t sleep yo! Dhiraa theenage lolah ingili haraneetha nunidhigen ulhenee, noonee mi vaahaka mee nidha beysgulha dho? Kuraanekameh neh. Dhimaavi technical massala eh ge sababun beysgulha fonuvun madujehifavaa vaahaka hurihaa nunidhey beyfulhunna dhannavaalan.

   ⚠Report!
 44. 😭😭😭😭😭 aharemen mithibee dhiraa aa ekee . Hama gaimuves aharen mi vaahaka mi kiyany hama kiyaa hithun. 😭😢❤️miss u . Hope u r alright .

  ⚠Report!
 45. Aharemenna heyo dhuvahaku vaahaka nugenesdhinas, vaahaka read nukuraanama neyvaa holhi ah elhigen maruvanee thoache! Fasbaigaa eligen roegen aadheys kuraakah noolhen. Liyanyaa liyanvee. Nuliyanyaa nuliyey,

  ⚠Report!
  1. Dhon handi, heekureehe dhaanehen fasbaga eligen ronehen, mi lava copy koffa dho coment thi kuree

   ⚠Report!
 46. Ey, story ah vuren comments section maa foarigadha! Habeys, very entertaining! Comments kuraa kudhin thikuraa hivarah saabas. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  ⚠Report!
 47. Kehtheri veba dhw… alhe thi insaanun thakehthr..
  Vhk hama habeys.. keep it up dear.. myhun kiyaa ehchis ah depend nuvey.. mihaaru myhaku ehcheh nukiyaa gothakah noolheveyne.. dont worry.. vhk hama free v ma up kuran v.. we r with u❤❤

  ⚠Report!
 48. We don’t care. Konme sababeh medhuveri vegen story nuliyunas we don’t mind. Heyo liyunas, heyo nuliyunas.

  ⚠Report!
 49. Kiyan beynunvaa kudhin kiyanvee, kiyan beynun noon kudhin nukiyaa. Liyan beynun meehun liyanwee. Nuliyan beynun meehun nuliyey! It’s that simple

  ⚠Report!
 50. meehun kiyaa ehchihsah balaigen ulhenya thikameh nuvaane ! konme faharaku positive comments naannaane kan igen vaane liyaakuhjaayah, ehn noonas comment kuraa kudhin ge post thakah ehaavarah reply kuraa kuhje ma nudheken mi sory liyaa kuhjaa noonee , dhen negetive coments annaaekan egigen story liyan jeheynee ! lara ge story thakah ves miahvure bodah faadu kiyunthah amaazuvey , ekam meehun kiyaa ehchakah nubala gavaidhun up kurey , ummeedhu kuran mi story liyaa kuhjayah msg eh dhevunukamah.

  ⚠Report!
 51. Alhe adhivx up nukuranytha. Dhiraa plx kihinehvytha u ah. Reyga up kuraanamey kiyaafa nukurey. 😭😭😭😭😭😭im eagerly waiting to read this story ge next part…😭😭😭😭😢😢😢😢 haadha reehchey mi story.. dhuvahakuvx mihaa reethi story eh nukiyan….♥️😘…… dhiraa alhe plx up kohbaaaa.😭😢

  ⚠Report!
 52. Hey who ever you are…you dont have right to order her…. i believe she has her own reasons to not wright… so just wait if you are keen to read

  ⚠Report!
  1. Meehaku mithaa order koffa ebaohtha? Liyefa onna echeh get nuviyas thee thankolhe boduvaru. Liyan beynun meehaku liyaane, kiyan beynun meehun kiyaane, comment kuran beynun meehun comment kuraane, Wright or right????!! Dhon bodu vegen ley machah gossgen liyaa eche recheck ves kohnulaa comment kurumuga thelhibaalanee.

   ⚠Report!
 53. Dhira where r u??.. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  ⚠Report!
 54. Vaahaka in vaanegoi⬇️
  Haizal ah eynage maazee handhaan vaane, mom aa ves fahun dhimaavaane, naina ah hurihaa hageegathe engeyne, hai aa naina gulheyne, mayaan e case ithurah solve kohgen hageegai hoadhaane, raihaanaage nubaikan falhaa araane, shaleen aa mayaan ves fahun gulheyne, mee summary koh mi vaahaka in vaanegoi, dhen writer badhal nukuriyyaa rangalhu, eynage amilla hiyaalu thoache key bunefathaa othee, ekam truth will be truth dho.

  ⚠Report!
  1. sorry dear your guess is not correct.. varah muhihmu baeh eba madhuveyy.. and its my own idea.. readers who believe me will believe that.. i have no reasons to prove to someone who dont trust me.. and its my own idea so at the fisrt why i have to prove that.. thanks for the comment

   ⚠Report!
  2. Thihaa yageen vanyaa original story ge namaa author bunedheebala. Adhi original vaahaka kiyaalan libeynegotheh bunedheebala. Mi vaahaka mihisaabah dhiyaima gamaarakahves konmeves varehge hithulafaaleh kohlan ingeyne. Who knows hama mi vaahakaige author ovedhaane visnaafa ehbaneu kokko ahtakaa amihla furaana qurubaan kuraagothah ninmaafaves. Aaailaa ah visnadheyn adhi lowbin mahuroom vefa thibi meehunnah hahqu lowbi hoadha dheyn. So don’t make your own story if you don’t have proof

   ⚠Report!
 55. Alheyyy….mee zuvaaby kuran huri thane tha…miha varah writer ah faadu kiyan v jyve tho…vaahaka kamu nudhanama nukiya madun thibe bala…kamudhaa myhun kiyaane thaaa…personala viyas boduvaru…

  ⚠Report!
 56. Diraa keep it up.baeymeehun hama j vanee ekahala msj takah nuvisnaa kuriyahdey faadu kiumakee thimaa ah libey kurierumey. Teehama best igey.

  ⚠Report!
 57. thankss all for the support.. baeh amihla sababuthakah takaai dhira reyga kuda break eh beynunvee.. site in logout vefa comments ves check nukoh dhiraa ulhunee.. dhenme comments fenuneema varah dhera vehjje ehaa gina kudhin inthizaaru behehtunukan inguneema… dhiraa ah maafu kohdhehjey hurihaa kudhin.. insha allah mirey 52 upkohladheynan.. ummeedhu kuran inthizaaru kuraane kamah.. dhira hurihaa kiyuntherin gaathu edhen mithaa zuvaabukoh nuhedhumah..konme meehakuves jeheyne anekaage hiyaalah thaaeedhu kuran.. thi gothah amalthah behehteema mi site ge magsadh haasil eh nuvey once again i sincerely apologize for the delay.. and thank you for the support

  ⚠Report!
 58. Dhiraagu wish varah mathi omaan kuran molhuvaane,mithaa liyaa hurihaa comment eh vaguthun vaguthah dhira keekamee engigen bunaa eche,hurihaa emmen moya hedheyne kamah heenukurahchey, thihen meehunkoffavaa bura massaikathakun ethiethi kolhunagaigen vaahaka liye ulheyne baeh meehun, dhen okay watever,Masha keetha? Maaboda over veema bunelee

  ⚠Report!
  1. can u prove it.. if u prove this is a copy then i will stop writing it… i dnt really understand y u guys say it…

   ⚠Report!
 59. Meehehge hunaruverikamaai eku hasadhaverinves ginavaane…Allah meehakah dhehvaa ilm eh emeehehge faraathun nigulhaiganeveyne ekakuves nuvey… mi vaahaves tharujamaa akahvee kuhliyakah..thivarah ehen kiyaairu translate kuri ehjehgehjeh noonee copy kuright ehjeh bunebala… eyrun dhw aharemenaaharemenahves ingeynee… mee varah vaahaka

  ⚠Report!
  1. Juice that there mix fruit alhaafa mi juice thashi Mee aharen get amilla athun mulhin Aaa recipe eh hadhaafa make koffa in juice thattekey bunyas hissu salaamathun hunna meehaku e drink koffiyaa engeyne eyga mixed fruit hurikan.kithanmevarakah vegetable juice ey bunyas hageegai vaanee hageegatha,meeves Vara vahaka

   ⚠Report!
  2. thnks for the support.. dhiraa vx v beynun ebunaaa mivaahakaige aslu liyun dekilan… could u pls send me the link through mail or just can port it here itself so everyone could be able to c it

   ⚠Report!
 60. Thank you dhira.keep it up.. U r the best.. I respect ur story..and am vvvvvv happy that tonight up kuraathyy… love u😚😘😙

  ⚠Report!
 61. We don’t want you to show proofs,it’s crystal clear it’s your very own idea which was taken from some others own ideas and works. Now you can twist and change the whole thing because there are ppl who knows the whole story. And you are a pretty little liar too. the whole time you were going through all the comments and you even commented pretending to be a reader.Now saying you were in the seventh heaven and knows nothing abt this until now makes you even more exposed. Some may believe your lies but there are ppl who can’t be fooled.I don’t want to waste my time anymore commenting to this. Now start replying to this in disguise.

  ⚠Report!
  1. thnks for the cmnt… alhe dhiraa v beynun mivaahakaige aslu dekilan… bt thibuneeviyya nudahkaanamey… i think cx u cnt prove it.. r u afraid tht u cnt prove it… the ppl who knws me well will knw who i am.. i dnt have to tell everyone who i am

   ⚠Report!
 62. Mix fruit juice fulhi akun juice hadhaafa mee thimannaa amilla ingredients in hadhaafa in drinks ekey bunyas baeh meehun gabool koffaane, ekamaku original natural fruits beynunkiggen hadhaafa inna drink aa udaabimaa Haa thafaathuvaane. Varah vaahaka meeves.

  ⚠Report!
 63. bby J vehjje asaru kurey
  kaane DHONKEYO ARI eh deeba shawaru ma ey..
  dude haada vareh thi kuranee dhiraa ah
  alhey thihaavarun ulhenya meege aslu share kohlabala
  ahurun vx balaalan beynumey thibunaa liumakee kn liyumehtww.. eyrun taa engeynee dhiraa aa dekolhah ehcheh vx bunelan

  ⚠Report!
 64. Mioh kameh vaa dhn
  Mi story kiyan vana thane tha noony zaathy hasadha filuv thanei tha…olhije mihaaru

  ⚠Report!
 65. Sha war ama boigen vaahaka kiyan thibeba, aharunna keetha copy akas copy eh noonas, dhonkeyo kaigen ulhey vaahakayaa hithaavegen. Thee jawaahiru dho. Varah salaan.

  ⚠Report!
 66. sorry for the late comment this story is the best… this keeps getting better and better by each part thank u for this wonderful…… big fan dhiraa❤️❤️❤️❤️😍😍☺️☺️

  ⚠Report!
 67. evarun dhanyaamu varah vaahaka mi story nukiya…..then u wont be making nonsense around here….. 😠😡😠😡😠😡

  ⚠Report!
  1. Kiyaanan, comment ves kuraanan, kae amma bappa echetha mee, nukiyaa e ehgotheh ves neh, hama up kuraairah Kiyaanan, comment ves kuraanan, 🙄🙄🙄😋😋😋😋😋😋😋Alhe avahah upkohdheythi Dhiraa,

   ⚠Report!
 68. Azker, ey mi vaahaka nukiyaane eh gothevves neenaane, avahah up kurey, kiyaanan, nukiyaashey eba kiyaeh noon, amilla site hadhaaba thihaa lobi positive comments hoadhan, negative comments hajam kuran kaemen dhaskuran feney

  ⚠Report!
  1. dnt fight each other its not good dear… everyone will have the rights to read the stry and cmnt to the stry

   ⚠Report!
 69. Aslu Dhiraa akee varah hii heyo kujjeh faadu jahaa koffa hunna comments thakun, negative comments thakah ves reply koffa innanee ehaa loabin, Ehenve aharen beynunvi kanthah vejje, beynunvee thee kihaa visney adhi kihas rulhi gadha kujjeh tho test kuran. Readers negative comments thakah reacts kuranee kongothakah tho balaalan. Thireega mivanee mi survey ge natheejaa.
  ➡️ Response for Negative feedback from Writer: 100/100 with love and care
  ➡️Response for negative feedbacks from readers: 1/100 with so much hate and drama.
  Telling lies: 75%
  So overall the whole survey was a success. Writer plz continue with the story. Sorry for all the drama. And from my side no unnecessary comments will come. If someone tries that again it’s surely won’t be me. Sorry for all the mess. Byebye

  ⚠Report!
 70. Dhiraaaaa ur back dhw. Vrh happy vehjjey. Avahah up kohdhyba next part kiyaahithun miulheny ehnkamehvx nukurevign hehe😍😁♥️♥️♥️ dhn next part las nukoh upkoh dheeba.. waiting waiting waiting 😢

  ⚠Report!
  1. dear mihaaru upkohlaafa ihnaanee.. avahah kiyaalaa sorry ingey lahun up koh dhevuneena

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.