”އަހަރެން މި ޑައިރީ ލިޔަން ފެށީ އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރުގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ ހުރިހާ ހާދިޘާއެށް މި ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެވެ.” ނަދުވާ ކިޔަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ޑައިރީ އެވެ.ފޮތުގެެ ބޭރު ގަނޑުގައި ”އަހަރެންގެ ޑައިރީ” ރީތި ފޮންޓަކުން ޖަހާފައި އިނެވެ. ފުރަތަމަ ސަފްހާގައި ވީ ތައާރަފެކެވެ.

****

އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ފަތިހު ތެދުވެ ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމައްފަހު ސްކޫލަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރު ވީމެވެ. ސްކޫލަށް ދާން ގެއިން ނިކުމުމަށްފަހު އަހަރެން އެކުވެރި ސުމާގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑު ކޮއްލީމެވެ. އެއް އިރެއްގައިވެސް އަހަރެން އެކަނި ސްކޫލަށް ދިޔުމަކީ އެހާ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސުމާ ސްކޫލަށް ނުދާ ދުވަސް ދުވަހު އަހަރެން ހުންނަނީ ވަރަށް ފޫހިވެފައެވެ. ސްކޫލޫ ހުންނަނީ ގެއާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ.އަހަރެން ގުރޭޑް ހަތަރެއް ކިޔަވަން ފެށުމުން މަންމަ އަހަރެން ސްކޫލަށް ލާން ދަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

ސުމާ އިރުކޮޅެއްފަހުން އަހަރެން ކައިރިޔަށް އައެވެ. އަހަރެން ސުމާ އާ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަން ފެށީމެވެ. އެހެން ދުވަސްދުވަހާ ހިލާފަށް ސުމާ މިއަދު ހުރީ ވަރަށް މޫޑީ ވެފައެވެ. އެހެންވެ އަހަރެން އޭނާއާ ސުވާލުކުރީމެވެ.”ސުމާ ހާދަ މޫޑީ ވެފަ.. ކިހިނެއް ވީ.؟ އަނެއްކާ އެއްކަލަ ކުޅި ގަނޑު އަނެއްކާވެސް އެ ގުރޫޕް ފެށީތަ؟” އަހަރެން ސުވާލުކުރީމެވެެ. ”ނޫން… މިއުޅެނީ… ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެވިގެން…” ސުމާ ބުނެލި އެއްޗަކުން އަަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހި ނަގަން ފެށިއެވެ. ”ސުމާ…. އަދި ނުވާ ބިޓެއް ނަގާވަރެށް މިހާރު އަހަރުމެންނަށް މުހިންމީ ކިޔެވުން… ލޯބީގެ ކުޅި ކުޅެން ފަށާފިއްޔާ ސުމާއަކަށް ރަނގަޅަކަށް ނުކިޔެވޭނެ..” އަހަރެން ސުމާއަށް ނަސޭހަތް ދިނީމެވެ. އޭނާވެސް އެުކަން ގަބޫލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ހުރީ އެކުއްޖެއް ދެކެ މާ ބޮޑަށްވެސް ލޯބިވެވިފައެވެ. އެހެންވެ ސުމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެ ހިޔާލް ދޫކޮއްލާކަށް ނޫޅުނެވެެ. އެންމެ ފަހުން ކާކުތޯ އަހަރެން ސުވާލު ކޮއްލީމެވެ.

”އެއީ.. އެއީ…. އެއީ… ސާ…ލިި….މް” އަހަންނަށް ހީވީ އަހަރެންގެ ބޯ މައްޗައް އުޑުވެެއްޓުނު ހެންނެވެ. ”ވަޓް ސުމާއަށް އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ކުދިން ލިބޭނެ.” އެއީ އަހަރެންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެއެވެ. ސުމާއާއި އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ތަފާތެއް ހުރެއެވެ. އަހަރެން ސުމާ އެއްޗެކޭ ނުބުނު މުން އޭނާއާ ދިމާލަ ލޯ އަޅާލައިފާ ސްކޫލާ ދިމާލަށް ދިޔާމެވެ. މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ބެލް ޖެހިއެވެ. އަހަރެްން ސުމާގެ މޫނު ބަލާލަންވެސް ބޭނުން ނުވިއެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ތަޤްދީރެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސާލިމް އަކީ އަހަރެންގެ ހަމައެކަނި ހުރި ބޭބެއެވެ. ސުމާ އަކީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސެކެވެ. އަވަށްޓެރިއެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ސާލިމް ކާރިން ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.

އަހަރެން ކިލާހަށް ވަނެ ހަމަޖެހިލީމެވެ.  މުދައްރިސް ކިޔަވާދެޭން ފެށީ ކިޔަވާދޭން ޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުންނެވެ. މުދައްރިސް އެހާ ބޮޑު ފިލާވަޅެއް ނުދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގުރޫޕް މަސައްކަތެއް ދިނެވެ.އެ މަސައްކަތް ގުރޫޕް ކުދިންނާއެކު އަހަރެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށްް ނިންމާލީމެވެެ.

ގަޑިތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ހުރިހާ ގަޑިއެށް ނިމިއްޖެވެ. އަހަރެންނަކީ އަބަދުވެސް ފޮތްކިޔަން ލޯބި ކުރާ ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަރެން ދިޔައީ ލައިބްރަރީއަށެވެ. ދަބަސް ބާންދަންޖެހޭ ކަަބަޑުގައި ދަބަސް ބޭންދުމަށް ފަހު އަހަރެން ފޮތެއް ފޮތް ހަރުގަނޑުން ނެގީމެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އެންމެ ބެސްޓީ ކައިރީ އިން ހުސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނީމެވެ.”ނަދޫ…” އަހަރެން ގޮވާލީމެވެ. ”އާން ކިހިނެއްވީ…” ނަދުވާ ޖަވާބު ދިނީ ފަރުވާކުޑަކޮށެވެ. އަހަރެން ދެރަވީމެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުދައްކަމެވެ. އަހަރެން ދެން އޯކޭ އޭ ބުނެ ފޮތް ކިޔަން ފެށީމެވެ. ”ހެެއިި މައިޝާ” އަހަރެންގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. މައިޝާ އަށް އެހެން އެ ގޮވާލީ އަހަރެންގެ ބެސްޓީއެވެ. އަހަރެން އިސްކުރީ ކެތްތެރިކަމެވެ. އަަަަަހަރެންނަށް އިނގެނީ ކެތްތެރިންނާއެކު މާތްﷲ ވޮޑިގެން ވާކަމެވެ.

*********

ނަދުވާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ވެއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް ޑައިރީގައި ލިޔެފައި ހުރިހާ އެއްޗެއްް ނަދުވާ ވަރަށް ކިޔާހިތްވިއެވެ. ނަދުވާއަށް އިޝްނާ އަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި ވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިޝްނާއަކީ އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް ކެތްތެރިކަން އިސްކުރި ކުއްޖެކެވެ. އިޝްނާގެ ހުރިހާ   ސިއްރުތަކެއް ނަދުވާ ބަލަން ހުރީ ނުހަނު ބޭނުންވެފައެވެ. އިޝްނާގެ ހިތުގައި ނަދުވާއަށް ނަފުރަތު އުފެދިފައި ވޭތޯވެސް ނަދުވާ ހުރީ ބަލަން ބޭނުންވެފައެވެެ. ދެލޯ ފުހެލަމުން އަނެއްކާވެސް ޑައިރީ ކިޔަން ފެށިއެވެ.

*****

އެންމެ ފަހުން އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކުޑަ ވާހެން ހީވުމުން ލައިބްރަރީއިން  ބޭރަށް ނިކުމެގެން ދިޔައީމެވެ. ބަލާލުމެއް ނެތި ދަނިކޮން އަހަރެން ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ޖެހި ވެއްޓެން ދިޔައެވެ.

▪-ނުނިމޭ-▪

71

19 Comments

 1. RAIN LOVER GIRL

  July 7, 2019 at 1:11 pm

  Here is my first story.. feel free to comment. I will try my best to write this story. Insha allah everyday one part will be uploaded. But if i have some problems i can’t .

  • ހެހެ

   July 7, 2019 at 2:27 pm

   lol. like what kind of problems?

  • RAIN LOVER GIRL

   July 7, 2019 at 2:28 pm

   Wifi Connection.
   And busy vun..
   Etc.

 2. jiji

  July 7, 2019 at 2:28 pm

  feshun vv rythi…but like “baandhan” mikahala words use nukuraane enge…Dear whn next???..Same as nadhuvaa Im also curious to read the story..hehe???..btw keep going enge sis

  • RAIN LOVER GIRL

   July 7, 2019 at 2:30 pm

   Thank u jiji sis. And next part insha allah tommorow

  • jiji

   July 7, 2019 at 2:31 pm

   Um if yuh don’t mind can I ask yur age??

  • RAIN LOVER GIRL

   July 7, 2019 at 4:11 pm

   Hehe.. i am 12

  • jiji

   July 7, 2019 at 6:35 pm

   One year younger dhw?..Actually I thought yuh were 2 years older than meh???….hehe.

  • Luc!f3r

   July 7, 2019 at 8:17 pm

   Wait jiji.. u r 13???

  • jiji

   July 7, 2019 at 8:40 pm

   Yeah luc!f3r Im 13…Hairaan vehje dhw???…Btw luc!f3r ge age aky kihaavareh??????

  • Luc!f3r

   July 8, 2019 at 3:08 am

   Hairaan vejje dhw oa.. Thought u wud be older than me.. Or atleast around my age.. Im around 20

 3. Luc!f3r

  July 7, 2019 at 3:27 pm

  Catchy.. Few mistakes.. Looking forward to reading this story..

  • RAIN LOVER GIRL

   July 7, 2019 at 4:12 pm

   Thanks..

 4. jiji

  July 8, 2019 at 6:37 am

  Really???…20 dhw..Ekm hairaaneh nuveyey..Engey yuh ge age ulheyny thivaruga kann???…dhn assu yageen kohlan ehy..

  • RAIN LOVER GIRL

   July 10, 2019 at 2:10 pm

   Hehe jiji ah ves ingeyne dhw eki rah rashu kudhinkan ulheyny.. ummmm

 5. Loon

  July 8, 2019 at 1:10 pm

  Vvv reethi story eh… Vv kiyaa hiive eba. Whn next part? Than kolheh avas koh upload kobaa pls ok ?

  • RAIN LOVER GIRL

   July 10, 2019 at 2:09 pm

   SORRY for late reply
   Thank u

 6. Rainoppa

  July 11, 2019 at 2:42 pm

  Good attempt. Seems interesting. 🙂
  There is always room for improvement. But the more you write, more you improve.

 7. haako

  July 19, 2019 at 4:20 pm

  I just read the comment can’t believe your r 12 .maasha alaah . I’m sure you will be a good story writer in future . Me part Vara reethi ???❤️

Comments are closed.