ޖިންނި

- by - 8- June 12, 2019

އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އެކި ފާޑު ފާޑު މީހުން އުޅެމުން ދެއެވެ . އަދި އެކި ކަން ކަން ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ގެންދެއެވެ . ފަންޑިތަ ހަދާމީހުން ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ . އެމީހުން އެކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ދެމަފިރިން ދޭތެރެ ޖެއްސުމާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް ކަންކަން ކުރުމަށެވެ .

އާދެ ! ޖިންނީ ނަކީ އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ . އަދި އިންސާނުންގެ ސިފާގައި އެ އެއްޗިހި ފެނިގެން ދެއެވެ . އިންނސާނުންނަށް އެތަކެއް ގޯނާ ކުރާ އެއްޗެއް ވެް މެއެވެ .

މި ވާހަކަ އަކީ އަސްލު ވާހަކަ އެއް ނޫނެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ވެސް އާއްމު ކޮށް ހިގާ ކަމެކެވެ . މި ވާހަކައިން އިބުރަތެއް ނެގިގެން ދާނެ ކަމަށް އެއްމީދު ކުރަމެއެވެ .  އަދި މިވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަން ތަކަކީ އަސްލު ނަން ތަކެއް ނޫނެއެވެ . އެ ނަން ތަކަކީ ހިޔާލީ ނަން ތަކެއެވެ .

މި ވާހަކަ ކިޔުމަށް ފަހު  ކިޔުން ތެރިން ގެ ކޮމެންޓް ކޮއްލަ ދިނުން އެދެމެވެ .

1990 އަހަރު ތަކެއެވެ .  1990 ޖެނުއަރ 19 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހެއެވެ . އާދައިގެ މަތިން ރަށުގެ މީހުން ހޭލަ މޭލާ އުޅެމުން ދެއެވެ . އާދަނު ވެސް ތެދުވީ އޭނާގެ ކާން ބޯން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތައް ދިޔުމަށެއެވެ . ހައްވާފުޅު ގޭގެ އަނެ ފަރާތުގައި ( ބަދިގެ ފަރާތުގައި ) އުޅެމުން ދެއެވެ . ހައްވާފުޅަކީ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މީހެކެވެ . 6 ކުދިން ބަލަމުން އާދަންފުޅަށް ހެދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ . މިއީ ހައްވާފުޅުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުރަމުން ގެއްދާ މަސައްކަތެއެވެ .

އާދަންފުޅު : ހައްވާފުޅާ ! މަގޭ ޖާނޫ … ކޮބާ ތަ

އެހެން ގޮވަމުން އާދަން ފުޅު ގޭގެ ބަދިގެ ފަރާތައް ދެއެވެ .

އަދަންފުޅު : އަހަ މަގޭ ޖާނު ހާދަ ބުރަ ކޮށްލާގެން .

ހައްވާފުޅު: އާން ! ދެން … ކިހިނެއްވީ

އާދަންފުޅު : ވަރަށް ބަޑުހާ ..

ހައްވާފުޅު : އަވަހަށް އިށީދޭ .. މިޔަދު މިހުރީ އަދަންފުޅަށް އެންމެ މީރު އެއްޗިހި ހަދާފާ … ފިހުނު ބަބުކެޔޮލާއި ހުންޗެއެވެ .. (ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުންޏެއެވެ . )

އަދަންފުޅު : ދެން ހައްވާ ފުޅަ ކަންނު އިގޭނީ .. އެހެން މީހަކަށް ނޭގޭނެ … މިހާރު އިދެގެން އުޅޭ ތާ ވެސް 6 އަހަރު މިވީ … ދެން އިގޭނެ އެއްނު … ( ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުންޏެއެވެ .)

އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އާދަން ފުޅު ކާން އިށީނެއެވެ . ކާލާއިގެން އޭނާގެ ( އާދަންފުޅު ) މަސައްކަތައް ދިޔައެވެ . އާދަންފުޅު މަސައްކަތަކީ އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ހެދުމެއެވެ . އަދި އެހެން އުޅެލާފައި މަސް ބާނަން ކަޑު މައްޗައް އަރާލައެވެ .

8

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Is this a story or a drama . story thakuga dialogue ehaagina eh nuvaane . hyvanee v reethi vaane hen . dhen in part dhigukohlahchey

    ⚠Report!
  2. looks like a story i read before.. named vehtunu gas.. v vahtharu…. heekuran thfaathu vaane kamh

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.