ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…2

- by - 46- May 29, 2019

ސުކޫލަށް ވަދެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއަށްފަހު ސުކޫލް ހޯލަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ހިނގާލުމަށްފަހު ސުކޫލު ހޯލަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ތޫނު ނަޒަރު އިޝާއަށް ސީދާވިއެވެ.އެކަމާ އަޅާލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. 8:40ވުމާއެކު ރަސްމިއްޔާާތު ފެށިގެން ދިޔައެވެ. ރަސްމިއްތާތު ފެށުނީ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ރިވެތިވި އާޔަތް ތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު ރަސްމިއްޔާތުގެ ކުޑަ ތައާރަފެށް ދިވެހި މުދައްރިސްް ދިނެވެ. އެޔާއެކު ހުވާ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.    ”ދެން އޮންނާނީ ސުކޫލުގެ ކެޕްޓަންް ވާހަކަ ދެއް ކުން…. ކެޕްޓަން އިޝާ. ” އެޔާއެކު އިޝާ ސުޓޭޖަށް އެރިއެވެ. އެޔާއެކު އިޝާ ކުޑަ ކުޑަ ނަސޭހަތެށް ދިނެވެ. އެއަށްފަހު ސުޓޭޖުން ފޭބިއެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ސްޓޭޖަށް އެރީ ދިވެހި މުދައްރިސްއެވެ. ހަފްލާ ނިމުމާއެކު ބިލެތް މީރު ކޮށްލުމެށް އޮތެވެ. އެއާއެކު ހުރިހާ ކުދިން ސުކޫލުގެ ހޯލުން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. އިޝާ ކާއެއްޗެހި    ތަށްޓަކަށް އަޅައިގެން އައިސް ސުކޫލު ބެންޗެއްގައި އިށީނެވެ. ”ކެން އައި ސިޓް ހިއަރ…” ގޮތް ނޭނގޭ ނަމަވެސް ސްކޫލް ފިރިހެން ދަރިވަރަކު އައިސް ބުނެލިއެވެ.”ފަސްޓް ލެޓް މީ ޔޫ ނޯ ” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.”އަމް އަހުމަދު ސުހޭލް…ސުޓޫޑެންޓު ފުރޮމް 12ބީ ކުލާސް…” ސުހޭލުގެ ކުޑަ ތައާރަފެށް އިޝާއަށް  ދިިނެވެ.ގަދަ ދަނބު ކުލައިގެ ގަމީހަކާއެކު ކަޅު ކުލައިގެ ފަޓުލޫނުގައި ފެންނައިިރު ސުހޭލް ވައްތަރީ ހިންދީ ފިލްމު ސުޓާރ އަކާއެވެ. ކާން އިން ގަޑީ ސުހޭލް އިނދީ އިޝާއާ ދިމާލަ ބަލަހައްޓައިގެންނެ ވެ. ކިތަންމެ އެކަމުން އުދަނގޫ ވިއަސް އިޝާ އިނީ އަޅާ ނުލައެވެ. އޝާއަށް ގެއަށްއާދެވުނު އިރު ހުރީ ދިހަގަޑި ބައިވާން ވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން އަވަހަށް ތާޒާ ވެލައިގެން އައިސް ނިދަން އޮށޯތީ އަނެއްދުވަހު ސުކޫލަށް ދާން ޖެހޭތީއެވެ.       ސުހޭލުގެ ލޮލަށް ހަމަ އެށްގޮތަކަށްވެސް ނިދި އަންނަ ގޮތެށް ނުވިއެވެ. ލޯމަރާލާއިރު އިޝާގެ ރީތި ސޫރަ ސިފަވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގައި އެކި ކަހަލަ ޝައްކު އުފެދެން ފަށައިފިއެވެެ. އެކި ހިޔާލް ތަކުގައި އޮއްވާ ސުހޭލް އަށް ނިދުނު އިރު ދަންވަރުން އަލިވެ ދެއެއް ޖަހަނީއެވެެ.                       އައު ދުވަހަކަށް އިރު އެރީއެވެ. އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ އެްްފަދައިން މިއަދުވެސް އަޔާން ދިޔައީ ސުކޫލަށް ދިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ތައްޔާރުވެ ނިމި އެނދުގައި އޮތް އައި ފޯނަށް ބަލާލިއެވެ. ސުކޫލް  ގަޑި ޖެހެން ވިހި މިނެޓު އިނުމުން ފޯނު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޔާއެކު ޕާސްވޯޑު ޖެހުމަށް އައެވެ. ”6ސެޕްޓޭމްބަރ2000” ޖަހައިލުމުން ފޯނު ހުޅުވުނެވެ. އެޔާއެކު 12:އޭ ކުލާހުން ސަތޭކަ މެސެޖު އައިސް އިން ތަން ފެނުމުން އަވަސް ކޮށްލާފައި ބަލާލިއެވެ. އެޔާއެކު ”ކޮންގުރާޓުސް އިޝާ” ޖަހާފައިވެއެވެ. އެހުރިހައި މެސެޖަކަށް އިޝާ ”ތެންކު ޔޫ” ޖަހާފައި ރިޕްލޭ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަޔާން ވެސް ކިޔަން ނުކިޔަން ލިޔަން ނުލިޔަން އިނދެ ”ކޮންގުރާޓުސް އިޝާ” ޖަހާލިއެވެ. އިޝާ ހޮވުނީ ޒީންއާ ވާދަ ކޮށްގެންނެވެ. އެހެންވެ އިޝާއަށް ތަހުނިޔާ ކިޔާ ހިތްނުވީއެވެ. ޒީން އަކީ އަޔާން ގާރލްފުރެންޑެވެ. ހިތުގައި އެހާމެ ޙާއްސަ މަގާމެށް ދެވިފައިވެއެވެ. އަޔާން ވިހި މިނެޓް ވުމާއެކު ސުކޫލަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އެއްލި ފުރަތަމަ ކަޅިއަށް ފެނުނީ އެންމެ ދެކެން ބޭނުން ނުވާ ސޫރައެވެ. އަމުދުން މިހާރު އެވެ. އަޔާންގެ ނަމްބަރު އައިނު އަޅާލި ވަގުތަކީވެސް އެއެވެ. އިޝާގެ ދޮން މޫނު ފެނި އަޔާންގެ ގާތަށް ރުޅި އައެވެ. ނަމަެސް އެކަން ދައްކައިކަށް އަޔާންގެ ހިތެށް  ބޭނުމެށް ނުވިއެވެ. އެއާއެކު ފަހަތުން އައިސް އިޝާއާ ސަލާމް ކޮށްލާ މަރުހަބާ އޭ ބުނި ޒީން ފެނި ލޯ އަޅާލެވުެނެވެ. މިތަން އިޝާއަށް ފެނި ޒީން ގާތު އެހެން ބުނުމުން ޒީންގެ ތުންފަތުގައި ވި ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ. އަދި ފަހުން ދިމާވާނެކަމަށްބުނެ ދިޔައެވެ.         *****                      ފުރަތަމަ ގަޑި ކަމުން ހުރިހައި ކުދިންވެސް ތިބީ މަޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ސުހޭލުގެ ނަޒަރު  ބޭރުން ދިޔަ އިޝާއަށް ސީދާ ވެފާ ހުއްޓެއެވެ. މިކަން ފާހަގަ ވެގެން ފަހަތުގަ އިން ނާހިލް ސުހޭލްއާ ބެހިލާ ހިތްވިއެވެ. ”އޭ.. ބުރޯ ކަލެ ގަދަ އިނގޭ. އަނެއް ދުވަހު އޭ އޭނަ އެވީ ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަންއަށް ބަލާބަ   މިހާރު ކަލޭ…. ޗިސް ޗިސް…….” ސުހޭލްު އާ ދިމާލަ މިހެެން   ބުނުމުން  ސުހޭލު މަޑުން އިންނާކަށް ބޭނުމެށް ނުވިއެވެ. ”އޯހ… ޔޫ އާ ތާއަތުއާ އޮންނަނީ ކޮން ގުޅުމެށްތާ؟” ސުހޭލު މި ފަހަރު ކޮށްލީ ނާހިލް މައިތިރި ވާނެ ކަހަލަ ސުވާލެކެވެ. އެޔާއެކު މާ ގިން އިރު ތަކެށް ނުުވެ ކުލާހުުެެ ކުލާސް ޓީޗަށް ވަދެގެން އައެވެ. އެއަށްފަހު ޓީޗަރ ސަލާމް ގޮވާލުމަށްފަހު ކުލާހުގެ މޮނީޓާރ ހޮވަން ޖެހޭ ކަނަށް ބުންޏެވެ. އަދި ހޮވޭ މޮނީޓާ އާއި އެސިސްޓެްނޓު މޮނީޓާ މިއަދު ކުޑަ ކަމަކުު މަޑު ކުރަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ ބުންޏެވެ.އެޔާއެކުު ހުރިހައި ކުދިންގެ ވޯޓާއެކު އިޝާ ކުލާސް މޮނީޓާ އަށް ހޮވުނު އިރު، އަޔާން އިޝާގެ އެސިސްޓެންޓަ ކަށް ހޮވުނެވެ.އެޔާއެކެ އަޔާން އިޝާއަށް ކަޅި އަޅާ ލިއެވެ. ”އޯހ. އަދި މިޖެހުނީ އިޝާ އަލާއެކުު މަސައްކަތް ކުރަން. ނޮޓްް ބޭޑް. ” އަޔާންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

ކުލާސް ނިމިގެން މަޑު ކޮށްލައިގެންް އިޝާ އާއި އަޔާން ތިއްބެވެ. އިރުކޮޅަކުން މިސް އައެވެ. ” މިސްއަށް ހަދާ ދޭންވީ ގޮތަކީ މިކަރުދާސްތަކުގައި ވާ ޑިސައިންތަށް ކަފާދޭންވީ… މިސް އިންނާން ސުޓާފް ރޫމްގަ .. ނިންމާލާާފަ ގެނެސްދީ..” މިސް މިހެން ބުނުމަށްފަހު ކުލާހުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. ”އިޝާ.އިޝާ. އިޝާ .އިޝާ!”

ނުނިމޭ

46

Someone

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

101 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. He hey laalu first…. Stry v nice… Kyp up the gud work… Kobaa tha jiji dear… I missed u a lot… Kihinehtha dhoonyaa….. 😍😍😍😍😍😍😊😊😊😊

  ⚠Report!
 2. Laalu darlin. .I’m here…. Al’hamdhullilah fine…missed yuh r Luwly comments.. heheh.,btw inaa..mi part vec v v rythi ingey..kudhi kudhi mistakes eba huri bt yuh can correct those next time ingey darlin..Happy vehje friday ah vure kurin upkohla dhinyma…

  CUTY LUWKOLHU#
  JIJIGE INAA SIS#

  ⚠Report!
 3. Kuriekey eggothau dhonthi au mi part ves varah loabi and varah varah reethi
  Keep it up scarlet

  ⚠Report!
 4. Thak uuuu all dear readers.. u all r so nice readers. I love u…. thikahala kiyuntherin thakeh libunythyvvvvvvv ufaavey.thanks a lot

  ⚠Report!
 5. Omg inaa😦😦😳😳… Alhey kitty aa naahil aa mihaaru thi gulhuvy… Eyaky ina ge love eh noontha… I was reading this story like just now and suddenly i saw that part omg… Ladhun maruvaa varu nuvy kiriyaa.. Kitty ehn jahsaa kiyas kiyany inaa aa naahil aa vihya.. Ekm inaa thi hedhy maa molhu ehcheh,😂😂.. Kitty hyhy halaaku mivany 🤣… Btw Masha allah, story is very beautiful… I just can’t wait for the next part… Alhey i thought thy inaa eh noon kamah… But ehn story ga liyunythyve dhn engijje inaa kan… Adhives eba heveyey… Naahil 😂😂…

  ⚠Report!
  1. hey kitty ….i missed uh guh so much ….varah dhuvahah fahu kitty ge habareh mi veevec ..varah varah happy vehje kitty aa dhimaa v maa..thank god …alhe kitty ge haalu kihineh thr….mifaharu report kihineh thr ???mihaa dhuvas kohfa dhimaa v ma inge mihaa suvaalu ginaee..BTW varah happy vefa mihury ..adhi miah vure happy vaane kitty ge reply eh ligihjiyyaa 😊😊😊😁😁😁😘😘😘

   ⚠Report!
  2. I am so happy to see your comment. Thank u so mch. Hama kitty aa behilaa hithun eyndhi e nan jahaalafa. Just kidding inge. 😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
  3. Kitttyge comment akah vvv inthizaaru kureemey. Kykeytho balan u liyany. I m so happy to see your beautiful comment.

   ⚠Report!
  4. Ina ge story ah vma nukiyaa hunnaanan dhw kitty.. Ey dhuvahaku vx vaane kameh noon… Ur my bestie so yh ofc kiyaanan.. And nihaa i missed u alot too.. Im good how are you dear?.. And report nulibey adhi eh… Im sure results are gonna be good…. Omg im so happy today… Inaa aa talk kurevunyma aai nihaa aa talk kurevunyma.. Just missed u guys so much.. Love you lots girls

   ⚠Report!
  5. Your welcome inaa… Don’t thank me so much..btw, how are you dear?…

   ⚠Report!
  6. me tooo 😁😁😁😁ISA kitty ge results varah rangalhu vaane ..niha menge report miadhu dhyfi ey ehenve kitty menge vec dhyfa kamah hykury hunnaany …

   ⚠Report!
  7. Im good, actually don’t know what to say, ehaa dhuvas kohlaafa tlk kurevunyma… And niha thank you girl, glad to hear that you are doing well

   ⚠Report!
 6. varah varah reethi mi part vec….kon irakun thr next part ….kehmadu vefa mihury kiyaa hithun ….ina sis aky molhu vaahaka liyun theri ekey dhw 😜😜👍👍👍👍💖💖💖…..niha ah vec thihaa malhah story liyan ingey nama dhw😢😢 ….once again varah varah reethi ….luv uh …💕❤

  ⚠Report!
 7. Hellow guys here is new part of vehey vaareytherein. Kihineh vaane hen hyvany dhen. Pls comment down. Pls and tell the mistakes i have to correct. Next part in sha allah eid hadhiyaa eh ge gothugai 😘

  ⚠Report!
  1. varah happy vehje rau kiyaagen talk kureemaa ..aslu vec dhw varah gina dhuvas vehje dhw dhimaa nuvaathaa ..dhen miothy dhimaa vefa thaa dhw…

   ⚠Report!
 8. Capital N eh inyma furathama neyguny. ..hehe..I miss yuh so much ingey..Alhe thi bunany jiji habareh nuveyey…Ekm two months fahun habareh thi v..jiji hithah ery niha ah kameh v baa ey eyru…Hama aslah vec..heii jiji ehaa hiyy molheh nuvaaneyey…
  Hehe..btw sis Ulhey grade8 ga thr…😊😊😀😀😁😁😂😂😂😂😃😃

  ⚠Report!
  1. 8 eh noon thr…she kurin ehn buni kanney ekm…Um let her give the answer….I did actually Asked to her😁😁😊🙋

   ⚠Report!
  2. Niha sis fahun bunyey nine ey and nih sis ge real name eh nooney niha aky.. actually i know that.

   ⚠Report!
  3. Niha ah kiyany raufa kan jiji ah vec Ingeyey dear…Nd jiji just asked 8 ga hehyey coz she is 14…nd nine ga ulhunac hama ahaalevidhaane ehnu dhw dearr🙎🙅

   ⚠Report!
  4. niha ah kameh nuve ey …hama bxy kaumun habareh nuvevuny….aslu test feshunyhmaa dhw…anyways mihaaru mi habaru vevuny thaa dhw….

   ⚠Report!
 9. Hey jiji…mee zaa ngey…how’s u darling…..hey inaa sis i missed u so much…..story is just fabulous….vvv rythi…thiulheny thoo and naahil gulhuvan thr???

  ⚠Report!
  1. THANK U ZAA yes mi kamaa mi ulheny vv hard vaane hen heevany. Thoo sis gabooliyya mihaaruves gulhuvaa gothah mi kamuge fahu bas bunaany tho sis 😜😜😜

   ⚠Report!
  2. zaa ..hadha miss viyey kanbulo mathin ..konthaaku ulhefa thiaii…kobaa liyan feshi story vec …adhi vec e story kiyan inthizaaru kurevey …

   ⚠Report!
  1. Niha thats not ina… I don’t believe this.. My heart is saying that… And i know it… Thats not my friend ina.. I know her very well…

   ⚠Report!
  2. aslu keehve gabool nukureveny…niha akah adhi thafaathu kameh faahaga eh nukureve..but vedhaaane kitty aa inaa sis aa aa bodah friend veema kamah kitttyah faahaga vany…

   ⚠Report!
  3. Yh, ina doesn’t call me thoo or thoo sis.. And that ain’t the way she talk… This ain’t right… I really don’t know what to do… Im having a headache now.. its gonna blast out

   ⚠Report!
 10. Thank u all. I am so happy to see your beautiful comments .. and kuda hiyaaleh beynun thoo sis ge faraathun and vvvv bodah thank u thidhehvaa ehbaaru lumah and story reethi v ma ves. And dear readers aslu vv gina comment thakah reply kurin ekm ves e komment thah nugos hury ehenve ekamh vv bodah maafah edhen and fahun coment thakah reply kohfa hunnany log out vefa ekn thi kudhin/ thibeyfulhunge samaalu kamah dhanaaavalan. And once again thank u all from the bottom of my heart. And next part in sha allah eid dhuvahu eid hadhiyaa eh gothah.
  1.Jiji
  2.Kitty
  3.zaa
  4.Niha
  5.Cute lips
  Mi kudhinah hithuge ehme ehme fun minunu shukuru dhanavan. Thank u all my friend and i thank gid for nce friends. I love uu more more more more n more n more my dear loving readers.
  N kitty gaathu suvaaleh kohlan vv beynun.
  Kitty u r question is.
  Kitty aa naahil aa mi story ga gulhu viyas ok ey hey?

  ⚠Report!
  1. Actually I don’t know what to say about it, im sorry for what happened just now.. And if u assure me that you really are our friend ina.. Then i will tell you my answer to that question of urs… Neynge hama gabooleh nukureveny thy inaa kamah… I know her very well… She ain’t like this.. So can uh explain please.. Thats my request.. If u do i promise i will always support you even if u didn’t i will actually but pls explain…

   ⚠Report!
  1. hey zaa kitty balaaba niha story ah kohfa in comment ah reply kohfa in scarlet ge spelling iny vec nbaikoh

   ⚠Report!
  1. kitty dear maa bodah nuvisnahchey ekemaa …hurihaa kameh vec vaany rangalhah ISA..

   ⚠Report!
 11. Kitry ekangneh noon…jiji ah vec hynuvey aee our friend inaa heneh…coz tlking ga vec ehaa friendly kameh nuhunnaa thy. ..Sorry ingey if I hurt yuh Scarlet..nd zaa…plc story up kohbala…..Vvv wait kohgen myny E story ah…Plc zaaa

  ⚠Report!
  1. Hey jiji…after so many days dhw!!!!i missed u…oh gurl ahaana eem kairy…eyrun eem bunaane keehve kan story up nukurany….ok darla…

   ⚠Report!
  2. mihaaru niha ah vec realise vehje ..kurin maa bodakah nubalan dhw…i dnt know what to do..

   ⚠Report!
 12. Oh no..public kosheh noon…kudakoh bunelafaanan…aslu story liyuny thoo mennaa talk kuran vegen..eyru mail ehves wattpad ehves use eh nukuramehnu..and now i cam talk…ehnve…plus i m very bxy….

  ⚠Report!
  1. Dear mihaa rude wattpad use kurantha..nd Um dhn Ehgothakahah vec ebain story nuliyaanan dhw..So sad

   ⚠Report!
  1. Aee permissions nulibeythynu..I already made before dhw Account eh wattpad ga..bt kuhjeh ge sababun use nukurevuny..bt 10 nimigen amilla fo aneh libunyma tlk kureveynu dhw in Sha Allah…..I miss yuh loz nd lox darlinn

   ⚠Report!
  1. Ooh sorry for the trouble dear.. But don’t worry ingey dear we’ll support just like before… But zaa bunihen thoo aa naahil ge vhk inguny kihineh… And y did u write that?… Rulhi aisgeneh noon ingey mihen mi ahany..Just want to know the truth

   ⚠Report!
 13. Yes i m not inaa aslu alhugandu mihiry vaanuvaga inaa thw suvaalu kuraathy.. really sorry am not inaa and who is inaa? 😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Hey srry for all that dear..actually we thought SCARLET jahaafa inyma u was her ey….inaa aee our frnd eh….but how do u know the names of thoo and naahil???e gothah story ga inyma aslu first hykury…thanks for telling the truth….again really srry for all that…

   ⚠Report!
  2. Ooh sorry for the trouble dear.. But don’t worry ingey dear we’ll support just like before… But zaa bunihen thoo aa naahil ge vhk inguny kihineh… And y did u write that?… Rulhi aisgeneh noon ingey mihen mi ahany..Just want to know the truth

   ⚠Report!
  3. Oh eiy knomebves story ehge comment blog ga hury i thin its author of reydguvaa nimeny kuraa mi hiyaalugai i am right tha?

   ⚠Report!
  4. Thanks fr saying the truth….bt ehaa rangalhu kameh noonehnu aee egothakah meehehge permission nethi story ga liyun dhw dear…next part time don’t repeat this ingey..Thy our frnd inaa ah nuviyac kitty bunihn kurin support kuri support kuraanan..In Sha Allah 😊😊😊😁😁😁😁😁😁😁✋✋💖💖💖💖😜

   ⚠Report!
  5. Ok i will not repeat it again then ekehela kameh nuves gennaanan storya kah

   ⚠Report!
 14. It’s ok scarlet….vvv ufaa vejje thedhu bunyma…..but thee inaa sis ah nuviyas we will support u always….insha allah..

  ⚠Report!
  1. Good to know that….hi ishuu….long time no see….hey jiji how was u r report???

   ⚠Report!
  1. Same….jiji dhn vv miss our talks mathin…..hurihaa kudhinnaa talk kurevey except u…..but will wait until u get ur own phn..btw how’s things going on….???

   ⚠Report!
 15. Thoo mennaa ves talk eh nukurevey dhw!!!i wonder where inaa sis is??i miss her…at first i thought this is inaa sis kamah…ehnve v happy vi…

  ⚠Report!
 16. okay… i’m confused…. i thought ur ina…but turns out u r not her… may we know u… rulhi aisgeneh noon ingey darla.. hama thi writer engilaa hithun….story v salhi….

  ⚠Report!
  1. Thank u
   I am 12 year old girl and i am student from grade six. Ok tha mi varu dhen fahun bunaanan real name.

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.