”އިޝާ. އިޝާ” އަޔާން ގޮވާލިއެވެ. ”ޔެސް. ކިހިނެއް ވީ؟” އިޝާސުވާލް ކޮށްލިއެވެ.” އަން މިހިރީީ ދެން ދޭ މިސް އަތަށް ދޭން އަހަރެން މި ދަނީ ގެއަށް.” އަޔާން ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އިޝާ އޯކޭ އޭ ބުނެެ އެއްޗިހި ހިފައިގެން ދިޔައެވެ. ދަބަސް ޕެކު ކޮށްލުމަށްފަހު ކޮނޑުގައި އަޅުވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކާރީގައި އޮތް ދެ ފޮތް އަތަށް ނަގައިގެން ތިރޮއަށް ދިޔައެވެ.ސްޓާފްރޫމް ކާރިއަށް ގޮސް ހުއްޓުނު ވަަގުތު ވީ ސުހޭލް އާ ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކާ ސްޕަވައިޒާސް ރޫމް އިން ނިކުންނަ ވަގުތަށެވެ. އާންމު ކޮން ކުދިން ސުުަަޕަވައިޒާސް ރޫމްއަށް ގެންދަނީ އެ ކއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުރަނގަޅު ސިފަ ތަށް ފެންނާތީއެވެ. އިޝާ އަދިވެސް އެއީ ހަމަ ސުހޭލްކަމަކަށް ގަބޫލެށް ނުކުރެއެވެ. އިޝާ އެކަމާ ނުވިސްނާ އަވަހަށް މިސް އާ ހުރިހައި އެއްޗެއް ހަވާލު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ދިޔައެވެ.       ******                    ކުނި މޫނު ހަދާލައިގެން ގެއަށް އައި އަޔާން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލއެވެ. އަދި ގޮސް ޑުރެސިން ޓޭބްލްް ކައިރީ ހުއްޓުނެވެ. އޭރު އަޔާާާންގެ ސޫރަ ލޯގަނޑު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އެ ދޮން މޫނުގައި ތާޒާ ކަމުގެ އަސަރުވެސްް ނެތެވެ. މުޅި މީހާ ދާހިއްލާ ފޯވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންް ޔުނީފޯމް ވަނީ ގައިގާ ހިފާފައެވެ. ”ކީއްވެތަ މިހެން އަބަދު އަހަންނަށް މިވަނީ..؟ އެއީ ކީއްވެ؟ އިޝާ އަަބަދު އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އަންނަނީ.؟ އަހަރެން އެހާ ވަރަށް އިޝާއަށް ނަފްރަތު ކުރާއިރުވެސް ޒީން ކީއްވެ އިޝާއަށް ނަފްރަތު ނުކުރަނީ.؟ ކީއްވެ އިޝާ އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދު އިންނަނީ؟ ލޯމަރާލާއިރު އެ ސޫރަ ފެންނަނީ؟ ލޯ ހުޅުވައިގެން ހުއްޓަވެސް އެ ސޫރަ ފެންނަނީ؟” ހިތުގައި ހުރިހައި ސުވާލެށް އެއްފަހަރާ އަޔާންގެ ދުލުން ބޭ ރުކޮށްލިއެވެ. އޭރު ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ޒީން މި ވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ހުރިކަމެށް އަޔާންއަކަށް ނޭނގއެވެ.”އަބަދު އަޔާން އިޝާއަށް ނަފްރަތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟ އަޔާންއަށް އެހެން އެވަނީ ކީއްވެ؟ އަޔާންގެ ލޯ މަރާލާއިރު އިރު އިޝާ ފެންނަނީ ކީއްވެ؟” ޒީންގެ ލޮލުން ކަރުންތަކަކާއެކު ހިތުގައި ހުރިހައި ސުވާލެށް އުފެދުނެވެ. އެވަގުތު އަޔާންގެެ މަންމަ އަންނަތަން ޒީން އަށް ފެނުނެވެ.”ޒީން.. ކީއްވެ ތި ރޮނީ.. އަނެއްކާ ދެކުދިންގެ މެދުގަ މައްސަލަ ޖެހުނީތާ؟” ކުޑަކޮން ހާސްވެފައި ހުރެ އަނޫޝާ ވަހާކަ ދެއްކިއެވެ.”ނޫން.. އަން މިއޮތީ އަޅުގަނޑު ދޭ ހަދިޔާއެށް” ޒީންގެ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު ދިއްކޮލުމުންް އަނޫޝާ ހިފިއެވެ. އެޔާއެކު ދުވަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެއަށް ގޮސް ޒީން ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެ. އަދި ފޯނު ނަގައި އަޔާންއަށް ގުޅާލިއެވެ. ”ހަލޯ ކިހިނެއް ވީ” ފުރަތަމަ ވެސް އަޔާން ފޯނު ނެގުމަށްަހު ޒީންއާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ”ކަމެއްް ނުވެ.. ޖަސްޓް ވަން ކުއެޝަން” ޒީން ބުނެލިއެވެ.”ހޫމް ކޮށްބަލަ.” އަޔާން ބުނެލިއެވެ.” ކީއްވެ އިޝާއަށް ނަފުރަތު ކުރަނީ؟” ޒީން ސުވާލުކުރިއެވެ. ”ޒީންއަށްވުރެ މޮޅު ވީމަ…. އަދި ޒީންއަށްވުރެ ކަންތއްތައް ކުރާލެށް ރަނގަޅު ވީމަ.. ” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. ”ކީކޭ؟ އަހަރެން ނަފުރަތު ނުކުރާ ވަރަށް އަޔާން ނަފްރަތު ކުރަމޭ… ޔޫ ނޯ ވަޓްް ޔޫ އާރ ޑުއިން. އހަރެންނާ މީގެފަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ އަޔާންގެ ހިތްް ސާފު ކޮށްގެންް ނޫނީ މި ރިލޭޝަން އޯވާ.” އވަސް ކޮށްލާފައި ޒީން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.        **********                  ސުހޭލުގެ ހިޔާލުތަށް އިޝާ ވަށާލައިގެން ވެއެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ ކުރިމަތިން އެ ސޫރަ ސިފަވާ ހެން ވެސް ހީވެއެވެ.ެ އަނެއްބައފަހަރު ހުވަފެނުން ވެސް ފެނެއެވެ.އެކި ދިމަ ދިމާލުން ސުހޭލުއެވެ. ކޮން ފަދަ އިމްތިހާނެއް ހެއްޔެވެ؟ އިޝާގެ މަންމަ އިޝާގެ އުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލު އެތަށް ފަހަރަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.އިޝާ އެކަމަކާ މާ ބޮޑަކަށް އަޅައެށް ނުލައެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައިވާ ކަން މަންމަ ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އަދި ކުޑަކޮން ގަބު ވެފަ އިންނަ ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެއެވެ. މަންމަ ބުނާ ގޮތުގައި މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ކުއްޖެ ދެކެ ލޯބި ވެވުމުން ދިމާ ވާނެ ކަންކަމެވެ. އަހަރެންގެ ނަސީބުގައިވީީ ހަމަ ސުހޭލު ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށް އެތަށްފަހަރަކު އަރައެވެ.       *****                      އޭލެވެލް އިމްތިހާން ފެށިއްޖެވެ. އިޝާ ގިނަ ވަގުތު ތަށް ހޭދަ ކުރަނީ ފޮތް ކިޔުމުގައެވެ. އެކި ކަހަލަ ކިޔެވުމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައެވެ. ލެޕްޓޮޕެށް ހުރި ކަމަކު އޭގެ ބޭނުން ހިފަނީ އެންމެ ރަނގަޅަ ށޭވެ. އެކި ކަހަލަ ލިސެނިން ތަކާއި މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަހަލަ ޕެސެޖުތަށް ކިޔުމަގއެވެ.”ދަރިފުޅާ މި ބޯލައިގެން އިނދެބަލަ ތިތާގަ. މިހާރު ދަރިފުޅު ރަނގަޅަށް ނުކާތާ މިވަނީ ފަސް ދުވަސް….” އިޝާއަށް ޖޫސް ތަށި ދިއްކޮށްލަމުން އިނާޝާ ބުނެލިއެވެ. ” މަންމާ މިހާރު ދޮންބެ އިންނަން ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ހޯދިއްޖެތަ؟” އިޝާ އަހާލިއެވެެ. ”އާން… މިއަދު ހަވީރު އަންނާނެ ދަރިފުޅު ރެޑީ ވެގެން ހުންނަށްޗޭ…” އިނާޝާ   ބުނެލިއެެވެ. އިޝާ އަވަހަށް ޖޫސްތަށި ދަމާލަފައި މަންމަ އަތަށް ދިއްކޮށްލިއެވެެ.                    ހަވީރު ވަގުތެވެ. އިޝާ އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ އޭނައަށް ލިބެން އުޅޭ ފަހަރި ފެންނާނެ އިރަކަށެވެ. މާގިނަ އިރުތަކެއްް އިންތިޒާރު ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ”ޒީން”

101

30 Comments

 1. jiji

  May 31, 2019 at 2:31 pm

  Heii u r 12 thr..Btw me first dhw…vvv rythi ingey ingey mi part vec..waiting fr the next ???????????

  • Someone

   May 31, 2019 at 3:26 pm

   Thank uuu

 2. Someone

  May 31, 2019 at 3:27 pm

  Here is third part of vehey vaarey therein hope u all will like this part n next part ISA eid kurin up kohdheveytho balaanan

 3. doll

  May 31, 2019 at 3:39 pm

  12 aharaa balaafa varah reethi?…next part miahvureh dhigukoalha dhehcy…❤?

  • Someone

   May 31, 2019 at 4:31 pm

   Thank uu

 4. Laalu

  May 31, 2019 at 7:00 pm

  Faaithuve dhiya 2 prt vx laalu kiyn v nice…. Fararugaa comment nukurevidhaane cox.. Laalu thankolheh busy dhuvaskolhehviyma… But comment nukurevunas ISA like eh dheynan….kyp up the gud work…. Someone…

  • Someone

   May 31, 2019 at 9:03 pm

   Thank u

 5. Zaa

  May 31, 2019 at 7:27 pm

  Hey….v nice ingey mi part ves…???????but there is some mistakes…like jumlathah thankolheh maana fun vaagothah liyefa hunna nama v rythi vaane…and scene thah miahvure bodah sifa kohdhyfa hunna nama ves v rythi vaane..???????????hope u will correct those mistakes….??????overall koh 12 yrs ge kujjakaa balaafa v rythi…???????????

  • [email protected]

   May 31, 2019 at 8:03 pm

   Hey zaa …zaa yaa tlk kureveynetha private kohViber use kuranthr

  • Zaa

   May 31, 2019 at 8:59 pm

   Umm yahh sis ge phn in viber use kuran…

  • Someone

   May 31, 2019 at 9:00 pm

   Thank uu

 6. Zaa

  May 31, 2019 at 8:59 pm

  Umm yahh sis ge phn in viber use kuran…

 7. jiji

  May 31, 2019 at 10:46 pm

  Heii ehvec kuhjeh ge habareh vec nuvey jiji aeema…Nidhan dhiya ee thr hehe..Btw good night ingey guys…..??????????????????????????

  • Someone

   May 31, 2019 at 10:57 pm

   I am here

 8. ?

  May 31, 2019 at 11:47 pm

  Varah babish?

  • Someone

   May 31, 2019 at 11:51 pm

   Y?

 9. Monsta

  June 1, 2019 at 1:53 am

  This story is awesome. First three parts ves varah reethi. Keep it up ??

  • Someone

   June 1, 2019 at 12:17 pm

   Thank uuu

 10. Kitty

  June 1, 2019 at 3:48 am

  Masha allah vvvvv reethi mi part ves, curious about what is going to happen now ❤️❤️??

  • Someone

   June 1, 2019 at 4:40 am

   Thank uu

 11. Ibsha

  June 1, 2019 at 5:22 am

  3part ves varah reethi

  • Dhonthee

   June 1, 2019 at 7:45 am

   Ibsha ekey eggothau dhonthi auves mi vaahakaige 3 parts varah reethi and vv loabi

  • Someone

   June 1, 2019 at 12:17 pm

   Thank uuu dhonthi n ibsha

 12. Dhonthee

  June 2, 2019 at 10:40 am

  Dhonthi ge faraathun Someone au EID MUBAARAK

  • Someone

   June 2, 2019 at 10:49 am

   Thank u and EID MUBAARAK from me too.. someone alhugandah nukiyachey eesh kyma ok vaane…
   N dhonthi anonymous eh inehnu ifoo storyga vehey vaarey therein storyga author aky eyna ey bunefa… that’s not true it’s false

 13. Someone

  June 2, 2019 at 7:13 pm

  Heloo EID MUBAARAK my living readers ??

  • [email protected]

   June 2, 2019 at 7:15 pm

   Living readers nooney kiyaani dear loving readers kiyaane hehe I am in the but same age hehe

  • Someone

   June 2, 2019 at 9:18 pm

   Oh thats a mistake dear.. iba ?

 14. [email protected]

  June 2, 2019 at 7:16 pm

  Living readers nooney kiyaani dear loving readers kiyaane hehe I am in gr.7 but same age hehe

  • Someone

   June 2, 2019 at 9:20 pm

   Oh thats a mistake dear.. iba ? yeah i am grade six not seven… aslu mimahu vaany 12 ethaa ehen jahaafa inas adhi 11 inge

Comments are closed.