މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3

- by - 45- May 24, 2019

” ހޫމް… އޯކޭ އޯކޭ… ތިޔަކު މައްސަލައެއް ނެތޭ… އެކަމަކު ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި އޭނައާ އިންނަންޏާ ތީ ދެން ލޯބިވެގެން އިންނަ އިނުމަކަށް ނުވާނެ ތާ ދޯ… ” ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ނޫނޭ… އަހަރުމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ދެމީހުން އެކީ ފިލްމު ބަލަން ގޮސް ދުއްވާލަން ރޭގަނޑުކާންވެސް ދަން… ދެން ތީނަޔަށް ކޮންކަމެއް… ” ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އޯކޭ… ތިހެން ވިއްޔާ މަށަށް ބުނެދީބަލަ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ކަލަރ… އެހެން ނޫނީ ފެވެރިޓް ފުޑް… ނޫނީ ބެސްޓްފްރެންޑްގެ ނަން… ކަމް އޯން… ކަމް އޯން… ” ރުހާން ބުމަ އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އަ… އަ… އަ… ” އާލިއާ ހީވީ ބަސް ހުސްވެފައި ހުރި ހެންނެވެ. ” ބުނެބަލަ… ބުނެބަލަ… ކީއްވެތަ އަ އަ އަ އަ ތި ލައްވަނީ… ތިހާ ގިނައިން ރޭގަނޑު ބޭރަށް ކާން ދަންޏާ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ފުޑް ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެއްނު… ދެން ވެސް އެއްބަސްވެބަލަ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކާ އިންނާށޭ…  ދެން އަދި ލޯބިވެވޭނީ ކިހިނެތް ދޯ… ” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރި ކޮށްލަމުން ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ހޭ ލިސެން… އަހަރެން އީވާން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… އެކަމަކު އޭގެ ޕްރޫފް ކަލެއަށް ދައްކަންވީ ކީއްކުރަން… ކަލޭ ތީ ކާކު… ޔުއަރ ޖަސްޓް އަ ސްޓްރޭންޖަރ… ” ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ހުރެ އާލިއާ ރުހާންއާ ދިމާލަށް ބުނީ ދަތްކުނޑި ވިކާލަމުންނެވެ. ” އޯހް މެޑަމް… ތީ ދޮގެއް… އަހަރުމެން މީ ސްޓްރޭންޖަރސް އެއް ނޫން… އަހަރެންނަށް އިނގޭ ތިކުއްޖާގެ ނަމަކީ އާލިއާކަން… އަދި ތިކުއްޖާގެ މަންމަ ތިކުއްޖާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާކަން… ” ރުހާން އެއް މިޔަކަނިން ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޮހް… ވާވް… ސޯ ސްމާޓް… ތީ ހުސް ބޭސިކް އިންފޮމޭޝަން ދޯ… ” އާލިއާ ތުން އަނބުރާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ރުހާން ދެބުމަ އަރުވާލިއެވެ. ” އޯކޭ… އަހަރެން ބުނެފާނަން އާލިއާ އަހަރެން ކައިރީ ނުބުނާ އެއްޗެއް… އަމް… އަމް… ” ރުހާން ބުނާނެ އެއްޗަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަނިކޮށް އާލިއާގެ ލޯ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ރުހާން އާލިއާއާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލުމާއެކު އާލިއާ ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ” ހުމް… މިސާލަކަށް ތި ލޯ… ހީވަނީ ހެޒަލް ކުލަ ހެން… ބަޓް އަސްލު ތީ ލައިޓް ގްރީން… ” ރުހާން ބުނެލުމާއެކު އާލިއާ އިސްޖަހާލިއެވެ. ” ދެން އާލިއާގެ ބައްޕައެއް ނެތް… އެން ޔޫ މިސް ހިމް އަ ލޮޓް… ” މޮޅުވީމަ ފަޚްރުވެރިވެފައި ހުރެ ހީލަމުން ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް… ރުހާން ކައިރީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ވާހަކަ ދެއްކީ ކާކު؟؟؟ ” އާލިއާ އަހާލީ ހައިރާންވެފައި ހުރެއެވެ. ” ދެން ތިޔެއް ބަލަނީ ކީއްކުރަން… ” ” މިހާރު މިއޮށް އާދެވުނީ… ” ރުހާން ކުރިމަތީގައި ފަސް ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުރި އިމާރާތަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އާލިއާ ރުހާންގެ ފަހަތުން ގޮސް ލިފްޓަށް އެރުމުން ރުހާން ފިތާލީ ހަތަރަކަށެވެ.

ލިފްޓް ގޮސް ހަތަރުވަނަ ބުރިއަށް ހުއްޓުމާއެކު ރުހާން ނިކުތުން ފަހަތުން އާލިއާވެސް ނިކުތެވެ. ފަރާތް ފަރާތަށް ނަޒަރު އުކަމުން ދިޔަ އާލިއާ ހުއްޓުން އެރީ ރުހާންގެ ބުރަކަށީގައި ޖެހިފައެވެ. ” އޯހް ސޮރީ… ” އާލިއާ މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ރުހާން ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލި ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ތަޅުދަނޑިން ކުރިމަތީގައި އިން އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ރުހާން އާލިއާއަށް ވަނުމަށް އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. ” މީ އަހަރެން އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް… ” ރުހާން ބުނެލީ އެތެރެއަށް ވަންނަމުންނެވެ. ” އަހަރެން އުޅެނީ މިތާކު ނޫން މާލޭގަ… އެކަމަކު މިކޮޅަށް އައިސް ހުންނަންވެގެން ގަނެފަ ހުރި ތަނެއް މީ… ” ރުހާން އާލިއާއަށް ސޯފާ ދައްކާލަމުން އިށީންނާށޭ ބުނެލިއެވެ. ” ރުހާން ގޮސް އިށީނީ އާލިއާގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ސޯފާގައެވެ. އާލިއާ މުޅި އެޕާޓްމެންޓްއަށް ބަލާލިއެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް ފެންނަނީ ޝާހީ ކަމެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަގު ބޮޑެތި ފަރުނީޗަރުލައިގެން މުޅި އެޕާޓްމެންޓް ޑިކަރޭޓް ކޮށްލާފައި ވާލެއް ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމަ އެވެ. ” އަމް… ރުހާން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮންތާކު… ” އާލިއާ އަހާލީ އަހަން ނާހަން ހުރެފައެވެ. ” ހުމް… އަހަރެން ދޯ… އައި ވޯކް އޭޒް އަ ސައިކޮލޮޖިސްޓު… މިތަނުގެ ޓްރީ ޓޮޕްގަ މަސައްކަތްް ކުރަން އަންނަން ޖެހޭ ފަހަރު ފަހަރު އައިސް ހުންނަނީ މިތާ… މާލޭގަ މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭޑީކޭގަ… ” ރުހާން ކިޔައިދިނެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ” ބޯ ޖަހާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ.

ބެލް އަޅާލި އަޑު އިވުމުން ރުހާން އިން ތަނުން ތެދުވެގެން ދޮރާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ދެން ވަދެގެން އައި އިރު އޯޑަރު ކުރި އެއްޗިހި އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ރުހާން ހިނގައިގަތީ ކައްކާ ބަޔާ ދިމާލަށެވެ. ” ވެއިޓް… ” އާލިއާ ގޮވާލުމަށްފަހު ދުވެފައި އައިސް ރުހާންއާ އަރާ ހަމަކުރިއެވެ. ” އަމް… މޭ އައި ހެލްޕް ޔޫ… ” އަތް ދިއްކޮށްލަމުން އާލިއާ އަހާލިއެވެ. ” އޯކޭ… ” ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ރުހާން އަތުގައި ހުރި އެއްޗިހި އާލިއާ އަތަށް ދިނެވެ.

ރުހާން އާލިއާއަށް ދެ ތަށި ނަގާފައި ދިއްކޮށްލުމުން އާލިއާ ދެތައްޓަށް ދެ ސަބްމެރިން ލިއެވެ. އަދި އިތުރު ތައްޓެއް ނަގާ އެއަށް ޗިޕްސް ކޮޅު އަޅާލިއެވެ. ރުހާން އައިސް އަލަމާރި ހުޅުވާލާފައި ކޯކް ފުޅިއެއް ނަގާ ދެ ތައްޓަށް ކޯކް އެޅިއެވެ. ދެމީހުން ކާން އިށީނުމަށްފަހު ކައި ނިމެންދެން ދިޔައީ ހިމޭން ވަގުތުކޮޅެކެވެ.

” އާލިއާ ކޮޓަރީގަ ނިދާ… މަ ނިދާނަން ސޯފާގަ… ” ތަށިތައް ދޮންނަން ހުރި އާލިއާއަށް ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” އޯކޭ… ” އާލިއާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” މިހާރު ނިދަންތަ ތިއުޅެނީ… ” އާލިއާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ ބަލަން ހުރެ ރުހާން އަހާލިއެވެ. ” ހޫމް… ނުނިދަން ވީތަ… ” އާލިއާ ހީލަމުން އަހާލިއެވެ. ” ނޫނޭ… ” ” ރުހާން ބުނެފިއްޔާ ނުނިދަފާނަން… ” އާލިއާ އަތް ފުހޭ ފޮތިކޮޅުން އަތް ފޮހެލަމުން ލާނެތް ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. ” ހޫމް… ހެވޭ ދެން… ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ކަމަށް… ” ރުހާން އަތުގައި ޓިޝޫކޮޅު އާލިއާއާ ދިމާލަށް އެއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

އާލިއާ ހިނގާލާފައި ގޮސް ކުރިންވެސް އިން ސޯފާގައި އިށީނެވެ. ” އަޅޭ… ފޯނުގަ ޗާރޖުވެސް ނެތް… ” ތުން ދަމާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އަން… މި ފޯނު ބޭނުން ކުރޭ… ” ރުހާން ޖީބުން އޭނަގެ ފޯނު ނަގާ ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ބައި ދަ ވޭ އާލިއާ މަންމައަށް ގުޅަން ވެއްޖިއްޔާ، އަހަރެން މެސްޖެކޮށްފިން މި ތިބި ތަނާ އެއްޗިހި… ޑޫ ޔޫ ސްޓިލް ނީޑް ދަ ފޯން… ” ރުހާން ބުނެލިއެވެ. އާލިއާ ދެ ފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލީ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ” ތޭންކްސް އަ ލޮޓް… މަންމައަށް އަނގައިދިނީމައާ އަހަރެންނަށް ކޮމްޕެނީ ދިނީމަ… ” ކުޝަން އެއް ނަގާ އުނގުގައި ބާއްވާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” ސީރިއަސްކޮށްވެސް… މިހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެންނަށް އެކަނި މެނޭޖްއެއް ނުކުރެވުނީސް… ” އާލިއާ އިނީ ރުހާންއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ” އަމް… އެއްޗެއް އަހާލަންތަ… ” ރުހާން އާލިއާ ބުނި އެއްޗަކަށް ރައްދެއް ނުދިނެވެ. ” ޝުއަރ… ” އާލިއާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ޔޫ ޓޫ އާ ދި އޮންލީ ޗައިލްޑް… ރައިޓް… ” ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އާލިއާ މަޑު މަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ” ގޭގަ ހަމައެކަނި ހުރި ކުއްޖާ ވީމަ ހިތަށް އަރާ ދޯ އެހެން މީހެއްގެ އެހީއެއް ދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނޭ… އަދި ތިމަންނަ މީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މީހެކޭ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަމަކާ ކުރިމަތި ލެވޭނޭ… އެކަމަކު އެއީ ތެދެއް ނޫން… ” ދުރު ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ވާހަކަ ނިންމާލުމަށްފަހު ރުހާން އާލިއާއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުން އާލިއާއަށް ދެ ބުމަ ކައިރިކޮށްލެވުނީ އެބުނި އެއްޗެއް ވިސްނައިގަންނަން ނޭނގުމުންނެވެ. ” ކިތަންމެ ފަހަރެއް އަންނާނެ އެހެން މީހެއްގެ ކިބައިން އެހީއަށް އެދެން ޖެހޭ… ” އަނެއްކާވެސް ރުހާން އާލިއާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ” އަދި ހަމައެކަނި ހުރި ކުއްޖާ ވީމަ ނަތީޖާއަކީ މައިންބަފައިންނަށް ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރޭ… އެއީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނީ އެމީހުން ވީމަ… އެހެންވީމަ އެމީހުން އެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެއްބަސްވާން ފާޑަކަށް މަޖުބޫރުވޭ… ރައިޓް… ” ރުހާންގެ މި ސީރިއަސް މިޒާޖުން އާލިއާ އިނީ ފާޑަކަށް އުނދަގޫވެފައެވެ. ” ހާން… ތީ ތެދެއް… ” އާލިއާ އެއްބަސްވިއެވެ. ” އަހަރެންނަށް މި އެރޭންޖް މެރިއޭޖްއަށް ވެސް ނޫނެކޭ ބުނަން ނުކެރުނީ ހަމައެހެންވެ… ޓު ބީ އޮނެސްޓް… އައިމް ނޮޓް ޝުއަރ އެބައުޓް އީވާން… ” ޚިޔާލުގެ ކަނޑު ތެރޭގައި ފީނަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ރުހާން ހަށިގަނޑު ސީދާކޮށްލީ އާލިއާ ދެން ބުނާން އެއްޗަކަށް ތައްޔަރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ” އަހަރެންނަށް އިނގޭ އޭނައަކީ ރަނގަޅު އާއިލާއަކުން އައިސް ހުރި ރަނގަޅު ޒުވާނެއްކަން… އަދި އަހަރެން އުފަލުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފަވާކަން… އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް އެކުގައި އުޅެވޭނެ ކަމެއް ނޫނީ ނޫޅެވޭނެކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ… ” އާލިއާ ބަލާލި އިރު ރުހާން އިނީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. ” އިނގޭތަ… އަހަރެން މިކައިވެނި ކުރަން މިއުޅެނީ ކީއްވެކަން… ” އާލިއާ ބުނެލުމާއެކު ރުހާން އިސް އުފުލާ ބަލާލިއެވެ. ” އެއީ މިކަމުން އަހަރެންގެ މަންމަ އުފާވާތީ… އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ މަރަށްފަހު އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލހައްޓަމުން އައީ އަހަރެންގެ މަންމަ… އަހަރެންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަ ދިނީ މަންމަ… އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަންމަ ނުފުރޮޅާ ގަލެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ… އަދި އަހަރެން ކަމެއް ބޭނުންވެގެން ދުވަހަކުވެސް ބުނާކަށް ނުޖެހޭ… ބުނުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަ ދޭ… މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަހަރެންނަށްޓަކައި މަންމަ ވަރަށް ގިނަ ގުރުބާނީތަކެއް ވެފަ ވާނެ… އަހަރެން އުފަލުގަ ބަހައްޓަން މަންމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދިން… އީވާންއާ އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަކީވެސް އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް މެދުވެރިވާން ބޭނުންވާތީ މަންމަކޮށްދިން ކަންތައްތައް ކަން އިނގޭ… އީވާންގެ އާއިލާއިން ކައިވެންޏަށް އެދުނު ދުވަހު މަންމަ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން… ދުވަހަކުވެސް އުފާ ނުވާ ވަރަށް… އެހެންވެ އަހަރެން އާނއެކޭ ބުނީ… އެރޭންޖް މެރިއޭޖްގަ އަންނާނި ފުރަތަމަ ކައިވެނި ދެން ލޯބި… ” އާލިއާ ބަލާލުމާއެކު ރުހާން ހީލިއެވެ. ” ފުރަތަމަ އަހަރެން އީވާންއާ މެރީކޮށްގެން ފުރަތަމަ އޭނަގެ އެކުވެރިއަކަށް ވާނީ… ދެން އޭނަ ދަސްކުރާނީ… އޭނައާ އެކު ވަގުތ ހޭދަކޮށް ދެން ނޭނގެ… ” މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. އޭރުވެސް ރުހާން އިނީ އިސްޖަހާލައިގެން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. ” އެނީވޭސް… މިއޮށް ހުރިހާ އިރު މި ދެއްކުނީ އަހަރެންގެެ ވާހަކަ… ދެން އަހަރެންގެ ވާހަކަ ބާއްވާފަ… ރުހާންއާ ބެހޭގޮތުން ކިޔައިދީބަލަ… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން ގޮސް އިށީނީ ރުހާންއާ ޖެހިގެންނެވެ.

= ނުނިމޭ =

45

Eiimerr

I am a 13 year old girl who loves to write stories as a hobby... 📝 Mii aim is to make readers happy and pleasant... ❤️❤️❤️ Feel free to comment ya views... 😘😘😘 Pls help me to improve myself... 😊 Luv ya all 💋💋 Proud author of " Nuurish " " E sirru " " manzill hiy edhey "

You may also like...

71 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. hey guys… here is the third part of the story… feel free to comment your views… n pls point out the mistakes… hope u all like the episode… n thanks for the support… luv yuh all!

  ⚠Report!
 2. Wow…vrh reethi..kniraku next part..keep it up …..Masha Allah❤❤❤❤😀😀😊😊😊

  ⚠Report!
 3. My darlinn💙💙💙..Story hama fab👑👑👑..Ma Sha Allah jiji ge eem vv talented ingey❤❤❤..I’m so so proud of yuh dear..Luw yuh gurl💕💕💕😋😋😋

  ⚠Report!
  1. awwwwnn… thank u xo much hun… i can’t do it with the help of u guys… proud to have a good friend like u… luv yuh darling…

   ⚠Report!
 4. alheyy.. kiyamun gos..nunimey .. ethan kolhuvs keehjeh… i was like.. haadha kiyaaa hithun indhah… dhn hama bodaa heyky mi… dheney kiyaafa… miadhu adhi kee stories therein emme kiyaa hithun kiyun story … luv yuh story darla… KEEP IT UP….. thi ruhaan ge life story vs haavaa hithin keh vany eh noon….curiously waiting… i hope this cmmnt will be send… hithah erihyaa ey cmmnt vs dhany… aaaarrrrgggghhhhh…. btw story hama outstanding…

  ⚠Report!
  1. Arysherr😘😘😘…I missed yuh so much my darlinn…Hws yuh..Hope everything is fine luw💙💙💙…

   ⚠Report!
  2. haha… saaabas rysh ah… thank u xo much darling… keiy kohla… in sha allah vrh avahah next part vx up kohdheynan… keep waiting dhoonya… haha… comment vx dhw… rysh ah ehn hadhaakah nuvaanehnu… once again thank u sweetheart… luv yuh xo much!

   ⚠Report!
  1. awwwnn… thank u sis… ur story is also vey nice… masha allah… i love that… sorry ingey… dhnmme sisge comment fenuny…

   ⚠Report!
 5. I don’t know what to say….u r so talented😘😘😘🤗😍👏story varahh habeyyss..

  ⚠Report!
 6. Dear..where is that avdherr…eyna ge habarehvec nuveyey Assu..plc jiji ge salaam bunathi ingey eyna ah..Nd next month ge june 30 ga dhw turtle festival ohnany..I think maybe mifaharuvec I men gendhaanehen..Gengohsiyaa konme gotheh hadhaafa namavec em aa meet kuranaanan ingey…Hehe

  ⚠Report!
  1. avdherr… u know her??? yh… sure… yes… in sha allah we will meet dhw… finally… so excited… yippyy…

   ⚠Report!
 7. Yaa..Wattpad in tlk kuri iru eyna aa vec tlk kurin dhw..ehnve inguny…Nd she is yuhr neighbour eh dhw…Um nd if yuh don’t mind buneba kon nameh kan sis men geyah kiyany..Coz eyrun vec hama ingidhaane thr dhw..hehehe

  ⚠Report!
  1. oh! yh… i menge dhw… Dhanvaruge kurimathy innaaany… i mngey nan bunefiyya ingi dhaane ehnve… virus vrh gina v ma… ingey… sorry… dear… anyways vrh gina meehun hen dhannaane dhanvaruge

   ⚠Report!
  2. Oh yuh r here dhw..habareh nuvyma ehn bunely..hehe..dear thikiyany fehigiri kiyaa geyge kurimahchah in gethr….oh that black kula laafa hure ehnu shop eh…E shop aa jehigen huhna ge thr…ok kohme ehchakah viyas..I will try ingey em feneythw..

   ⚠Report!
 8. Kk bye…Sleep well ingey..Hope I’ll meet yuh maadhamaa hama mithanun In Sha Allah😘😘🙂🙂❤❤

  ⚠Report!
 9. yh sis mi rashah auuge kurin lemme know ingey… neynge thi kiyaa fehivinage eh… black fihaara ey… knot tha??? turtle festival therein dhemyhun ge color cord kiyaidhinyma dhimaa vedhaane dhw

  ⚠Report!
 10. Em Where r others..nd plc tell ingey my regarding to Mal…I really miss her…She is like my sis…Nd ary ashaa thoo ah vec salrm bunahche

  ⚠Report!
 11. Jiji I have a bit of bad news for us… Mifaharu turtles festival eh nethoa… Sarukaarun Ethan nagaathy… 😟😟😟 Sis sad…

  ⚠Report!
  1. Em ibaa shukuru libihje kamah ehviyya bunny dhiraa sis kairee OK yey nu fonuviyas ekm eyohfahun adhi Ol eh nubehey bunaany igey dhiraa sis Ol veema em vvv beynun tlk kohlaacehe.and gmail ekanitha use kurany em?????

   ⚠Report!
 12. Turtle festival eh noveyey???😕..dhn In Sha Allah adhi vec konmevec ehn gothakun namavec fehnaane kamah balamaa dhw🙂..nd Anonymous..I don’t like to share that All ok…Plc don’t ask the questions🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🖐🏻

  ⚠Report!
 13. Dear…whn will yuh upload next part..I’m waiting…Avahah up kohdhyba ingeyy😙😙:)…

  ⚠Report!
  1. Yh… In sha Allah… I’ll try my best…☺️☺️☺️ Vrh bodu bai liye nimijje… In sha Allah maadhan up kohdheynan… Keep waiting Darla… 😘😘😘

   ⚠Report!
 14. Dear…whn will yuh upload next part..I’m waiting…Avahah up kohdhyba ingeyy😙😙:)…

  ⚠Report!
  1. Dear that’s me..name nujehi indha post v ingey…Sorry fr that 😔🙁

   ⚠Report!
 15. Masha allah vvvvv reethi mi part ves.. Keep it up my dear.. Next part ah inthixaar kureveny.. Avahah up kohla dhehchey ingey dear.. 😍😊💖😊😍💖💖.. Ly bodu koh

  ⚠Report!
 16. Hei Eiimerr…Hows you?? I hope you are doing fine…And kon irakutha next part genesdhenee???

  ⚠Report!
 17. ANONYMOUS ulheny kudhinge information hoadhan hen vvv hyvey…private koh bunevey kahala ehchehi abadhu ahany…so guys be careful….and ANONYMOUS can’t u understand what they tell??public koh nubuneveyney bunyma ves why are u asking the same question to again and again????

  ⚠Report!
 18. Again it’s fabb..loved it❤
  And I wanna tell you guys that eiimerr don’t watch hindi series and all that…I’m telling you because I know her more than all of you as she is my best friend too..so kindly don’t just blame others if you don’t know anything about them😊

  ⚠Report!
  1. hehe… thank u so much for the support n for defending me n being on my side… luv yuh so much… :* i just wanna ignore them n for your information no one can stop me from writing so plx stop wasting your time doing all these rubbish

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.