މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 4

- by - 41- May 27, 2019

” އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯއްޗެއް… ” ރުހާން ކައިރީގައި އިން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަމް… ޔުއަރ ގާރލްފްރެންޑް… ” އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” ގައިމު އަދި އައި ފަހަކުން ގާރލްފްރެންޑަށް ގުޅައިވެސް ނުލާ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެކްޗުއަލީ އައި ވޯންޓު ގިވް ހާރ އަ ސަޕްރައިޒް… ސޯ ގުޅައިގެން ސަޕްރައިޒް ޚަރާބުކުރަނީ ކީއްކުރާކަށް… ” ރުހާން ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެ ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ބަޓް ޔުއަރ ޖީއެފް އިޒް ސޯ އެޖެސްޓިން ދެޓް… ” އާލިއާ ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލީ ރުހާންއެވެ. ” އޮހް ކަމް އޮން… އަހަރެން އާލިއާ މަންމަ ކައިރީ މިކޮޅަށް އާދެވުނު ވާހަކަ ބުނީ ގުޅައިގެންތަ… ނޫނެއްނު ދޯ… ހަމަ އެ ގޮތަށް އޭނައަށްވެސް މެސެޖެ ކުރީ އޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާއަށް ކަމެއް ޔަގީންކޮށްދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” ރުހާން ތީ ބޮޑު އަޖައިބެއް ފަދަ މީހެއް… ރުހާން ފެންނަ ގޮތާ ހަގީގީ ރުހާން އާ ހާދަ ތަފާތޭ… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ” އައިމް ޝުއަރ ޔޫ އަރ ހައިޑިން ސަމްތިންގ… ” އާލިއާ ރުހާންއަށް ބަލާލީ ކޮންމެސް ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ” ހަހަ… ވެދާނެ ދޯ… ” ރުހާން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީލިއެވެ.

” ކޮބާ ނިދާކަށް ނުވޭ؟؟؟ ތީ ވަރުބަލިވެގެން އުޅުނު މީހާ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… ނައިޓް… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ޔާ… ގުޑް ނައިޓް… ސްލީޕް ވެލް… ” ރުހާންވެސް ސޯފާއިން ތެދުވެގެން ހިނގައިގައިގަތީ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށެވެ. އާލިއާ ކޮޓަރިއަށް ވަތް އިރު ރުހާން ބްލޭންކެޓް އެއް ހިފައިގެން ނިކުންނަނީ އެވެ. ހުދުކުލައިގެ އަތް ކުރު ޓީޝާޓްއަކާ ކަޅުކުލައިގެ ޓްރެކްޝޫޓެއްގައި ހުރި އިރު ރުހާންއަށްޓަކައި ޖާނާއި މާލުން ގުރުބާންވާނެ ކިތަންމެ އަންހެން ކުދިންނެއް ތިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާލިއާއަށް ރުހާންގެ ޖީއެފްއާ މެދު ހަސަދަވެރި ވެވުނެވެ. އެ ނަސީބު އޭނައަށް ލިބުނު ނަމައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނައަށް ލިބެން އޮތް ނަސީބެއް ނޫންކަން ޔަގީންވާތީ ދެލޯ މަރާލަމުން ފުން ނޭވާއެއްލީ އެ ޚިޔާލުތަކުން ދުރުވުމަށެވެ. އާލިއާއާ އަރާ ހަމަވެފައި ރުހާން ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. އާލިއާވެސް ރައްދުގައި ހިނިތުންވެލިއެވެ.

އާލިއާ ކޮޓަރިއަށް ވަތް ބާރުމިނުގައި ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެއްޗެއް ހަނދާންވުމުންނެވެ. ސޯފާ ކައިރީ ކޮޅަށް ހުރި ރުހާން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް އާލިއާ ކުރިމައްޗަށް އެރުމުންނެވެ. ” އަމް… އަނެއް… ހެދުމެއް ނެތް… ” އާލިއާ ބުނެލީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރެ އެވެ. ” އޯހް… ދެން… އަހަރެންގެ ޓީޝާޓެއް ދޭންވީތަ… ” ރުހާން މަޖާވެލާފައި އަހާލިއެވެ. ” އޯކޭ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” ރުހާން ހިނގާލާފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި ނިކުމެގެން އައީ ކަޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ޓްރެކްސޫޓެއް ހިފައިގެންނެވެ. ” އަން… ” ރުހާން އަތުގައި ހުރި އެއްޗެހި އާލިއާއަށް ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ތޭންކްސް… ” އާލިއާ އެއެއްޗިހި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށެވެ. ކޮޓަރި ތަޅުލުމަށްފަހު ފާހާނައަށް ވަނީ ރީތިވެލުމަށެވެ. ރީތިވެލައިގެން ނިކުމެ ރުހާން ދިން ޓީޝާޓާއި ޓްރެކްޝޫޓްލާފައި ލޯގަނޑުން ބަލާލިއިރު ޓްރެކްޝޫޓް ހެޔޮވަރު ނަމަވެސް ޓީޝާޓް ހީވަނީ ގޯންޏެއް ހެންނެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާ އަޅާލުމަށްފަހު ހުޅިއެއް ޖަހާލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުތީ ފެންފޮދެއް ބޯލުމަށެވެ.

ރުހާން ޮތީ އޮންނަނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ދެފަރާތަށް ފުރޮޅިލަ ފުރޮޅިލައެވެ. ސޯފާގެ ހަނިކަމުން އެތާ އޮތުން ވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އައި އާލިއާއަށް ރުހާން އުޅޭ ހާލު ފެނުމުން ރުހާންއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. ” އިފް ޔޫ އަރ ނޮޓް ކޮމްފޮޓެބްލް ހިއަރ ޔޫ ކޭން ކަމް ޓު ދަ ބެޑް… ” ދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެން ޔޫ؟؟؟ ” ރުހާން އަހާލިއެވެ. ” ވީ ކޭން ޝެއަރ… ” އާލިއާ ލަދުރަކި ގޮތަކަށް ހީލާފައި ކައްކާ ބަޔާ ދިމާލަށް ދިޔައެވެ.

އާލިއާ ފެންބޮއްގެން އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް އައި އިރު ރުހާން އޮތީ އެނދުގެ އެއްފަރާތުގައި އޮށޯވެއެވެ. އާލިއާ އެނދުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި އޮށޯތުމަށްފަހު ގައިގައި ފޮތިގަނޑު އަޅާލިއެވެ. އެ ދެމެދުގައި އިތުރު އެކަކަށް އޮވެ ވޭނެހާ ޖާގަ އޮތެވެ. ކޮޓަރި ތެރޭގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައީ ހިމޭންކަމެވެ. އެ ހިމޭންކަމުން ދެމީހުންގެ ހިތަށްވެސް އުނދަގޫވަމުން ދިޔައެވެ.

އާލިއާ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ބަލާލީ ރުހާން ކުރަނީ ކީއްތޯ ބަލާލުމަށެވެ. އެވަގުތުވީ ރުހާންވެސް އާލިއާއާ ވީ ފަރާތަށް އެނބުރުނު ވަގުތަށެވެ. ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވެގެން ދިޔަ ވަގުތު ދެމީހުން ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. ” ދިސް އިޒް ސޯ އާރކްވާރޑް… ” ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ބުނެލެވުމުން ހައިރާންކަމާއެކު އެކަކު އަނެކަކަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ވީގޮތް ރޭކާލުމުން ދެމީހުންނަށްވެސް ހެވުނެވެ.

ރުހާން އާލިއާއާ ވީ ފަރާތަށް އެނބުރުމުން އާލިއާވެސް ނަޒަރު ސީދާވާ ގޮތަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ރުހާން… ޔޫ ނޯ ވަޓް… އައި ހޭވް ނޯ އައިޑިޔާ ހައު ޓު ތޭންކްޔޫ ފޯރ ވަޓް ޔޫ ހޭވް ޑަން ފޮ މީ… ތޭންކްޔޫ ސޯ މަޗް… ތި އިހްސާންތެރިކަން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ… ” އާލިއާ ރުހާންގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ” އިހްސާންތެރިކަމޭ… ” އެ ދެމެދުގައިވީ ދުރުކަން ނައްތާލަމުން ރުހާން ބުނެލީ ލާނެތް ގޮތަކަށެވެ. ” ހާން އިހްސާންތެރިކަމޭ… ނޭނގޭތަ؟ ” ރުހާނގެ ނޭފަތުގައި އަތު ކުރިން ހިފާލަމުން އާލިއާ ހީލިއެވެ. ” އިހްސާންތެރިކަން ދޯ… ތިހެން ބުނީމަ އަހަރެންނަށް ހަނދާންވަނީ އެހެން ކަމެއްގެ މަތިން… ” ރުހާން ބޯ ދަށަށް އަތް ލައްވާލަމުން ސީލިންގަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އާލިއާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ” އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ގުރުބާންކުރިޔަސް އެމީހުން ވެދިން އިހްސާންތެރިކަމުގެ ބަދަލެއް ނުދެވޭނެ… އަހަރެން ވަރަށް ކުޑައިރު އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ … އެއަށްފަހު އަހަރެންގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ބޮލު އެޅީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ… އަހަރެންގެ ބޮޑުބޭބެ… އަހަރެންނަށް މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ލޯބިދީ އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރި… އަހަރެން ގާބިލު މީހަކަށް ހެދީވެސް ހަމަ އެ ބޮޑުބޭބެ… އެ އިހްސާންތެރިކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނަށް އަގު އަދާކޮށްދެވޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން… ” ރުހާން ހުއްޓާލުމާއެކު އާލިއާ ބުމަ އަރުވާލިއެވެ. ” ދެން ކިހިނެއް ވީ… ” ރުހާންގެ މާޒީއަށް އާލިއާ ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ. ރުހާން އާލިއާއާ ވީ ފަރާތަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” އަހަރެން ނިންމީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަން… މީހުންނަށް ބަރޯސާ ނުވެ އުޅޭވޭނެ ފަދަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން… އެއީ އަހަރެންނަށް ޔަގީންވާ ކަމަކީ މީހުންނަށް ބަރޯސާވެގެން ދުވަހަކުވެސް ދިރިއުޅުމެއް ނޫޅެވޭނެކަން… ” މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ރުހާން ބުނެލުމާއެކު އާލިއާއަށް ހެވުނެވެ. ” އާލިއާ… އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ދެން އަހަރެމެން ދެމީހުން ދިމާވާނެކަމެއް ނޫނީ ނޫންކަމެއްވެސް… އެކަމަކު އެއްޗެއް ބުނަންތަ… އަހަރެން އާލިއާ ދެކެނީ ގާތް އެކުވެރިއެއް ގޮތުގަ… ހަމަ އެގޮތަށް އާލިއާވެސް ނުދަންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އަހަރެންނަކީ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިއްޖިއްޔާ އަހަރެން ވަރަށް އުފާވާނެ… ނޭނގެ އާލިއާ ދެން އަހަރެން މަތިން ހަނދާންވާނެ ކަމެއްވެސް… ” ރުހާން ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ ހުއްޓާލެވުނީ އާލިއާ އޭނަގެ އަތްމަތީގައި އަތް ބާއްވާލުމުންނެވެ. ” އަހަރެންނަށް ރުހާޏް ތިކޮށްދިނީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް… އަހަރެންނަށް މިއަދު ރުހާންއާ ދިމާ ނުވި ނަމަ އަހަރެން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ… މަންމައަކަށްވެސް ނުގުޅުނީސް… އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ރުހާންއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ނިމުނު އިރު ދެމީހުން ތިބީ އެކަކު އަނެކަކުގެ ހޫނު ނޭވާ އިހްސާސްކުރެވޭ ހާ ގާތުގައެވެ.

ރުހާންގެ ނަޒަރު އާލިއާގެ ލޮލުން ފެށިގެން ތިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓުނީ ފިޔާތޮށި ކުލައަރާ ރީތި ތުންފަތަށެވެ. ރުހާންގެ ނަޒަރު ހުރީ އާލިއާގެ ތުންފަތަށްކަން އިނގުމުން އާލިއާ ލޯ މަރާލީ ރުހާންއަށް ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ. ދެމީހުންގެ ނޭވާ ގުޅިގެން ދިޔައިރު ލޯވެސް ވަނީ މަރާލެވިފައެވެ. ރުހާންގެ ނޭފަތްގޮސް އާލިއާގެ ނޭފަތުގައި މަޑުމަޑުން ޖެހުމުން ރުހާންއަށް ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި ވައި އަޑުން އާލިއާއަށް ގޮވާލިއެވެ. އާލިއާއަށް މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލެވުމާއެކު ކުރެވެން އުޅުނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ރޭކާލުމުން ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. އާލިއާ ތެދުވުމާއެކު ރުހާންވެސް ތެދުވިއެވެ. ” ވަޓް… ހައު ކުޑް އައި ޑޫ ދިސް… އޯ ގޯޑް… ދިސް އިޒް ސޯ ރޯންގ… ” އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅައިގެން އިނދެ އާލިއާއަށް ބުނެވުނެވެ. ރުހާން މަޑުމަޑުން އާލިއާގެ ފައިގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އާލިއާ ރުހާންގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަހަރެން… އަޅޭ… އީވާންއަށް ބޭވަފާތެރިވެވުނީ… އޯ ނޯ… ” އާލިއާ ހީވީ ހަމައިން ނެއްޓިފައި އިން ހެންނެވެ. ” އާލިއާ… ހަމަޖެހިބަލަ… އަހަރުމެން ގޯސްކަމެއް ނުކުރަމެއްނު… އެހެންނޫނަސް އެންމެ ފަހަރަކު ހިތުގެ އަޑު އަހައިގެން އެކަމުން ގެއްލުމެއް ނުވާނެ… ” ރުހާން ބެލީ އާލިއާއަށް ވިސްނައި ދެވޭތޯއެވެ. ” ނޫން… ރުހާންއަށް މީ ގޯސްކަމަކަށް ނުވިޔަސް އަހަރެންނަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކޭ… އިނގިއްޖެ… އެން ޔޫ ނޯ ވަޓް… ރުހާން އެހެން އަންހެން ކުދިންނާއެކު މިހެން އުޅުނަސް އަހަރެންނެއް ނޫޅޭނަން… ” އުނގުމަތީގައި އޮތް ފޮތިގަނޑު ނަގާ ޖަހަމުން އާލިއާ އެނދުމައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ފައިބައިގެން ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިން ނިކުންނާށެވެ.

= ނުނިމޭ =

 

41

Eiimerr

I am a 13 year old girl who loves to write stories as a hobby... 📝 Mii aim is to make readers happy and pleasant... ❤️❤️❤️ Feel free to comment ya views... 😘😘😘 Pls help me to improve myself... 😊 Luv ya all 💋💋 Proud author of " Nuurish " " E sirru " " manzill hiy edhey "

You may also like...

44 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi part varah loabi ingey Eiimerr…😊😊😊😊Mi part au inthizaaru koh koh hutta e up vee😁😁😁😁Dhonthi au asluves varah kamudhey mi story kuriah dhaa goiy🧡💙💚💚💜❤🧡💜💚💙💚❤🧡💜💚💚❤❤❤💙🧡💜💚

  ⚠Report!
  1. yh… congrats! u r first… btw thank u xo much ingey… for waiting for the story n the support… luv yuh bodu koh!

   ⚠Report!
 2. Mi part Vrh ves Reethi ingey eiimerr 💙💜💛❤️💚Waiting for the next part💙💜💛❤️Maasha Allah thi kuraa hivarah eiimerr❤️❤️❤️always keep it up emiierr💙💜💜

  ⚠Report!
 3. Alhey woww.. Masha allah varah reethi mi bai ves.. N varah cute e dhemyhun ulhey goih.💖💖😍.. Alhey aaliyaa ah visnaa dhybala nikan hithuge adu ahaa shey buneba eyna kaaryga… And im sure ruhaan ge ehvx gf eh nuhunna kanneyge or maybe they get along so well.. Who knows.. Only you know that.. Can’t wait for the next part.. Much love 💖💖😍😍😘😊😍😍

  ⚠Report!
  1. haha… thank u sis… dhw… aaliya vrh bas naahaane… kanfathuga hifaalan jeheyny… let’s c dhw… In sha Allah vrh avahah ingeyne… keep waiting… love u more

   ⚠Report!
 4. Alheyy dhn kihinehbaa dhw vaany… I’m sooo curious…Plc avahah next part ga upkohladhehchey..luw yuh darlinn💛🧡💛🧡💛🧡💛🧡

  ⚠Report!
 5. I just love ur stories ❤️💖mi part vas Vv reethi😁 waiting for nxt part 😊😊

  ⚠Report!
  1. awwwwnn… thank u so much… <3 glad to know that u love my sories… :* keep waiting sweatie… luv yuh!

   ⚠Report!
 6. mi ruhaan …. shaithaanakh vureh haalu bodey nun… ahahahahahaah…. hua.. ma heehee halaak…” ehn noonas emme faharaku hithuge adu ahaagen ekamun gehlumeh nuvaane”.. ahahaha ma mihaaru avadhi vany…. furathama kiss akun ney dhaany bro… dhn auto in ey.. ehm ehm vaany…. ma sheh nethin… wallah aulam…ahhaha… haadha fahsey.. ekahala majaa thankolheh genesdheh chey sisy adhi… rysh mihaaru bindheny…v salhi

  ⚠Report!
  1. ahaha… saabas rysh ah… ruhaan ah lecture eh dheyne myhaku hoadhan jehey eba… dhw… anyways thank u so much ingey… :* luv u bodukoh <3

   ⚠Report!
 7. Owhhh this one is sooo good..keep it up and waiting for next..love you varah bodukoh..good luck and soo proud of u love❤💋

  ⚠Report!
  1. awwwwwwwnn… u vx ebaulhen dhw… thank u xo much darlin… :* <3 proud to have a bestie like u… luv yuh more… umahhhh

   ⚠Report!
 8. Nice.. dhn kihineh baa waany.. cant wait for the next part.. n i cant believe tht u are jst 13 n ur ideas are jst wow.. gud work Eiimerr

  ⚠Report!
  1. Ooh really?.. Well thihen vany nama bunelan othy emme vaahakaeh… Vaahaka nukyma vnun dhw…uh think this is a copy not us… Well vhk aai film ga thi vaa goih ehgoih Vedhaane dhw coincidence akun vx.. You never know… Uh think this is a copy.. Then carry on with your thoughts 🙂☺️

   ⚠Report!
  2. Siren darls i hv given u the name of the short film also u can go n check whether m right o wrong.. dhn writer ah thihaa support kuriyas bt copy kurumah support dhygn nuvaane plus adhi ehaa kuda writer.. so think of it.. n Yh coincidence ah vees knmes varakah changes huri nama bt its all copied nt a single difference so check it up

   ⚠Report!
 9. Masha Allah ❤️ 13 yrs aa balaafa maa bodah ves molhey buneveyny.. hehe.. dhn rangalhu kohlan kameh Aisha dhahtha ah faahaga vi. 4 part nimun iru ves ruhaan n aaliyaa ge scene hama… dheythere in vaane scene change kohlan… Hama huttaa nulaa e dhemyhun ge kanthah genaiima dhw.. hope you understand dear 😊 vaahaka Hadi ekey noon mi bunany.. vaahaka liyaa myhehge haisiyyathun adhi varah varah Gina vaahaka kiyaafa huri myheh vyma ekan faahaga vyma bunely Hama.. 😊 btw I’m so curious to know.. hehe.. next part thankolheh avahah genes dheche 😁❤️

  ⚠Report!
  1. awwn… thank u so much… yh… in sha allah i’ll try my best to correct it… i’m very thankful that u point out the mistakes… hehe… keep waiting… in sha allah… i’m trying my best… n for all readers… sorry for the delay…

   ⚠Report!
 10. ❤️❤️❤️💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.