ފަތިސް ވަގުތެވެ.މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ.ކުއްލިއަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭނެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.15 މިނެޓްގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އެމީހާ ފައިބައިގެންގޮސް އެއަރ ޕޯޓައް ވަނެވެ. ހީވާގޮތުން އެމީހާ އެއައީ ކޮންމެސް ބައެއަ ބަލައެވެ.އިރުއިރުކޮޅާ އެމީހާ އެކިތަންތަނަށް ކަޅިއެއްއެއްލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ އަތް ހޫރާލިއެވެ.ކުރިމަތިން އެއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މިލިޔަނަރ ސަލީމްގެ އާއިލާ މެންބަރުންނެވެ.

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުން..ބޭބެ ކިހިނެއްތޯ”ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޝިޔާޒް އަދަބުވެރި ކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ރަނގަޅު..ޝިޔާޒް ކިހިނެއްތަ..ކިހިނެއް އެކަނި ހުރިހާއެއްޗެއް ގެންދާނީ..”ސަލީމް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ..ބޭބެމެން ލާފަ ފަޒީން ގޮވައިގެން އަންނާނީ..އޭނަ ގޭގެ މަސަތްކަތް ކޮއްފަހުރިލެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ..”ޝިޔާޒްވެސް ސަލީމްއައް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހިނގާ އަވަހަށް ދަމާދެން”ސަލީމް އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިޝާރާތް ކޮއްލަމުން ހިނގައިގަތެވެ.

ސަލިމްގެ އަހަރުން 53 އަހަރުވީއިރު އޭނާޔަކީ މީހުންގެ ގަދަރުލިބި ހިތްހިޔޮ ޝަހްސިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ކޮރެޔާ ، ސިރިލަންކާ ، ލިންޑަން ފަދަ ނަން މަޝްހޫރު ގައުމުތަކުގައި އޭނާގެ ބިންތަށް ހުރުމަކީވެސް އެހެން މީހުން އޭނާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރާއެއް ސަބަބެވެ.

އިރުކޮޅެއްނުވެ ބާރުދުވެލީގައި އައި ވޭން މަޑުކޮއްލީ “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ކާރިޔަށެވެ. ޝިޔާޒް ވޭން ގެ ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ސަލީމްގެ އާއިލާ މެންބަރުންތައް ފޭބިއެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައިގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެއަށް ވަދުނީ އެލީސާއެވެ. އެލީސާއަށް މީގެ 26 އަހަރު ކުރީގެ މަންޒަރުތަށް ސިފަވާން ފެށިއެވެ. އެނޫކުލައިގެ ދެލޯ ކަރުނުން ވިދާލިއެވެ. އެވަގުތު ސަލީމް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލީ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަލީސާ ސަލީމްއަށް ބަލީލުމާއެކު ސަލީމް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ސަލީމް އާ އެލީސާގެ ފަހަތުން އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން އެއަންނަނީ އެދެމީހުންގެ ލޯބިވާ ދަރިންނާ މާމަދަރިންނެވެ.

“ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ބަގީޗާގައި އެކިކުލައިގެ މާގަސް އިންދާފައި ހިނގާގޮތަށް ވަކިމަގެށް މާރބަލްތަޅުން އަޅާފައިވެއެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތުގައި އޮރެންޖް ކުލައަކަށް ދާލައިޓެއްލާފައި ދެފަރާތުގައި ބެންޗް ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން ގެއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ސުވިމިންގ ޕޫލެއް ގޭގެ ބިއްދޮށުގައި ވާއިރު އޭގެ ކައިރީގައި ކުޅިވަރުކުޅުމިށް ޙާއްސަ ކޮއްފައިވާތަނެއް ވެއެވެ. 4 ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުދުކުލައިން ގެ ފަރުމާކުރެވިފައި ވާތީ ނުލީހިކު ރީއްޗެވެ. ވަރުގަދަ ގޭޓެއް ލާފައި ހުރުމުން ގޭގެ ހައިބަތު އިތުރުކޮއްދެއެވެ.

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިބީ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރުމަށެވެ. ކާންތިބޭ މޭޒު ނުލާހިކު ބޮޑުވެފައި ވަށައިގެން ގޮނޑިބަހައްޓާފައި މަތީގައި ޗާންދަލިޔާ ލާފައި ހިންނައިރު ނުލާހިކު މުއްސަންދި ބައެއްކަން ބަލާލި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެންގޭނެއެވެ. މޭޒުމަތީގައި ތަށިތައް އަރުވައި ކާން ހަދާފައި ހިރީވެސް ނުލާހިކު ފާޑުވެރިކޮށެވެ.

“މަންމާ.. މިތަންމާ ހިތްފަސޭހައެންނުން ލަންޑަން އަށް ވުރެން” ރިޝްވާން ހީލަމުން އެލީސާ ގާތުބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެލީސާ ހިނިތުންވެލަމުން އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކު ޔާނާ ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ.

“އެތެދެ..މިތަންމާ ހިތްފަސޭހައެންނުން..ދެން ލަންޑަން އަށް ދާނެކަމެއްނެތް..” ޔާނާ ލާނެތްހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“އެއްކަލަ އަނގަގަދަ ޔާނާދޯ..ހޫމް..ހޫމް” ޒީދާން ހިނިގަނޑެއަ ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒީދާން އަކީ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހަމުގެކުލަ ދޮންވެފައި އިސްތަށިގަންޑު ކަނދުރާއާ ހަމަޔަށް ދިގުކޮއްލައިގެން ހުރިއިރު ނުލާހިކު ރީއްޗެވެ. ޒީދާންނަށް ލިބިފައިވާ އަޅީކުލައިގެ ލޮލަކީ އޭނާގެ ރީތިކަން ދެގުނަކުރުވާ ކަމެކެވެ.

“އެއަކަލަ ތިއްތިބެ..އަނެއްކާ އެފެށީ..ވަރަށް ފޫހިވޭ..” ޔާނާ ތުންކޮޅު ހަދާލިއެވެ. ޔާނާ ތުންފަތަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީދާންގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެންމެންގެގާތަށްވެސް ހިނިއަތުވެއްޖެއެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލަން ސަލީމް އާ އެލީސާ ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. އެލީސާ ހިތިގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ރޯޒް ފްލޭމް”އަށް މީގެ 26 އަހަރުފަހުން އުފާވެރިކްނަ ވެރިވީއޭ އެލީސާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ނުފިލާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެހަންދާންތަށް ވަނީ ހިތުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހަރުވެފައެވެ.އެ ރޫޙާނީ ބިރުވެރިކަން އަބަދުމެ އަބަދަށް އޭނާއަށް އުންދަގޫކުރާނެއެވެ.

….ނުނިމޭ….

73

46 Comments

 1. Dhonthee

  May 17, 2019 at 2:59 am

  Alheyyy malkko
  Mi part dhonthi au varah reethi ingey
  Keep it up malkko
  ….. dhonthi will always support you
  …..more more loves from me malkko
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 3:07 am

   Thanks dhonthee..❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 6:21 am

   So sorry.? Mee loabige vaahaka eh noon.. olhumakun..mee biriveri vaahakaeh..again sorry dear readers..???

 2. Dhonthee

  May 17, 2019 at 3:05 am

  And me first dhw malkko

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 3:08 am

   Yes.. dear dhonthee?❤?

 3. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 3:05 am

  I am a 12 year old girl who loves to write dhivehi stories.and pleas help me to improve my stories by pointing out any odd you find. Feel free to comment your views.love you all

 4. Dhonthee

  May 17, 2019 at 3:13 am

  If u don’t mind…. can you tell me kon rashakaukan malkko nisbaivanee??????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 3:17 am

   Sorry, can’t.

 5. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 3:15 am

  Salaam dear readers. I am sorry for the late update. Here is the 1st part of my story. Hope you will like it. Much more loves from me.?❤

 6. Dhonthee

  May 17, 2019 at 3:21 am

  Its okaayyy malkko
  ??????
  ….. i can understand
  Ekamaku we r mihaaru friends dhoa.
  ????????????????????

 7. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 4:13 am

  Hehe..yes dhonthee we are??

 8. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 4:45 am

  Thanks [email protected]?.. Insha Allah liyevunu emme avahaka

 9. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 5:12 am

  Of course [email protected] OK?

  • [email protected]

   May 17, 2019 at 10:53 am

   Hehe.thanx???

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 4:07 pm

   Your welcome. .??

 10. Mãee

  May 17, 2019 at 10:26 am

  Wow???hama habeyys malko..kudakohh filijehumuge massala hureyyy…overall kohh varahh salhi???..sifakurunthavss varahh fakkkaa??keep going????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 4:11 pm

   Thanks Mãee..next time ga rangalhu koalas Nan. .?

 11. Luc!f3r

  May 17, 2019 at 12:36 pm

  Aharun neih noon.. umurun 53
  Vadhuny eh noon.. Vany Eleesa
  Apart from such small mistakes and the short length of the episode.. This story seems to be interesting and nice.. Good luck.. Waiting for next episode..

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 17, 2019 at 4:27 pm

   Thanks Luc!f3r. .oh. .hehe.sorry “Umurah 53 Ahararu”
   ????

 12. inaak

  May 17, 2019 at 1:27 pm

  12 yr dhw mal ahh.. age aa balaafa vvvvvvvvvvvvvvvvv reethi stry.. hope nimendhn stry up kuraane kamah..

 13. Malsa Moosa (Lysh)

  May 17, 2019 at 4:19 pm

  Hehe?..thanks..next time typing mistake eh nujassaa veythoa
  Balaanan and dhigukoaladheynan Sis??

 14. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 4:32 pm

  Yes.. Thanks inaak..
  Nimendhen story up koladeynan Insha Allhah ??

 15. Anonymous

  May 17, 2019 at 6:12 pm

  12 years aai balaafa varah rangalhu. Stry reethi n keep it up. Kudhikudi mistakes huriii.Next time rangalhu vaane dhw.

 16. malsamalkkomal

  May 17, 2019 at 6:14 pm

  Yes.. and thanks

 17. layaaly

  May 18, 2019 at 5:51 pm

  reethi vaanehen hyvani when next part up it soon

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 19, 2019 at 5:08 am

   Thanks layaal..Inshaa Allah liyevunu emme avahaka..?

 18. Maya & jin

  May 18, 2019 at 8:39 pm

  Overall mi part Varah reethi????
  But there were some mistake ?? hope mi part ah vure next part furihama vaanaekamah☺️☺️☺️??
  Waiting curiously for the next part?☺️☺️??
  Keep it up??????
  Good luck???????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 19, 2019 at 1:11 am

   Thanks Maya&jin??

 19. [email protected]

  May 18, 2019 at 10:59 pm

  Mashaa Allah.. Mi part ves v reethi ingey.. keep it up.. Waiting for the next part… Can’t wait to read…. ????

  • Malsa Moosa (Lysh)

   May 19, 2019 at 1:12 am

   Hehe..Thanks??

 20. Anonymous

  May 19, 2019 at 3:46 am

  Thi aslsh ves 12 years ge kuhjeh tha? I mean you write better than mithaa liyaa bodethi meehun… nice story btw.. keep up the good work

 21. malsamalkkomal

  May 19, 2019 at 5:05 am

  Yes..Thanks..?

 22. Dhonthee

  May 20, 2019 at 1:51 am

  Malkko…mi storyge second part up kuranee kon dhuvahakuntha
  Story kiyaahithun hurevenee ennoon

 23. malsamalkkomal

  May 20, 2019 at 2:27 am

  Dhonthee..Insha Allah nimunu emme avahakah ok?❤

 24. Unknown

  May 20, 2019 at 1:05 pm

  Impressive. Liked the first part. Hope you will upload soon♡♡?

 25. malsamalkkomal

  May 20, 2019 at 5:07 pm

  Yes..and thanks Unknown?

 26. Comentrrr

  May 31, 2019 at 11:36 am

  Koba next part??

  • Anonymous

   May 31, 2019 at 5:49 pm

   These haadhey duvahekey mihaaru

  • Malsa Moosa (Lysh)

   June 9, 2019 at 1:38 am

   Sorry..kudha divas koalee fahun..

  • Malsa Moosa (Lysh)

   June 9, 2019 at 1:37 am

   Sorry..adhi kudha divas koalee fahun..

 27. Dhonthee

  June 2, 2019 at 10:44 am

  Malkko i miss you…Ekamves dhonthige faraathun malkko au EID MUBAARAK ingey

 28. malsamalkkomal

  June 9, 2019 at 1:45 am

  Awwwn..malkko ge faraatunves dhonthiah EID MUBAARAK..sorry Mihaa duvas koalaafa reply kurevuneema..I miss you too.. ..um..insha Allah maadhan next part up koalaanan..ly♥

 29. 🌼 Annex 🌼

  September 22, 2020 at 9:27 am

  😘Its perfect dear! ❤️ I love It.

  • Malsa Moosa (Lysh)

   September 22, 2020 at 9:41 am

   Brooo. Thanks mann 🙂

Comments are closed.