ރޫޙާނީ ބިރު

- by - 34- May 17, 2019

ފަތިސް ވަގުތެވެ.މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ.ކުއްލިއަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭނެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.15 މިނެޓްގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އެމީހާ ފައިބައިގެންގޮސް އެއަރ ޕޯޓައް ވަނެވެ. ހީވާގޮތުން އެމީހާ އެއައީ ކޮންމެސް ބައެއަ ބަލައެވެ.އިރުއިރުކޮޅާ އެމީހާ އެކިތަންތަނަށް ކަޅިއެއްއެއްލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ އަތް ހޫރާލިއެވެ.ކުރިމަތިން އެއަންނަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މިލިޔަނަރ ސަލީމްގެ އާއިލާ މެންބަރުންނެވެ.

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުން..ބޭބެ ކިހިނެއްތޯ”ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޝިޔާޒް އަދަބުވެރި ކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ރަނގަޅު..ޝިޔާޒް ކިހިނެއްތަ..ކިހިނެއް އެކަނި ހުރިހާއެއްޗެއް ގެންދާނީ..”ސަލީމް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ..ބޭބެމެން ލާފަ ފަޒީން ގޮވައިގެން އަންނާނީ..އޭނަ ގޭގެ މަސަތްކަތް ކޮއްފަހުރިލެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ..”ޝިޔާޒްވެސް ސަލީމްއައް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހިނގާ އަވަހަށް ދަމާދެން”ސަލީމް އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިޝާރާތް ކޮއްލަމުން ހިނގައިގަތެވެ.

ސަލިމްގެ އަހަރުން 53 އަހަރުވީއިރު އޭނާޔަކީ މީހުންގެ ގަދަރުލިބި ހިތްހިޔޮ ޝަހްސިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ކޮރެޔާ ، ސިރިލަންކާ ، ލިންޑަން ފަދަ ނަން މަޝްހޫރު ގައުމުތަކުގައި އޭނާގެ ބިންތަށް ހުރުމަކީވެސް އެހެން މީހުން އޭނާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރާއެއް ސަބަބެވެ.

އިރުކޮޅެއްނުވެ ބާރުދުވެލީގައި އައި ވޭން މަޑުކޮއްލީ “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ކާރިޔަށެވެ. ޝިޔާޒް ވޭން ގެ ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ސަލީމްގެ އާއިލާ މެންބަރުންތައް ފޭބިއެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައިގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެއަށް ވަދުނީ އެލީސާއެވެ. އެލީސާއަށް މީގެ 26 އަހަރު ކުރީގެ މަންޒަރުތަށް ސިފަވާން ފެށިއެވެ. އެނޫކުލައިގެ ދެލޯ ކަރުނުން ވިދާލިއެވެ. އެވަގުތު ސަލީމް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލީ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަލީސާ ސަލީމްއަށް ބަލީލުމާއެކު ސަލީމް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ސަލީމް އާ އެލީސާގެ ފަހަތުން އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން އެއަންނަނީ އެދެމީހުންގެ ލޯބިވާ ދަރިންނާ މާމަދަރިންނެވެ.

“ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ބަގީޗާގައި އެކިކުލައިގެ މާގަސް އިންދާފައި ހިނގާގޮތަށް ވަކިމަގެށް މާރބަލްތަޅުން އަޅާފައިވެއެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތުގައި އޮރެންޖް ކުލައަކަށް ދާލައިޓެއްލާފައި ދެފަރާތުގައި ބެންޗް ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން ގެއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ސުވިމިންގ ޕޫލެއް ގޭގެ ބިއްދޮށުގައި ވާއިރު އޭގެ ކައިރީގައި ކުޅިވަރުކުޅުމިށް ޙާއްސަ ކޮއްފައިވާތަނެއް ވެއެވެ. 4 ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުދުކުލައިން ގެ ފަރުމާކުރެވިފައި ވާތީ ނުލީހިކު ރީއްޗެވެ. ވަރުގަދަ ގޭޓެއް ލާފައި ހުރުމުން ގޭގެ ހައިބަތު އިތުރުކޮއްދެއެވެ.

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި “ރޯޒް ފްލޭމް” ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިބީ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރުމަށެވެ. ކާންތިބޭ މޭޒު ނުލާހިކު ބޮޑުވެފައި ވަށައިގެން ގޮނޑިބަހައްޓާފައި މަތީގައި ޗާންދަލިޔާ ލާފައި ހިންނައިރު ނުލާހިކު މުއްސަންދި ބައެއްކަން ބަލާލި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެންގޭނެއެވެ. މޭޒުމަތީގައި ތަށިތައް އަރުވައި ކާން ހަދާފައި ހިރީވެސް ނުލާހިކު ފާޑުވެރިކޮށެވެ.

“މަންމާ.. މިތަންމާ ހިތްފަސޭހައެންނުން ލަންޑަން އަށް ވުރެން” ރިޝްވާން ހީލަމުން އެލީސާ ގާތުބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެލީސާ ހިނިތުންވެލަމުން އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކު ޔާނާ ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ.

“އެތެދެ..މިތަންމާ ހިތްފަސޭހައެންނުން..ދެން ލަންޑަން އަށް ދާނެކަމެއްނެތް..” ޔާނާ ލާނެތްހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“އެއްކަލަ އަނގަގަދަ ޔާނާދޯ..ހޫމް..ހޫމް” ޒީދާން ހިނިގަނޑެއަ ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒީދާން އަކީ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހަމުގެކުލަ ދޮންވެފައި އިސްތަށިގަންޑު ކަނދުރާއާ ހަމަޔަށް ދިގުކޮއްލައިގެން ހުރިއިރު ނުލާހިކު ރީއްޗެވެ. ޒީދާންނަށް ލިބިފައިވާ އަޅީކުލައިގެ ލޮލަކީ އޭނާގެ ރީތިކަން ދެގުނަކުރުވާ ކަމެކެވެ.

“އެއަކަލަ ތިއްތިބެ..އަނެއްކާ އެފެށީ..ވަރަށް ފޫހިވޭ..” ޔާނާ ތުންކޮޅު ހަދާލިއެވެ. ޔާނާ ތުންފަތަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީދާންގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެންމެންގެގާތަށްވެސް ހިނިއަތުވެއްޖެއެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލަން ސަލީމް އާ އެލީސާ ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. އެލީސާ ހިތިގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ރޯޒް ފްލޭމް”އަށް މީގެ 26 އަހަރުފަހުން އުފާވެރިކްނަ ވެރިވީއޭ އެލީސާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ނުފިލާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެހަންދާންތަށް ވަނީ ހިތުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހަރުވެފައެވެ.އެ ރޫޙާނީ ބިރުވެރިކަން އަބަދުމެ އަބަދަށް އޭނާއަށް އުންދަގޫކުރާނެއެވެ.

….ނުނިމޭ….

34

You may also like...

45 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alheyyy malkko
  Mi part dhonthi au varah reethi ingey
  Keep it up malkko
  ….. dhonthi will always support you
  …..more more loves from me malkko
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. So sorry.😢 Mee loabige vaahaka eh noon.. olhumakun..mee biriveri vaahakaeh..again sorry dear readers..😢😰😟

   ⚠Report!
 2. I am a 12 year old girl who loves to write dhivehi stories.and pleas help me to improve my stories by pointing out any odd you find. Feel free to comment your views.love you all

  ⚠Report!
 3. If u don’t mind…. can you tell me kon rashakaukan malkko nisbaivanee🙂🙂🙂🙂🙂🙂

  ⚠Report!
 4. Salaam dear readers. I am sorry for the late update. Here is the 1st part of my story. Hope you will like it. Much more loves from me.😊❤

  ⚠Report!
 5. Its okaayyy malkko
  😊😊😊😊😊😊
  ….. i can understand
  Ekamaku we r mihaaru friends dhoa.
  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  ⚠Report!
 6. Wow😍😍😍hama habeyys malko..kudakohh filijehumuge massala hureyyy…overall kohh varahh salhi👌👏👏..sifakurunthavss varahh fakkkaa😍😍keep going😘😘💖💖

  ⚠Report!
 7. Yeah Maee dear bunihen typing mistakes hury..overall koh mi part vv salhi inge…plc next part mi ahvure dhigukohlahche dear..Good luck kokkii❤🧡💛💚💙💜❣💕💓🥀🌷

  ⚠Report!
  1. Hehe😊..thanks..next time typing mistake eh nujassaa veythoa
   Balaanan and dhigukoaladheynan Sis😀😊

   ⚠Report!
 8. Aharun neih noon.. umurun 53
  Vadhuny eh noon.. Vany Eleesa
  Apart from such small mistakes and the short length of the episode.. This story seems to be interesting and nice.. Good luck.. Waiting for next episode..

  ⚠Report!
  1. Thanks Luc!f3r. .oh. .hehe.sorry “Umurah 53 Ahararu”
   😮😮😰😓

   ⚠Report!
 9. 12 yr dhw mal ahh.. age aa balaafa vvvvvvvvvvvvvvvvv reethi stry.. hope nimendhn stry up kuraane kamah..

  ⚠Report!
 10. 12 years aai balaafa varah rangalhu. Stry reethi n keep it up. Kudhikudi mistakes huriii.Next time rangalhu vaane dhw.

  ⚠Report!
 11. Overall mi part Varah reethi💜💙💜💙
  But there were some mistake 😊😊 hope mi part ah vure next part furihama vaanaekamah☺️☺️☺️😊😀
  Waiting curiously for the next part💜☺️☺️😊💙
  Keep it up👍🏻👍🏻👍🏻
  Good luck💜💜💚💛💚💚💛

  ⚠Report!
 12. Thi aslsh ves 12 years ge kuhjeh tha? I mean you write better than mithaa liyaa bodethi meehun… nice story btw.. keep up the good work

  ⚠Report!
 13. Malkko…mi storyge second part up kuranee kon dhuvahakuntha
  Story kiyaahithun hurevenee ennoon

  ⚠Report!
 14. Awwwn..malkko ge faraatunves dhonthiah EID MUBAARAK..sorry Mihaa duvas koalaafa reply kurevuneema..I miss you too.. ..um..insha Allah maadhan next part up koalaanan..ly♥

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.