ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….4

- by - 39- May 13, 2019

*******

އެއީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިއެވެ. އަހރެންގެ ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް އަހަރެންގެ ގޭގައި 3ދުވަހު ހުރުމަށް ފޮނުވިއެވެ. އޭރު ބައްޕަމެން އުޅެނީ އިންޑިއާގައެވެ. އެއީ އީމާންއެވެ. ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް ކަމަކު އަހަރެންނާ އެއްފުރާ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.އެއީ ވަރަށް ރަނގަަަަޅު ފިރިހެނެކެވެ.

އާއެކެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އަހަރެން އޭޭަަަަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދީ ރޭގަނޑު ކާން އައުމަށް ބުނާށެވެެ. އެ ވަގުތު އޭނާ އެ ކޮޓަރީ މަޑު ކުރުމަށް އެދުނެވެ. އަހރެން މަޑުކުރީމެވެ. ދެން އިވުނީ ބަސްތަކަކީ ކޮންކަހަލަަ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ބަސްތަކެއް ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގުނެވެ. “ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…..” އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި އެ ބަސްތައް ގުގުމަން ފެށިއެވެ. ދެން އޭނާ ގެނަ ހަރަކާތުން އަހަރެން ދެރަ ނޫނީ އުފާ ވާންވީ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އާއެކެވެ. އޭނާ އަހރެންގެ ތުންފަތަށް ބޮސްދިނީއެވެ.

އަހަންނަށްވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވވުނެވެ. އަހަރެމެން ދެ މީހުންނަށް މިކަން ރޭކާލީ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށުމުންނެވެ. އަހރެންގެ ހިތައް ވީ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.އަހަންނަށް އޭނައަށް ދެވުނު ހާވެސް ޖަަވާާބަަކީ އާއެކެވެ.

3ދުވަސް ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެވެ. އެ ފިރިހެން ކުއްޖަ އެހެން ރަށަކަށް ހިނގައްޖެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނަގެ ހަބރެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޮފީހުން ދިމާވިއެވެ.

ނައުޝާއެވެ. ވަރަށް ހިތާމަ އާއެކު އެއީ ކާކު ކަން ބުނަންހެއްޔެވެ؟ އެއީ އަހަރެން ދޭތެރެ ޖައްސަން ބުނާ ވާހަކއެއްނޫނެވެ. އެއީ “ޒިދާން”އެވެ.ނައުޝާ ދެރަ ވާނެކަން އިނގެއެވެ. މި ވާހަކަތައް ނައުޝާ ކައިރީ ކިޔަފާނެތީ އަހރެންނަށް ބިރުު ދައްކައިގެން މަރާލީއެވެ.

ނައުޝާއެވެ.ނައުޝާ ދުވަހަކުވެސް މަގުމަތި ވިޔަކަ އަހަރެން ނުދޭނަމެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހާ މުދާތަކެއް ހައްްގު ފާރާތަކީ ތީއެވެ.

=ޝުކުރިއްޔާ=

*******************

ހަމަ ރަަނގަޅަށްވެސް ނައުޝާއަށް ރޮވިއްޖެވެ. ނައުޝާ ބޭނުންވީ ޒިދާން ކައިރިން ވަރިވާށެވެ.

2އަހަަރު ފަސް…..

ނައުޝާގެ ހިޔަށް ކެތް ނުވާވަރު ވެއްޖެއެވެ. ކިތަންމެެ ވަރަށް ރުޔަސް ވީކަމެއް ނުވާކަމަކަށް ނުހެދޭނެއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ނައުޝާ ދުވަސްތައް ހޭދަ ކުރަމުންް ދިޔައީ ވަރަށް ހިތާމަ އާއެކުއެވެ.

ނައުޝާގެ ހިތައް ކެތް ނުވެގެން އަމިއްލައަށް މަރުވާން ބޭނުންވިއެވެ.ނައުޝާއަކަށް އެއީ ކިހާވާރެއްގެ ފާފައެށް ކަމެއްް ނޭނގުނެވެެ. ދަންވަރު ދެއެށް ޖެހުމާއެކު ނައުޝާ ސުުުުނާމީ ބިނާއާ ދިމާލަށް ދިތައެވެ. އަދި އެތާ ހުރެ އަަމިއްލަ ނަފުސަށް މަލާމަތް ކުރަްނފެށިއެވެ.

“އަހަރެން މީ މޮޔައެދޯ؟ ހެހެ… އަހަރެންް މީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލަކުން މަހްރޫމް ވެފަވާ މީހެއް ދޯ؟ އެލީޝާ މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ ދިޔައީ އޭނަގެ މުދާ އަހަންނަށް ދީފަ ނަމަވެސް އެ މުދާ އަހަރެން ބޭނުމެން ނޫން އިނގޭ މިސެސް މަރިޔަމް އެލީޝާ ހެހެ….”އެހެންކިޔާ އެ ތަނަށް ބަލާލުމެއް ނެތި މޫދަށް ފުއްމާލިއެވެ. އެޔާއެކު މޫދުގެ އަނދިރިި ގަނޑަށް ނައުޝާ ގެނބިގެން ދިޔައެވެ.      ************                 ހޭ އެރިއިރު އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެެ. މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެނިކޮން ހިފެއްޓީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ދެން ފެނުނީ ނަރުސް ކުއްޖަކާއެކު އައި ފިރިހެނެކެވެ.އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ގާތު ޕޭ ކުރުމަށް ބުނުމުަން ކައުންޓާރ ކާރިއަށް އެ ފިރިހެން ކުއްޖަ ދިޔައެވެ.

ދެން އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އައީ އަންހެން ކުއްޖެއްއް ގޮވައިގެންނެވެ.”ނައުޝާ ދޯ؟” އެ ފިރިހެންްްްްްްްވަންތަ އަޑުން އާހަލުމުން އަހަރެން ބޯ ޖަހާލީމެވެ.”މިހިރީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މައުރީން….މައު މީ ނައު….” ކުޑަ ތައާރަފެއް އޭނަ ދިނެވެެ. “މާދަމާ ދޫ ކޮށްލާނެ “ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ.”ދެން އަހަރެން ދަނީ ކޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮންތާކަށް؟..ހަމަ ދެންމެ މިއާ އެޕާރޓު މެންޓު ދޫ ކޮށްލާފަ…. ކީއްވެތަ އަހަރެން މަރުވިޔަ ނުދިނީ..؟ “އަަހަރެން ހިތައް އައި ހާ އެއޗެއް ކީމެވެ.” އަހަރެންގެ ގޭގަ ހުންނާނީ…. ނައުޝާއަށް އިނގޭތަ ަަަަަަަަަަަަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ ނަމަ ލިބޭނެ އަޒާބު… އަދި ވިސްނަބަލަ މީހެއްގެ ފުާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުމުން ލިބޭނެ ސަވާބު…” އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. ވަގުތުން ނައުޝާ މަޑު މައިތިރި ވިއެވެ.

ހީވަނީ އެބުނި އެތި ވިސް ނުނީހެންނެވެ. އަދި އޭނައަށް ކިޔަނީ “ނާއިޝް” ކަމުގައި ބުއްޔެވެ. އޭގެ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ގެއަށް ފޮނުވާލިއެވެ.

ގޭގައި ހުންނަނީ ދެ ކޮޓަރިއެވެ. އެއް ކޮޓަރީގައި ނާއިޝް އުޅޭ އިރު އަެއް ކޮޓަރީގައި އުޅެނީ މައުރީންއެވެ.އެހެންކަމުން އަހަންނަށް އުޅެން ޖެހުނީ މައުރީން ކޮޓަރީގައެވެ.މައުރީންއަކީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ އެށް ކަހަލައެވެ. ގެއަށް އައިސް ވަނުމާއެކު އަހަންނަށް ޓޮޕަކާއި ޖިންސެއް ދީފައި ފެންވަރަށް ބުންޔެވެ. އަހރެން ފެންވަރައިގެން  ނިކުތް އިރު މައުރީން ކޮޓަރިއަކު ނެތެވެ.

💛💗ނުނިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމޭ💗💛

 

 

39

IsHy

I am a young girl who likes to write storys... and i will be haply if you say the things that i have to correct😄😃😃 Grade.nine. Age.fifteen

You may also like...

20 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thanxx.. but it more than five hundred wirds…

   ⚠Report!
 1. Mistakes ebahuri🧡🧡🖤🖤🥀..ekm rangalhu kohlevehjihyaa v rangalhu vaane…good luck

  ⚠Report!
  1. Thanxx.. u insha allah next part dhigu kohlaanan

   ⚠Report!
 2. Swrry for late… aslu mi dhuvaskolhu exam ohnaanthy filaavalhu dhasuran jeheynehnu… alhuganduves beynun vaane dhw rangalhu natheejaa eh… and next part insha allah… vv avahah….

  ⚠Report!
 3. Sorry for late… aslu mi dhuvaskolhu mi iy alhugandah exam ohna dhuvas varu… ehen kamun next part kuda kon las vedhaane namaves next mondayge kurin up kohdheveytha vvvvvvvvvvvvv maskai kuraanana…. ❤💚💚💚❤❤

  ⚠Report!
 4. Son-heung-min 🙂….Assu sis thy kon grade eh ge kuhjeh thr?beynun nethihyaa nubungnas ok inge..just ahaaly🖤

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.