ވަށައިގެން ރޯވަމުންއައި އަލިފާންގަނޑާއި ދުރަށް ދުވަމުންދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުން ދޭތެރެއަކުން ފަޒާ ހިސޯރުކޮށްލާއިރު އެއަޑު މެދުކެނޑިގެންދަނީ ދުމުގެ ވަހުން އުނދަގޫވެގެން ދޭތެރެއަކުން ކެއްސާލާގޮތުންނެވެ. ދުރަށް އަޅަމުންދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއިއެކު އެ ކުއްޖާ ފަސްއެނބުރި ބަލާލަނީ ޖެހިލުންވެފައިހުރެއެވެ. އޭނަ ޝިކާރަކުރަން ފަހަތުން އަންނަ ހުޅުގަނޑުން ސަލާމަތްވެވޭނެކަމާއިމެދު ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައި ހުރެއެވެ. އެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ޖެހިލުންވުމާއި ސިހުމާއިއެކު ދޭތެރެއިން ބާރަށް ރޮއެގަންނަނީ އެހީއަކަށް އެދިއެވެ. އެއާއިއެކު ތުންފަތް ހަރަކާތްކުރަމުން މަޑުމަޑުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކީނަމަވެސް ސާފުނުވަނީ އެކުއްޖާއަށް ގިސްލެވެމުންދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދުރަށްދާވަރަކަށް އެކުއްޖާ ނަގަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްވަމުންއައީ ހަށިގަނޑުން އަޅަމުންދިޔަ ވޭނާއިއެކު ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެވެމުންދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.  އޭރު ނިއްކުރިމަތިން ދާތިކިތައް ފާއްދާލައިފައިވާއިރު ކޮނޑުން ފެށިގެން އުޅަބޮއްޓާއި ހަަމަޔަށް ފިހިފައިވާގޮތަށް ދިގަށްވާ ޒަޚަމުން ހުއްޓުމެއްނެތި ލޭތިކިތައް ތަޅަމުންދިޔައެވެ. އެ ޒަހަމްގައި އަނެއް އަތުން ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރިއިރު އަތްތިލަވަނީ ލެއިން ކަޅިވެފައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ތުންފަތް ފޫދުއްވާލައިފައި ވޭނީ އާޙްއެއް ބޭރުވަމުންދިޔައިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ކޯތާފަތްމަތީ ދެމެމުންދިޔައެވެ. އެމޫނުމަތިން ފާޅުވަނީ ހަށިގަނޑުން އަޅަމުންދިޔަ ވޭނަށް ކެތްނުކުރެވިފައިވާ ހުރިފަދަ އަސަރުތަކެކެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިވުނު ބާރު އަޑުފަށްގަނޑާއިއެކު އެ ކުއްޖާ ސިހިފައި ފަސްއެނބުރިބަލާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން ދެލޯ ބޮޑުވެެގެންދިޔައިރު ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ލޮލަށް ގިނަވި ކަރުނަތައް ހޯސްލާފައި ކޯތާފަތްމަތިން ފައިބައިގަތެވެ.

“ނޫން………” ވޭނީގޮތަކަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނުއިރު މަޑުމަޑުން ވަރުދޫވެގެންކަހަލަގޮތަކަށް އެ ކުޑަ ހަށިގަނޑު ބިމަށް ތިރިވިއެވެ.

***************

“ނޫން….” ހައިޒަލް ހަޅޭލަވައިގަންނަމުން ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ތެދުވިގޮތަށް ފުންކޮށް ނޭވާލާން ފެށީ ޝޮކެއްލިބިފައިވާ މީހެއްފަދައިންނެވެ. އޭރު އެލޮލަށް ކަރުނަތައް ގިނަވަމުންދިޔައިރު މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ތުންފަތް ފޫއްދުއްވާލައިފައި ނިކުތެވެ. އެއާއިއެކު އަވަސްގޮތަކަށް ދެފަރާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލީ ޖެހިލުންވެފައި އިނދެއެވެ. އަދިވެސް ހުވަފެނުގެ ތެރޭގައި އުޅެވޭހެން ހީވާއިރު ހުވަފެނުގައި އިހުސާސްވި އަލިފާނުގެ ހޫނުކަމުން އޭނާގެ ޖިސްމު އަންދަމުންދާފަދައެވެ. އެ މަންޒަރުތައް ލޯމަތީ ނިއުޅެމުންދިޔައިރު ހުވަފެނުގައި ކުރެވުނު އިހުސާސް އަދިވެސް ކުރެވޭފަދައެވެ. އޭރު ހިތުގެ ތެޅުންވެސް ބާރުވަމުން އައީ ހިތަށް ލިބިފައިވާ ސިހުމެއްގެ ބޮޑުކަމުންހެން ހީވިއެވެ. ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލެވުނުއިރު ލޮލަށް ގިނަވިކަރުނަތަށް އެސްފިޔަތައް ފޫއްދުވާލައިފައި ތިރިއަށް ދެމިގަތެވެ.

**************************

އިރުއޮއްސިގެން ވަގުތުތަކެއް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު އަލިފާންކުލަތަކުން އުޑުމައްޗާއި ވިލާތަށް ފެވިގެން ދިޔައިރު އެކުލަތައް އެކުވެގެން ބިމަށްވެރިކޮށްލައިފައިވާ ކުލަ އަޖައިބުވާހާ ރީއްޗެވެ. ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކެއްދާންދެން ވިދަމުންދިޔަގޮތުން ރަންވިރުވާ އަޅާލެވިފައިވާހެން ހީވެެެއެވެ. މަޑުމަޑުން ދުނިޔެ އަނދިރިކަމަށް ގެނބިގެން ދިޔައިރު ބްލޫސްގެ އިމާރާތް ފެންނަމުންދިޔައީ ވިދަމުން ދިޔަ ތަރިއެއް ފަދައިންނެވެ.

އިރުއޮއްސުމުން ގެއަށްދާން ނިކުމެފައިވެސް ނައިނާގެ ފިޔަވަޅުތަށް ބެހެއްޓީ ހައިޒަލްގެ ކެބިންއާއި ދިމާލަށެވެ. މަޑުފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ނައިނާ ގޮސް ހައިޒަލްގެ ކެބިންގެ ދޮރުހުޅުވާލިއިރު ކެބިންގެ ތެރޭ ރަސްކަންކުރަމުން ދިޔައީ އަނދިރިކަމެވެ. ބިއްލޫރި ބިތުގެ ފަރުދާތައް ކަހާލައިފައިވުމުން ބިއްލޫރިގަނޑު ފޫައަޅުވާލައި ކެބިންއަށް އެޅިފައިވާ ފަޑު އަލިކަމުން ކެބިންތެރެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިކޮށްލައިފައި ވެއެވެ. އެ ފަޑުއަލީގައި ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން ސޯފާގައި އިން ހައިޒަލް ފެންނަނީ ހިޔަންޏެއް ފަދައިންނެވެ. ހައިޒަލްގެ ކުރެހިފައިވާއަޑުން އެއްޗެކޭ ކިޔަމުންދިޔަހެން ހީވެފައި ނައިނާއަށް ހައިޒަލް ގާތަށް ދެވުނީ ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށެވެ. އޭރު ހައިޒަލް ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވައިލައިގެން އިންއިރު ހިމޭންކަމާއިއެކު ކަރުނަ އޮއްސަނީހެން ހީވިއެވެ.

އެވަގުތު ނައިނާގެ ހިލަންވެގެން ހައިޒަލް އިސްއުފުލާ ބަލާލިއިރު ރަތްވެފައިވާ އެ ލޮލާއި ލޮލަށް ގިނަވަމުން އައި ކަރުނަތައް ފެނި ނައިނާގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. ނައިނާ ހިމޭންވެފައިހުރެ ހައިޒަލްގެ ކައިރިއަށް އަޅާލި ފިޔަވަޅާއިއެކު ހައިޒަލް ނައިނާގެ ގައިގައި ހިފައިގަތްނަމުން ނައިނާގެ ބަނޑުގައި މޫނު ޖައްސާލިއިރު ލޮލުން އޮހިގަތްކަރުނަތަކުން ނައިނާގެ ގަމީސްފޯވެގެން އަންނާކަށް ގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ. ނައިނާ މަޑުމަޑުން އަތް އުފުލާލަމުން ހައިޒަލްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ.

“ޑޯންޓް ގޯ… އައިމް ސްކެއަރޑް…” ހައިޒަލްއަށް އަދިވެސް ހުވަފެނުގެ ތެރޭ އުޅެވޭހެން ހީވިއިރު ބުނެލި ޖުމްލަތަކުން ނައިނާގެ ހިތަށް ބާރުވެގެންދިޔައެވެ. ހައިޒަލްގެ ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއް ތަހައްމަލްކުރަމުން އަންނަކަން ނައިނާއަށް އެވަގުތުކޮޅު ޔަގީންވިއެވެ. ނައިނާގެ ހިތް ހައިޒަލްއާއިމެދު  ހަމްދަރުދީއިން ފުރިގެންދިޔައިރު ޝަލީން ބުނެލި ވާހަކަތައް ހަނދާންވިއެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ ހައި…. އަހަރެން މިހުރީނު… ނުދާނަމޭ…” ނައިނާ ހައިޒަލްގެ ބުރަކަށީގައި އަތްވަށާލީ އޭނަ ހައިޒަލްއާއި އެކީ ވަމޭ ބުނާފަދަގޮތަކަށެވެ.

ހިނދުކޮޅަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ހިމޭންވަގުތުކޮޅު އެއްއަޑަކަށް އިވެމުންދިޔައީ ހައިޒަލްގެ ބާރުވެފައިވީ ނޭވާގެ އަޑެވެ. ނައިނާގެ ގަމީސް ހައިޒަލްގެ ކަރުނަތަކުން ފޯވަމުންދިޔައިރު ނައިނާ ހުއްޓުމެއްނެތި އެއްއަތުން ހައިޒަލްގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމަމުންދިޔައެވެ. ގަނޑިއިރަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ހައިޒަލް ނައިނާއާއި ދުރުވެލިއިރު ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ނައިނާގެ މޫނަށެވެ. ހައިޒަލް މަޑުމަޑުން ސޯފާއިން ތެދުވެ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިލިއިރު ދެއަތުން ނައިނާގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެ މޫނުމަތިން އެވަގުތު ފެނިލި ތަފާތު އަސަރާއިއެކު ލޮލުން ހާމަވީ ބޭގަރާރުވެފައިވާ ހިތް ނައިނާއަށް އެދޭވަރެވެ. ނައިނާ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯތްބަށް އެހިތް ކެތްތެރިކަމެއްނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާވަރެވެ. ހައިޒަލް އެ ތޫނު ނަޒަރުންވެސް ހިމޭންކަމާއިއެކު ނައިނާ ގާތު އެ ހިތުގެ ހާލަތު ފާޅުކުރިއެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ދެމިގެންދިޔަ ވަގުތު ހައިޒަލްގެ ހިތްވެސް ގެނބިގެންދިޔައިރު އެ އިހުސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން ކުރިހޯދާކަށް ގިނަ ވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. މެޔަށް ފޭދިގެންދިޔަ ރިހުމާއިއެކު އެ ހުރިހާ އިހުސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ރުޅިވެރިކަން އިސްވެގަތެވެ. ނައިނާ ބަލަމުންދިޔަ ލޯބިންފުރިގެންވި ނަޒަރު ބަދަލުވެގެންދިޔައިރު އެދެލޮލުން ފެނިލީ ފިއްސާލާފަދަ ހޫނުކަމާއި ރުޅިވެރިކަމެވެ. ނަފްރަތުގެ ހޫނު އަލިފާނެވެ.

“ލީވް… ގެޓް އައުޓް…” ހައިޒަލް ނައިނާއަށް ފަސްދިންއިރު ބޮލުގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން ހުރެ ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއާއިއެކު ނައިނާ ސިހިގެންދިޔައިރު އެ ބޮޑުލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ ހައިޒަލްގެ ރުޅިވެރިކަމުން ހިތަށް ކުރި އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

“ނިކުންނާށޭ… އަޑެއްނީވޭތަ…” ނައިނާ ހައިޒަލްއާއި ގާތަށް އަޅާލި ފިޔަވަޅާއިއެކު ހައިޒަލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރުޅިގަދަވެފައި ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އޭރު އެއަތްތިލަ މުށްކެވިފައިވާގޮތުން އަމިއްލަ ނަފްސު މައިތިރިނުކުރެވިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ.

ނައިނާ ހިނދުކޮޅަކަށް ހުއްޓުން އެރިއިރު ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ހައިޒަލްގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ. އޭރު އެލޮލުން ހޯސްލާފައި އޮހެން ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފެނި ހައިޒަލްގެ ހިތަށް ބާރުވެގެން ދިޔައެވެ. އެ ލޮލުގައިވީ ކަރުނަތައް އޯގާތެރިކަމާއިއެކު ފުހެލަދޭން ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ނައިނާގެ ކުރިމަތީ އޭނާގެ އިހުސާސްތައް ބޭޒާރުވެގެންދާން ބޭނުންނުވާތީ ހިލައަށްވުރެ ހިތް ހަރުކުރަން މަޖުބޫރުވީއެވެ.

“މިގޮތަށް ހައިޒަލް ކަންތައްކުރާ ސަބަބެއް ބުނެދީބަލަ… އައި ޑިޒާވް ޓު ނޯ…  ހައިޒަލް ބޭނުންވާ ގާތްކަން އަމިއްލަައަށް ހޯދުމަށްފަހު އަހަރެންދެކެ ރުޅިއަންނަންޖެހޭ ސަބަަބަކީ ކޮބާ؟… ބުނެބަލަ…” ނައިނާ ރުޅިއައިސްފައި ވާހަކަދެއްކިއިރު އެންމެ ފަހު ޖުމްލަ ބޭރުވީ ހަޅޭކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

“ޖަސްޓް ޝަޓްއަޕް… ނުޖެހެ ނައިނާއަށް އިނގޭކަން…” ހައިޒަލް ގޮށްމުއްކަވާފައި އަތުން މޭޒުގައި ޖެހިއިރު މޭޒުމަތީ ބަހައްޓާލެވިފައިވާ ފައިލްތަކަށް ދަންދެން ތެޅިލައިގެންދިޔައެވެ.

“ހައިޒަލް ހުރިހާކަމެއްކޮށްފައި ތިހެންތަ އުޅެންވީ… ލައިކް އައިމް ދަ ވަން ޓު ބްލޭމް… އަހަރެންދެކެ ތިހާ ރުޅިއެއް އަންނައިރު ކޮންމެ މޮޔައެއްވެގެންތަ އެރޭ؟… ޑަޒް ދެޓް މީން އެނީތިންގް ޓު ޔޫ…” ނައިނާ ރުޅިގަދަވެފައި ވާހަކަދެއްކިއިރު ރުޅިވެރިކަމާއި ހިތާމަ އެކުވެގެން އެލޮލުން ކަރުނަ އޮހުރާލުމުގައި ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

“އެރޭ ނައިނާގެ މަގާމްގައި ކޮންމެ އަންހެނަކު ހުރިނަމަވެސް އަހަރެން ކަންތައްކުރާނީ އެހެން… ނައިނާއާއިއެކީ އެކަން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއްނޫނެއްނު…” ހައިޒަލްގެ އެބަސްތައް ބުނެލީ ހިތާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ނައިނާ ނޫން އަންހެންކުއްޖެއް އެ މަގާމްގައި ހުރިނަމަ ކަންތައްވާނެގޮތް ތަފާތުވާނެކަމަކީ ހައިޒަލްއަށް ޔަގީންވާކަމެކެވެ. އެރޭ އޭނަގެ ހިތް ކަސިޔާރުވެގެންދިޔައީ އެ މަގާމުގައި ނައިނާ ހުރުމުންނެވެ.

އެ ބަސްތަކުން ހައިޒަލް ނައިނާގެ މޫނުމަތީ އެތިފަހަރެއް ޖެހިފަދައެވެ. ހިތުގައި ހިފާ ފިއްތާލިޔަސް ހިތަށް އެހާ އަސަރެއްނުކުރީހެވެ.

“ހައު ޑެއަރ ޔޫ… އެ ހުރިހާކަމަކަށްފަހު ބުނަން އިނގުނު އެއްޗަކީ ތިއީތަ… އެ ލޮލުން އެރޭ ފެނުނު އަސަރު…. ހައިޒަލް އަހަންނަށް ބަލާލި ތަފާތު އެ ބެލުން… އެއީ ދޮގެކޭތަ ތިބުނަނީ…” ނައިނާގެ އަތުގެ ހޫނު އެތިފަހަރެއް ހައިޒަލްގެ މޫނަށް އަރައިގެންދިޔައިރު ނައިނާގެ ވޭނުން ފުރިފައިވީ އަޑުގައިވީ އަސަރަކުން އިސްއުފުލާ ބަލާލާނެހާ ހިތްވަރެއް ހައިޒަލްއަކަށް ނުލިބުނެވެ.

“މީހަކު ބަލާލާގޮތަކުން ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ބުނަން އިނގޭނަމަ ނައިނާ ތިއީ ހާދަ މޮޅު މީހެކޭ… އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ގެސްކުރަންވީނު…” ހައިޒަލް އެވަގުތު ބުމަކައިރިކޮށްލިއިރު ހީލީ މަލާމާތުގެ ގޮތަކަށެވެ.

“ހައިޒަލް…” ނައިނާގެ ލޮލަށް ގިނަވި ކަރުނަތަކާއިއެކު އަޑު ކުރެހިގެންދިޔައެވެ. އެއާއިއެކު އަތްއުފުލާ ހައިޒަލްގެ މޫނުގައި ޖައްސާލުމާއިއެކު ހައިޒަލް ރުޅިވެރިގޮތަކަށް ނައިނާގެ އަތުގައި ޖަހާ ފޮޅުވާލިއެވެ.

“ކޮންމޮޔައެއްވެެގެންތަ ނައިނާ ތިއުޅެނީ… އަހަންނާއި ދުރުގައި ހުންނާށޭ…. އަހަރެން އަތުން ބޮނޑިއެއް ނުބޮވިގެންތަ ތިއުޅެނީ؟” ހައިޒަލްގެ ލޮލުން ފެނިލި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު ނައިނާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ފާރަށް ތަތްކޮށްލިއެވެ.

“ހައިޒަލް ދެކެ ލޯބިވާތީ… ޑޭމިޓް އައި ލަވް ޔޫ…” އެ ޖުމްލަތައް ނައިނާގެ ދުލުން ބޭރުވީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އެއާއިއެކު ހިނދުކޮޅަކަށް ނައިނާ ހުއްޓުންއެރިއިރު ބާރަށް ރޮއެގަންނަމުން ހައިޒަލް މޭގައިި ދެއަތުން ތަޅައިގަތެވެ.

191

125 Comments

 1. Reeenn

  April 22, 2019 at 9:33 pm

  Me first baa..
  Kiyaa laafa comment eh kohlaanan inshallah

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:01 am

   k

 2. jiji

  April 22, 2019 at 10:05 pm

  Yey me first ??

  • jiji

   April 22, 2019 at 10:24 pm

   Oops jiji second..hehe..Assu Reeenn ge comment eyru fehnan neiy..ehnve??

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:28 am

   ehn vx vaane

  • Reeenn

   April 24, 2019 at 12:28 pm

   Ehn vx vaane ???

 3. A girl

  April 22, 2019 at 10:16 pm

  Haaadha kurey ehaa kiyaahithun hurimas thankolhen thi genes dhiny plx dhigu knlaba. Whn next part?

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:30 am

   asu dhiraa ah ehaa time nulibeythee. mi duvasskolhu v v bxy sclga. scl in anagothah collage wrk ga ulhen jehenee.. mach thah feshigen ulheythee dhiraa ethanah vx attnd vaan eba jehey

 4. jiji

  April 22, 2019 at 10:22 pm

  Wow wow wow???♥..Masha allah….mi part vec v v v rythi..sifakohlaafa hurileh v kamudhey…I was shocked when I saw this story dhnme ga..hehe..ehnve avahah kiyaaly??♥?????????❤..Alhe kon irakun next part up kuraany??And haizalooo..naina nurohvaashey jiji bunymehnu vec hama rovvany ey dhw..hehe..dhiraa haizal ah visnadhyba. Anyways curiously waiting for the next part. .Ly nd will miss ya loadssssss♥♥??????

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:32 am

   hehehehe thnks… haizal ah adi visneyne bahataa. nuvisnuniyya adabeh deynee

 5. Koo

  April 22, 2019 at 11:17 pm

  Alhe Dhiraaa haizal mioh ulhey gotheh. Dhera vey eba. Hehe v riithi mi part vx Masha Allah. N when nxt part???

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:32 am

   thnks. insha allah v avahah

 6. Daisy girl

  April 23, 2019 at 6:23 am

  Haiy!!!hama v.salhi ?????????hate first love second dhw ???? alhey hai keehve baa nainaa ehen hadhan viy ☹️☹️☹️☹️☹️ when nxt prt?????????

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 6:33 am

   heheheh kihineh ingeynee… thnks.insha allah v avahah

 7. Laalu

  April 23, 2019 at 8:32 am

  Alhey naina finally laobivaa vaahaka buni he he hey… Loabikan….. Hai vx dhn bunanvy ye dhirooo… Anyway v v v hubb mi prt…. Nxt prt mi ah vure dhigu kohlahchey ingey dear….. Number libuny tha dhirooo…. Eyna buni dhyfiymo…..

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 9:35 am

   heheh thnks… yeah num libijje. iyye libunee.. bxyy koh ulhuneema time eh nulibigen miulhenee habareh vaan vegen

 8. Haii

  April 23, 2019 at 8:45 am

  Haadha kurey……. Bt vvvv reethi masha allah❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️????????

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 9:36 am

   thnku. sry bxy veema time nulibunee. bt ehaa duvass vandeka inthixaaruga readers nubaithiban vegen up kohlee

 9. Haii

  April 23, 2019 at 8:49 am

  Aslu mi vhk kiyan feshy v fahun laalu maa varah mi vhk kiyaathy…….. Now vvvvvv like vey mi story kiyan❤️❤️❤️❤️

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 11:58 am

   heheheh thnks

 10. Laalu

  April 23, 2019 at 8:54 am

  Finally Haii vx laalu kiaathiy kiyan feshiy dhw…. He he hey…. Comment bain Haii ah dhimaavaane kamah ummmydhukuran
  ……

  • Haii

   April 23, 2019 at 9:17 am

   Hehehehe dhw dhimaavaane insha allah

 11. [email protected]

  April 23, 2019 at 8:59 am

  Oh man con irakun up kohdheynii dhiraa….. ? ?

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 12:00 pm

   insha allah Wednesday ga

 12. Laalu

  April 23, 2019 at 10:03 am

  Yer Haii???

 13. hihi

  April 23, 2019 at 12:00 pm

  lol, ethahdhuvaheh fahun ehaa kurukoh

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 3:07 pm

   sry for tht. i was bxy with scl competitions. n my exams are strting aftr 1 week

 14. Axee

  April 23, 2019 at 12:27 pm

  Varah reethi mi part vx ???

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 5:10 pm

   thnks

 15. flower

  April 23, 2019 at 2:00 pm

  alhe hai naina ge loabi gabool kuraanetha? alhe hai dhen naina evarah nurohvaa… haige mom ge kanthakey… i hate rihana

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 5:11 pm

   hehehehe lets c vaagoih dww

 16. Haii

  April 23, 2019 at 5:57 pm

  Alhey mee ves haii ey…..bt I’m a girl???

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 8:05 pm

   hahaha dww

 17. naina

  April 23, 2019 at 8:17 pm

  alhe hai ahanah thihen nuhadabala. neingeytrr deravaa vareh.. haada hithuga jehey ey ignor kuraatheee…. suicide kuran veetrr… eyrun lwwbivaavaru gaboolu kuraanan trr………. dhiraa stwry v habbu ingey

  • dhiraa wish

   April 23, 2019 at 9:05 pm

   mamaaaih… dhn fehnaanee haizal thwwche. biru vx ganehjje mihaaru… naina suicide nukurahchey anehka.. lets c adi haizal ragalhu vx vedaane ehn noon trr.. dnt loose hope

  • HAIZAL

   April 25, 2019 at 11:39 am

   naina please haizal ah thihen nuhadhaa haizal vex lowbi veyei adhi mi lha sikudiyah nuvis neny ey

  • dhiraa wish

   April 26, 2019 at 3:31 am

   hahahahaha.. naina eba haizal ah gotheh hadaatrr..naina vx ekiyanee thiyahen dww… dhn bass ahaigen ulhebala dw… naina dethin bodi alhaalaa haizal gaiga.. eyrun isaahithaku visnidaane

 18. Kokee

  April 23, 2019 at 10:54 pm

  Iba, laalu, koo, dhiraa.. guys do u use Snapchat??? I use if u use can ya tell me your id. Ill add u then
  Aslu vee gothaki thi kudhin ulheyleh lwwbi kamun hama talk kohlla hihvee..im smaller than you all girls.. heekohlla im 6, 7, or 8 ey.. anyways im waiting for the next part patiently..dhiraa avahah up kurachey..luv uu

  • dhiraa wish

   April 24, 2019 at 3:44 am

   i dnt use snapchat dear…. its nice to meet u

  • Laalu

   April 24, 2019 at 7:42 am

   Kokee laalu nt using snapchat…. So sad…. Bt we cn meet everyday don’t worry ???

  • Koo

   April 24, 2019 at 10:18 pm

   Dhoonyaa Koo snap chat use eh nukuran. N nice to meet you girl

 19. Kokee

  April 23, 2019 at 10:57 pm

  I mean grade 6, 7 or 8 ey

  • jiji

   April 24, 2019 at 6:26 am

   I think thankolheh kurin mi site in kokee kiyaa kujjakaa tlk kurevun hen..aee sis ah vedhaane kamah mibuny nge..nd ehnviyyaa sis ge email dhyba…I think u thy gr 8 nd hithaadhoo kujjeh hn…??

  • [email protected]

   April 24, 2019 at 9:57 am

   iba ves grade 7 but i dont use snapchat

 20. [email protected]

  April 24, 2019 at 6:23 am

  Ey dhiraa when are you going to.. Kn irak up kuraaaanniiiiiiii. . . . I’M asking Cause I just can’t wait….. Oh man….

  • dhiraa wish

   April 24, 2019 at 9:49 am

   hehehe insha allah v avahah be patient

 21. Haii

  April 24, 2019 at 8:32 am

  Kobaatha laalu

 22. Laalu

  April 24, 2019 at 8:35 am

  Laalu here… Haii kihinehtha…. ????

 23. Haii

  April 24, 2019 at 8:39 am

  Haii hama v baraabaru……. ??????laalu haadha free kon….. School ah nudhanytha????

 24. Laalu

  April 24, 2019 at 8:46 am

  Nooney haii…. class ga miyniy…. Migadi thankolheh free vyma miyniy esfiyaa ah vadhelaigen…. Haii vx haadha free koh, naseebakun dhn iny rilief eh up vahchey Haii free vaanetha??? ?

 25. Haii

  April 24, 2019 at 9:05 am

  Yeah haii ves meenee class ga v foohi……. Relief ehga meeny….. Kobaa laalu????????

 26. Laalu

  April 24, 2019 at 9:11 am

  He hey same same dhw…. Laalu foohi vegen halaaku vaavaru vefa miyniy ? kameh netha? Class ga iny vx ehaa foohivaa sir eh… Bore bore bore…… ???

 27. Haii

  April 24, 2019 at 9:13 am

  Hehehehe ???????dhen break iny ehenve keh kollaigen meeny

 28. Laalu

  April 24, 2019 at 9:15 am

  Same laalu mom annaathy geah nudhevigen mihira halaaku vani…. Haiygadu kashi jahaa ahgadu kashi jahan fashaafa…… Haii gadi kashi aburaalabala????

 29. Haii

  April 24, 2019 at 9:17 am

  Mi aburaalany….. Eyrun mi class gadi ehnu eburifa innanany????????????

 30. Laalu

  April 24, 2019 at 9:19 am

  Lol……. ??? Haii dhn nethey maagina vagutheh… Only 1 min more

 31. jiji

  April 24, 2019 at 9:37 am

  Laalu men haadha lucky ey dhw..jiji mennah tab scwl ah nuvec gendheveyne egothakah..site thakah nuvadhevey goiy hadhaafa innanii …nuvythaakah Google vec delete kohfa .nd laalu menah vec interval gadi jeheny 9 :20 ga dhw..me too buddy????

  • dhiraa wish

   April 24, 2019 at 9:51 am

   aslu vx… lucky guyss

 32. jiji

  April 24, 2019 at 9:37 am

  Laalu men haadha lucky ey dhw..jiji mennah tab scwl ah nuvec gendheveyne egothakah..site thakah nuvadhevey goiy hadhaafa innanii …nuvythaakah Google vec delete kohfa .nd laalu menah vec interval gadi jeheny 9 :20 ga dhw..me too buddy????

 33. [email protected]

  April 24, 2019 at 9:57 am

  iba ves grade 7 but i dont use snapchat

 34. [email protected]

  April 24, 2019 at 9:58 am

  dhn who is kokky

 35. Laalu

  April 24, 2019 at 10:35 am

  He he hey lucy dhn vyky nooney dears neygey gothah docs in vannaniy….. Docs indhey web…… Yeah 9 20 ga interwal…… Alhe jiji try kohlabala… Docs innihyaa…

  • [email protected]

   April 24, 2019 at 12:39 pm

   iba ves vannan docs in web ah but scwl eccehi ekani search kurany

  • jiji

   April 24, 2019 at 12:42 pm

   Egothah site ah vanun mana ey…so?????laalu sis bungnas jiji kihineh vangna ny kithanme vannan beynun viyas..yup scwl computer lab ah gos baeh kudhin vadhey. .ekm jiji ehneh nahadhan .aslu ekani computer lab ga indhevijjiyaa vannaanan ekm..hehe

 36. Haii

  April 24, 2019 at 10:43 am

  Laalu kobaa……… Mee haadha vai gadiekeh dhivehi gadi aky??????

 37. Laalu

  April 24, 2019 at 10:49 am

  Aaa hai….. Nidhi aisgen halaak?????

 38. Haii

  April 24, 2019 at 10:58 am

  Kobaa dhiraa sis

  • dhiraa wish

   April 24, 2019 at 6:45 pm

   mihuree

 39. Haii

  April 24, 2019 at 11:04 am

  Miadhu miulheny moyavegen kanneyge…….kuraane kameh nethigen migen hus msg kureveny……… ??????

 40. Laalu

  April 24, 2019 at 11:11 am

  Lol ehaa vaey ehn noonas miyadhu miy v vai dhuvaheh, tmrw ISA k vaane????

 41. Siyaa

  April 24, 2019 at 11:13 am

  Laalu sis can I be your friend???

  • Laalu

   April 24, 2019 at 11:30 am

   Of course siyaa

 42. Siyaa

  April 24, 2019 at 12:27 pm

  So boring in school

 43. [email protected]

  April 24, 2019 at 12:41 pm

  iba ves vannan docs in web ah but scwl eccehi ekani search kurany

 44. o90

  April 24, 2019 at 12:43 pm

  i think i know siya akee mariyam nuzufa dhw kurin comment kureemenun mi stry ge ehn part akah eynatha thy fovamulah dhw

  • Siyaa

   April 25, 2019 at 7:24 am

   No I am siyaadha usmaan

  • NauShrr

   April 25, 2019 at 2:05 pm

   Siyaa i think i know you? Baa atoll dhw? Just hama ahaali.. and my mom is dhonfanu and dad male so kuda irussure uphenee male ga. But i went to donfanu 2 times and dhatha eh hithaadhoo ga ulhey thi i went hithaadhoo last year eid holidays gaa.. if hithaadhoo vejjeyya tell me ill go mi aharu eid holidays ga ves insha allah si we can meet insha allah

  • NauShrr

   April 25, 2019 at 2:08 pm

   Ulhenee*
   So*
   Typing mistakes??

  • Mary

   April 25, 2019 at 2:37 pm

   Heyy naushrr.. dhonfanuga noolheyne naushrr kiyaa kujjeh.. hama asluvx thedhehtha thibuny????

  • NauShrr

   April 25, 2019 at 11:54 pm

   Mary… Im male ey mom is dhonfanu..and i dont know anyone frm dhonfanu family members fiyavaa..but i cant tell my family members..sorry

 45. meehaa

  April 24, 2019 at 1:07 pm

  mi kon kuda kudhinnehtha mithanah comment mikurany , maaboduvegen lol…
  kobaatha story ge aneh part , dhiraa mihaaru haadhalahun up kurany .

  • jiji

   April 24, 2019 at 1:48 pm

   O please meehaa…we guys noolhen nge bodu vegeneh…So it’s better u keep quite…we r just Friends nge..This is none of ur business…??

  • dhiraa wish

   April 24, 2019 at 6:48 pm

   dnt fight… i knw bt last two weeks i was too bxy with my scl competitions n after 1 week my exams r strting. i need time for those things too

 46. Anonymous

  April 24, 2019 at 2:02 pm

  They are Crazy kids ehaa avah rulhivx adhey
  So leave them to enjoy
  Mihaaru kudhin scul ah dhani kiyavaakah noon viyya
  Dhn clahuga nukiyevias result rangalhiyya ok ennun
  Ps. No one said you ppl are not friends .???

  • jiji

   April 24, 2019 at 3:38 pm

   Rulhi anna gothah vaahaka dhahkangna konme meehaku vec rulhi annane anonymous..not only us??

  • Ilu

   April 25, 2019 at 7:37 am

   Eh manje nufuhpaa aharumennah gadi dhookureveyne… So u shut up aharumen comment kurani free gadi thakuga…. Manje ah hajamu nuvaathiynu thi behny

  • jiji

   April 25, 2019 at 9:33 am

   Dhw Ilu

  • dhiraa wish

   April 26, 2019 at 3:28 am

   writerge haisiyathakun noon bt higher educating studentehge hisiyathun bunelan beynun darivarunah tablet deefai vanee eyge beynun heyo gothuga hifumah… tablet beynun kohgen netun vaahaka site takah vathun eii enme ragalhu kamakah nuvehigaidaane… tablet deefai vanee kiyevumuge kankmula lui goih ihuthiyaaru kurumahtakaa. netge zariya in hwwdaa mauloomaathakee kiyevumah beynunhuri mauloomaathakah hadaa beykaaru kanthah nukurun enme ragalhu gothakee… free gadi thakuga vx tebletge zariya in vaahaka site takah vade cmnt koh mail in meehunaa kudinaa tlk koh noonee minoon vx ithuru kan kan kurumuge badalugaa mifada kan kan dookohlaa e libey husvaguthu thakugai vx kiyevumaa gulhun huri kameh kurun eii enme ragalhu goih kamah vx vedaane…. dhiraa mihen mivaahaka dehkeema heevedaane dhiraa rulhi aissa ey…dhiraa rulhi eh naade. eh vx kuhjaku ehn heenukuraathi. i just wanted to advice cx here most of the readers who cmnt are students. dhiraa mivaahaka midehkee dhiraa akee mathee thauleemu haasil kuraa darivarakah vumaaeku dhiraamenge dashun ana kudinah namoonaa dahkaa ragalhu goih bunedinun eii dhiraamen ge vaajimakah vefaa adi farudee zinma akah vx vaathee. i hope here after clss time no one will do such things.

 47. meehaa

  April 24, 2019 at 2:51 pm

  bala hajam nukurevenya , mikahala site thakah vadhe comment nukuraanee kanbulo..
  kuda kudhin kuda kudhin hen ulhen dhaskohbala,maa avahah udhuhsaigannan thiya ulheny …

  • Haii

   April 25, 2019 at 9:54 am

   Eyyy you BTW we are not kids….. Im 15+ ????comment kurani dhookollaafa hunna gadi thakuga ilu aa ehgothah

  • jiji

   April 25, 2019 at 1:35 pm

   Dhwww Haii. .ehcheh balaafa kiyaa ?meeheh noon thyky…hah

 48. jiji

  April 24, 2019 at 3:36 pm

  Hey Anonymous nd meehaa…I noolhen nge maa bodu vegen udhugannan vegen…. noolhe nge hajam nukirevigeneh…dhn kaaku thr nubunany aharemen miii crazy kudhinney guys..pls mind ur language… thiyah vure rycchah vec ehcheh buneveyne dhw…. I gaimu vec scwl ah dhany kiyavan..I think it’s all happening u men dhemeehunnah…Bodethi meehun vec jeheyne dhw kuda kudhin ah respect kuran..ehnnoonas first fehtey meehaa ehnoonth??huh?

  • [email protected]

   April 24, 2019 at 4:07 pm

   jiji mee kon meehaa and anonymous eh tha mi ahrmn aa dhimmaalah eccehi kiyany we are just friends aharmn noolhen boduvgn dhw jiji ahrmn scwl ah dany kiyavan rangalhuvaany e dhemeehun aga madu nlaigen hurriya

  • jiji

   April 24, 2019 at 4:11 pm

   Dhw [email protected]…edhemeehun sico kamun vec ehn fadha kameh heney hyvany…nubehey kameh vec noavey
   Sahaadheh…haadha fuusseh veyey..arrrgggg….hisaabah vure anga gadha meehunnah kihineh madun thibeveyny madun.Gayah hini araigen ulhey hn ulheny vec..hah?

 49. [email protected]

  April 24, 2019 at 4:12 pm

  hmm.nuhurey nubeheykah kameh emeehun nah kon vareh dhw evany

 50. [email protected]

  April 24, 2019 at 4:14 pm

  vv foohi vey e dameehun deke.rulhives aadhey

 51. jiji

  April 24, 2019 at 4:19 pm

  Heheh dhw????

 52. [email protected]

  April 24, 2019 at 4:20 pm

  hhm jiji kikkuranee tha

 53. [email protected]

  April 24, 2019 at 4:29 pm

  buxy tha migadeega tlk kureveynetha

  • jiji

   April 24, 2019 at 4:34 pm

   Kameh nukuran..ekm mi in Charge hus vangna kihineh dhw tlk kuraany. .iba kymenu thankolheh kurin stry liyaa vhk..??nuliyan thr

 54. [email protected]

  April 24, 2019 at 5:13 pm

  liyan fesey thw miulhny ekm mi duvas kolhu and mi year vv buxy vaane ehv ma dhn mihaaru noolhen v liyaakah stry liyan feshiyas las lahun uplod kuranchaa vv ginain bad comments ves libeynenun dhw ehv

 55. jiji

  April 24, 2019 at 5:37 pm

  Hmmmm ?

 56. dhiraa wish

  April 24, 2019 at 6:55 pm

  dear readers… dhiraage v bodu unmeedeh eii ekaku anekakah hiyyhama nujehumuge bass nubunumah… aharemen thahuzeebu vaan veekee hama ekani laa annaunakun noon. aharemenge sikudi vx eyaa ehvarah thahuzeebu vaan eba jehey… bode thi meehunakee kuda kudin nah gwws koh kanthah kurevuneema bunan thibeymeehun… knme meehaku vx vaan vaanee anekaa dahkaa vaahaka adu ahaa eyah respect kuraa meehakah… eki meehunge visnun thafaathu vaane… eh vx meehehge 5 ingili ehvareh nuvaane. knme meehaku vx anekakah respect kuran vaane. thimaa aa dimaalah anekaa kithanme dashu bahakun vaahaka dehkiyass thimaa ekan hadaan nahthaalaa reethi koh vaahaka dehkun eii enme ragalhu goih… noonee ufedeynee rulhiverikan

  • April 24, 2019 at 7:59 pm

   Yeah bodethi meehun ves jeheyne dhw kudakudhinah respect kurn.and kudakudhin ves jeheynedhw bodethi meehunah respect kurn

  • Laalu

   April 25, 2019 at 7:34 am

   Ur right dhiroo…aslu mahsala aki bodethi miyhun evaru nuvisnaathi, we guys are childrens… They’ ve to respect us…. N we olso’ve to respect them…..

 57. Shamra

  April 25, 2019 at 12:00 am

  Omg Haadha Latin but hopefully v.salhi mi part vx dhiraa all the best….????????????????????????❤️????❤️????❤️?????❣????❣????❣??????????????????.v.v.v.v.v.v.hiyygaimu story……

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 11:59 am

   thnku

 58. Siyaa

  April 25, 2019 at 7:31 am

  When next part? Dhiroo

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 12:00 pm

   insha allah avahah

 59. [email protected]

  April 25, 2019 at 9:00 am

  When next part dhirooooooooo….. ? ?.. R you sick ? you R not updating it..???

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 12:02 pm

   swry dear. dhiraa v v bxy koh last week diyaee n mi week vx.. cmpetitions iyye nimmunee egen.. anehka one week fahun exam fesheythee…. also not feeling well ryyt now. bt insha allah i will upload it as soon possible

 60. HAIZAL

  April 25, 2019 at 9:28 am

  naina aa dhimaa nuvaathy vaahakain fun maalaige gen cooments in naina vefey thw miulheni dhiraa my creator alhe nainaa aa meet kohdheeba havahah

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 12:26 pm

   omg.. owk i will.

  • HAIZAL

   April 25, 2019 at 12:56 pm

   DHIROO kobaa naina
   8888200703264

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 1:54 pm

   naina nufenigen miulhenee.. google ga jahaalaifin

 61. malu

  April 25, 2019 at 10:21 am

  wowow dhiraa mi part ves hama v habeys .u be really gud at this keep going like this.luv u and miss u bodukoh.

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 12:28 pm

   heheheh malu.. thnks dear… i miss u too bodukoh.. dimaavx nuvey dww mihaaru… swry dear.. dhiraa v v v bodah miss vey malu mathin bt keeh kuraanee 4nah vx blnce neylheythee nugulhifa. tc drling… ly

 62. Yumy

  April 25, 2019 at 12:30 pm

  Story ah comment kuran dheefa oi furusathuge beynun nahama gothugabeynun kuraveykan faahaga kurevijje … this place is not for chatting… friends ar ar talk kureveyne baivaru goi goi hunnanaane… ekam mikahala public sitehga chat kurumaky rangalhu kamahnoon…. dhiraa you should also tell your readers to not to do theese kind of things… u ppl should use this only to giive ur views about the story… kuriah oitha tanhalhuvaanekamah heekuran…NO OFFENCE…?? anyway this part is also superb as usual…waiting for next part..?

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 1:53 pm

   thnks

 63. yaana

  April 25, 2019 at 12:33 pm

  mi esfiya ah vaahaka liyaa kudhin abdhu jahssa stunt dho , balive , exam, rashah dhiyaee, lap halaaku vee Etc , mivarun vaahaka nuliyaaee.

  • Dhiraa wish

   April 25, 2019 at 1:29 pm

   I hope u will knw how a student wrks… Insha allah i will not do such a thing.., vaguthu veevarakun up kohdeynan. Vaahaka uploadkurin iyye bt esfiya site in stry adi publish nukuraneee

 64. Naash❤❤

  April 25, 2019 at 7:04 pm

  maasha allah mihaa thanah mi site n kii emme emme reethi stry miakii…. aslu vx dhiraa sis vv talented.. may allah protect ur talent frm evil eyes… feshign vx mi vaahaka kiyamn mi annanii comment nukuriyakaxx…❤❤????????☺☺

  • dhiraa wish

   April 25, 2019 at 7:06 pm

   thnks

 65. Koo

  April 25, 2019 at 11:35 pm

  Yaana pls ehvx miihakaa dhimaa ah thihn nubunaathi cx ehvx miihakAh neyngeyne dhw emiihakah kameh dhimaavaane vagutheh. N respect. Nasiibehnun stry up vaakan vx avahah. Koo hama bunelii cx mithaa misunderstanding eh hingaa faanethiive ?????

  • dhiraa wish

   May 14, 2019 at 9:56 pm

   ?????

Comments are closed.