ޑައިރީ 2

- by - 23- April 16, 2019

ފުރަތަމަ ބަޔާ ގުޅޭ

ކޮޓަރި ހުޅުވާފިއެވެ . ލަރާ އާއި ލުޔޫން އަކީ ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު އެއް ކިލާހެއްގައި އުޅުނު 2 އެކުވެރިންނެވެ . ސްކޫލް ވެސް ނިމިގެން ދިޔައީ އެއްކޮށެއެވެ .  ލުޔޫން ގެ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލަރާ އަށް އިގެއެވެ އަދި މޫނަށް އަންނަ ކުލަ ވަރު ލަރާ ވަނީ ދަސް ކޮށްފައެވެ .

ކޮޓަރި އަށް ވަދެ ކޮޓަރި ތަޅުލުމަށް ފަހު ލަރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ .

ލަރާ : ލުޔޫން ! ކަމެއް ގޯސް ވީ ތަ ؟

ލުޔޫން : އުހު … ކަމެއް ގޯހެއް ނުވޭ …

ލަރާ: އަހަންނަށް ފޮރުވަން ނޫޅެބަލަ . ލުޔޫން ގެ ލޮލުން އެބަ ފާހަގަ ވޭ ކޮންމެ ވެސް ކަމެއް ސިއްރު ކުރަން އުޅޭ ކަން

************************

ލުޔޫން : އެއްވެސް ކަމެއް ނުފޮރުވަން . ދެންމެ ނިދާފާ ހޭލީމާ އޭ

ލަރާ : އޯކޭ … އަވަހަށް ރެޑީވޭ …

ލުޔޫން : ކޮން ތާކަށް ދާން ؟

ލަރާ : ބޭރަށް ހިގާލަން ދާން …. މަ މިޔައީ ގޭގައި އިދެ އިދެ ފޫހިވެގެން … ހަވީރު ގަޑި ވީމާ …… ލުޔޫން ގޮވައިގެން ހިގާލަން ދާން ކަމަށް

އެހެން ބުނުމާ އެކު ލުޔޫން ކައްނެއް ގޮތަކަށް ފާޙާނާ އަށް ވަނެއެވެ . ފާޙާނާ ކޮއްލައިގެން ރީތި ކޮށް ޝޯލް އެޅުމަށް ފަހު 2 މީހުން ހިގައި ގަތި އެރަށު  ބަދަރާއި ދިމާލަށެވެ  . އެހެން ދާއިރު ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ކޮންމެ ވެސް ރީތި އެއްޗެއް ހޯދައެވެ . އެއް ފިހާރަ އެއްގައި ގިނަ ވަގުތު ވަންޏާ މުން ވެސް ލުޔޫން ސަކުވާ ރާގަކަށް ހާސަރު ދަމައެވެ

ލުޔޫން އަކީ ވަންނަ ފިހާރަ އަކުން އަވަހަށް ނިކުންނަން ބޭނުން ވާ ކުއްޖެކެވެ .  ލަރާ އަކީ އެ ފިހާރަކަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ އެހާ ގިނައިރު ނަގާ މީހެކެވެ . ހާއްސަ ކޮށް ރިތި އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެޔަކަށް މަރުދޭ ކުއްޖެކެވެ . 2ކުދިން ނަކީ ވެސް ހުސް ހަށިބައި 2 މީހުން ކަމުން ގިނަ ފިރިހެން ކުދިން ލޯ ތަކަށް އަމާޒުވާ 2 ކުދިންނެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ 2 މީހުން ވެސް އެއީ ރީތި 2 ކުދިންނެވެ . ލޫޅާފަތި 2 ކުދިންނެވެ .

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށް ފަހު އޮއްސިއްޖެއެވެ . ލަރާ އަދި ލުޔޫން ވެސް ވަކި ވެގެން ދިޔައީ މާދަމާ ވެސް ދިމާވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގައެވެ .  ލުޔޫން ވެސް ދިޔައީ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ . ލަރާ ވެސް ދިޔައީ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ .

ލަރާ އަދި ލުޔޫން އަކީ އެއް ކިލާހެއްގައި އުޅެމުން ދިޔަ 2 ކުދިންނެވެ . އެއް އުމުރެއް ގެ 2 ކުދިންނެވެ . އެކުވެރި ކަމަށް ތުރެން 2 ކުދިން ވެސް ދެކެމުން އަންނަނީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 2 ކުދިންގެ ގޮތުގައެވެ .

ކޮންމެ ޔަކަސް ރޭގަނޑުގެ ނާސްތާ ކުރުމަށް ފަހު ލުޔޫން އިނީ ޓީވީ ބަލާށެވެ .   ލުޔޫން ގެ ފޯނަށް މެސެޖް އައި ހެން ހީވެގެން  ބަލަލިއިރު އެއީ ނުދަންނަ ނަމްބަރ އަކުން ކޮއްފައި ވާ މެސެޖް އެކެވެ .  އަވަސް އަވަހަށް ފޯން ނެގުމަށް ފަހު އެ މެސްޖް ކިޔާލަން އުޅުނެއެވެ .

އެ މެސްޖް ގައި އޮންނަނީ ..

“ހަލޯ ލުޔޫން ..އަހަންނަކީ ލުޔޫން މެން ކިލާހު ގެ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަދި ލުޔޫން އަށް ހިތް ކީ ކުއްޖަކީމެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ނަމްބަރ ދިނީ ވެސް ލުޔޫން އަމިއްލަ އަށެއެވެ . ގުޅާށޭ ކިޔާފައެވެ . ވަރަށް ވެސް ހަދާން ވެއެވެ . ކޮބާ ލަރާ އޭނަ އަށް ސަލާމް ބުނެލާތި ،… އަހަންނަކީ ކައިލް އެވެ . މިހެން ބުނުމުން ހަދާން ހުންނާނެ ކަން ނޭންގެއެވެ . ހަދާން ވެސް ނެތިދާނެއެވެ . ”

އެ މެސްޖް ކިޔުމަށް ފަހު ލުޔޫން ވިސްނާލީ ކަޔާން ކިޔާ ކުއްޖަކު ކިލާހުގައި އުޅު ތޯއެވެ . އަވަސް ވެގަތީ ލަރާ އަށް ގުޅާ ލުމަށެވެ .

3 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮއްލަވާ

23

You may also like...

3 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.