އިރުގެ އަލިދޯދިތައް ތާއަތުގެ މޫނައް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ތާއަތު އައް ލިބުނި ނަސީބެކެވެ. ފުން ވިސްނުމެއްގައި ތާއަތު ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ނޭނގިވެސްދާނެއެވެ.އެހެން ހުއްޓާ ނުވައެއް ޖެހުމުން މާ ހޫނު ވުމުން ހެނދުނުގެ ސައި މަތިން ހަނދާންވިއެވެ. ބެލްކަނީގައި 2ގަޑި އިރެއް ހާއިރު ހުރުމައްފަހު އައި ތާއަތު ހުއްޓުނީ އޭނާއައް އެންމެ މީރު މަސްހުންޔާ ރޮށި ފެނިފައެވެ.

”މޯމް ހާދަ ރަނގަޅޭ…” ޝުކުރުގެ ނަޒަރަކުން ތަހުސީނާއާ ދިމާ ބަލާލަމުން ތާއަތު ބުނެލިއެވެ. ” ޔާ ބިކޯޒް ޔޫއާރ ދި މައި އޮންލީ ޑޯޓާރ ބިކޯޒް އައި ލަވް ޔޫ ސޯ ސޯ މަޗް….” ތަހުސީނާ ބުނެލިއެވެ.”މޯމް….އޯކޭތަ ޒާޔާއެކު މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނައް ގޮސްލިއަސް….” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ. ”ހަމަ ދާާންވީ….” ތަހުސީން ބުނެލިއެވެ.”ތޭނަކުސް މޯމީ…. މޯމް ކޮބާ ޑެޑީ….” ތާއަތު ސުވާލް ކޮއްލިއެވެ. ”މިއަދު ވަރަށް އަވަހައް އޮފީހައް ދާން  ޖެހުނީ…” ތަހުސީނާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ.

”އެހެންތަ؟”ތާއަތު އަހާލިއެވެ.”ހޫމް..” ތަހުސީނާ ބުނެލިއެވެ.

………..

”ހޭ ޒާ….” ޒާޔާފެނުމާއެކު ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”ހޭ ތޫ…”ޒަޔާވެސް ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ. ”ހިނގާ ދާން.. ރަސްފަންނައް އައި ހޭވް ޓު ޓޯކް ޓު ޔޫ…” ތާއަތު އެހެންް ބުނެފައި ރަސްފަންނައް ދިޔުމައް ހިނގައިގަތެވެ.”ޒާ މިއުޅެނީ ރަށައް ޖައްސާލަން… ޒާވެސް ގެނަދާ ގޮތައް” ރަސްފަނައް ދިޔުމައްފަހު އެތަން ބެންޗެއްގައި އިއްތަމުން ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.” ތޭންކުސް ތޫ….. ލ.ގަން އެއީ މައި ފޭވަރެޓް… އެނީވޭ ކޮންއިރަކުން ދަނީ…” ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ.”ދިސްމަންތު  15ގައި…” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”އަރީވެސް އަންނާނެ އޭރައް ވާއިރަ…… އަރީޝާ ގޮވައިގެން ދާން ވާނީ ދެޓުސް ދަ ގާރލް ދެޓް މޭކް ފަން…. ޕްލަސް… ދަނީ ލީވާންބޭގެ ކައިވެއްޔައް….” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”ކާކާ އިންނަނީ..؟”ޒާޔާ ސުވާލުކޮއްލިއެވެ.”ރައުފާ…” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”ވަޓް؟؟؟؟ރައުފާ…. ރައުފާ…. ރައުފާ…. އާން…އ.އ އަތޮޅު ދޯ؟” ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. ”ނޫނޭ ހަމަ ގަން ކުއްޖެއް…..ހިހި” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.ދެ އެކުވެރިން އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ވެން އަރީ ކަމް؟” ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ.

”7ގަ” ތާއަތު ކުރު ޖަވާބެއް ދިނެވެ. ”އޯ ދެޓުސް ދި ގާރލް އައި ވޯންޓް….” ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. ”ހިނގާ ދާން….. އީމާ ހުންނާނެ ރުޅި ގަދަވެފަ…” ޒާޔާބުނެލިއެވެ.”ޒާ!!! ބުނެފިން ދޯ ތޫ ކާރީ އުޅެން އަންނާށޭ…..” ރުޅިވެރި ކަމާއެކު ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”އޯކޭ އެކަމް ގަމުން އައިސް ވަން މޯރ ހިނގާ ދާން…..” ޒާޔާ އެހެން ބުނުމައްފަހު ގެޔައް ދިޔުމައް ހިނގައިގަތެވެ. ގެއައް ގޮސް ފެންވަރައިލިތަނާ ބަންގި ގޮވުމުން އަވަހައް ތާއަތު ނަމާދު ކުރިއެވެ.އަދި ޤުރްޢާންވެސް ކިޔެވިއެވެ.

 

”7 ނޮވެމްބަރ” ތާއަތު ފޯނައް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.”އަރީ” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ އަދި އަވަހައް ކުޑަ ގޮތަކައް ތައްޔާރުވެލައިގެން އެއާރޕޯޓައް ދިޔައެވެ.އޭރު އަރީޝާ ފޮށި ހިފައިގެން އަންނަނީއެވެ.”އަރީ…. އަގެއިން ގުޑް ނިއުސް ފޯރ ޔޫ….” ތާއަތުބުނެލިއެވެ.”ވަޓް؟” އަރީޝާއަހާލިއެވެ. ލ.ގަމައް ދާން ޓިކެޓް ނަގައިފިން ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.”ތޭންކުސް.ވެން.އެނޑް.ވައި” އަރީޝާއަހާލިއެވެ. ”ނެކުސްޓް ވީކް…….. ލީންބެގެ ވެޑިން އައް….” ތާއަތު ބުނެލިއެވެ.

އެއްހަފްތާ ފަސް…..

ދުވަހަކީ ފުރަން އޮތް ދުވަސް ކަމުން ތާއަތުމެން އުޅުނީ ވަރަށް ބިޒީ ކޮށެވެ.ކޮންމެއަކަސް ފުރާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެވެ. އެންމެން ތިބީ މާލޭ ބަނދަރުގައެވެ. 7 ޖެހުމާއެކު ބޯޓައް އެންމެން އެރިއެވެ.ގަމައް ދެވުނީ އެނެއް ދުވަހު ހެނދުނުއެވެ. އެންމެންވެސް ގަމައް އާދެވުނީތީ ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ.ތާއަތު ގެއައްގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތާޒާވެލައިގެން ނިދީއެވެ. އަރީޝާއާއި ޒާޔާވެސް ތާއަތު އާ ބައިވެރިވެގެން ނިދީއެވެ.

އެ ގޭގައި ލީވާންގެ 2 ރައްޓެއްސަކު ގެނާސް ހުއްޓެވެ.

އެންމެން ނިދައި ހޭލިއިރު 4 ޖަހަނީއެވެ. ނިދައި ހޭލައިގެން ގޭއިން ބޭރަށް ނިކުމެ ބޭރު ޖޯލީގައި އޮއްތާލިއެވެ.ހަމަ އެވަގުތު ލީވާން އާއި އޭނަގެ 2އެކުވެރިން ދެން އިން ޖޯލީގައިއިއްތިއެވެ. ”ތޯކޯ މިއީ ޝިމާން… ދެން މިއީ މައިޝް….” ލީވާން އައިސް އޭނަގެ އެކުވެރިން ތައާރަފް ވުމުން ތާއަތުވެސް އޭނަގެ އެކުވެރިން ތައާރަފް ކޮއްދިނެވެ. އެވަގުތު ތާއަތުގެ ނަޒަރު އަމާޒް ވީ މައިޝްގެ ރީތި ދޮން މޫނަށާއި އިސްތަށިގަނޑަށެވެ.ޒާޔާގެވެސް ނަޒަރު ދިޔައީ ހަމަ ތާއަތު އެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ. ”މިތަނުން ކާކު ޕަބްޖީ ކުޅެނީ…” ޝިމާން އަހާލިއެވެ.

ނުނިމޭ….

61

23 Comments

 1. Rosy

  March 21, 2019 at 6:39 am

  Thy Ishaa ishu tha.. Hama ahaaly Ingey… Eii Kitty men ge name beynun kohgen stry liyefa hureema.

  • a.ishaa

   March 21, 2019 at 10:01 am

   Thanks…..

 2. Rosy

  March 21, 2019 at 6:40 am

  Anyway stry ge feshun Varah reethi… N me first dhw..

  • a.ishaa

   March 21, 2019 at 10:01 am

   Thank you n congea

 3. a.ishaa

  March 21, 2019 at 11:30 am

  Hi
  Here is my first story and feel free to comment…. i will repley alll and live you alll

 4. Eiimerr

  March 21, 2019 at 2:07 pm

  hey ishu u wrote my name in the story… 🙂 thanx gurl… btw story is awesome n u have improved a lot

  • a.ishaa

   March 21, 2019 at 2:48 pm

   Thanks eiimerr

 5. ??Neha??

  March 21, 2019 at 3:06 pm

  Hey this is not ur first stry…
  Mammaa
  Mee loibaky..
  Aharen
  Leesh n
  Mi stry thakaky Hama u liyefa huri stry thakeh noon thr?? ???

  • a.ishaa

   March 21, 2019 at 3:46 pm

   Wat????

  • ??Neha??

   March 21, 2019 at 8:48 pm

   Yah this is the truth..

  • a.ishaa

   March 22, 2019 at 8:08 am

   Eiy kokko ge❤❤????? kanthakey….. hus eyna???? liyef….. she wrote my name….. kitty men dhw…. eiy kokko login vaathan???? balaigen emyhunna vagah ?????vaahaka dhahkany…??????????

 6. ?

  March 21, 2019 at 10:00 pm

  ???? hadha “isha” ey kiya kudhin kudhin liya stories gina vehjeye?
  Trying to get attention and famous using that name huh??

  • a.ishaa

   March 22, 2019 at 8:05 am

   I dont know….
   ?Kykeytha thikiyany…

 7. a.ishaa

  March 22, 2019 at 11:42 am

  Hi

  HI
  DHEN OIY PART TODAY NOONY TOMMOROW..

 8. Zyk

  March 22, 2019 at 12:40 pm

  Ehn v ma aslu ishaa eh nun dhw a vhk thah liyun kuhja ah kiyany vx. .. thiyaky dhw aslu ishaa aky?

  • a.ishaa

   March 22, 2019 at 1:02 pm

   Yuppp..??????????????????????????????

 9. ma

  March 22, 2019 at 7:58 pm

  ma kulhen PUBG hehe

  • a.ishaa

   March 23, 2019 at 8:16 am

   Hehe

 10. Shahy

  March 23, 2019 at 12:13 am

  Nyc Im waiting part2

  • a.ishaa

   March 23, 2019 at 8:17 am

   Thanx

 11. Laalaa

  March 23, 2019 at 10:43 pm

  This is a really nice story…. i have enjoyed it???

  • a.ishaa

   March 24, 2019 at 12:39 pm

   Thanks

 12. puppu

  April 4, 2019 at 8:28 pm

  Sukun thah madhu kamah faahaga kurevey… but vv nyc vane hen hyvany,

Comments are closed.