ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 1

- by - 53- March 16, 2019

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.ދުރުދުރަށް ދާންދެން ބަގީޗާގައި ދިއްލާފައިވާ ބޮކިތަކުގެ ރީތި އަލިން ބަގީޗާ އަލިކޮށްލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިއާއިއެކު ފަތްތައް ދެފަރާތަށް ހެލެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި އިވެމުން ދިޔަ ރީތި މިއުޒިކީ ރާގުން ހިތްތައް ފިނިކޮށްދެއެވެ.އަދި ގޭގެ ދޮރާ ކައިރީގައި ދިއްލާފައިވާ ވާމް ވައިޓް ފެއަރީ ލައިޓްސް ތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ.7 އަހަރުގެ ޒާއިފް ބަގީޗާއަށް ނުކުތީ ޒާއިފްގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ކަމަކާއި ދެބަސްވެ ޒުވާބުކުރަން ފެށުމުންނެވެ.އެއީ އަބަދުގެވެސް ހާލަތެވެ.ބަގީޗާގެ އެ ހަމަހިމޭން މާހައުލު މިހާރުވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ.މަގުމަތިން ދާހާ މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ އެގެއާއި ދިމާލަށް ނުބަލާ ނުދާނެއެވެ.ޒާއިފް ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ.ކޮންމއ ދުވަހެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޒުވާބުތައް ފެންނާތީ އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ހިތަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ.ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އުންމީދު ފަދައިން ޒާއިފްގެ ވެސް އުންމީދަކީ ލޯބިލޯބި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވުމެވެ.ޒާއިފް ދުނިޔޭގައި މި ހޭދަކުރި 7 އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ޒާއިފްގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ރީތިކޮށް ޒާއިފްއާއި އެކީގައި އުފާކޮށް މަޖާކުރި ހަނދާނެއް ނުވެއެވ.                                 ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވައިލި އަޑެވެ.ޒާއިފްގެ ބައްޕަ ނުކުތީ ޒާއިފްގެ މަންމައާއި ދިމާލަށް ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔަމުންނެވެ.ޒާއިފް މަޑުމަޑުން ބައްޕަ ކައިރިޔަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ޒާއިފް މަންމަ ބުންޏެވެ.”ކަލޭ ހަމަމިހާރު މިގެއިން ނުކުމޭ…ބަލަ މިއީ އަހަރެންގެ ގެއޭ…މާ ފާޑުފާޑަށް މަގޭ ގޭގައި މަށާ ޒުވާބުކުރަން ނަހަދާތި.ހަމަ މިހާރު ނުކުމޭ.ދެން ނާންނާތި”.ޒާއިފް އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ.ބައްޕާ ނުދާށޭ ގޮވަމުންނެވެ.އެވަގުތު ޒާއިފްގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ،”ކޮންމެހެން މަގޭ ކައިރިއަށް އަންނާނެ ކަމެއް ނެތް.ކަލޭ މަންމަ ކައިރިއަށް ދޭ…”ޒާއިފް ހުރުތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ.ވީ ދެރައެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.ބައްޕަ ގެއިންނުކުތީ ޒާއިފް ދެރަވެގެން ރޮއިރޮއި ހުށްޓައެވެ.                   މިދުވަހަށްފަހު ޒާއިފް ދިރިއުޅެމުން އައީ އޭނާގެ މަންމަ ޒަނާ އާއި އެކުގައެވެ.ޒާއިފް ބޮޑުވަމުން އައީ ރަނގަޅު އަހުލާގެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޒާއިފް ބޮޑުވާވަރަކަށް މުއްސަނދިކަމަކީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި ހިރިހާވެސް އެއްޗަކީ ލޯބިކަން ވިސްނުނެވެ.ޒާއިފް ގްރޭޑް 10 އެއްވެސް ނިންމާލީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބިން މަހުރޫމުވެފައިވާ ހާލުގައެވެ.މަންމަގެ ކައިރީގައި ހުށްޓަސް އަޅާލުމެއް ނުލިބެއެވެ.ޒާއިފްގެ އޯލެވެލް ރިޒަލްޓް ލިބުނު ދުވަހު ޒަނާ ދިން ހަބަރަކުން ޒާއިފް ހުރީ ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.ޒާއިފްގެ އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގައި ދޫކޮށްފައި ދިޔަ މީހެއް މަންމައަށް ގުޅައި ވަރިވާން ބުނުމުންނެވެ.އަދި ދެދުވަސްތެރޭގައި ވަރި ފޯމް ފޮނުވުމުން ސޮއިކޮށްފައި އެފޮނުވުމަށް ބުންޏެވެ.ދެން މަންމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ އެހުމުން، ކޮންމެހެން އަހަރެން އެބައުޅެންތަ އެމީހާގެ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަހިތުން..ފޯމު ފޮނުވާއިރަށް 2 މިނެޓް ވެސް ނުކޮށް ސޮއި ކޮށްފަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަމޭ ބުނެ ހިނގައްޖެއެވެ.ޒާއިފްގެ އުމުރުން 16 އަހަރު މިވީ ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ނުލިބިއެވެ.

ކިޔަވައި ނިންމުމަށްފަހު ޒާއިފް ބޭނުންވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އެއް ފައްޓާށެވެ.އެގޮތުން ޒާއިފްއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކށް ފެނުނީ އަތްތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ހުޅުވުމެވެ.ޒާއިފް ވިޔަފާރި ފައްޓަން ބޭނުންވީ ރައްޓެއްސަކާއިއެކުގައެވެ.އެހެންކަމުން މާލެއިން ބިން ކޮޅެއް ގަނެވޭތޯ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.ވަރަށް ހާލުން ރެސްޓޯރެންޓެއް ކައިރިން ބިން ކޮޅެއް ލިބުނެވެ.އެގޮތުން ޒާއިފްއާއި އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ރާއިން ބޭނުންވީ އެއްޗެހި ގަތުމަށް ބެންކޮކަށް ދިއުމަށެވެ.”އަހަރެންތަ ދާންވީ ނޫނީ ކަލޭތަ ދާނީ؟”.ޒާއިފް އެހިއެވެ.”ކަލޯ މަށަށް ފެންނަނީ ކަލޭ ދާން..ކިހިނެއް އިނގެނީ ފަތްމިންޏެއް ނުފެންނާނެ ކަމެއް…މަ ވަރަށް އުފާ ވާނެ ކަލެއަށް 65 ވުމުގެ ކުރިން އަންހެން ކުއްޖެއް އިންނާން ލިބިއްޖެއްޔާ..ހައްހައްހައް”ރާއިންގެ އަޑުގައި ވަނީ ސަމާސާ ގޮތެވެ.”ހައްހައް ވެރީ ފަނީ..ހުރެބަލަ މަ އެކޮޅުން އަންނާނީފަތްމިންޏެއް ކީއްކުރަން ހޫރު ޕަރީ އެއް ގޮވައިގެން..ގެނާމެ ކަލޭ ނޫޅޭތި އޭނަ ރީތިވެގެން.”ޒާއިފް ވެސް ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ.އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދެއެކުވެރިން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ޒާއިފް ތައްޔާރުވަމުންދިޔައީ ފްލައިޓް އަށް ދިއުމަށެވެ.”އޭ ބްރޯ ނައްޓާލަނީއޭ…”ޒާއިފް ރާއިން ދިމާލަށް ބަލަންހުރެފައި ބުނެލިއެވެ.”ލައްބަ..ތިބޭފުޅާ ގެންނަވާ ކަމަނާގެ އިންތިޒާރުގައި އަޅުގަނޑު ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން…”ރާއިން މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.ޒާއިފް ވަޓްއެވާއޭ ބުނުމަށްފަހު ދަބަސް އަޅުވައިގެން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ދިޔައެވެ.ޒާއިފް ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ޒަނާ މީހަކަށް ގުޅައިގެން ހުއްޓެވެ.”ދަރިފުޅަށް މަންމަ ހުންނާނެ މިހާރު ބެންކޮކުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް އިން ރޫމް އެއް ބުކް ކޮށްފަ…ދިޔާމަ އަންނާނެ ޑްރައިވާ އެއް ބަލާ..އޯކޭ އެއްނު.”ޒަނާ ފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ.”ތޭންކްސް މޮމް..ޔަޕް މިހާރު އޯކޭ”ޒާއިފް ޒަނާގެ ގައި ބައްދާލާފައި ބުންޏެވެ.ޒާއިފް އަމިއްލަ ބިޒްނަސްއެއް ފަށާ ވާހަކަ ބުނީއްސުރެ ޒަނާ ޒާއިފް އަށް އެހީތެރިވަމުން ދިޔައެވެ.ޒަނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދަރިން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކަނޑައަޅާނީ އެކުދިންނެވެ.ޒަނާ ގެ ގައިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޒާއިފް ކާރަށް އެރިއެވެ.

ޒާއިފް ބުކްކޮށްފައި އިނީ ފަސްޓްކްލާސް ފްލައިޓަކުން ޖާގައެކެވެ.ޒާއިފް މަންމަ ޒަނާ އަކީ ނަން މަޝްހޫރު މުއްސަނޖެއްކަމުން އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ.ޒާއިފް ފްލައިޓަށް އަރައި އޭނަ އިންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޓުގައި އިށީނެވެ.އަދި ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލިއެވެ.”އެކްސްކިއުޒްމީ”ޒާއިފް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކައިރިން ނުލާހިކު ރީތި އަޑެއް އިވުމުންނެވެ.ލަހެއްކުރުމެއްނެތި ޒާއފް ބަލާލިއެވެ.ބަލާލި ކަމެއް ނޭނގެ ޒާއިފް އަނގަ ހުރީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައެވެ.އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ،ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ރާއިން ބުނި ކަހަލަ ފަތްމިންޏެކެވެ.މޭކަޕަކާއި ނުލާވެސް އެ ދޮން ވަށް މޫނު ފެންނަނީ ވަރަށް ޗާލުކޮށެވެ.ފެހި ކުލައިގެ ކަކުލަށްވުރެ ތިރިއަށް ހުންނަ ހެދުމަކާއިއެކީ ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލްއެއް އަޅައިފައިވާއިރު އެއްވެސް ދެއްކުންތެރި ކަމެއް ނެތެވެ.”ހެލޯ މިސްޓާ….ތިހެން އިންދާ މެއްސެއް ވަދެދާނެ އަނގަޔަށް….”ޒާއިފް އަށް ހިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެވުނީ އެ ފަތްމިނި އަންހެން ކުއްޖާ އަތް ހޫރާލުމުންނެވެ..”ޔެސް..ހައު ކޭން އައި ހެލްޕް ޔޫ؟”ޒާއިފް ކަނޑަވެފައިވާ ހާލުގައި އެހިއެވެ.”މިސްޓާ  ތިއިންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ސީޓްގައޭ މި ބުނީ…”އެ ކުއްޖާ ބުންޏެވެ.”އެހެންތަ…އޯ ތެދެކޭ ދޯ..ސޮރީ”ޒާއިފް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއިރު ދެން ޖެހިގެން އިން ސީޓަކީ އޭނާގެ ސީޓެވެ.އެހެންކަމުން އަވަހަށް ތެދުވެ އެ ކުއްޖާ އަށް އެ ސީޓު ދިނެވެ.އިޓްސް އޯކޭ އޭ އެކުއްޖާ ބުނުމަށްފަހު ސީޓުގައި އިށީނެވެ.ޒާއިފް މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ހިތާވީ ފަޅިގައި އަތްޖަހާލިއެވެ.އެހެންނާ އަންހެން ކުއްޖެއް ފެނިގެން ގޮތެއްނުވާ ޒާއިފް އަށް މިފަހަރު ގޮތެއް ވެއްޖެކަން ގައިމެވެ.ޒާއިފް އަށް އެންމެ ރީތިވީ އޭނާ މިސްޓާ ކިޔާގޮތެވެ.ޒާއިފް އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައި އިނދެ ހެމުން ދިޔައިރު ކައިރީގައި އިން ކުއްޖާ ބަލާކަމެއްނޭނގެއެވެ..

އާޔާ އެ ފިރިހެންކުއްޖާއާ ދިމާލަށް ބަލާން އިނދެފައި ބުންޏެވެ.”ވިއާޑް”.މިއަޑު ޒާއިފް އަށް އިވުމުން ބަލާލިއެވެ..ހާއި..އައި އޭމް އަހުމަދު ޒާއިފް..މިސްޓާ ނުކިޔަސް އޯކޭ ވާނެ.ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ.”ޒާއިފް އަވަހަށް ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފައި ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނެވެ.”ހާއި،،އައި އޭމް އާޔާ ފަހުމީ…ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ ޓޫ..”އާޔާވެސް ހަމަ ޒާއިފް ބުނި ރާގުގައި ބުނެލުމުން ޒާއިފް ގާތަށް ހިނިއައެވެ.އާޔާ އަކީ އާންމުކޮށް ނުދަންނަ މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ އުޅޭކުއްޖެއް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް އާޔާ ފެނުމުން އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ނުވާފަދަ ގޮތެއ ޒާއިފް އަށް ވުމުން ވާހަކަ ދައްކާލާހިތްވީއެވެ.”ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟ފްލައިޓް ނައްޓާލުމުން ޒާއިފް ސުވާލު ކުރިއެވެ.”މި ފްލައިޓް މިދަނީ ކޮންތާކަށް…މިދާ ތަނަކަށް މިދަނީ…އޭގެ މާނައަކީ މިދަނީ އަހަރެންވެސް ބެންކޮކަށޭ…”އާޔާ ބޯހޫރާލާފައި ބުންޏެވެ.”އޯ ސަޅި އަހަރެންވެސް މިދަނީ ބެންކޮކަށް…”ޒާއިފް މިހެން ބުނުމުން ނުބުންޏަސް އިނގެއޭ އާޔާ ބުނެފައި ދެން ވާހަކަ ނުދައްކާ އިނުމަށް ބުންޏެވެ.އާޔާ މިހެން ބުނުމުން ޒާއިފް އަށް މޫނަށް ފާޑެއްގެ ވައްތަރެއް ޖެއްސުނެވެ،މިތަން އާޔާ އަށް ފެނުމުން އަވަހަށް ހިނިގަނޑު ހިންދާލާފައި ލޯމަރާލިއެވެ.އާޔާ ވާހަކަ ނުދައްކާ އިންނަން ބުނުމުން ޒާއިފް ވެސް ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނަހަދައި ލޯމަރާލައިގެން އޮތީއެވެ..ނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އާޔާ އަށް ކަޅިއެއް އެއްލައެވެ.

ނުނިމޭ.

53

livy

i am just a simple girl who loves to read and write stories....i will be 15 this year.....i will accept any kind of comments......lot of love

You may also like...

109 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Me first dhw..kiyaalaafa comment eh kohlaanan..vrh ufaa vejje mi prt upkohladhinyma..kyp it up livy dhooniii❤❤😘😘

  ⚠Report!
 2. salhi vaahaka… when next part… thankolheh dhigukoh gennahcheyy dhn… keep it up dear ❤😊👏👏👏👏👏

  ⚠Report!
 3. thank you so much dear Ainth..insha allah day after tommorrow..it means a lot thanks..insha allah next part mi part ah vure dhigukoh genesdheynan…

  ⚠Report!
 4. assalaamu alaikum my lovely readers…kihineh tha hurihaa kudhin..so here is the first part of “shakuvaaeh nukuraanamey”..hope all will read this and like this part..and plx do comment ingey…next part insha allah day after tommrrw…e dhuvahah vure kurin liyevihjeyya eyge kurin ves up kohladheynan..maadhan school fashaathy aslu..otherwise i will upload tmmrrw…lots of love…

  ⚠Report!
 5. Vvvvvv salhi… Really v reethi… Nxt prt avahah up koh dhehchey ingey dear.. luvv ur stry..❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. ooh inaa sis..thank you so much darling….i missed you so much…aslu e dhuvas kolhu hithah eryy dhuvaskolhakah dhuruvelaany eyy..and because of mid term too..so many works..love you girl..

   ⚠Report!
 6. Masha allah vvvvvvvvv salhi ingey.😍❤️❤️😘🌹.. Im jealous 😁😁.. Kitty ah vhre molhah story liyan ingey viyya😅.. Hama aslugaves haadhaha reehchey dhw mi story❤️❤️😘🌹😘… Masha allah 🌹😘🌹😘❤️😘❤️😍❤️😘❤️.. Alhey when next part my dear…. Lysm girl… And this story too

  ⚠Report!
  1. my dear kitty….oh i missed you love..haha why jealous girl!!u can also write a story better than me…aslu zaa akah ves neynge ehaa rythi koh story liyaakah..m just trying…lysm girl……

   ⚠Report!
 7. Oops day after tomorrow ga ey dhw buny up kurany next part.. Sorry i didn’t see that… Anyways I will b waiting curiously

  ⚠Report!
  1. yahh..but i will try maadhanves up veythow..ingeyy…actually tmmrrw v bxy vaane dhw first day after mid term ehn ve day after tmmrrw ingey girl…keep waiting…and kitty i forgot to tell you that there will be u surprise for you zaa ge next story ga…mi vaahaka nimunyma up kohlaanan…wait for the surprise..

   ⚠Report!
 8. aslah vs thee zaa.. zaa kan ingigen nagoo jehithaa boa jahaafa Cute Lips miaa mithanah avahah.. nuvs kiyey adhi.. miss u friendoo

  ⚠Report!
 9. Wow zaa…vrh salhi ingey mi prt❤❤😘😘..alhey nxt prt ah wait kurany nge miii..really habbu stry..MaSha allah..

  ⚠Report!
 10. Kitty annan ireh neyge… Dhaa ireh neyge… N guys hws ur holidays??? V enjoy kurinn dhw…

  ⚠Report!
  1. noo zaa ge holiday ehaa majaleh noon..male dheven ulhefa ves nudhevunu…ehnve hama home works hedhy…yahh mi kitty kihinehtha e hadhany??

   ⚠Report!
 11. Thank God ur here dhw.. zaa ah holidays libunennu… I didn’t get..😢😢😢 Hama scwl ga ulhuny…

  ⚠Report!
 12. Ohhh… Grp hamavy.. v dhuvas kollaafa dhw mi dhimaavy… N ishaa dhw nethy..where is she..

  ⚠Report!
 13. Ok.. inaa vec midhany namaadhu kurann.. n cute lips vex vaane inaa n kitty aaeky stry eh write kurann dhw..

  ⚠Report!
 14. Noo… Ebahuri.. keehve nuhunnanvy… Friends mathin handhain hunnaa ne ennu.. I luvv u guys..

  ⚠Report!
 15. I’m not… Inaa vaahaka vec mikiyany ginafaharu ehn meehun nah sirrun.. last yr vyma dhw… I have to concentrate on studies… Bt I hate itt

  ⚠Report!
 16. haha … just like me.. mihaar vs.. mom menah mihiry filaavalhu hadhan shw lap hulhuvaagen.. ekm mi mikuraa kanthah

  ⚠Report!
 17. Hehe.. cute lips vex dhw.. n v r from same Atoll… Rahh neygey thy dhw.. anekkaa eh rashah vec vedhaane….

  ⚠Report!
 18. Dhen kitty annaireh neyngeyey dhw thibuny… Ina aa ary anna ireh vx neynge dhaa ireh vx neynge.. Kitty aeema thidhiyaa… ☹️☹️

  ⚠Report!
 19. Hey.. midhany namaadhu kurann.. kihaa ireh mihaaru ehn kiyey thaa vec… N kitty ulhebala stry eh write kurann… Dhw.. bye .. eba annan ingey irukolhakunn

  ⚠Report!
  1. Kitty story liyamey mihaaru vx ekam site ehga nuliyan… Ina vx liyan jeheyne.. Yea will b waiting.. Aiss reply kohlaathi

   ⚠Report!
  2. In Sha Allah..will b waiting for thi dhekudhinge stry ah❤❤😘😘😊😊😜😜..dhn alhe site ah liyahchey.. pleezu

   ⚠Report!
 20. Heyy kitty there… U knw whatt.. I luvv to write stry too.. mihaaru vec 4 Stries fahtaign mi ulheny… Ekani site eh ga nuliyann… Liyanvy dhwww…

  ⚠Report!
  1. Yeaaa!!! Cant wait my bae aa dhimaalah negative ehcheh bunaa meehaku hama nolhaalaamey.. Hehe just kidding.. But i will always be there to support you insha Allah

   ⚠Report!
  2. Haan liyey SCARLET❤ lwbii..I am waiting for ur stry ey😂😂😁😁😁..bye ingey adhi eh homework innaane nunihma..e nimmaafa nidhan miulheny..Tc bye..

   ⚠Report!
  1. Dhn thihn nukiya liyahchey aslah vec brw😂😂😁😁..kitty ge stry eh kiyaalaa hithun kehmadhu vefa mihury…professional writer akah vahchey iraadha kurehviyya..hehe.. jst kidding brw😁😂..gud night..sweet dreams nge..🌜🌃🌆

   ⚠Report!
 21. Hama huvaa inage story eh kiyan varah beynun… One thing is for sure that I will always be there for you

  ⚠Report!
  1. Me too nge..vrh anga thalhaa levijje..ok bye guyyss..scwl ga inna gadyga vx thi kudhin ge beautiful comments mathin miss vaane..heheh..

   ⚠Report!
  1. Eyna adhi namaadhu koh nunimma ny kanneyge..😁😁..ekm haadha gina ire key dhw..hama tlk kureveny..❤❤❤❤❤

   ⚠Report!
  1. Yes of course.. Anehka Em hedhi gothah kittyge name story ah ithuru kohlany dhw😊😊.. Hehe

   ⚠Report!
 22. Thanks juma❤❤❤❤i know its little short dhw!!!mihaaru next part ge bodubai type kohfa innaany….😊😊😊😊insha allah tmrrw ga up kohla dheynan…

  ⚠Report!
 23. Cute Lips miulheny … Cute Lips liyany koosani vaahaka liyaakah neige..ulhunin kitty ge emme dheravi kanthah liyan amihlayah nan badhal kohggen ekm neygun liyan….Cute Lips mee Kulhudhuffushi eyy

  ⚠Report!
  1. Hey cute lips…try kohlabala v nice story eh liyann..eyrun hama liyeveyne..😘😘😘😘well i also don’t know how to write…ehaa rythi koh dhw!!!❤❤❤btw kithah aharu tha cute lips ah???

   ⚠Report!
 24. Hey u guys niha mathin handhaan nethuny tha?? Varah dhera vehje niha mathin mihaa avahah handhaan nahthaa lyma… 😭😭😭

  ⚠Report!
  1. No dear isha baeh faharu vvv miss vey… nihama nufenigen ulhunin akin baeh up kurin vets
   I miss you so much

   ⚠Report!
 25. Adhi eba othey eh vaahaka.. Niha buny mennu niha ge Aslu namaky niha Eh nooney.. Dhen niha ge Aslu namaky Aishath raufa ingeyy…. Then thi Kudhin beynun nik name Eh kiyas okay…

  ⚠Report!
  1. Alhey niha ur back.. Varah miss veyey niha mathin.. Konthanakah vadhe filaa othy mihaa dhuvas vandhen.. Ur name dhw i will call u niha.. Thats what we called u before and still i will call you that

   ⚠Report!
 26. Hurihaa kudhin..zaa ah hyvany next part up kohleveyny tmmrw night ga kanneynge..zaa v v v v bxy schwl ga…mendhuruves,sometimes evening gaves,schwl onna hurihaa night ehga night class ves ovey…ehnviima v bxy vaane..but tmmrw knmes gadiehga up kohladheynan….😁😁😁😁and tmmrw up kohfa zaa ah dhn up kureveyny weekend ga…friday and Saturday okay ehnu…😁😁😁😁😁plx understand ingey hurihaa kudhin….lots of love…

  ⚠Report!
 27. zaaif ah zaaif ge hageegee loabi dhevaafaaindheyy aameen… konmme konmme meehaky alathu loabiveriyaa umurah libeyne meeheh noon.. ekm mi dhekudhin gulhuvahchey.. ingey

  ⚠Report!
  1. Aameen..but let’s see dhw kihineh kan vaany…😁😁😁anything may happen…😁😁dhekudhin gulhi ves dhaane nugulhives dhaane..

   ⚠Report!
 28. Nooney rulhi eh nooney… Hama busy kamun dhn.. Last year vma busy vaanehnu… Ehn noonas kitty esfiya.com ah vx vannany varah madhun… Ehgothkah ves hynukuraathi kitty talk nukurany rulhi aisgen kamah

  ⚠Report!
  1. Nooney. .Ishaaa ishu aky jiji eh noon..SCARLET ❤ ah olhuny dhw..jiji aky hama jiji ..

   ⚠Report!
  1. Welcome dear… And zaa kitty use kurin wattpad.. Aryy menna eku use kuran feshy but mom wouldn’t allow me to use it again.. Not now…

   ⚠Report!
 29. i have decided to write a story..but i will start after first term break.. to write …. then.. when i get my lap dhivehi font i will start soon as possible to write.. but i will only publish it only it’s finished… i don’t want to any one to be hated on me.. i mean disappointed on me and …. so i think i can start in big holiday…

  ⚠Report!
 30. kitty i am having difficulty opening gmail.. it didnot opened… i am trying once again.. i saw your msg in email.. but i cnnot reply it

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.