ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަމޭ 2

- by - 38- March 19, 2019

7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށްފަހު ބެންކޮކަށް އާދެވުނެވެ.ފްލައިޓް ރަންވޭގައި ޖެއްސުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން ފްލައިޓުން ފޭބުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.ޒާއިފްވެސް ފްލައިޓުން ފެއިބުމަށް ދިޔައެވެ.މިއީ އާޔާ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުކަން އިނގޭތީ ޒާއިފްގެ މޫޑު ވަނީ ކަޓާފައެވެ.އާޔާއަށް މިކަން ފާހަގަ ވުމުން ސުވާލުނުކޮށެއް ނުހުރެވުނެވެ.”އޭ ބޮލިރަވަ.މިހާރު ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ؟ގައިމު ދެންމެ އުޅުނު ތި އަނގަގަނޑު މައިތިރިނުކުރެވިގެން..ކިޔާނެ އެއްޗެހި ހުސްވީތަ؟”ޒާއިފް އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހަމައެކަނި ހިނިތުންވުމަކުން ފުއްދާލީއެވެ.ޒާއިފްގެ ހިނިތުންވުން ފެނި އާޔާއަށްވެސް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ހީލެވުނެވެ.ޒާއިފް ހީލުމުން ހާދަ ރީއްޗޭ އާޔާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ.ޒާއިފް އޭނާގެ ފޮށި ހިފައިގެން ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ކާރަށް އެރިއެވެ.ޑްރައިވަރ ފޮށިތައް ޑިކީ އަށް ލުމަށްފަހު ކާރު ދުއްވައިލިއެވެ.ކާރު ދުއްވާލުމާއެކު ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ޒާއިފް އާޝޯހުކޮށްލިއެވެ.އުސް އިމާރާތްތަކެވެ.ރީތި ގޮތްގޮތަށް ފަރުމާ އާއި ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ފިހާރަތަކެވެ.މަގުމަތީގައި ހެދިފައިވާ ރީތި ބިޔަ ގަސްތަކެވެ.އެއްވެސް ކާރޫބާރޫ ބޮޑުކަމެއް ނެތެވެ.މަގުމަތީގެ އެއް އަރިމަތީގައި ހޭލަމޭލަވެ އުޅޭ މީހުންނެވެ.ނުލާހިކު ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.20 މިނެޓުގެ ދަތުރަކަށްފަހު “ދަ ގްރޭންޑް ޕެލެސް”ހޮޓަލަށް އާދެވުނެވެ.ޒާއިފް ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވައިލައި ބޭރަށް ނުކުތެވެ.އެވަގުތު ޑްރައިވަރ ފޮށި ހިފައިގެން އައިސް އޭނާގެ ފަހަތުން އައުމަށް ބުންޏެވެ.ޒާއިފް ޑްރައިވަރުގެ ފަހަތުން ގޮސް ލިފްޓަށް އެރިއެވެ.12 ވަނަ ފިތަށް ޑްރައިވަރު އޮއްބައިލުމުން ލިފްޓް މައްޗަށް ދިޔައެވެ.12 ވަނަ ފްލޯއަށް ދެވުމުން ޑްރައިވަރ ފޮށިތައް ޒާއިފްގެ ރޫމް އަށް ވެއްދިއެވެ.ޑްރައިވަރ ދިއުމުން ޒާއިފް ކޮޓަރި ތަޅުލުމަށްފަހު ނަޒަރު ހިންގައިލިއެވެ.އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ކޮޓަރިއެއްކޮށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ހުދުކުލައިންނާއި އަޅިކުލައިންނެވެ.އޭސީގެ ފިނި ކޮޓަރީގައި ހިފާފައިވާއިރު ވެފައިހުރި ލޮޑުގެ މަތިންވެސް ޒާއިފް ހަނދާންނެތް ކަހަލައެވެ.ކޮޓަރީގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުދުކުލައިގެސޯފާ ސެޓެއް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.ކޮޓަރީގެ އެއް އަރީގައި ކިންގު ސައިޒުގެ އެނދެއް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު އޭގައި އަޅާފައިވަނީ އަޅިކުލައިގެ ބެޑްޝީޓެކެވެ.ހުދުކުލައިގެ ބާލިސްތައްވަނީ އެުދުމަތީގައި އަތުރާލެވިފައެވެ.އެނދާއި ޖެހިގެން ބޮޑު ދެދޮރުފަތްލީ އަލަމާރިއެއް ހުއްޓެވެ.ދެކޮޅަށްކަހާލެވޭ ވައްތަރުގެއެވެ.ކޮޓަރީގެ ވާތްފަރާތުގައި ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެވޭގޮތަށް ދޮރެއް ހުރެއެވެ.ޒާއިފް ވަގުތުން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލިއެވެ.ނިކުތުމާއެކު ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް ޒާއިފްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލިއެވެ.ބެލްކަނިން ބަލާއިރުވެސް އުސް އިމާރާތައް ފެންނަލެއް ނުހަނު ހިތްގައިމެވެ.އިރުކޮޅަކު ބެލްކަނީގައި ހުރެލުމަށްފަހު ޒާއިފް ތާޒާ ވެލުމަށްޓަކައި ފެނަވަރަން ވަނެވެ.ފާހާނަވެސް ކޮޓަރިއެއް ވަރު ވެއެވެ.ބެހެއްޓިފައިވާ ޖަކޫޒި އަށް ހުރީ ފެންއަޅާފުރާލާފައެވެ.ކޮޓަރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ފާހާނަވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ހުދުކުލައިންނާއި އަޅިކުލައިންނެވެ.ޒާއިފް ހިތްފުރޭވަރުވަންދެން ޖަކޫޒީ ތެރޭގައި އޮތުމަށްފަހު ތެދުވެ އުނަގަނޑުގައި ތުވާލި އަނދެލިއެވެ.އެއަށްފަހު ފާހާނައިން ނިކުމެ ފޮށި ހުޅުވައި ފެހި ކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ޒަމާނީ ފަަޓުލޫނެއް ނަގައި ލިއެވެ.އެއަށްފަހު ތުވާލި އަޅުވާ އެތީގައި އެޅުވުމަށްފަހު ލޯގަނޑުގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ.ޒާއިފްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ތާޒާކަމެވެ.ޒާއިފްގެ މަންމަ ޒަނާއާއި ބައްޕަ ނިހާދަކީ ވަރަށްވެސް ރީތި އަދި އެހާމެ ދޮން ދެމީހުންނެވެ.ޒާއިފްއަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ އެ ދޮންކަމާއި އެ ރީތިކަމެވެ.އަންހެންކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ސިފައެވެ.ހަމައެއާއެއްކޮށް ޒާއިފް އަކީ އަބަދުވެސް ހަށިގަނޑު ފިޓްކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމުން ގަވައިދުން ޖިމަށް ދެއެވެ.އޭގެ ހެއްކަކީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ފިޓްކަމެވެ.ޒާއިފް ކުޑަކޮށް އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖެލް ލައި ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮށްލިއެވެ.އަދި އޭނާގެ “ސިގްނޭޗަރ”ސެންޓުފުޅިން ސެންޓުޖަހާލިއެވެ.

ހިތްފުރޭވަރުވުމުން ފޯނު ނަގައި ބޭރަށް ދާން ތަޅުގައި ހިފާލިތަނާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށިއެވެ.ޒާއިފް ބަލާލިއިރު ވައިބާ އިން ނާހިލް ގުޅަނީއެވެ.”ހަލޯ…ކީކޭ ނާހިލް؟”ޒާއިފް ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.އަދި އެއަށްފަހު ކޮޓަރި ތަޅުލިއެވެ.”މިގުޅާލީ އަސްލު ދެވިއްޖެތޯ ބަލަންވެގެން…ދެން ކޮންއިރަކުން އެއްޗެހި ގަންނަން ދަނީ؟”ނާހިލް ބުންޏެވެ.”ސާބަސް….އަދި އަހަރެން އައިތާ މިއުޅެނީ 1 ގަޑިއިރުވެސް ނުވެ.އެހެންނޫނަސް އަހަރެން މިއައީ 2 ހަފްތާއަކަށްނު…ސަކަރާތް ޖަހާލާފަ ދާނީ…މިހާރުވެސް މިދަނީ ބޭރަށް ދާންވެގެން..”ޒާއިފް ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގން ހުރެ ލިފްޓަށްއެރިއެވެ.ނާހިލް އެގަޑިގައި ކަނޑަލުމުން ޒާއިފް ކުޑަކޮށް އެފްބީ ހާވާލިއެވެ.ލިފްޓުގެ ދޮރުހުޅުވުނު އަޑާއެކު ޒާއިފް ލިފްޓުން ފެއިބިއެވެ.ފީނަށް ގެއްލި ހުސްވެ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޒާއިފްއަކަށް ކުރިމަތިން މީހެއް އަންނަކަމެއް ނޭނގެއެވެ.”އައުޗް”ޒާއިފް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުއްޖަކުގެ ގައި ޖެހުމުންނެވެ.އެކުއްޖާ ޒާއިފްގެ ގައި ޖެހިފައި ވެއްޓެން ދިޔަ ގަޑީގައި ޒާއިފް އެއްލި އަތުން ހިފުނީ އެކުއްޖާގެ އަތުގައެވެ.ޒާއިފް އެކުއްޖާގެ އަތަށް ދަމާލާފައި އޭނާގެ ކައިރިއަށް ދަމައިލިއެވެ.

އާޔާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް މީހެއްގެ ގައީ ޖެހުމުންނެވެ.އާޔާވެސް އައީ ފޯނާ ކުޅެމުން ކަމަށްވާތީ ކުރިމައްޗެއް ނުފެނެއެވެ.އެކުއްޖާ އާޔާގެ އަތަށް ދަމައިލުމުން އާޔާގޮސް ޖެހުނީ އެކުއްޖާގެ ތަނަވަސް މޭމަތީގައެވެ.އެވަގުތު ދޮވި މީރުވަހަކުން އާޔާއަށް ނޭފަތް އެތެރަށް ދަމައިލެވުނެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ކުރެވުނު ކަންތަކާ ލަދުންހުރެ އިސްއުފުލާ ބަލާލިއެވެ.ނަމަވެސް ފެނުނު ސޫރައަކުން އާޔާގެ ހިތް އުފަލުން ނަށާލިއެވެ.ޒާއިފްއަށްވެސް ވީ އެވަރެވެ.ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނު ކުއްޖާ އެހުރީ މިހާރު އޭނަގެ ކުރިމަތީގައެވެ.އާޔާގެ މޫނު ފެނުމާއެކު ޒާއިފްއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ހީލެވުނެވެ.”އާޔާ” “ޒާއިފް” ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ބުނެވުނެވެ.އެގަޑިގައި އާޔާ ޒާއިފްއާއި ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.”އަމް…އާޔާ މިތާ ކީއްތިކުރަނީ؟”ޒާއިފް އަހާލިއެވެ.”އަހަރެންވެސް ހަމަ އަހަން މިއުޅުނީ ތިހެން.ޒާއިފް މިތާ ކީއްކުރަނީހޭ؟..ބައިދަވޭ އަހަރެން އުޅެނީ މި ހޮޓެލްގަ..ރޫމް ނަމްބަރ 333..”އާޔާ ޖަވާބުދިނެވެ.”ވާއު…އަހަރެންވެސް އުޅެނީ މިތާ..ކިހާ ބޮޑު އިއްތިފާގެއް އަހަރެންގެ ރޫމް ނަމްބަރ އަކީ 334..ހައްހައްހައްހާ…އާޔާ ކުރިން މިތަނޭ ބުނިނަމަ އަހަރެން ޑްރޮޕް ކޮށްލަދިނީމުސް.”ޒާއފް އުފާވެރި ކަމާއެކު ބުންޏެވެ.”ޒާއިފް ނާހަންޏާ އަހަންނެއްވެސް ނުބުނާނެއްނު..އެންޑް މާރީތި ވެލައިގެން ކޮންތާކަށް”އާޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ.”ހައްހައްހާ..އަހަރެން ރީތިތަ؟އިނގޭތަ ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ބުނޭ އަހަރެން ވަރަށް ރީއްޗޭ އެކަމް އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން އަހަރެން ރީތިކަމަކަށް.އެކަމް އާޔާ ބުނީމަ ގަބޫލުކޮށްފިން”ޒާއިފް ލާނެތް ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.ޒާއިފް މިހެން ބުނުމުން އާޔާގެ ދެ ކޮލަށް ޖަންބުކުލަ ވެރިވެގަތެވެ.އަދި ލަދުން އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ.ޒާއފްއަށް މަޑުމަޑުން މާޝާﷲއޭ ބުނެވުނެވެ.

އެވަގުތު އާޔާ ޒާއިފްއަށް ބަލާލި ގަޑިގައި ޒާއިފްވެސް ހުރީ އާޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލާންކަމުން ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ.އާޔާ އެވަގުތު ބޭނުންވީ ޒާއިފްގެ ކަނޑެއްހައި ފުން ލޮލުގެ ތެރެއަށް ފީނާލާށެވެ.ހަމައެގޮތަށް ޒާއިފްގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ.އާޔާގެ ލޮލުގައި މިވަނީ ކޮންފަދަ ޖާދުއެއްބާވައެވެ؟އަންހެން ކުއްޖެއް ފެނިގެން ދުވަހަކުވެސް ނުވާވަރު ޒާއިފްއަށް ދެންމެ ބައްދަލުވި އަންހެންކުއްޖެއް ފެނިގެން ވެއްޖެއެވެ.ދެމީހުން ދެމީހުންގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް ގެއްލި ހުސްވެފައި ތިބިއިރު މުޅި މާހައުލު އެއްކޮށް ހުއްޓިފައިވާކަހަލައެވެ.ވަށައިގެން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ހިލަމެއް ދެމީހުންނަށް ނުވާކަހަލައެވެ.ކުއްލިއަކަށް ދެމީހުން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒާއިފްގެ އަތުގައިވާ ފޯނު ރިންގުވުމުންނެވެ.ވަގުތުން ޒާއިފްވެސް ވަރަށް ނުވާކަމަށް ހަދާފައި ބޯ ކަހާލަމުން ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައި ހަލޯއޭ ބުނަމުން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.އާޔާއަށް އެވަގުތު ޒާއިފްގެ ތުންފަތުގައިވާ ހިނިތުންވުން ނުފެނުނީ ޒާއިފް އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލުމުންނެވެ.އާޔާވެސް ވަރަށް ބާރަށް ހިނގާލާފައި ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށްވަދެ ތަޅުލައިފައި ދޮރުފަތުގައި ލެގިލިއެވެ.ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެފައިވާކަން އާޔާއަށް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ.ޒާއިފްގެ ލޮލަށް ބެލުނު ގަޑިގައި އާޔާއަށް ކުރެވުނީ ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ.އެކަމަކު ޒާއިފް އެއީ ދާދި ދެންމެއަކު ފެނުނު މީހެއްނު.އުމުރެއްވެސް ނޭނގެ.އާޔާ ދެން ތިހާވަރު ވާކަށް ނުވެއެއްނު…އާޔާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.ހަމައެވަގުތުގައި ކަމެއް ހަނދާންވާފަދައިން އެނދުމައްޗަށް އަރާ އޮށޯވެ އޮވެ ފޯނުން މީހަކަށް ގުޅައިލިއެވެ.

ނުނިމޭ

38

livy

i am just a simple girl who loves to read and write stories....i will be 15 this year.....i will accept any kind of comments......lot of love

You may also like...

50 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hellw everyone😀😀😀😀😀 mi part lasvi kamahtakaa hurihaa readers ge kibain maafah edhen..i was very bxy…😀😀hope eveo will understand….plx comment what u feel about this part…lots of love..❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 2. Masha allah vvvvvvvvv reethi mi part vec.. Zaa ah story liya neynge ey nubunaathi Ehgothkah vec cox ur story is just marvellous.. Masha allah.. Haadha reehchey… Keep up the good work dear 🌹🌹😍❤️❤️😘😍🌹🌹… When next part dear waiting ingey

  ⚠Report!
  1. Kitty❤❤❤❤thank you so much for been always on my side no matter what…😘😘😘😘😘😘and thank you for the support ur giving to me…luv ❤❤❤❤❤ yahh

   ⚠Report!
  2. Welcome dear… Yes i will support you no matter what insha Allah.. Lym ❤️❤️😘😘

   ⚠Report!
 3. Omg… vvvvvvv reethi👌👌👌👌👌… Kurinn esfiya ga thibi kudhinaa ehvaru zaa vec.. vvv reethi zaa ge stry…. Superb.. n I’m last kanneyge dhw..😢😢.. ekamuvc stry v salhi ingey..

  ⚠Report!
 4. Oohh inaa sis..❤❤❤last viyas comment eh kohleema i am very happy😍😍😍😍thank you so much sis..❤❤❤btw waiting to read a story of yours…❤❤❤❤❤😍

  ⚠Report!
 5. Livy hama habbu nge stry 😘😘😝😌😻💓👏👊👐🍁💌♨💎…kon irakun nxt prt upkohladheyny..nd mi bai ga cover pic kobaa dear?..curiously waiting for the next..luv ya💓💕💋😍😍😘

  ⚠Report!
  1. Thanks jiji…❤❤❤next part insha allah friday ga…oohhh i forgot about the cover…😁😁😁😁and adhi miulheny adhi jiji ah thanks ves nubune dhw!!jiji ehnu kiyaadhiny submit kuraa goiyy..so thanks❤❤❤❤lym

   ⚠Report!
 6. aslu mi vaahaka hama 100 but adhi ves azker ah varah kuru…hope then anna prt kudakko dhigu koh laadhey ne kama… i know busy kan…. pls

  ⚠Report!
 7. Azuker❤❤❤❤thank you so much dear..😁😁kurutha???okay insha allah next part dhigukoh genesdheyan…😀😀😀😀yahh asluves schwl v v v bxy…

  ⚠Report!
  1. Hehe..but i dont think friday ge kurin up kureveyne henne..cux schwl works and that all..vvv bxy..❤❤❤i will try ingey..and azker it mean a lot…aslu v ufaavey story ah like vaathy..❤❤❤❤

   ⚠Report!
  1. Varah foohi.. And i also want to tell u a lot of things.. U know girls talk😉.. After all ur my bestie.. And sorry for late reply.. This wifi is totally sick

   ⚠Report!
  1. Thanks Amaan❤❤❤next part insha allah friday ga up kohla dheynan…. 😘 😘 or eyge kurin type kurevijjeyya Friday ahvure kurin up kohdheynan😁😁😁😁

   ⚠Report!
 8. sorry for the late reply…. adhi nueh kiyey… v bxy.. May Month in feshigen adhi Cute Lips bxy vaany .. Cute Lips ah baby Kokko eh libeyne thin..i am the eldest.. adhi hurey 9 years ge kokko.. dhathaeh v ma v knthah hunnaaney nun dw… huri hama ekani bodu kuhjja mee.. mom v bali vaanun.. i want to give my full support to family….kiyaalaafa commnt kohlaanan ingey

  ⚠Report!
  1. oohh congrates ingey kokko eh libeythy…yahh dhahtha eh veema kanthahthah kohdheyn jeheyne thaa dhw!!well i am the youngest..i have an elder brother!!

   ⚠Report!
 9. yeah.. he is the only boy i loved..mom men ok nu v ma rulhi v.. rulhi vi fahun inguny eyna ulhuny Cute Lips aai sihrun ehn girl akaa vs rahtehi vegen kan… Sad Life dw..

  ⚠Report!
  1. gud girl… it’s just waste of time…it only hurts your heart…school nimunyma e sakaraaih jahaany…

   ⚠Report!
 10. Mass has Allah varah reethi.konirakun next part up kurany.always I still reading your story. I hope you will reply me soon as possible.next parties kurunukoh digukoh genesdeynekamah hope kuran.😊😕😕😆😊😊😕then I hope all have read my story.I u plod my story’s after term holiday.I hope you guys will help me.😊😊😊😊😊😊👍👍👍👍👍👍☝

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.