އެ ސިއްރު… 4

- by - 55- March 15, 2019

ތާތުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން ނެވެ. ދެންމެ ނިކުމެގެން އެ ދިޔައީ ހަމަ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް އަހަރެން ގެނައީ ކާކު ހެއްޔެވެ. މި ފަދަ އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެންގެ ހިތު ތެރޭގައި ބުރުޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ އަނގައިން ބުނާ ހިތް ވިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެންމެ ލަފްޒެއް ވެސް ބޭރުކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ދުލުގައި މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަދަ އެވެ.

އަހަރެންނަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތުން ކައިރީގައި އިން ތާތު އިނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ވެސް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ބާރަށް ނިކުމެގެން ގޮސްފައި ދެން އައީ މަންމަ ގޮވައިގެން ނެވެ. އަހަރެންނަށް އެތެރެއަށް ވަތް މަންމަ ފެނުމާ އެކު އެނދުން ތެދުވެ އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީ މެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލީ މެވެ.  އެ ހިސާބުން އަހަރެން މި އޮއް ހާ އިރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ތިއްކަކަށް ފަހު ތިއްކެކެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާފައި ރޮވެން ފެށުނީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރުން ނެވެ. މަންމަވެސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ރޯން ފެށި އެވެ. މަންޒަރުގެ ހިތްދަތިކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުރި ތާތު ވެސް ހުރީ ފެންކަޅިވެފަ އެވެ.

މަޑު މަޑުން އަހަރެން ދުރުކޮށްލަމުން މަންމަ އެދުނީ އަރާމުކޮށްލަން ދިއުމަށެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަަހައްޓައިގެން ހުރެ ގެނެސް އެނދުގައި ބާއްވާލި އެވެ. މަންމަ އިށީނީ އަހަރެންގެ މަގަތުގައެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އޯގާތެރި ކަމާއެކު ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ފުރަތަމަ ބީހިލުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބިދިނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އިހްސާސް ކުރެވުނީ ރައްކާތެރި ކަމެވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ. މަންމަ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ބަރުވެގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުނިދޭހާ އަރާމުކޮށް ނިދިއްޖެ އެވެ.

 • * * * * * * * * * * * * * * *

” ޖާޒިމް… ކޮބާ…؟ ޖަޒްލީ ފެނުނު ތަ..؟ ” ދޮރުން ވަތް ޖާޒިމް ފެނުމާ އެކު ސިޓިންރޫމްގައި އިން ޝަޒިއްޔާ އަށް އަހާލެވުނީ ހާސްކަމާއެކު އެވެ. ޖާޒިމްއަށް ކަރު އެލުވާ ލެވުނީ ޖަޒްލީ އެއް ނުފެނުނޭ ބުނާނެހާ ހިތްވަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތުމުން ނެވެ. ނަމަވެސް ޖާޒިމްގެ މި އަމަލުން ޝަޒިއްޔާއަށް އޭގެ މާނަ ނަގައި ގަނެވުނު ފަދައެވެ. ” ނޫން… ނޫން…” ދެން ފެނުނީ ޝަޒިއްޔާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނު ތަނެވެ. ޖާޒިމް އަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ ޝަޒިއްޔާ އާ ދިމާލަށެވެ. މިއީ ރޭއްސުރެންވެސް އޭނާގެ ހާލަތެވެ.
* * * * * * * * * * * * * *
– ރޭގައި…

ޖާޒިމް އާއި ޝަޒިއްޔާ ކޮޓަރީގައި ތިބީ ޖަޒްލީގެ ޕާޓީ އޮތުމުން ނުނިކުންނާށެވެ. ދެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުން ގޮސް ދޮރުހުޅުވީ ޝަޒިއްޔާއެވެ. ” ދައްތާ… ޖަޒްލީ އެބަ އުޅޭތަ…؟ ” އަރީޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮޓަރިތެރެއަށް ބޯ ދިއްކޮށްލަމުން ނެވެ. މޫނު މަތިން ހާސްކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ” ޖަޒްލީ އޭ… ޖަޒްލީއެއް ނާދޭ މި ކޮޓަރިއަކަށް… ” ޝަޒިއްޔާއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމާއި އެކު ބުނެވުނެވެ. ” އެންމެން ވެގެން ޓެރެސް ބަލައިފިން… އެތާކު ނެތް ޖަޒްލީއެއް… ދެން.. ” ” ކޮޓަރި ބެލިންތަ..؟ ” އަރީޝާގެ ޖުމްލަ މެދު ކަނޑާލުމަށް ފަހު ޝަޒިއްޔާ އަހާލިއެވެ. ” އާނނ… ކޮޓަރި ބަލާފަ ނެތިގެން މިތަނަށް މިއައީ… ” އަރީޝާ ފޯނު ނަގާ ޖަޒްލީގެ ނަމްބަރަށް ގުޅަން ފެށި އެވެ. ތިން ހަތަރު ފަހަރު ގުޅި އިރު ވެސް ލިބުނީ ހަމަ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ފޯނު އޮތީ ނިއްވާލައިފައި ނުވަތަ ގުޅޭ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ކަމެވެ. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް މަޑު ނުކޮށް އޭނާ ދުއްވައިގަތީ ސިޑި އާ ދިމާލަށެވެ.
ޝަޒިއްޔާ ހުރީ ލިބުނު ޝޮކުގައި ހުރިތަނުން ހިރިލަންވެސް ނޭނގިފަ އެވެ. އެތެރޭގައި އިން ޖާޒިމް ދެ ތިން ފަހަރު ގޮވާލުމުންވެސް ޖަވާބެއް ނައުމުން އޭނާ ނުކުތް އިރު ޝަޒިއްޔާ ހުރި ގޮތް ފެނި ހައިރާންވި އެވެ. ” ޖާޒިމް… ޖަޒްލީ… ” ޝަޒިއްޔާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަތުމާއި ރޮއިގަންނަމުން ބުނެލި އެއްޗަކުން ޖާޒިމްވެސް ހުއްޓުން އެރި އެވެ. ” ޖަޒްލީ ކިހިނެއްވީ… ” ޖާޒިމް އެހެން އަހާލި އިރުވެސް ޝަޒިއްޔާ އަޑުން އަޑު ނަގާފައި ރޮނީ އެވެ. ” ޖަޒްލީ… ޖަޒްލީ… ” ޝަޒިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރީ ވީ ގޮތް ޖާޒިމްއަށް ކިޔައި ދެވޭތޯ އެވެ. ނަމަވެސް ގިސް ޖެހޭ ވަރުން ރަނގަޅަށް އެއްޗެއް ބުނެވޭ ވަރެއް ނުވެ އެވެ.
ޝަޒިއްޔާ ހުރިތަނަށް ދޫކޮށްލާފައި ޖާޒިމް ދުއްވައިގަތީ ޖަޒްލީއަށް ވީ ގޮތެއް ބަލާށެވެ. އަރީޝާގެ ފަރާތުން ޖަޒްލީ ގެއްލުނު ވާހަކަ އިވުނު އިރުއްސުރެ މިހާރާ ހަމައަށްވެސް ކެނޑި ނޭޅި ދަނީ ޖަޒްލީ ވީ ތަނެއް ހޯދަމުން ނެވެ. ޕޮލިހުންވެސް ދަނީ ޖަޒްލީ ފެނޭތޯ މުޅި ރަށާއި ކައިރި ރަށް ރަށުގައިވެސް އަތް ފުނާ އަޅަމުން ނެވެ.
އެ ވާހަކަ އިވުނު ފަހުން ޝަޒިއްޔާގެ ހޭ ހުންނަނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ހޭ ހުންނަ ފަހަރުވެސް ޖަޒްލީއަށް ނޫން މީހަކަށް ނުގޮވަ އެވެ. ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައި ހުރި މީހެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

* * * * * * * * * * * * * *
” ހޭ… ތޫ… މި ކޮން ތަނެއް… ” އަހަރެންނާ ތާތު ނިކުތީ ރަށުތެރެ ބަލާ ލާށެވެ. އެއީ އަހަރެމެން އުޅޭ ރަށަށް ވުރެ މާ ފުރިހަމަ ރަށެކެވެ. ދުވަސް ވަރަކީ ޚަރީފް މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވުމުން އޮރެންޖް ކުލައާއި ރަތް ކުލައިގެ ފަތްތަކުން މުޅި ބިންމަތި ވަނީ ފޮރުވިފަ އެވެ. މޫސުން ރީތި ދުވަހަކަށް ވުމުން އުޑުމަތިން ވިލާ ރޮއްޖެއް ހާ ހިސާބުވެސް ނުފެނެ އެވެ. ފަތްތަކު މަތިން ހިނގާލާފައި ދާ އިރު އެ ގޮވާ މުރު މުރު އަޑުން މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލާފައި ވެއެވެ. އަހަރެން އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި ތާތުއަށް ދައްކާލީ ހިރިގަލުން ހަދާފައި ހުރި ބޮޑު ގަނޑުވަރެއް ކަހަލަ ތަނެކެވެ. ގިނަ ދުވަސްވުމުން ހުރީ ފެހި ޖަހާ ބާވެފަ އެވެ. ” މީ ދޯ… އަހަންނަކަށްވެސް ނޭނގޭނެ މިތާ ހުންނަ ހުރިހާ ތަން ތަނެއް… ” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ތާތު ބުންޏެވެ.

މި ތަނުގައި ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ހޭދަވެފައި ވީ އިރު އަހަރެންނާ ތާތު އާ ދެ މެދު ވަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިފަ އެވެ. އަރީޝާ ކައިރީގައި ފަސް ނުޖެހި ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުނަން ކެރޭ ފަދައިން ތާތު ގާތުގައިވެސް ބުނެލެވެނީ ދެ މީހުންގެ މިޒާޖު އެއް ގޮތް ކަމުން ކަންނޭނގެ އެވެ. ތާތު އާ އެކު ހޭދަ ކުރާ ކޮންމެ ސިކުންތަކު އަހަރެން އަރީޝާ މަތިން ހަނދާން ވެއެވެ. އަރީޝާގެ މަތިން ހަނދާންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލަނީ ބޭ އިޚްތިޔާރުގަ އެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަތިން ހަނދާންކޮށް ރޯ އިރެއްވެސް މަދެއް ނުވާނެ އެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ނިދޭނީ އެ މީހުންގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް ކަރުނަ އަޅަން އޮއްވަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރީގައި އެ މީހުންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުވަން ބުނާ ހިތްވެ އެވެ. ނަމަވެސް އަސްލު މަންމަ އަދި ތާތު ފަދަ ހިތް ހެޔޮ އެކުވެރިއަކު ދޫކޮށްލާފައި ދާކަށްވެސް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މި ދެމެދުގައި އަހަރެން ހުންނަނީ ތާށިވެފަ އެވެ. ދާންވީ މަގެއް ނޭނގި ހިނގަމުން ދާ މުސާފިރެއް ފަދައިން ނެވެ.

” ހަހަހަ… ތާތު އަށް މި ތަނުގައި ހުންނަ ތަން ތަން ނޭނގެންޏާ ދެން އިނގޭނީ ކާކަށް… ” އަހަރެންނަށް އޭތި ނެގުނީ ސަމާސާ އެއް ގޮތަށެވެ. ” އަސްލަށޭ… އަހަރެން މި ކޮޅަށް އައީ ޖޭޒް އައިތާ އެއް ހަފްތާ ކުރިން… އެހެންމަ މާ ބޮޑަކަށް ނޭނގެ މި ތަނާ ބެހޭ ގޮތުންނެއް… ” ސީރިއަސް ރާގެއްގައި ތާތު ބުންޏެވެ.  ‘ ޖޭޒް ‘ އެއީ ތާތު އަހަރެންނަށް ލޯބިން ކިޔާ ނަމެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ” ދެން އަހަރެން ތާތުއަށް ކިޔައިދޭން ފެށީ އަހަރެންނާއި އަރީޝާ އާ ދެ މީހުން ކޮށްފައި ހުރި މަޖާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ލަނޑު ދޭ ވާހަކަ އެވެ. ހިނއައިސްފައި އިނދެ އަހަރެންނާއި އަރީޝާގެ އެކުވެރި ކަމުގެ ފަލްސަފާ ތާތު އާ ހިއްސާކޮށްލީމެވެ. އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދީ ނިމުނު އިރު ތާތު އިނީ ހީހީ ލޮލުން ފެންއައިއްސަ އެވެ. އެ ހާ ވެސް މަޖާ ކަންކަން އަހަރެމެން ދެ މީހުން ކޮށްފައި ހުންނާނެ އެވެ.

” އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ ނުބުނާ މަތިން އެއްޗެއް ދައްކާލަފާނަން…. ” ދެ މީހުން އެއް ވަރަކަށް ހިނގަމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އައިސް ކުއްލިއަކަށް ތާތު އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ފުންމާލުމުން އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެން ނެވެ. ” ޔާ… ޓްރަސްޓް މީ… ” އަހަރެންގެ ފަރާތުން އިތުރު މީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަހަރެން ދިނީ މެވެ. ” އަހަރެންނަށް އިނގޭ ޖޭޒް ނުބުނާނެކަން… ” ތާތު މުޅި ހިސާބަށް ލޯ ހިނގާލަމުން ބުނެލި އެވެ.

ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުން އަހަރެންނަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމުގައި ދެލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ.

= ނުނިމޭ =

55

Eiimerr

I am a 12 year old girl who loves to write stories as a hobby... 📝 Mii aim is to make readers happy and pleasant... ❤️❤️❤️ Feel free to comment ya views... 😘😘😘 Pls help me to improve myself... 😊 Luv ya all 💋💋 Proud author of " Nuurish " " E sirru "

You may also like...

103 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. alhey… jiji loabiii…. hws u…. missed u a lot… yes congrats u r the first… n if u doesn’t get first, that doesn’t matter cox the whole story is dedicated for you… luv you lots n misses much….

   ⚠Report!
 1. waaaoooow… v obi.. jazlee beli mom ai dad konms gothakun angaa jeyz ge haal ehn noony e dhemafirin halaak vedhaane…..jeyz mihiry eyy ryshh….dhn nuroe huhtaa oonn onn oonn onn.. avahah huhtaa…

  ⚠Report!
 2. Wowww. Masha allah varah reethi mi part ves..🌹😘❤️😍😘 Ey thaath jinni akah nahadhahhche… Yageen eyna soora badhal v kan.❤️😍😘🌹🌹.. Anyways.. Varah reethi ingey… Its commendable 🌹🌹😍😍❤️😘😘🌹alhey when next part

  ⚠Report!
  1. hey kitty mee zaa ingey…v miss vi thikudhin mathin..ehnve story ehves up kohlii….plx reply…

   ⚠Report!
 3. hey kitty me zaa ingey…aslu eyny nu author eh livy jahaafa thats mee…kurin ves comment eh kurin..but innany awaiting moderation ga ehn ve kitty mennah nufennany…..thikudhin miss vaathy vaahaka eh mi up kurany ves….and mee my sister eh phn in kuri msg eh ingey….plx reply…..

  ⚠Report!
  1. Zaa.. Really you wrote a story OMG.. so proud of you girl… And me and ina missed u so much girl.. Alhey kyhve tha ehaa dhurun ulhuny.. Varah dheravi ehn hedhyma… Anyways varah happy vejje darla aiima.. Lysm… And Em of course we can understand love.. So no worries

   ⚠Report!
 4. hellow guys… the next part will be uploaded on next friday… sorry but i couldn’t upload it before friday… i’ll be really busy on week days… hope u guys will understand…

  ⚠Report!
 5. Inaa nehh gadi ehga annany enmenn… Dhw.. Btw I miss u zaa… N stry v salhi ingey.. maybe I’m last kanneyge dhw..😢😢😢.. ekmu vec v salhi stry ingey..👌👌

  ⚠Report!
 6. Vrh salhi stry eh mii… 👍👍👍 N WE CAN UNDERSTAND THAT YOU ARE A STUDENT SO TAKE UR TIME… ❤️

  ⚠Report!
 7. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 Awesome story

  ⚠Report!
  1. Jiji bunyehnu dhn talk kureveykah netho.. Dhn neynge dhw.. Varah miss vey jiji mathin

   ⚠Report!
  2. Eiimerr plx I fonuvi cvr pic nxt prt ga stry ah lahchey..❤❤💖💖😜😜

   ⚠Report!
  1. Dhn alhe thihaa dhera nuvey..admin bungney admin team in approve kuryma comment thah fennaaney😉

   ⚠Report!
 8. woow wht a nyc stry… Eiimerr you totally nailed it… maasha allah.. this is my 1st comment for your stryy 🙂 🙂 🙂

  ⚠Report!
 9. 👏👏👏👏👏👏Dhivehi vaahaka liyumakee vrah rangalhu kameh ..so 👏👏👏👏👏

  ⚠Report!
 10. Oh, yes of course actually, I don,t have a friend before and after too only they can do is bullying to me and I dont know why?

  ⚠Report!
  1. oh really… that’s so sad… um happy to have a friend like u… don’t be sad… i’ll always b there for u… ISA

   ⚠Report!
 11. Maasha allah..mi kahala reethi part eh dhen ves neren vaanee….ISA…adhi miyvureh
  Rangalhu kamiyaabeh libeyne…good luck…eiimer…mi vaahaka maafahun kiyunee😔😔😞😞………. Ekamaku varahr reethi maasha allah😉😉😉😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Eeiimerr is 12.. what’s your age my dear Miu.. regret the bullies… it will only lose your sweet dreams and motivation.. but we are here with you.. don’t be sad dear… be your self … be the one who you are.. don’t let anyone hurt your feelings..:)

   ⚠Report!
 12. i am also a girl who have been a prey of bullies.. But the friends i got from here make much more better.. come on girl don’t be shy… everyone is different … but everyone must be treated same…everyone have their rights…. I am Areesha…i am 14 years..

  ⚠Report!
 13. i am also a girl who have been a prey of bullies.. But the friends i got from here make much more better.. come on girl don’t be shy… everyone is different … but everyone must be treated same…everyone have their rights…. I am Areesha…i am 14 years.. i will we happy if you take me as your friend…

  ⚠Report!
 14. hellow guys… oh reesh long time no c…. miu you’ve got a unique n cute name… reesh is right… just ignore them… we’re here… you’re not alone… don’t b shy… tell us anything u want… we’ll never bully u… trust me…

  ⚠Report!
  1. oh… don’t worry it’s not a big deal… that comment is not yours so i do knew about it… any one can take your place here but no one could ever take that place of yours in my heart… don’t worry! i thought your mom is disappointed about this… n here maybe there is someone call miu we’ll never know… so don’t worry!

   ⚠Report!
 15. It also can be happen. Imean, someone named miu can be happen and thank you for saying im is in yor heart 🙂

  ⚠Report!
  1. Mihury jiji..maa lahun comment fennaathy log out vefa mi comment kury. …dhn eem vec dhw..

   ⚠Report!
 16. rysh ah dhenme kiriyaa hodu nulevuny… i am sick.. i eated too much hehe… koshi araagathy faadakah..

  ⚠Report!
 17. eiimerr miadhu hukureyy kobeyy 5 vana partu…. vrh kiyaa hithunnney mihiryy avahah up kohbaleyyy

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.