މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ

- by - 32- March 13, 2019

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔެމަތި އަލިކޮށްލިެެވެ.ހެނދުނު ވަގުތު ޖެހޭ ފިނި ރޯޅިން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބެއެވެ.
އެވަގުތު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް އިން ނުކުތް ޒުވާނާ އަށް އެތަށް ބައެއްގެ ލޯ ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ.
ކަޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާ ކަޅުކުލަެިގެ ސްކިނީ ފަޓުލޫނެއް ގައި ހުރިއިރު ދޮންހަންގަމޑާ ނުހަނު ގުޅެއެވެ.ފަން ކަޅުކަން ގަދަ އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ގޮތަކަށް ސްޓައިލް ކޮށްފައި ހުރިއިރު ކަޅުކަން ގަދަ ދެ ލޮލުގެ ޖާދޫ ގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޖެހޭނެކަން ޔަގީނެވެ.
ެ”އަލޫކް”އެވަގުތު އެތާ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއް އަލޫކުއަށް ގޮވާލިއެވެ.އަލޫކް އެކުއްޖާ އަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ހިނގައިގަތެވެ.
“އަލޫ..”އަލަުކްއާ ދިމާއަށް ދާން އުޅުނު ސަނާއަށް ހުއްޓެން ޖެހުނީ ޔުއާން އޭނަގެ އަތުގައި ހިފުމުންނެވެ.
“ކީއްތި ކުރަނީ މިތާ”ޔުއާން އޭނަގެ އަޅި ކުލައިގެ ދެލޯ ސަނާގެ ކަޅުދެ ލޮލަށް ހުއްޓަމުން އަހާލިއެވެ.”އަލޫކް އަންނާތީ އައީ އެކަމް ގޮވީމަ ވެސް އަޅާނުލާ ދިޔައީ”ސަނާ ބުނެލީ އަލޫކް ދިޔަ ދިމާ އަށް ބަލަންހުރެއެވެ.
“ސޯ ދެން ދޭ ގެއައް”ޔުއާން ބުނެލީ ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށެވެ.”ނޯވޭ އާން ލޫކް އާ ވާހަކަ ނުދައްކާތާ މިހާރު މިވީ ހަތް އަހަރު އެޓްލީސްޓު ބޭނުން ހާލު އަހާލަން”ސަނާ އެހެން ބުނުމުން ޔުއާންއަށް ސަނާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.
ޔުއާންއަށް އެވަގުތުގަ ވެސް ސަނާގެ ހިތުގައިވަނީ ހަމައެކަނި އަލޫކްގެ ނަން ކަން އެގުނެވެ.
“އަންނާނަން މިރޭ ސަނާ ބަލާ ލޫކް ވެސް މިގަޑީގަ ބޭނުން ވާނީ ރެސްޓު ކޮށްލާކަށްނޫން އާދޭ ޑުރޮޕް ކޮށްދީޕާނަން”ޔުއާން އެހެން ބުނުމުން ސަނާ އެކަމާ އެއްބަސް ވިއެވެ.
ކޮޓަރިއަށް ވަން އަލޫކް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ގަހާލެވުނީ ފާރުގައެވެ.
އޭނަގެ ހިތަށް މިއަދު ވެސް ސަނާ ފެނުމުންވީ މީގެ އަހަރު ތަކެށް ކުރިން ވެސް ސަނާ ފެނުމުން ވާގޮތެވެ.އެކަމް މިހާރު އެހެން ވެގެންނުވާނެއެވެ. މިހާރު އޭނައަކީ މީގެހަތް އަހަރު ކުރީގެ އަލޫކެއް ނޫނެވެ.
އެރޭގެ ވަގުތެވެ.
-ނުނިމޭ-

32

Ishh

I am a girl who loves to write story's. Writing story is my hobby. Feel free to comment to my stories and negative comments are also accepted.

You may also like...

4 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hi I’m ishh
  This is my very first story
  I hope everyone will help me to correct my mistakes.
  Negative comments are also welcomed
  I hope everyone will help me to correct my mistakes.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.