ލީޝް…4

- by - 41- March 6, 2019

” މި ޖަނާ ލީޝް އޭ ކިޔާފަ ބެހެނީީ” ލީވާން ބުނެލިއެވެ. ”ތި ބުނީ ހަމަަ ރަނގަޅައް މި ރެއަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ރެއެއް ދެން ލީވާން އަކައް ނުެދެވޭނެ…”ލީމާ ބުނެލިއެވ. ލީމާ އަކީ ލީވާންގެ މަންމަ އެވެ.”ހުރިހާ ކުދިންގެ ސަމާލުކްމައް މިރެއަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ރެއެއް މިރޭ…  ދެން އޮތް ކަމައް ލީވާން އާއި ލީޝް ޖެހޭ މިކޮޅައް އަންނަން” ލީމާ އެހެން ބުނުމާއެކު ދެމީހުން އައެވެ. ”ދެކުދިންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެއީ ލީޝް ގެ އާއިލާ އާއި ލީވާން އާއިލާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަފައި ނިންމި ކަމެއް ދެކުދިން ވާހަކަ ދެއްކުމައްފަހު ގޮތެއް ނިންމާ މިހެން ހަނދަން ޖެހުނީ ލީވާން ބޭނުންވަނީ ޑަކުޓަރުކަން ކިޔަވަން.. އެހެންކަމުން ލީޝް އަކީ މިހާރު ވަޒީފާއައް ނިކުންނަން ވެފަ ހުރި ކުއްޖެއް… އެހެން ކަމުން މި ނިންމީ ތި ދެކުދިން ބޭރައް ފޮނުވަން… ލީޝްގެ ވަޒީފާ އެކޮޅުން ހަމަޖެހޭނެ… އަދި ލީވާންގެ ކޯހުގެ ކަންތައް ވެސް އޮތީ ހަމަ ޖެހިފައި….” މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނީ ލިއުޝާއެވެ. ”ވަޓް މީ ހަމަ ދުނިޔެތަ؟ ” ލީވާން އައް ކުއްލި ސިހުމާއެކު އަހާލެވުނެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އާއިލާގެ ނިންމުމަކައް ދެބަސް ވާކައް އަނެއްކޮޅުން ލީޝް ވެސް ލީމާ ބުނުމުން ނުރުހުން ވާކައް ގަބޫލެއް ނޫނެވެ.

”ދެން ހުރިހާ ކުދިން ދޭ ނިދަން މި ހަފްލާގައި ބައުވެރިވީތީ ވަރަށް ބޮޑައް ޝުކުރިއްޔާ..” ލީމާ ބުނެލިއެވެ.

****************

ދެދުވަސް ފަސް…

**********

” ޖަނާ  ހަމަ ތެދެއްތަ؟؟” ނުރުހުން ވާގޮތަކައް ލީޝް އަހައިލިއެވެ.” އާން އެ ބޯޓުގައި ކަރަންޓު މަސައްލައެއް ދިމާވެގެން އަލިފާން ރޯވީއޯ… ދިސް އިޒް ސީރިއަސް ވާާރނިންގް… ލީގެ މަންމަ ނަން އަދި ބައްޕަގެ ނަން ކީ ނިޔާވި މީހުން ތެރެއިން..” ” ދެން ކޮންތާކައް ގެންދަނީ” ލޮލުން ކަރުނަތައް އަންނަމުން ދިޔަ ވަރަކައް ލީޝް ދިޔައީ އެތިކިތައް ދިޔައީ ފުހެމުންނެވެ.”މާލެ ހޮސްޕިޓަލައް” އހއން ބުނުމާއެކު ލީޝްގެ ފޯނު ޖެހުނިތަނަކައް އެއްލައި ގެއިން ނިކުތުމައް ތިރިޔައް ފޭބިވަގުތު ލީމާގެ ކުޑަ އާއިލާއަށް ފެނުނެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމުން ލީވާން ދުއްވާގަތެވެ. ލީމާ އާއި ލާނިޝް ހިނގާފައި ބޭރައް ދިޔައެވެ.”ލީ ވަޓް ހެޕަން ؟؟” ލީވާން އަހައިލިއެވެ.” ޕްލީސް ފަހުން ” ލީޝްގެ އަނގައިން ނިކުތީ ދެ ލަފުޒެވެ. މާލޭ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލައް ވަތް އިރު ލީޝްގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އޮތެވެ. ފައި އޮތީ ޡއެއްކޮން އަނދާފައެވެ. ބައްޕަގެ އަތުގެ އިންގިލިތައްވެސް ވަކި ނުވެއެވެ.

41

Butterfly

💔💔💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💔💔

You may also like...

13 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Isha ! You really need to improve your writing skills.. isha ah eha furihama koh vaahaka genesdheyn va gothakah nugenevey.. improve vef eba huri kuryge story’s thakah vure bodak but eha rangalheh noon ..
  Isha aslu adhi love stories liyaahaa vareh nuvey kanneyge .. majaa , biruveri noony sirru thah ekulevey kahala story eh liyeba love story ge bayah ma bodah nugos

  ⚠Report!
 2. leesh ge bahpa ah kiyanii laanish… dhen e bunii accident eh ga maruvii ey… dhen anehkaa eynii leesh beyrah dhuhvaagaiy gadii liima aai laanish beyrah dhiyaii ey… mi vaanuva eh neynge

  ⚠Report!
 3. I agree with you ‘😏’ and isha start with writing short stories or like go out a bit and write what you see and feel. Its not necessary to post everything you write, keep some to yourself. Writing more helps you improve. Also, to improve your grammer and writing skills read more. Good luck

  ⚠Report!
 4. dhn vaanegothakee leevaan ge family in leesh aa havaaluvaanee.. plus leesh leevaan aa marry kuraanee.. miee vrh heevaa ehch.. cox kurin ves kiyunu mikahala gotheh vaa story eh.. dhn heevee meega ves mi vanee hama mikahala gothekey.. hehe.. okay anyway, scene thah thankolheh dhigu kohlaafa ithuru kohlaafa thafseel kohladheyn v adhives bodah.. sifakurunthah hama veehaaves bodakah ithurukuran v adhi.. readers ge loamahchah fenna varah hama sifa kohladheyn v.. eirah vrh furihama vaane iraadhakurevviyyaa.. readers ah vaahaka thereah vrh bodah vadheveyne bodah sifa kohdhin varakah.. ishaa furihama vaahaka eh genesdheyn thi kuraa masahkathah saabas dhen.. ekamaku isha ge umuraa gulhey kahala vaahaka thah liyumah edhen.. 🙂 i mean mathyga ehnves baeh readers mention kuri hen ihah love stories nuliye ehn kahala stories liyan v nu mi story nimmaafa.. mi vaahaka huttaalaashekey ehves haalehga nubunan.. ekam mi vaahaka ah fahu dhn ‘loabi’ ge beyrun ehn style ehge vaahaka thah ihah liyelan v nu.. like fan fiction, science fiction, horrow, etc.. hope you won’t take this negatively.. 🙂 all the best and i appreciate your hard work..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.