އެހާރާއި މިހާރު …….

- by - 2- February 14, 2019

އަހަރުމެންނަކީ އާ އެއްޗިހި ތަކަ ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އަދި އާ ގޭމް ތަކަށް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އޭރު ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . މިސާލަކަށް ޕަޕްޖީ ކުލޭސް އޮފް ކުލޭން ހޮޕްލެސް ލޭންޑް އެތަކެއް ގޭމް ތަކެއް ހިމެނެއެވެ . ނަމަވެސް އޭގެއިން އެތަކެއް ބައިވަރު ނޭދެވޭ އަސަރު ތަކެއް ކުރިމަތި ވެއެވެ . މިސާލަކަށް އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެތަކެއް ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ . އަހަރުމެންގެ އަބި ދަރިން މަތިން ހަދާން ނެތެދެއެވެ .

ޕަޕްޖީ ގެ އަވާގައި ޖެހި ގިނަ މީހުން ވަނީ ކަންކަމުން އަވަދި ވެފައެވެ . ކުރާ މަސައްކަތް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ . ދަރިން ކުރިމަތީގައި ތަޅާ މަރާ އެޔޮށް ދަނީ ކިޔައެވެ . ދެން އަހަރުމެން ބުނަމުން ގެންދާނީ އަހަރުމެންގެ ދަރިން އަދި ވެސް ގޯސް ވާ ވާހަކައެވެ . އެ މީހުން ކުރިމަތީގައި ތަޅާ މަރާ އެޔޮށް ދަނީ އެހެން ކިޔުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުމެންގެ ދަރިން އެއްކޮށް ހަލާކު ވެގެން ދެއެވެ ، އަދި އެކުދިން މަގުމަތި ވެދެއެވެ . ދެން އަހަރުމެންގެ މައިންބަފައިން ބުނަމުން ގެންދާނީ ޓީޗަރުންގެ ގޯސް ވާހަކައެވެ .

ދެން އަހަރެން ބަލާލާނީ މިހާރު އެއްމެ މަޝްހޫރު އެއް އެޕް އެއް ކަމުގައި ވާ ޓިކް ޓޮކް އަށެއެވެ . އޭގެއިން ވެސް މިހާރު ދަނީ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންނެއެވެ . އަންހެން ވެރިން އެމީހުން ގެ އައުރަ ކުޑަ ވެދެއެވެ . އަދި އެމީހުން ގެ ބުރުގާ ބާލައެވެ . އަދި ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް އެމީހުން ވަނާ ތައް ދައްކަމުން ދެއެވެ . އަހަރުމެންގެ ދަރިންނަށް މި ފެންނަނީ އަހަރުމެންގެ އަހަރުމެންގެ އަންހެން ނުން ގެ ތެރެއިން ވެސް އެކަހަލަ އަންހެނުން އުޅެމުން އަންނަ ކަމެއެވެ .

އަހަރުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން ނަށް ފެނިގެން މިދަނީ އެހެން މަންޒަރު ތަކެއެވެ . ޕަޕްޖީ އަދި އެހެން ވަންތަރެއްގެ ގޭމް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުމެންގެ ދަރިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ . އެގޮތުން މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭ ކުރުމާއި އަދި އެނޫން ވެސް ކަންކަން ކުރަމުން ދެއެވެ . އަހަރުމެންގެ މި ކުޑަ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ވެސް އެކި ވައްތަރު ގެ ކަންކަން ކުރަމުންދެއެވެ . އަދި އަހަރުމެންގެ ދަރިންނަށް ފެންނަން ބޭނުން ވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތް އޮވެއެވެ

އުމުރުން 1 އަހަރުގައި އެ ދަރި ފުޅަށް އަގު ބޮޑު އެއްޗިހި ގަންދެއެވެ . އެ ކުދިން ކުރަމުން އަންނަނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް ވެސް ބަލައެއް ނުލައެވެ ، އެ ކުޑަ ސިނކުޑިއަށް ކުޅެވޭ ގޮތަށް އެތަކެއް ގޭމް ތަކެއް ހުރެއެވެ . މީހުން މަރާ ކަހަލައިގެ ގޭމް ތައް ބޭރު ދުނިޔޭގެ މީހުން އެތި ކުރަމުން ދެއެވެ . އަހަރުމެންގެ ދަރިން ހަލާކު ކޮށްލާ ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންދެއެވެ .

ބޭރު ޤައުމުގެ މީހުން ބޭނުން ވަނީ އަހަރުމެންގެ ދަރިން ނުބައި ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމެއެވެ .

2

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.