ހަދިޔާ (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

- by - 23- February 10, 2019

ކޮނޑާއި ހަމައަށް އޮތް ފަންކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސިފައިވީއިރު ލައިގެން ހުރީ އަތްކުރު ބާރު ޓޮޕަކާއި ފަޔަށް ހިފިފައި އޮތް ޖިންސެކެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި މާޝާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަން ފެށުމުން އެ މީހާ ސަލާމަށް އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ.

 

“އައްޒާމްގެ މަންމަ.” އެ އަންހެން މީހާ ބުނެލި ބަސްތަކުން މާޝާގެ އަތްފައި ފިނިވެ މުޅި މީހާ ގަނޑުވިއެވެ.

 

**

 

ހެނދުނު 8:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އައްޒާމް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓް މުލަކާއި ގާތްވަމުން ދިޔައެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ބޭރުން އެކި ރަށްތައް ލަސްލަހުން ފަސްވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައި އޭނަގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާ ގޮތްވެސް ވިއެވެ. އައްޒާމް ދަތުރު ފެށީ އަވަހަށް ކަމަށްވިޔަސް އެ ދަތުރު ދިގުލައިގެން ދިޔަ އޭނަ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓް އޭނަގެ މަންޒިލާއި ހަމައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އެހެން ރަށެއްގައި ޖައްސަން ޖެހުމުންނެވެ. އެފަދަ ވަގުތުކޮޅެއް އައުމުން ވެސް އައްޒާމްގެ ހަނދާނަށް އައީ މާޝާއެވެ. މާޝާއާއި އޭނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ ގޮތެވެ. އެދުވަހު އޭނަ މާޝާއާއިމެދު ދެކުނީ ހާދަ ގޯސްކޮށެވެ. އޭރު އޭނަ ވެސްވީ ހާދަ ބޮޑު އަނދިރިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އެދެމީހުންވެސް ވަނީ ހާދަ ބަދަލުވެފައެވެ. އެންމެ މޮޅު ރޭވުންތެރިއަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ކަން އެ ހިނދު އައްޒާމަށް އެނގުންވިއެވެ. އެވަގުތު ފްލައިޓްގައި އިނދެ މާޝާއަށް ގުޅަން ހިތް އެދުނީ މާޝާ މަތިން ހަނދާންވުމާއެކު ހިތަށް ވެރިވީ އެ ޚިޔާލުވެސް ޙިއްސާކުރަން ހިތް އެދުނު ވަރުންނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ދެން މާޝާއާއި ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ދައްކާނީ ﷲ ގެ ލޯބިފުޅު ލިބޭނެ ފަދައަކުން ކަމަށް ނިންމަމުން އައްޒާމް އެ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރިއެވެ. އައްޒާމަށް ރޭކާނުލިކަމަކީ އޭނަގެ އެ ހެޔޮ ނިޔަތަށް މަލާމާތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭވި ރޭވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު އެވަގުތު އެޅެމުން ދިޔަ ކަމެވެ.

 

**

 

ހެނދުނުގެ އެވަގުތުގައި ލަތީފްމެންގެ ގެ ހުރި މަގުމައްޗަށް ވެރިވެފައި އޮތީ ހިމޭންކަމެކެވެ. ޢާއްމުކޮށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވެސް ނުދުއްވާ މަގަކަށްވުމުން އަވިނުދޭ އެ ވަގުތުގައި އެ މާޙައުލުގައި ހިތްގައިމު ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. އެ ހިތްގައިމުކަން ފަޅި ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި ނެތިދިޔައީ މާ ދުރުން އިވެން ފެށި ސައިކަލެއްގެ އަޑުންނެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ސައިކަލުގެ ޒޫމްގެ އަޑު ކައިރިވަމުން ގޮސް އެ އުސް ސައިކަލު ލަތީފްގެ ގޭގެ ފާރާއި ކައިރިވިއެވެ. އޭތި ގޮސް އެގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް ހުއްޓާލީ ކުއްލި ގޮތަކަށެވެ. ސައިކަލު ހުއްޓުމާއެކު އޭގެ މަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ އެއިން ފޭބިއެވެ. އޭނަގެ ރާޅު އިސްތަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ފުނާ އަޅާފައި ހުރިއިރު އޭނަ ލައިގެން ހުރި ހުދުކުލައިގެ ކުރުތާއާއި އަޅި ކުލައިގެ ފަޓުލޫނުގެ އިތުރުން ހިސާބަކަށް ދިގު ކުރެވިފައިވި ތުނބުޅިން އޭނައަކީ ޞާލިޙު މީހެއްހެން ބޭރުފުށުން ހީވެއެވެ. ޒުވާނާ ސައިކަލުން ފޭބުމަށްފަހު އެގެއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އޭނަގެ ފޯނު ހިއްލައި މެސެޖެއް ލިޔަން ފެށީ ‘އާޝިޔާ’ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އޭނަ ލިޔެލީ ‘ނައު’ އޭ ލިޔެ ސުވާލު މާކެކެވެ. އޭނަ އެ މެސެޖު ފޮނުވިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އެކޮޅުން ބޮޑެތި އަކުރުތަކުން އެ ބަސް ލިޔެ ޙައިރާން މާކެއް ޖެހިފައިވި މެސެޖެއްއައެވެ. އެއާއެކު އެ ޒުވާނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުރިން އޮޅުން އަރާފައި ހުރި މީހެއް ހުއްޓަސް އެ ހިނިތުންވުން ފެނިފައި އެއީ ލިއާމް ނޫން ދެވަނަ މީހަކަށް ނުވާނެކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޔަޤީންވާނެއެވެ. ލިއާމް އެ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރެ އޭނަގެ ފޯނު ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް ލަމުން ލަތީފްގެ ގެއަށް ވަންނަން ދިޔައެވެ.

 

**

 

“ހާދަ ބިރުގެންފައޭ ތިހިރީ؟ ސޮރީ މާ ބޮޑަށް ނާރވަސް ކުރެވުނިއްޔާ.” އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ނުތަނަވަސްވެފައިހުރި މާޝާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ހެވިފައިހުރެ އާޝިޔާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ހަމަހޭވެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ މުޅި މާޝާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައީ އެތައް ސަބަބަކާހުރެއެވެ. އެއްސަބަބަކަށްވީ އޭނަގެ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އައްޒާމްގެ މަންމަކަން ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވުމެވެ. އަނެއް ސަބަބަކަށްވީ އެކަން ހަޖަމްކުރަން ދަތިވެފައިވަނިކޮށް އައްޒާމްގެ މަންމައާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުމެވެ. އޭނައަކީ ޢާއްމުކޮށް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވާ މީހަކަށް ނުވިޔަސް މި ޙާލަތުގައި ގޯސް އެއްޗެކޭ ބުނެވިދާނެތީ އިންތިހާއަށް ބިރުގަތެވެ. އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން އޭނަ އެ މަންމައާއި ސަލާމްކުރަންވީ ކަންވެސް މާޝާއަށް އެނގުންވީ މަންމަގެ އަތް ދިއްކޮށްލެވިފައިވި މަންޒަރު ފެނުމުންނެވެ. މާޝާ ފިނިވެފައިވި އަތަކާއެކީ އެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

 

“އޯ މައި ގޯޑް! ވަރަށް ފިނިވެފަ ދޯ ތިހިރީ؟ ހެހެ….ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަދާރ-އިން-ލޯ އާ ބައްދަލުކުރާތީ ވާގޮތްދޯ؟ ޓޫ ކިއުޓް! އެކަމަކު މަންމައަކީ ތި ހީކުރާ ކަހަލަ ނުބައި މަންމައެއް ނޫނޭ އިނގޭ. މި އައްޒާމް އުޅުނީ މާޝާގެ ވާހަކަ މަންމަ ގާތު ނުދައްކަން. މަންމައޭ ގަދަކަމުން މާޝާގެ އެފްބީ އައިޑީ ހޯދައިގެން މާޝާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން މި ދިމާކުރީ. ހަމަ ބައްދަލުކުރާ ހިތުން ކެތް ނުވެގެން.” އާޝިޔާ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ އަނދައަނދާހުރި ހިތަކާއެކީ ކަމަށްވިޔަސް ބޭރުފުށުން އޭނަގެ މޫނުމަތި ފެންނަމުން ދިޔައީ ނުހަނު އުޖާލާކޮށެވެ. އާޝިޔާ ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން ހިސާބެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު މާޝާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އެހެނަސް ދެންވެސް އޭނަ އެއްޗެކޭ ބުނަން ނޭނގިފައި ހުއްޓާ އާޝިޔާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެނގޭތަ މާޝް؟ ޒާމް ހީކުރީ މާޝް ހުންނާނީ މުލަކުގަ ކަމަށް. ހީކޮށްގެން އޭނަ ހަމަ މިއަދު މުލަކަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ. މާޝްއަށް ސަޕްރައިޒެއް ގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒްކުރަންވެގެން. މިހާރު އޭނަގެ ފްލައިޓް ޖައްސަފާނެ އެކޮޅުގަ. ޕްރޮބެބްލީ މިހާރު ހުންނާނީ މާޝްގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދައްކަން ގޮއްސަ.” އާޝިޔާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ މިފަހަރު ދެއްކި ވާހަކައިން މާޝާއަށް ލިބުނު އުފަލެއްގައި އޭނަ ހުއްޓުންއަރާ ގޮތްވިއެވެ. އެ ހުއްޓުން އެރި ވަގުތު އޭނައަށް ނޭނގި އޭނަގެ ލޮލަށް އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނައަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހީލެވުނީ އަމިއްލަ ކަންފަތަށް އިތުބާރުކުރަން ވެސް ދަތިވެފައި ހުރެއެވެ.

 

“ހެޕީ ނިއުސް ދޯ؟ ހެހެ….އަދި އެނގޭތަ؟ ޒާމް ބުނީ ތިމަންނައަށް ޔަޤީނޯ ފިރިހެނަކު އަންނައިރަށް މާޝާ ވަންނާނީ ކޮޓަރިއަކަށްކަން. ތިމަންނަ އެގެއަށް ވަންނައިރު މާޝާ ފެންނަން ނެތިއްޔާ ޕްރޮޕޯޒް ކުރާނީ ވެސް ނަން ހާމަ ނުކޮށޯ. އޭރުން ފަހުން މާޝްއަށް ތިމަންނަ ފެނުނީމަ އިތުރަށް ސަޕްރައިޒްވާނެޔޯ.” އާޝިޔާ ރޭވުންތެރިކަމާއެކީ ދޮގު ހެދިއެވެ. މާޝާ އެ ވާހަކައާމެދު ވެސް ވިސްނާފައި ހީލުން ނޫންކަމެއް ނުކުރީ އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި މަކަރުވެރިޔާގެ އަސްލު ސޫރަ ދެކެން އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅުގައި ނުކުޅެދިފައިވުމުންނެވެ.

 

**

 

ލަތީފް ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާގައި ޓީވީއިން ދިވެހި ޗެނަލަކުން ހެނދުނުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބަލަން އިންދާ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ދިން އަޑަށް އޭނައަށް ފަހަތް ބަލާލެވުނެވެ. ލަތީފްގެ ނިތަށް ރޫގިނަވެގެން ދިޔައީ އެހާ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އެގެއަށް އައިސްދާނެ މީހަކު ނުވިސްނުމުންނެވެ. ޙައިރާންކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެ އޭނަ ސޯފާއިން ތެދުވުނު ވަގުތު ދެވަނަ ޓަކިއެއް ޖަހާލި އަޑަށް ހާފިޒާ ވެސް ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އަންނަމުން ކާކުތޯ އެހީއެވެ. ލަތީފް ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ގޮސް ދޮރު ކައިރިއަށް ހުއްޓި ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ލަތީފަށާއި ހާފިޒާއަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ ޒުވާނެކެވެ. ޒުވާނާ ކުރުތާއަކާއި ފަޓުލޫނަކާއެކީ ތުނބުޅި ދިގު ކޮށްފައި ހުރުމުން ދެމީހުންނަށް ވެސް ވަގުތުން އެ ޒުވާނާއާއި މެދު ހެޔޮކޮށް ވިސްނެން ފެށިއެވެ. އޭނަ ދައްކާލި ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުން އެ ޚިޔާލަށް އިތުރަށް ބާރު އެޅިއެވެ.

 

“އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ބޭބެއާއި ދައްތައަށް…އަޅުގަނޑު އެތެރެއަށް ވަނަސް އެންމެ ރަނގަޅުތަ؟” ޒުވާނާ އެހެން އަހާލީވެސް އެ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރެއެވެ. ލަތީފާއި ހާފިޒާ އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާފައި އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ޒުވާނާއަށް ބަލާލަމުން ބޯޖަހާލީ ދެންވެސް ޙައިރާންކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެއެވެ. އެ ހިނދު ޒުވާނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ކާމިޔާބުގެ ހިނިތުންވުމާއެކީ އޭނަ އެގޭގެ ތެރެއަށްވަނެވެ.

 

**

 

“އަނެއްހެން މާޝްގެ ބައްޕަ ނޫނެކޭ ނުބުނާނެ ދޯ ޞާލިޙު ކުއްޖެއްވިއްޔާ؟ ޒާމް އެކަމާމެދު ވެސް ކުޑަކޮށް ކަންބޮޑުވެފަ ހުރީ.” އާޝިޔާ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ސުވާލު ކޮށްލީ އަމިއްލަ ހިތުގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ފިލުވާލުމަށެވެ.

 

“އާނ ބައްޕަ އޯކޭވާނެ. އެހެންނޫނަސް އައްޒާމްއަކީ ބައްޕަ ކުރިން ވެސް ލައިކްވާ ކުއްޖެއް. އެހެންވީމަ އައްޒާމް ބިރުގަންނަންވީ ސަބަބެއްނެތް. ހެހެ…..” މާޝާ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަޖެހިފައިހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެހެންވިއްޔާ ބަރާބަރެއްނު؟ ހެހެ….ހިނގާދޯ މިއަދުން ފެށިގެން މަންމައާއެކީ ވެޑިންގްއަށް ޝޮޕިންގްކުރަން؟ ޒާމް ބުނި ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފަ މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މެރީކުރަން ބޭނުމޭ….މިތާނގަވެސް ތިބޭނެ ސަޅި ފޮއްޗާއި އެއްޗެހި. ހިނގާބަ މަންމައާއެކީ ކުޑަކޮށް ބަލާލަންދޯ؟” އާޝިޔާ ފިހާރައިގެ ވަށައިގެން ނަޒަރެއް ދެމުން މާޝާއަށް ދޯދިނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް މާޝާ އޭނަގެ ދައްތައާއި މެދު ހަނދާންވިޔަސް އޭނަ އޭނަގެ ވާންއުޅޭ ‘މަންމަ’ ދޫކޮށްލާފައި ދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އެހެން ހަދާކަށް ނުވެސް ކެރުނީއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނަ އާޝިޔާއާއި އެކީ ފިހާރަ ތެރެއިން ހިނގަން ފެށީ އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ.

 

**

 

“ތިއީ ކޮންކުއްޖެއް؟ ދުރު ރަށަކުން އައިއްސަހުރި ކުއްޖެއްތަ؟” ލަތީފް އެ ސުވާލުކޮށްލީ އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ސޯފާގައި އިން ޒުވާނާއާއެވެ. އެ ހިނދު ހާފިޒާވެސް ވަކިން ހުރި ސޯފާއެއްގައި އިނދެ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން އެތާ އިނީ، އެ މެހުމާނަށްޓަކައި އޭނަ ސައި ހަދައިދޭން އުޅުމުން އޭނަ އިންކާރުކޮށްފައިވުމުންނެވެ.

 

“ހެހެ….ދުރު ރަށެއްނޫން ބޭބޭ. ތަންކޮޅެއް ދުރު އަވަށެއްގެ ކުއްޖެއްމީ. އެހެންވެ ކަންނޭނގެ ނޭނގުނީ. އަޅުގަނޑު މިގެއަށް މިއައީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު އެދެންވެގެން.” ޒުވާނާ އެހެން ބުނެލީ އިސްޖަހަމުން ނުޖަހަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

 

“ކޮން ކަމަކަށް؟” ނުހަނު އެނގެން ބޭނުންވެފައި ލަތީފް ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“އަޅުގަނޑު ބޭނުން މާޝާއާއި އިންނަން.” ޒުވާނާ އިއްވާލި ވާހަކައިން ހާފިޒާއާއި ލަތީފް ހިސާބަކަށް ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ.

 

**

 

“މް….މަންމާ ޔަޤީންތަ މިހާރު އައްޒާމް އަހަރުމެންގެ ގެއަށް ފޯރާފާނެކަން؟” އެކި ފޮތި ފޭލިތަކަށް ބަލަމުން ވެސް މާޝާއަށް އެ ސުވާލުކޮށްލެވުނީ ކެތްމަދުވެފައިވި ހިތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

“އާނއެކޭ….ދެންމެ މަންމައަށް މެސެޖެއްވެސް ކުރި އެގެއަށް މި ވަންނަނީއޭ ކިޔާފަ. ބަލާތި މާ ގިނައިރެއްނުވެ މާޝާގެ ބައްޕަ ގުޅަންވެސް ގުޅާނެ އެގެއަށް އައި ކުއްޖާއާ އިނުން އެންމެ ރަނގަޅުތޯ އަހާފަ.  ޒާމް ޕްރޮޕޯޒްކުރަން ދިޔައީ މާޝާ ނެތިއްޔާ ނަންނުބުނެ ވިއްޔާ. ރަނގަޅަށްވިއްޔާ މާޝާގެ ބައްޕައާ ވެސް ބައިވެގެން މާޝާއަށް ނަން ނާންގަން މަސައްކަތް ކުރާނީ. މަންމަ ޒާމްގެ ޕްލޭން ފޭލް ކޮށްލާނަމޭ ބުނީމަ ބުނީ އެހެންނޭ ހަދާނީ.” އާޝިޔާ ހެވިފައިހުރެ ދޮގެއްގެ މައްޗަށް ދޮގެއް ހަދަމުން ދިޔައިރު އޭނަގެ މޫނުމަތިން ނުފެނުނެއްކަމަކު މާޝާއަށް ޝައްކުވެދާނެތީ އޭނަ އިންތިހާއަށް ބިރުވެސް ގަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އައްޒާމްގެ ވާހަކައެއް ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހުވަފެނީ ޢާލަމަކަށް ދާ މާޝާއަށް އެއިން އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އެނގޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ.

 

**

 

“ވަރަށް….ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ތި އެދުނީ. އެކަމަކު ތިއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ތިއީ ކޮންކުއްޖެއްކަން ދެނެގަންނަން ބޭނުން. އަދި މާޝާ ވެސް މިހާރު ހުރީ ރަށުގައެއްނޫން. މާޝާއަށް ވެސް ތި ކުއްޖާ ފެނިފަ އެއްޗެކޭ ބުނީމަ ނޫނީ ތި އެދުމަށް ޖަވާބެއް…..” ލަތީފް ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ޒުވާނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މާޝާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑަކީ ކާކުކަން. މާޝާއަށް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑު މި ދުވަހު މާޝާގެ ބައްޕަ ކައިރިން މިފަދަ އެދުމެއް އެދޭނެކަން ވެސް. އެކަމަކު މި ވަގުތަށް އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހާމަ ކުރާކަށް ނެތިން. މާޝްއަށް ސަޕްރައިޒްކުރަން ބޭނުމީ ފެންނަ ދުވަހަކު.” ޒުވާނާ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކީ މާޝާއާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާފައި އޮތް މީހަކު ފަދައިންނެވެ. ލަތީފަށާއި ހާފިޒާއަށް އެކަން ފާހަގަވިއެވެ.

 

“މާޝާ ރައްޓެހިވީތަ ތި ކުއްޖާއާ؟” ލަތީފް އެހެން ބުނެލީ ހިސާބެއްގެ ނުރުހުންތެރިކަމާއި އެކީގައެވެ. މާޝާ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކީ ސައިކަލުން ދިޔަ ވާހަކަ އޭނައަށް އިވުނު ފަހުން އެ ޒާތުގެ އެހެން ވާހަކައެއް އޭނައަށް އިވިފައެއްނުވެއެވެ. މާޝާ ކޮންމެވެސް ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކީ ތުނޑީގައި ހުރި ވާހަކަ އެއްދުވަހު އިވުނެއްކަމަކު ލަތީފް އެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ނުކުރީ ދަރުސްތަކަށް ދާން ފެށި ފަހުން މާޝާގެ އުޅުމަށް އައިސްފައިވި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެނަސް މިއިވޭ ވާހަކައިން އޭނަ މާޝާއާއިމެދު ހެޔޮކޮށް ވިސްނައިގެން ހެދުނީ ގޯހެއްހެން ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ހީވާން ފެށިއެވެ.

 

“ނޫނޭ ބޭބޭ. އަހަރުމެން ރައްޓެހިނުވަން. މާ ގިނައިން ދިމާކޮށެއްވެސް ނަހަދަން. ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ލޯތްބެއް އަހަރުމެންގެ ދެމެދުގަ އޮތީ. އަހަރުމެން އެކަކު އަނެކެއްދެކެ ލޯބިވީ ﷲ އަށްޓަކައި. ވަރަށް ގިނައިން އެކަކު އަނެކަކާ އާޔަތްތައް ޙިއްސާކޮށް ހެދިން. މާޝާ އެހެރަ ކަންތަކަށް އަހަންނަށްވުރެ މާ މޮޅު މާ ޝާ ﷲ! ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ ޞާލިޙު ކުއްޖަކާ އިންނަން…..ބޭބެ ބޭނުމިއްޔާ މިހާރުވެސް މާޝާއަށް ގުޅާފަ ސުވާލުކުރޭ. އާޔަތްތައް ޙިއްސާކޮށް އުޅުނު ފިރިހެން ކުއްޖެއް އޭނައާއެކީގަ ނޫޅޭތޯ…އޭނަ ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނުހުރޭތޯ…އޭނަ ހިތާހިތުން އިންނަން ރާވައިގެން ހުރި އޭނައަށް ކަމުދާ ކުއްޖަކު ނުހުރޭތޯ….އެއީ އަހަރެން، ބޭބޭ. މިއަދު މިގެއިން އަޅުގަނޑު ދާން ބޭނުންވަނީ ޖަވާބެއް ހޯދައިގެން. އެއީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް މާލެއަށް ފުރައިގެން ދާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުގެ ސެންޓާރގެ ބައެއް ކަންތައް ހަމައަކަށް އަޅުވަން. 3 ދުވަސްފަހުން އަނބުރާ އައިސް އަޅުގަނޑު އަންނާނީ އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއާވެސް އެކީ….އިން ޝާ ﷲ!” ޒުވާނާ ބުނެލި ވާހަކައިން އަވަހަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހުނު ލަތީފާއި ހާފިޒާ ހިސާބަކަށް ފިކުރު ބޮޑުވިއެވެ. ލަތީފް ދެންވެސް އެކަން ފަސްކުރަން އުޅުނު ވަގުތު އަބަދުވެސް ކަންކަމުގައި އަވަސްއަރުވާ ހާފިޒާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެހެންވީމަ ލަތީފް މާޝާއަށް ގުޅާލަބަލަ މިހާރު. ގުޅާފަ އަހާލަބަލަ. މި ކުއްޖާވެސް އެހާ ދުރުން އައިމަ ޖަވާބެއްނުދީ ފޮނުވާލާކަށް ނުވާނެދޯ؟ އެހެންނޫނަސް މާޝާ ވެސް ދެރަވާނެ އޭނަ ބޭނުންވެގެން ހުރި ކުއްޖަކަށް އަހަރުމެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ފޮނުވާލިއްޔާ. ނިކަން ގުޅާލަބަލަ!” ހާފިޒާ އެ ވާހަކައަށް ބާރު އެޅިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި ލަތީފް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

**

 

މަހުމަލް ފޮތިތައް އެޅުވިފައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ކައިރީގައި މާޝާއާއި އާޝިޔާ ހުއްޓިގެން ތިއްބާ މާޝާގެ އަތުގައި އޮތް ފޯނު ރިންގުވާން ފެށިއެވެ. ދެމީހުންގެ ނަޒަރުވެސް ފޯނަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔަ ވަގުތު މާޝާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ.

 

“ބައްޕަ!” ފޯނުގެ ސްކްރީން އާޝިޔާއަށް ދައްކާލަމުން މާޝާ އެހެން ބުނެލީ މިއިން ކައިރި ދުވަހެއްގައި ވެސް އޭނަ އުފާނުވާވަރަށް އުފާވެފައި ހުރެއެވެ. އައްޒާމް އޭނައާއި ނުހަނު ގާތުގައިވީހެން ހީވި ވަގުތު އޭނައަށް ހިނދުކޮޅަކަށް ހިރިލަން ވެސް ނޭނގިފައި ހުރެވުނެވެ.

 

“ނަގާބަލަ އަވަހަށް މާޝް! ޔަޤީން ޒާމް ގޮސްގެންކަން ތިއުޅެނީ. ބައްޕަ ނޭނގޭ ކަމަށް ހެދިއްޔާ މާޝްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ހެދެއްޗޭ. ޒާމް ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާފަ ކުއްޖަކު އެގެއަށް ގޮއްސަ ހުރިކަން އެނގޭ ވާހަކަ އަންގާ! ކުޅި ދައްކާލަންވާނެ އޭނައަށް ވެސް!” އާޝިޔާ ނުހަނު ޖޯޝާއެކީ އެހެން ބުނެލުމުން މަސްތެއްގެ ތެރޭގައިވި މާޝާއަށް އަވަސްއަވަހަށް ބޯޖަހާލެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

 

“ސަލާމް ބައްޕާ!” މާޝާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީވެސް ހެވިފައިހުރެއެވެ. އެކަން ފޯނުގެ އަނެއްކޮޅުގައި ހުރި ލަތީފަށް ފާހަގަވިއެވެ.

 

“ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް…..ހާދަ އުފާވެފަ ހުރިހެން ހީވެއޭ. ކިހިނެއްވީ؟” ލަތީފް ޙައިރާންކަމާއެކީ އެހެން އަހާލި ވަގުތު އޭނަ ކުރިމަތީގައި އިން ޒުވާނާ ވެސް ހީލިއެވެ.

 

“ބައްޕަ ތި ދޭން އުޅެނީ ކޮން ޚަބަރެއްކަން އެނގޭތީ މި އުފާވަނީ.” މާޝާ އާޝިޔާއަށް ބަލަމުން ނުބަލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ ކޮން ޚަބަރެއް އެއީ؟” ލަތީފް މާޝާއަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“އަހަންނާ އިންނަން ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު އައިސްގެންދޯ އުޅެނީ؟” މާޝާ އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ފޯނުގެ އަނެއްކޮޅުގައި ހުރި ލަތީފް އަންތަރީސްވިއެވެ.

 

“ކިހިނެއް ދަރިފުޅަށް އެނގެނީ؟” ލަތީފް އެކޮޅުން އެ ސުވާލުކުރުމުން މާޝާ ބުމަ އަރުވަމުން އާޝިޔާއަށް ބެލިއެވެ. ފޯނުން ދެއްކި ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގުނު އާޝިޔާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޢިޝާރާތްކޮށް ‘މަންމަ ބުނީ’ އޭ ބުނެލިއެވެ.

 

“އެކުއްޖާގެ މަންމަ އެބަހުރި އަހަރެން ކައިރީގަ. ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދީފި އެ މަންމަ.” މާޝާ ބުނެލިއެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ މިއީ މާޝާ ދަންނަ ކުއްޖަކީތަ؟ ނަން ނުބުނަން މީނަ އުޅެނީ. ބުނީ ތިމަންނަ ވަކި މާޝާއާއި ރައްޓެހި ނުވަމޯ. އެކިއެކި އާޔަތްތައް ޙިއްސާކުރިއްޔޯ އެކަކު އަނެކަކާ. އެކަކު އަނެކެއްދެކެ ލޯބިވީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށްޓަކަޔޯ. ބުނީ މިއަދު ހަމަޖެހިގެން ތިމަންނައަށް ވާހަކަ ދެއްކެން ނެތޭ ވަރަށް އަވަހަށް ފުރަން އުޅޭތީ. މާލޭގައި ހުންނަ އޭނަގެ ކޮންމެވެސް ސެންޓަރެއް ހަމައަކަށް އަޅުވަން ޖެހޭތީވެއޯ. ކީކޭ ބުނަންވީ މި ކުއްޖާ ކައިރް…..” ލަތީފް ތަފްޞީލުކޮށް ދެއްކަން ފެށި ވާހަކަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް މާޝާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އާނއެކޭ ބުނޭ ބައްޕާ. ތި ކުއްޖާގެ ނަން އެނގުންވެސް އަހަންނަށް މުހިއްމެއްނޫން. ﷲ ގެ ލޯބިފުޅު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުއްޖަކަށް އަހަރެން އިންކާރެއްނުކުރާނަން. ވަރަށް އުފާވާނެ ތި ކުއްޖާއާއެކީ މުޅި ޙަޔާތް ވޭތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނިއްޔާ އިން ޝާ ﷲ!” މާޝާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނަގެ ބައްޕައަށް އޭނަގެ އިޙްސާސްތައް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ ހަމަ ޔަޤީންތަ މާޝް؟ އާނއެކޭ ބުނެލަންވީ؟ މާޝާއާއި މިކުއްޖާ ބައްދަލުކުރެވެންދެން މަޑު….” މިފަހަރުވެސް މާޝާ ބައްޕަގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލީ އަވަސްވެފައި ހިތުގެ ތެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

“ނޫން ނޫން ބައްޕާ. މަޑުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތިކުއްޖަކާ ގުޅެން ބޭނުންވަނީ.” މާޝާ ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެކޮޅުން އޭނަގެ ބައްޕަ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރެފައި އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލި އަޑު އިވުނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ބައްޕަ ފޯނު ކަނޑާލުމުން މާޝާ ކަންފަތުން ފޯނު ދުރުކުރުމަށްފަހު ޖޯޝާއެކީ ‘ޔެސް’ އޭ ކިޔައި އަލްޙަމްދުލި ﷲ އޭ ކިޔާލަމުން އާޝިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. އާޝިޔާ ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުމެއް ދައްކަމުން މާޝާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލީ ލޯބިން ފަދައަކުންނެވެ. އެ އަސްލެއްނެތް ލޯބި އިޙްސާސް ކުރެވުނު މާޝާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނައަށް ދެންމެ އެ ކުރެވުނީ އަމިއްލަ އަތުން އަމިއްލަ ހިތް ކުދިކުދި ކުރުވާފަދަ ކަމެއްކަމެވެ.

 

**

 

“ކީކޭ މާޝާ ބުނީ؟” ލަތީފް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިންނަން ފެށުމުން ހާފިޒާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އެމީހުން ކައިރި ހުރި ޒުވާނާ ވެސް ތެދެއްހޭ އަހާލީ ވަކި ނުތަނަވަސްކަމެއްނެތިއެވެ.

 

“މާޝާ ބުނީ އާނއެކޭ ބުނާށޭ. ބައްދަލުކުރެވެންދެން ޖަވާބު ފަސްކުރަން ވެސް ބޭނުމެއްނޫނޭ. ބުނީ ތިކުއްޖާގެ މަންމަ ކައިރީގައޭ މިހިރީ. އެހެންވެގެންނޭ އެނގެނީ މި ބައްދަލުވުން މިތާ ހިނގާކަން.” ލަތީފް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“ހެހެ….މަންމަދޯ؟ އަހަންނާ މާޝާގެ ގުޅުމަށްވުރެ މާޝާއާ މަންމައާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ވާނެ. މާޝާ މަންމައާ ދިމާވީ އެއްކަލަ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން……މާޝާ މާލެއަށް ދާ ވާހަކަވެސް އަސްލު މަންމަ ކައިރި ބުނެފަ އޮތީ. މަންމަ ވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މާލެއަށް ގޮއްސަ ހުންނާތީވެއާއެކީ މާލޭގަ އަހަރުމެން މިއުޅެނީ މިދުވަސްކޮޅު. މަންމަ ބުންޏޭ މާޝާ މާލެއަށް އަންނަ ޚަބަރުވީމަ މާލެއިން ތިމަންނަ މާޝާއާ ބައްދަލުކުރާނަމޭ. ހިއެއްނުކުރަން މިހާ އަވަހަށް ކުރާނެކަމަށް. ހެހެ….” ޒުވާނާ ހެވިފައިހުރެ ކިޔައިދިނެވެ. ލަތީފް ދެންވެސް ހިސާބަކަށް އަޖާއިބުވެފައިހުރެ ފުން ނޭވައެވެ. އެއަށްފަހު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ދެން ކީކޭ އަހަރުމެން ބުނާނީ؟ މާޝާއަށް ތިކުއްޖާ ކަމުދަންޏާ އަހަރުމެންވެސް ބުނާނެ އިތުރު ވާހަކައެއްނެތް. ތި ދެކުދިން ގުޅެން އަހަރުމެންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް، ދޯ ހާފިޒާ؟” ލަތީފް ހާފިޒާއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“އާނދޯ ލަތީފް؟ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މާޝާ ތިކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ޚިޔާރު ކުރީމަ. ދެކުދިން އެކީގަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްގެން ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރައްޗޭ. އެއީ މަންމައާއި ބައްޕަގެ އުއްމީދަކީ.” ހާފިޒާ ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބުންޏެވެ. ޒުވާނާ އެ ވާހަކައަށް ބޯޖަހާލިއެވެ.

 

“އެކަމަކު އަދި އެއްދުވަހު ޢާއިލާއާއެކީ މާޝާއާ ބައްދަލުކުރަން އަންނައްޗޭ.” ލަތީފް އެހެން ބުނެލީ އޭރުވެސް ނޭނގޭ ނުތަނަވަސްކަމެއް އޭނަގެ ހިތަށް ވެރިވެފައިވުމުންނެވެ. އެހެނަސް އެ ޒުވާނާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އެއަށްވެސް ބޯޖަހާލުމުން އޭނަގެ ހިތް ހިސާބަކަށް ހަމަޖެހޭ ގޮތްވިއެވެ. ޒުވާނާ ދެން ދަނީއޭ ކިޔާފައި ކޮޅަށް ތެދުވެލުމަށްފަހު ދާން އުޅުނެވެ. އޭނަ ލަތީފްމެންނަށް ފަސްދިންތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނަ އަނެއްކާވެސް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ.

 

“އަދި އެއްވާހަކަ ބުނަންވެފަ އެބައޮތް. މާޝާގެ ރީތިކަމާހެދި މޮޔަވެގެން އުޅޭ މާލޭ ފިރިހެން ކުއްޖެއް އުޅޭ. އެއީ އެއްކަލަ ޝެއިޚްގެ ކާފަ ދަރި، އައްޒާމް. އެނގޭ ބޭބެމެންނަށް މިހާ ދުވަހު އައްޒާމް ފެނިފަ ހުރީ ވަރަށް ޞާލިޙު ކުއްޖެއް ގޮތަށްކަން. އެކަމަކު އެއީ ބޮޑު މަކަރެއް. އޭނައަކީ ދީނުން ބޭރުވެ ދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ދެމީހުންގެ ދަރިއެއް. ޞާލިޙު ވެގެން އުޅުނީ ހަމައެކަނި އޭނަގެ ކާފަ މޮޔަ ހައްދައިގެން ކާފަގެ މުދާގަނޑު ހޯދަން. ވަރަށް ދެރަވި މާޝާވެސް އޭނައަށް ހެއްލިގެން އުޅުނު މަންޒަރު ފެނިފަ. އަހަރެން ނަޞޭޙަތްތެރިވިން އޭނައާއި ކައިރިނުވާން މާޝާ ގާތު. އެ ފަހުން މާޝާ އޭނައާ ދުރުވީވެސް…” ޒުވާނާ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“އެކަމަކު……ހާދަ ހިއެއްނުވޭ އައްޒާމަކީ ގޯސްކުއްޖެއްހެން. ވަރަށް ހިތްހެޔޮ ވަރަށް އެހީތެރިވާ ޒާތުގެ ކުއްޖެއް އެއީ.” އައްޒާމް މަތިން ހަނދާންކޮށްލަމުން ލަތީފް ބުނެލިއެވެ.

 

“އެއީ މާޝާ ހޯދަން ބޭބެމެންގެ ހިތް އަތުލަންވެގެންނޭ އެހެންހެދީ. އޭނަގެ އެކުވެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކި އަޑު އަހަރެން ކަންފަތުން އެހިން. މާލޭގަ އޭނަގެ ގެ ހުންނަނީ އަހަރުމެން އުޅޭ ގެއާ ކައިރީގަވީމަ އިވުނީ އޭނަ ވަރަށް އަވަހަށް މާޝާއަށް ކައިވެންޏަށް ވެސް އެދެން އަންނަ ވާހަކަ. ނޭނގެ އަންނާނެ ދުވަހެއް. އައިމަ އޭނައަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ބޭބެއަށް އެނގޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަ ހުރި މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑު މި ޙިއްސާކޮށްލީ….” ޒުވާނާ އެހެން ބުނެލާފައި ލަތީފަށް ފަސްދީފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އަދި މިފަހަރު މަޑުކުރުމެއްނެތި ގެއިން ވެސް ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. ގޭގެ ގޭޓުން ނިކުމެ މަޑުނުވެ އެ ޒުވާނާ އޭނަގެ ފޯނު ނަގައި ހިއްލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ‘މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް’ އޭ އާޝިޔާއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވާލީ އޭނަގެ އެއްމިޔަކަނުގެ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރެއެވެ. މާ ގިނައިރެއްނުވެ އެކޮޅުން ‘ލަވް ޔޫ ލިއާމް’ އޭ ލިޔެފައި އޮތް މެސެޖެއް އައުމުން ލިއާމް ހިނިތުންވެލީ އޭނަގެ މޫނުގައި ތަތްކޮށްފައި ހުރި އަސްލެއްނެތް ތުނބުޅި ނައްޓަމުންނެވެ.

 

**

 

ހެނދުނު 9 ޖަހަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އޭނަ މުޅި އެ ހެނދުނު ހޭދަކުރާނީ އާޝިޔާއާއި އެކީ އެކި ފިހާރަތަކަށް ދިޔުމުގައިކަން މާޝާއަށް ޔަޤީންވެފައިވިއެވެ. ޔުނިވާރސިޓީއިން އެދުވަހު ގުޅާފައި ބުނި އިންޓަވިއުއަކީ އޮޅުމެއްކަން ކުރިންވެސް ދޮންބެގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވުމުން މާޝާ އުޅުނީ ފޮތި ފިހާރައިން ނިމިގެން ގެއަށް ގޮސް އަރާމުކުރާށެވެ. އެހެނަސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އާޝިޔާ އޭނަ ދޫކުރާކަށް ނޫޅުނެވެ. އޭނައަކީ މާޝާގެ ގާތް މީހެއްކަމަށް ބުނެ ބޮޑުދައިތައާއި ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައި މާޝާއާއިއެކީ އެކި ފިހާރަތަކަށް ދާން އަތުކުރި އޮޅާލިއެވެ. މިގޮތުން އާޝިޔާ ދެން މާޝާ ގެންދިޔައީ ބޫޓު ފިހާރައަކަށެވެ. އެ ފިހާރައަށް ގޮސް މާޝާ އެކި ބޫޓުތައް ލަމުން ދިޔައީ ވަރުބަލިވެފައި ހުރެއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް އެ ވާހަކަ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. މާ ގިނަ ވާހަކައެއް ވެސް ނުދައްކާ މާޝާ ފަހުންފަހުން އައިސް އާޝިޔާ ދައްކަމުން ދިޔަ އެއްޗެހި ބަލަމުން ދިޔައީ އޭނަ ބުނާހާ ގޮތަކަށް ހަދަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެވެސް ބޫޓެއްލުމަށްޓަކައި މާޝާގެ ފޯނު ހަރެއްގެ މަތީގައި ބާއްވަންވީ ނޫންތޯ ބުނުމުން މާޝާ އެހެން ހެދިއެވެ. އަދި މާޝާއަށް އެންގުމެއްނެތި އެ ފޯނު ނަގައި ސައިލެންޓަށް ލުމަށްފަހު އާޝިޔާ އޭތި އޭނަގެ އަތްދަބަހަށް އެޅިއެވެ. މާ ފަހުން އެހެން ފިހާރައަކަށް ގޮސް މާޝާ ފޯނު ނެތް ވާހަކަ ބުނުމުން އާޝިޔާއަށް އޭތި ވީ ތަނެއް އެނގުނުކަމަކަށްނުވިއެވެ. އެމީހުން ކުރިން ދިޔަ ފިހާރަތައް ވެސް ހޯދާހޯދާ ނުފެނުމުން އާޝިޔާ އާ ފޯނެއް ގަންނަ ވާހަކަ ފެށީއެވެ. އެހެންކަމުން މާޝާވެސް އިތުރަކަށް އެކަމާ ނޫޅުނީ ކަމަކާމެދު ވިސްނާވަރަށްވުރެ ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ.

 

**

 

އައްޒާމް އިން ފްލައިޓް ފުވައްމުލަކުގައި ޖެއްސީ 9:11 ވީ ވަގުތެވެ. އައްޒާމް ފްލައިޓުން ފައިބައިގެން އޭނަގެ ދަބަހާއެކީ އެއާރޕޯޓުން ނިކުމެގެން އައީ ވެސް ހިނިތުންވުމެއްގައި ހުރެއެވެ. ޓެކްސީއެއްގައި ‘ހިޔާ’ ނަމަކަށް ކިޔާ ގެއަށް އޭނަ ގެންގޮސްދިނުމަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާތުވެސް ބުނެލެވުނީ ހެވިފައި ހުރެއެވެ. އެތައް ދުވަހެއްފަހުން މާޝާގެ ސޫރަ ހަމަލޮލަށް ފެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ޚިޔާލުން އޭނަގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. ކެތްމަދުވެފައިވި ހިތެއްގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ސީޓުގައި މަޑުން އިންނަން ވެސް ދަތިވެފައިވިއެވެ. ކާރުގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރުން ފެންނަމުން ދިޔަ ހުރިހާ މަންޒަރަކުން އޭނައަށް އެވަގުތު ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ. ކޮންމެ ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން ވެސް އެތަނެއްގައި އޭނައާއި މާޝާ ތިބޭ މަންޒަރު ޚިޔާލަށް ގެންނަމުން ދިޔަދިޔަހެން އޭނަ އިނީ ކާރެއްގައިކަން ވެސް އޭނަ ހަނދާންނެތޭ ހިސާބަށް ދިޔައެވެ. ކިރިޔާވެސް އޭނަ ހަމަހޭވެރިކަމެއް ވާގޮތްވީ ކާރު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ބޭރުން ފެނުނު ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީ މާތަކެއް ފެނިގެން ދިޔުމުންނެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނިފައި އޭނަ ކުއްލިއަކަށް ޑްރައިވަރު ގާތު މަޑުކުރަން އެދިފައި ކާރުން ފައިބައިގެން ގޮސް ރަތްކުލައިގެ މާ ބޮނޑިއެއް ގަތެވެ. މާ ބޮނޑި ގަތީ ހަމައެކަނި މާޝާގެ މަތިން ހަނދާންކޮށްގެން ކަމަށްވިޔަސް މާޝާގެ ބައްޕަ މަތިން ވެސް ހަނދާންވުމުން އައްޒާމް ޖެހިލުންވާގޮތްވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެ މާ ބޮނޑި ބާއްވާފައިދާން ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެނަސް މާޝާއަށް އޭތި ރައްދުވާން ހިތް އެދުނު ވަރުން އެއީ އެގޭގައި ރީއްޗަކަށް ބަހައްޓަން ދިން އެއްޗެއްކަމަށް ބުނެ އޭތި ދޭން އައްޒާމް ހިތާހިތުން ނިންމިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ މާޝާގެ އޭނަ އޭނަގެ މަންޒިލާއި ދިމާލަށް ދާން ފެށީ އޭނަ އައި ކާރު އޭނަ ހުންނަން އުޅޭ ގެސްޓް ހައުސްއަށް ފޮނުވާލާފައި ފައިމަގުގައެވެ. އެ ގެ ހުރީ ފިހާރަ ހުންނަ ހިސާބާއި ނުހަނު ކައިރީގައި ކަމަށްވެފައި އެ މަގުތަކަކީ ފޮނި ހަނދާންތައް އާ ކޮށްދޭ މަގުތަކަކަށްވުމުންނެވެ. ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވެސް މާޝާގެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް ގޮސް ދައްކާނެ ވާހަކަތައް އައްޒާމް ޚިޔާލަށް ގެންނަމުން ދިޔައީ ލަދުވެތިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވަމުން ދިޔަ ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތުތެރޭގައިވި އިޙްސާސްތަކާއި ކުރުވެފައިވި ނޭވާތަކާއެކީ ވެސް އައްޒާމަށް ހިނިތުންވެވެމުން ދިޔައީ ލިބެން އުޅޭ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އޭނަ މާޝާމެންގެ ގެ ހުންނަ ގޯޅިއާއި ގާތްވަމުން ދިޔަދިޔަހެން އޭނަގެ ފުރަގަހުން ދެ ފިރިހެން ކުދިން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވުނެވެ.

 

“އޭ އެނގޭތަ އެއްކަލަ އަހަރުމެންނާއެކީ ކިޔެވި މާޝާ އުޅެނީ މެރީ ކުރަންށޯ!” އެއްފިރިހެން ކުއްޖަކު އެހެން ބުނެލި އަޑަށް އައްޒާމްގެ ހިނިތުންވުން ފުންވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ. މާޝާ އޭނަގެ ބައްޕަމެން ކައިރި އޭނަގެ ވާހަކަ ބުނީތާއޭ ހިތަށްއެރި ވަގުތު ދެން ހުރި ކުއްޖާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އާނ އަޑުއެހިން. މިއަދު ދޯ އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އެގެއަށް ގޮއްސަ ޕްރޮޕޯޒްކުރީ؟ މިތާ ކައިރި އަވަށެއްގެ ކުއްޖެކޯ އެއީ. މާޝާވެސް ވަރަށް ލޯބިވެޔޯ އެކުއްޖާދެކެ.” އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ދެއްކި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖެހި އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ފިލައިދިޔައެވެ. އައްޒާމް ފަސްއެނބުރި ބަލާލި ވަގުތު އެތާތިބީ އޭނަ ދަންނަ ފިރިހެން ކުދިންނެއްނޫނެވެ. އެމީހުން އޭނައަށް ބެލުމެއްވެސް ނެތި ވާހަކައިގައި ތިބެ ކުރިއަށް ދިޔައީއެވެ. ބިރުވެރިކަމެއް އައްޒާމްގެ ހިތަށް ވެރިވިއެއްކަމަކު އޭނަ ހެޔޮކޮށް ވިސްނޭތޯ ބެލިއެވެ. އެމީހުން އެ ދައްކަނީ އެހެން މާޝާއެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެކަމަށް ހިތާހިތުން ކިޔަމުން އައްޒާމް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭނައަށް މާޝާގެ ގެ ހުންނަ ގޯޅިއަށް އަޅާލެވުނު ތަނާހެން އެހެން ދެ އަންހެން ކުދިންގެ އަޑު އިވުނެވެ.

 

“އޭ ސަފާ….ޔޫގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް އުޅެނީ މެރީކުރަންދޯ؟” އެހެން ބުނެލި އަޑަށް އައްޒާމަށް ވާތް ފަރާތަށް ކުއްލިއަކަށް ބަލާލެވުނީ އެއީ އޭނައަށް އިވިފައިވި ނަމަކަށްވުމުންނެވެ. ނަން އިވިފައިވަނީ ވެސް މާޝާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވުމުން އައްޒާމަށް ކަންފަތް ހުޅުވާލެވުނެވެ.

 

“އާނ….އޭނަ އުޅެނީ މެރީ ކުރަން. ވަރަށް ޞާލިޙު ކުއްޖަކާ. އަޑުއެހިން މާޝްގެ ބައްޕައާ ވެސް ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބައްޕަވެސް އެގްރީވީ ވާހަކަ.” މާޝާއާއި ދުރުވެފައިވި އެކުވެރިއެއްކަމަށްވާ ސަފާ ވަކި މީހަކު ބުނީތީ ދޮގު ހެދިއެވެ. އެކަން ނޭނގުނު އައްޒާމަށް އިވުނީ ހަމައެކަނި އޭނަގެ ބަސްތަކުންނެވެ. އެ ބަސްތައް އިވިފައި އައްޒާމްގެ ހިތްވަރު އެލެން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ދެންވެސް ހެޔޮކޮށް ވިސްނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އޭނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބާރުލާފައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ސަފާގެ ފަރާތުން ކުރިންވެސް އިވިފައިވި ވާހަކަތަކުން އޭނަގެ ހިތުގައި މާޝާއަށްޓަކައި ޒާތީ ޙަސަދައެއްވާކަން އެނގުންވެފައިވުމުން އެ ބަސްތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރަން ވެސް އައްޒާމަށް ހިތްވަރެއް ލިބުނެވެ. އެހެންކަމުން މާޝާމެންގޭގެ ގޭޓުން ވަދެގެން ގޮސް އޭނަ މައިދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލީ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ. ދޮރު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އޭނަ ގަދަކަމުން ވެސް ހިނިތުންވުމެއް މޫނުމައްޗަށް ވެރިކުރުވިއެވެ. އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވުނުތަނާހެން ދޮރު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އެ ދޮރު މަތީގައި ހުރީ ލަތީފް ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ.

 

“އައްޒާމް؟” ލަތީފް ސުވާލުގެ ރާގަކަށް އެހެން އަހާލި ދެބުމަ ކައިރިކޮށްގެން ހުރެ އެއްފަހަރު އައްޒާމްގެ އަތުގައި އޮތް މާ ބޮޑިއަށް އަނެއްފަހަރު އޭނަގެ މޫނަށް ބަލަމުންނެވެ.

 

“އައް….ސަލާމްޢަލައިކް..ކުމް ބޭބޭ.” އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައްޒާމަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ތުރުތުރުއަޅާ އަޑަކުންނެވެ. އޭނަގެ ނުތަނަވަސްކަން ދެގުނަވެފައިވީ ދެންމެ އިވުނު ބަސްތަކުން ހިތަށް ވެރިވެފައިވި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

“ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް. ހީކަރުވައިގެންތަ ތިއުޅެނީ؟ ކޮން މާ ބޮނޑިއެއްތަ ތިއީ؟ އެތެރެއަށް ވަދެބަލަ…” ލަތީފް ސުވާލުތަކެއް ކުރަމުން ވެސް އައްޒާމަށް ވަންނަން ތަން ދެއްކިއެވެ. ކުރިން ލިއާމް ދައްކާފައިވި ވާހަކަތައް ލަތީފް ހަނދާން ނެތިފައިވި ފަދައެވެ. އޭނަ ކޮންމެ މެހުމާނަކަށް ވެސް ހަދާ ފަދައިން އައްޒާމާއި އެކީ ގޮސް ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިށީނެވެ. މިފަހަރުވެސް ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އައި ހާފިޒާގެ މޫނު އައްޒާމް ފެނިފައި ބަނަވެގެން ދިޔައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އައްޒާމްގެ އަތުގައި އޮތް މާ ބޮނޑި ފެނުމުންނެވެ. ހާފިޒާ ގޮސް އެތާ ހުއްޓިލީ ވަގުތު ލަތީފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަނެއްކާ މިރަށަށް ބަދަލުވީތަ؟” ލަތީފް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެއާއެކު ހާފިޒާ ދެއަތް މެއާއި ދިމާލުން ހުރަސްކުރަމުން އައްޒާމަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ން…ނޫން ބޭބޭ. ކް…ކަމަކު އެދެން މިއައީ.” އައްޒާމް ބުނެލިއެވެ.

 

“ކޮން ކަމެއް؟” ލަތީފް އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އައްޒާމަށް ލުއި ހީލުމަކާއެކީ އިސްޖަހާލެވުނީ ޖެހިލުންވީ ވަރުންނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ހިތްވަރުކޮށްފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މް…މާޝާއާ އިންނަންވެގެން.” އައްޒާމަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ އޭނަ ދުވަހަކުވެސް ހިތްވަރު ނުކުރާ ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްގެންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭނަ އުއްމީދު ކުރީ އޭނަ އެހެން ބުނުމާއެކު މާޝާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހީލަމުން އޭނައަށް ބަލާށެވެ. އެހެނަސް އެ ދެމީހުންގެ ވެސް ސީރިއަސް ނަޒަރު އޭނައަށް އަމާޒުވެފައިވުމުން އައްޒާމްގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ. އޭނަގެ ބިރު ޙަޤީޤަތަކަށް ވަނީތޯ ހިތަށްއެރި ވަގުތު ލަތީފް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ.

 

ނުނިމޭ

23

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. ASSALAAMU ALAIKUM JANA SIS😉😉Sha Allah💖💖💖..vrh vrh rythi mi prt vx ..alhe jana sis haadha curious hisaabakunney thi nimmaaly..I have asked admin for ur number😀😀..he said he will give the number after checking😕😕..ekm adhivx nulibe sis ge number eh…ehn noon nama sis aa talking kohlymus..hehe..mifaharu second dhw..assu vy gothaky thankolheh bxy koh ulhunyma balainulevuny😀😀..Sis ah ingeytha? ‘ Na’am ‘ mi wordhany sis myga liyumuge kurin vx alhugandu dhannan..nd ingey maana vx..ekm maa bodakah thafseeleh nuvi..ekm sis ge mi stry ge sababun ekan vx vejje..Nur stry eh vx hadi noon..hama vrh vrh reethi..ekm e ah vure vx mi stry maa perfect vaane kmh heekuran..😛😛😘😘😍😍😇😇..mihen angathalhan vejjeyya dhoo kanneyge beyrah nukunnaany..heheh..Ly sis💕💕💕💖💙💙💙curiously waitinn fr the nxt..

  ⚠Report!
  1. WA’ALAIKUMUSSALAAM JIJI! 😀 hehe…ehentha vany? admin handhaan nethuny kanneyge number fonuvan. jana ah adhives nulibey. ahaafa number libunyma contact kollaanan ingey sis 🙂
   kommehen first hoadhan jiji viyas ehen kiyuntheriaku viyas page reload kurumuga maa gina vaguthu heydha nukurumaky v bodu edhumeh. up kuraa gadi angaafa onnany ves e sababaa hedhi. hehe…varah ufaavejje arabi bahegge maana jana ge faraathun jiji ah engunyma. ummeedhaky adhi thi noonas quranugai hunna basthakuge maana ves tafseel koh kiyuntherinna hama ah genesdhinun. they are absolutely beautiful! <3 Alhamdhulillah! Love you too sis <3 <3 <3 next part wednesday ga In Sha Allah 🙂

   ⚠Report!
  1. thee varah biruveri suvaaleh manje thikury. hehe….jana ah varah neyngeyne thiyah javaabu dheyn. ekamaku hama gaimuves vaahaka dhebaikulha ehbayahvure ahvure kuriah gossi 🙂 Alhamdhulillah! 😀

   ⚠Report!
 2. keevetha MIFAHARUVES haafizaage moonu azzam fenifa bana vegen dhiya ee? she doesn’t like him? ekamaku kurin kee part thakun snow ah get vefa inee haafizaa likes azzam kamah

  ⚠Report!
  1. kurin faharu ves kotarin niku vahaka mifaharuves kotarin niku vahaka eii..mifaharuves moonu bana vi vahaka eh noon ok snow

   ⚠Report!
  2. Eyge irukolheh Kurin liaam dhiyaehnu maashaa men geah.. Gosfa azzaam ey kiyaigen goas vaahaka dhakkaa lathyf and haafizaa ge hithuga nafrathu ufahdhan masahkaiyy kuree.. Lathyf ah eyge asaru kuri kameh nueh ingey.. Ekam eyna aa aashiyaa plan kuri gothah haafizaa ge hithuga azzaam ah takai nafrathu ufedhunu.. So.. Aee.. Hope you’ll understand the point..

   ⚠Report!
  3. snow: javaabu libijje dho varah saafukoh 😀

   Anonymous and naahee: thihaa tafseelukoh molhah bunedhin kamattakai assaribahaai saabas Ma Sha Allah 😀 Jazaakumaa Allah khairan! 🙂

   ⚠Report!
 3. alhe kaaku moya vegen maash ai ahzaam dhuru kuru v.. alhe e dhemeehun gulhuvabaa..
  v foohi fake jehsi meehun dheke

  ⚠Report!
  1. Liaam aa Ashiya aa dhemeehun dho ekan kury 🙂 jana ves varah foohivaa baeh ey. hinga balamaa emeehunnah vaagotheh In Sha Allah 😀

   ⚠Report!
  1. vaahaka eh viyya massala thahves jeheyne kanneynge dho Manje? 🙂 jana vaahakain dhakkuvaidheyn mi masakkaiy kurany haqeeqee hayaathugai ves hingaafaane kanthakuge vaahaka. e haalaiythakun araigannan aharumenge imantherikan aharumennah eheevedheny kihinehkan dhakkuvaidheyn. ehenveema massala thahves ginavaane. 🙂 adhi e massala thah halluvaa goiyves fenigendhaane In Sha Allah 😀 ey hayaathugai ves aharumennah thajuriba kurevey dhe kanthah veema vaahakaiga mi himanany In Sha Allah 🙂

   ⚠Report!
 4. Assalaam’alaikum. mi bayaa ekyga ves vaki post eh noannaane. aslu mi genesdhevuny jana genesdheyn beynunvaa hisaabakah noon. In Sha Allah dhen oiy bai jana ge target ah liyeveytho mi balany. next part wednesday ga In Sha Allah

  ⚠Report!
 5. Varah foohivey knme vaahaka ehga ves not only yours hama molhu libeynee goas myhunnah .any way when is the next part

  ⚠Report!
  1. Jana ah engeyny jana ge vaahaka thakaa beheygothun comment kuran dho jana? 😊 hehe…next part wednesday ga In Sha Allah

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.