ލޯބި ވެރިޔާ ( ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުންމެނޫން ) : ހަލޯ ( ދެރަވެފާ )

އަހަރެން : ކިހިނެއް ވީ ؟

ލޯބިވެރިޔާ : އަހަންނަށް މާފް ކުރޭ … އަހަރެން ތި ލޮއިއްބަށް އެޅުނީ ހުރަހެއް އަދި އަހަރެން ގެ ހިތުގައިވަނީ ތި ނަން އެކަމް އަހަރެން ގެ މައިންބަފައިން މިހާރު އޯކޭ އެއް ނޫން …

އަހަރެން : އޭ ކީއްވެ ؟

ލޯބިވެރިޔާ : ނޭންގެ … އަހަރެން މި އުޅެނީ އެހެން މީހަކާ އިންނަން ..

އަހަރެންގެ ކަންފަތަޢް އެ އަޑު ޖެހުމުން އަހަންނަށް ލިބުނީ އެހެން ކަހަލަ ހިތްދަތި ކަމެއެވެ . އިތުރަށް ވެސް ލިބުނީ އެހެން ހިތް ދަތި ކަމެއެވެ . އެއީ ތަޤުދީރެއެވެ.

*********************************************

މި ހިތް އެއްކޮށް ކުދި ކުދި ވި ކަހަލައެވެ . މިއީ ކޮށްފަދަ ދުނިޔެ އެއް ހެއްޔެ ؟ އަހަންނަކީ ކޮންފަދަ ބަދު ނަސީބު ވެރި އެއް ހެއްޔެވެ ؟   އަހަރެން އެ ހިޔާލުގައި އިންދައި އަހަރެން ގެ އެއްމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގެ ފޯން ކޯލް އެއް އައެވެ . ނަމަވެސް އަހަންނަކަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނޭ ހިތް ވަރެއް ނެތެއެވެ . އަހަރެން ގެ ހަށިގަނޑުން ވަރު ދޫވާ ކަހަލައެވެ . އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފޫދިގެން ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެންނަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއް ހެއްޔެވެ ؟

އަނެއްކާ ވެސް އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ފޯނު ކޯލް އެއް އެވެ . އަހަރެން އެ ފޯން ކޯލް ނެގީމެއެވެ.

ޒައިދް : ހޭ މޭން … ކައޭ ކީއްކުރަނީ ފޯނު ނުނަގާ

އަހަރެން :  ކަ ….. ކަ ….. ކަމެއް ނުކުރަން

ޒައިދް ؛  އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސް ވީ ތަ ؟ ބުނެބަލަ މޭން

އެހެން ބުނުމް އަހަރެން ރޮވެން ފަށާފިއެވެ .  އަވަސް އަވަހަށް އަހަރެން ފޯން ބޭއްވީމެއެވެ . ބޭއްވުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ޒައިދް ގުޅަން ފަށާފިއެވެ . އަހަރެން އެ ފޯން ނުނަގަމެއެވެ . އަހަރެން ފޯން ނިއްވާލީމެއެވެ . އަހަރެން އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ . އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ އެކަނި ވެލާށެއެވެ . އަހަރެން ގެ އިހުސާސްތަށް ނޭންގޭ މީހުންނަށް ނޭންގުމަށެއެވެ .

ބޮލަށް ބަރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ކުޑަކޮށް ޖައްސާލީމެއެވެ . އަހަރެން ގެ އޮފިސް ބޮޑު މީހާއަށް މެސްޖް އެއް އަކުން މިޔަދު ބަލިވެ އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމަށް ފަހު މިޔަދު ސަލާމް ޖެހީމެއެވެ .

އެހެން އޮވެ ނިދުނު ވަގުތެއް ނޭންގުނެއެވެ . އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ އަހަންނަށް މީހަކު ގޮވާ އަޑަށެއެވެ . އަހަރެން ލޯ ހުޅުވާލި އިރު އަހަރެން ވަށައިގެން އެތަކެއް ބައެއް ތިއްބެއެވެ . ވާނުވާ ހާލުގައި އެ މީހުން ބަލަން ތިއްބެއެވެ .  އަހަރެން ގެ ގާތް އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ޒައިދް ވެސް ހުއްޓެއެވެ .

އަހަރެން އަގައިން ވެސް ނުބުނެ އަހަރެން ހިގައިގަތީ ޒައިދް އާ އެކު ކޮފީ ބޯށެއެވެ . އަހަރެން ރުއި އަދި އަހަރެން ކުރާ ހިތާމަ އެކަކަށް ވެސް އެއްގުމެއް ނެތި އަހަރެން ދިޔައީ ޒައިދް އާއެކު ކޮފީ އަކަށެވެ
ލޯބި ވެރިޔާ ( ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުންމެނޫން ) : ހަލޯ ( ދެރަވެފާ )

އަހަރެން : ކިހިނެއް ވީ ؟

ލޯބިވެރިޔާ : އަހަންނަށް މާފް ކުރޭ … އަހަރެން ތި ލޮއިއްބަށް އެޅުނީ ހުރަހެއް އަދި އަހަރެން ގެ ހިތުގައިވަނީ ތި ނަން އެކަމް އަހަރެން ގެ މައިންބަފައިން މިހާރު އޯކޭ އެއް ނޫން …

އަހަރެން : އޭ ކީއްވެ ؟

ލޯބިވެރިޔާ : ނޭންގެ … އަހަރެން މި އުޅެނީ އެހެން މީހަކާ އިންނަން ..

އަހަރެންގެ ކަންފަތަޢް އެ އަޑު ޖެހުމުން އަހަންނަށް ލިބުނީ އެހެން ކަހަލަ ހިތްދަތި ކަމެއެވެ . އިތުރަށް ވެސް ލިބުނީ އެހެން ހިތް ދަތި ކަމެއެވެ . އެއީ ތަޤުދީރެއެވެ.

*********************************************

މި ހިތް އެއްކޮށް ކުދި ކުދި ވި ކަހަލައެވެ . މިއީ ކޮށްފަދަ ދުނިޔެ އެއް ހެއްޔެ ؟ އަހަންނަކީ ކޮންފަދަ ބަދު ނަސީބު ވެރި އެއް ހެއްޔެވެ ؟   އަހަރެން އެ ހިޔާލުގައި އިންދައި އަހަރެން ގެ އެއްމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގެ ފޯން ކޯލް އެއް އައެވެ . ނަމަވެސް އަހަންނަކަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނޭ ހިތް ވަރެއް ނެތެއެވެ . އަހަރެން ގެ ހަށިގަނޑުން ވަރު ދޫވާ ކަހަލައެވެ . އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފޫދިގެން ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެންނަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއް ހެއްޔެވެ ؟

އަނެއްކާ ވެސް އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ފޯނު ކޯލް އެއް އެވެ . އަހަރެން އެ ފޯން ކޯލް ނެގީމެއެވެ.

ޒައިދް : ހޭ މޭން … ކައޭ ކީއްކުރަނީ ފޯނު ނުނަގާ

އަހަރެން :  ކަ ….. ކަ ….. ކަމެއް ނުކުރަން

ޒައިދް ؛  އަނެއްކާ ކަމެއް ގޯސް ވީ ތަ ؟ ބުނެބަލަ މޭން

އެހެން ބުނުމް އަހަރެން ރޮވެން ފަށާފިއެވެ .  އަވަސް އަވަހަށް އަހަރެން ފޯން ބޭއްވީމެއެވެ . ބޭއްވުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ޒައިދް ގުޅަން ފަށާފިއެވެ . އަހަރެން އެ ފޯން ނުނަގަމެއެވެ . އަހަރެން ފޯން ނިއްވާލީމެއެވެ . އަހަރެން އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ . އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ އެކަނި ވެލާށެއެވެ . އަހަރެން ގެ އިހުސާސްތަށް ނޭންގޭ މީހުންނަށް ނޭންގުމަށެއެވެ .

ބޮލަށް ބަރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ކުޑަކޮށް ޖައްސާލީމެއެވެ . އަހަރެން ގެ އޮފިސް ބޮޑު މީހާއަށް މެސްޖް އެއް އަކުން މިޔަދު ބަލިވެ އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމަށް ފަހު މިޔަދު ސަލާމް ޖެހީމެއެވެ .

އެހެން އޮވެ ނިދުނު ވަގުތެއް ނޭންގުނެއެވެ . އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ އަހަންނަށް މީހަކު ގޮވާ އަޑަށެއެވެ . އަހަރެން ލޯ ހުޅުވާލި އިރު އަހަރެން ވަށައިގެން އެތަކެއް ބައެއް ތިއްބެއެވެ . ވާނުވާ ހާލުގައި އެ މީހުން ބަލަން ތިއްބެއެވެ .  އަހަރެން ގެ ގާތް އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ޒައިދް ވެސް ހުއްޓެއެވެ .

އަހަރެން އަގައިން ވެސް ނުބުނެ އަހަރެން ހިގައިގަތީ ޒައިދް އާ އެކު ކޮފީ ބޯށެއެވެ . އަހަރެން ރުއި އަދި އަހަރެން ކުރާ ހިތާމަ އެކަކަށް ވެސް އެއްގުމެއް ނެތި އަހަރެން ދިޔައީ ޒައިދް އާއެކު ކޮފީ އަކަށެވެ

8 މިނެޓް ފަސް

އަހަރެން : އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މިޔަދު ގުޅި ގުޅާފާ ބުނި އަހަރެންނާ އެކު އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނަގެ އާއިލާ މީހުން އެހާ ރަގަޅު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނި އަދި އެހެން މީހަކަށް އިންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ވެސް ބުނި މިޔަދު އަހަރެން އޮފީހަކަށް ވެސް ނުދަން

ޒައިދް : ކީކޭ ؟ ކައޭ ހަމަތަ ؟ ހަމަތަ ؟ ދޮގު ނުހަދާ

އަހަރެން : އާން … އެހެން ބުނުމަށޯ މި ގުޅީ … އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އިރު ކޮޅެއް ނުވެ ޒައިދް ތި ގުޅީ  އަހަރެން އެކަން ފޯން އިން އަންގަން ބޭނުން ނުވާތީ އަހަރެން ފޯނު ބޭއްވީ ވެސް އަދި އަހަރެން ބޯ އަބުރާތީ ޖައްސާލީ ވެސް .. ދެން އަހަރެން ނަށް ހޭވެރިކަން ވީއިރު ޒައިދް ތިޔައީ އަހަންނަށް ވެސް ނޭންގޭ ބައެއް ގޮވާގެން ދެން ކިހިނެއް ވާނީ ؟

5 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށް ލައްވާ ……………
8 މިނެޓް ފަސް

އަހަރެން : އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މިޔަދު ގުޅި ގުޅާފާ ބުނި އަހަރެންނާ އެކު އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނަގެ އާއިލާ މީހުން އެހާ ރަގަޅު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނި އަދި އެހެން މީހަކަށް އިންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ވެސް ބުނި މިޔަދު އަހަރެން އޮފީހަކަށް ވެސް ނުދަން

ޒައިދް : ކީކޭ ؟ ކައޭ ހަމަތަ ؟ ހަމަތަ ؟ ދޮގު ނުހަދާ

އަހަރެން : އާން … އެހެން ބުނުމަށޯ މި ގުޅީ … އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އިރު ކޮޅެއް ނުވެ ޒައިދް ތި ގުޅީ  އަހަރެން އެކަން ފޯން އިން އަންގަން ބޭނުން ނުވާތީ އަހަރެން ފޯނު ބޭއްވީ ވެސް އަދި އަހަރެން ބޯ އަބުރާތީ ޖައްސާލީ ވެސް .. ދެން އަހަރެން ނަށް ހޭވެރިކަން ވީއިރު ޒައިދް ތިޔައީ އަހަންނަށް ވެސް ނޭންގޭ ބައެއް ގޮވާގެން ދެން ކިހިނެއް ވާނީ ؟

5 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށް ލައްވާ ……………

22

1 Comment

  1. Kitty

    January 28, 2019 at 6:31 am

    Thyga thi iny ekithanthan kolhu repeat vefa… Maaginain… Dhen faharaku rangalhu kohlahchey ??.. Adhi thankolheh in.. Mi maahaulaky.. Mi e ehbaheh vakavakin ehnoon ingey.. Plx dnt mind dear.. Aneheh v reethi

Comments are closed.