މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއްޖެހިއިރުވެސް މަލާކް ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނި ފެންނާނެހެން ކާރުޕާކުކޮށްގެން އަލޫކް އިނެވެ. މަލާކް ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ސިކުންތަކަށް ފަހު މިނެޓެއް، މިނެޓަކަށް ފަހު ގަޑިއިރެއް ވަމުންގޮސް ފަތިސްވުމާއެކު އަލޫކް ކަރުއެލިފައި އިނދެ ކާރު ސްޓާރޓްކޮށްގެން ދުއްވާލިއެވެ. މަލާކް ފެނިދާނެހެން ހީނުވުމުންނެވެ.

**********************************

“ކަލާ ބުނީމާ ދުރުގާ ހުރިން، ހިތާ ދެކޮޅަށް މަޖުބޫރުވީ

ކަލާޔަށް އުނދަގުލެއްވާން މަނޭދޭތީ، ކަލާ އެދުން ގޮތަށް ކަންތައްކުރީ…

ނަމަވެސް ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ،ނަމަވެސް ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ…”

ޕްލޭލިސްޓުން އަންނަން ފެށި ލަވަޔާ އަލޫކްގެ ހިތުގެ އިހުސާސްތަކާ ގުޅި ލާމެހިފާ ވާލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނާގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނަށްވެސް އަސަރުކުރިއެވެ. ހީވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ދުލުން އަލޫކްގެ ހިތުގެ ޙާލު ބަޔާންކޮށްދޭ ހެންނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްދޭ ހެންނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ އަޑު އިވޭހެންނެވެ. ޕްލޭލިސްޓް ސްޓޮޕް ކޮށްލުމަށްފަހު އަލޫކް ދެލޯ މަރާލުމާއެކުވެސް ސިފަވެގެން ދިޔައީ މަލާކްގެ ސޫރައެވެ.

 

ފަތިހު ފަތިހާ ހޭލައިގެން މަލާކް ގޭތެރެއާ ކޮޓަރި ތެރެ ކުނި ކަހަން ފެށިއެވެ. ހުކުރު ދުވަސް ކަމުން ޒާހިލް މިއަދު އަދި ނުތެދުވަނީ ކަންނޭނގެއެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ނުހާ ނުކުތުމާއެކު ދެމީހުންވެގެން ސައި ހަދައިގެން ސައިބޮއެ ނިންމާލިއެވެ.

ހުކުރަށްދާ ގަޑި ކައިރިވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ޒާހިލްގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީ މަލާކް އެކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާލުމަށްފަހު ތަޅުގައި ހިފާލިއިރު ހުރީ ތަޅު ނުލައެވެ. މަލާކް މަޑުމަޑުން ދޮރު ހުޅުވާލައިފައި ބޯ ދިއްކޮށްލި އިރު އެނދުއޮތީ ހުހަށެވެ. އޭރު ފާޚާނާއިން ފެންވަރާ އަޑު އިވެއެވެ. މަލާކް އަލަމާރި ކައިރިޔަށްގޮސް ގަމީހެއް ފެނޭތޯ ބަލަމުން ޒާހިލްއަށް ގޮވާލިއެވެ. “ޒާހިލް..އިސްތިރިކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އެބަހުރިތަ؟”

ފާޚާނާގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށް މަލާކް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އުނަގަނޑުގައި ތުވާލިއަނދެލައިގެން ހުސްގަޔާ ހުރި ޒާހިލް ފެނުމުން މަލާކްގެ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިލިއެވެ. މުތީތަކެއްހެން ޒާހިލްގެ ފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑުގައި ވިދަމުން ދިޔަ ފެންތިކިތައް އެހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދެމުން ވިރިގެން ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު މަލާކްއަކީ އޭގެން ފެންތިއްކެއް ނަމައޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާއަށް އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުނެވެ. އަލޫކް ހުއްޓާ އެހެން ފިރިހެނަކާ ދޭތެރޭ އެފަދަ ޚިޔާލެއް ކުރެވުމަކީ ކުށެއްބާއެވެ؟

މަލާކްއަށް ހޭވެރިކަމެއްވީ ޒާހިލް ދެފަހަރަކު އޭނާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. “ދެންކޯއްޗެއް ވަގަށް ނަގަން އަނެއްކާ ތިޔައީ؟” ޒާހިލް ލާނެތްހިނިތުންވުމަކާއެކު މަލާކްއާ ޖެއްސުމަށް އަހާލިއެވެ. މަލާކް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރުމުން ގަމީހަކާ ފަޓުލޫނެއް ނަގާ މަލާކްއަތަށް ދިނެވެ. ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލަމުން މަލާކް އެކޮޓަރިން ނުކުންނަން ދިޔައެވެ. އަދި އެއްފަހަރު ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ބޯހަދަންހުރި ޒާހިލްއަށް ބަލާލުމަށްފަހު މަލާކްދިޔައެވެ.

އަލޫކް މިއަދު ހުކުރަށްދާން ތައްޔާރުވިއެވެ. މިއިން ޒަމާނެއްގައި އޭނާ ހުކުރުނަމާދަށްދާ އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަންނޭނގެއެވެ. ބައްޕަ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރިފަހުން، ބައްޕަވެސް މުޅިން ދީނާ ދުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ދޮންމަންމަގެ ނުފޫޒުމާ ވަރުގަދައެވެ. ކްރިސްޓިއަން ދީނަށް އުޅޭ ދޮންމަންމަ ކައިރިން އަލޫކްވެސް ތަރުބިއްޔަތުވަމުން ދިޔައީ ދީނީ ކަންކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ވުމުގެ އެއް އަސްލަކީ އެއީއެވެ. ނަމަވެސް މަލާކަށްޓަކައި އޭނާ ހެޔޮމަގަށް ރުޖޫޢަވާން ބޭނުމެވެ.

ޒާހިލް ހުކުރުން ފައިބެގެން އައުމުން އެންމެން އެއްކޮން ކާންއެރިއެވެ. ވަރަށް މީރުކޮށް ކާލެވުނެވެ. ކިތަންމެ މީރުނަމަވެސް ޒާހިލް ދިޔައީ ދެއަންހެން ކުދިންނަށް ޖެއްސުމަށް ނުބައޭ މިކޯންޗެއްހޭ ކިޔަމުންނެވެ. މަންމަ ކައްކަން ދަސްނުކޮށްދޭހޭ އަހަރުންވެސް މާމޮޅުވާނެޔޭ ކިޔަމުންނެވެ. ނުހާއާ މަލާކްވެސް އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ޒާހިލްއަށް ޖެއްސުން ކުރަމުންދިޔައެވެ. ޒާހިލް ފެންނަ ގަޑިގަޑީގައި އަލޫކްގެ މަތިންވެސް މަލާކް ބައެއްފަހަރު މުޅިން ހަނދާންނެތޭހެން ހީވެއެވެ.

***************

ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ވޭތުވަމުންދިޔައެވެ. ގްރެޖުއޭޝަންއާ ކައިރިވަމުންނެވެ. އަލޫކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ދުވަސް ކައިރިވަމުންނެވެ. ޒާހިލްއާ މަލާކްގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ގުޅުން ވަރުގަދަވަމުންނެވެ.

އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައިދުވަހުގެ އިރުއރީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. ރިހެބިލިޓޭޝަން ސައިކޮލެޖިސްޓްއަކަށްވެ މަލާކްއާ ޒާހިލްއާ ގްރެޖުއޭޓްވާއިރު، ކަށީގެ ޑޮކްޓާރަކަށްވެ ނުހާވެސް ގްރެޖުއޭޓްވެއެވެ. ބައްޕަގެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ވުމުން މަލާކް ނުހަނު އުފާވިއެވެ. މަލާކަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވީ މަލާކްގެ ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް މަންމައާއި ކޮއްކޮ އައުމުންނެވެ. “ސަޕްރައިޒް!” މާޒް ދިން ސަޕްރައިޒް މަލާކަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. މިއިން ދުވަހަކު ނުވާހާ އުފާވިއެވެ.

ޙަފްލާ ނިމެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް މަލާކަށް ކަމެއް ހަނދާންވިއެވެ. ‘އަލޫކް’ މަލާކަށް ހިތާހިތުން ކިޔާލެވުނެވެ. ޙަފްލާގެ ޝަރަފުވެރިން ތިބޭ ގޮނޑިބަރީގެ އެއްވެސް ދިމާލަކުންވެސް އަލޫކްއެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ޑީންގެ އަރިހުގައިވެސް އަލޫކްއެއް ނެތެވެ. އަނެއްކާ އަލޫކް އޭނާ މަތިން މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލީބާއެވެ؟ މަލާކަށް ނޭނގެނީ އަލޫކް ކޮންމެ ރެއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަލާކް ފެނޭތޯ އިންތިޒާރުކުރާކަމެވެ. މަލާކްގެ ޚަބަރު ބަލާކަމެވެ.

އަލޫކްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ވިލިޔަމް އައިސް އޭނާގެ ކޮޓަރި ބަލާލިއިރު ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. އަލޫކްއޮތީ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. ނިތްކުރިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޙަފްލާ ނިމި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެއެވެ. އަލޫކްގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން މަލާކް ނިންމީ އަލޫކް އޭނާ މަތިން ފޫހިވީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަކީ އަލޫކްއަށް ކަމެއް ދިމާވީކަމެވެ.

ފުރަންވާއިރަށް އެއާޕޯރޓަށް ދެވޭތޯ އެންމެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައެވެ. ޒާހިލްވެސް މަލާކްމެންނާ އެކީ ރަށަށްދާން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަލޫކް ކަންތައް ކުރި ގޮތުން މަލާކަށް ހިތާހިތުން ކުދި ކިޔެމުން ދިޔައެވެ. ކުސްތަޅަމުން ދިޔައެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ Q219 ފްލައިޓްގެ ޓިކެޓު އަތްދަބަހަށް ލަމުން މަލާކް އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލިއެވެ. އަލޫކްކަހަލަ މީހަކާމެދު ވިސްނާ ބޯގޮއްވުމަކީ ބޭކާރުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމުންނެވެ.

ޓީވީ ހުޅުވާލައިގެން ނިތްކުރީގައި ބޭސް އަޅައިގެން އިން އަލޫކްގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. އެކަން ހުއްޓުވަންޏާ މިފަދަ އެތައް ކަމަކާ އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. އަނބުރައިގަތުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ބޭނުންކޮށްކޮށް ހުރެފައި އެހެން މެދުކަނޑާލުމުން ނުވަތަ ހުއްޓާލުމުން ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ދިމާވާކަމެކެވެ. އޭނާ އެންމެކަންތައް ބޮޑުވެފައި އިނީ މަލާކް ގްރެޖުއޭޓްވާތަން ދެކެން ނުދެވުމުންނެވެ. މަލާކް ފޯނު ނުނަގާ ފާނެތީ އަލޫކް ގުޅާލީ ނުހާއަށެވެ. “ނުހާ..މަލާކް އުޅޭތަ؟” “މަލާކްމެން އެނައްޓާލީ އެއަރޕޯރޓަށް ދާން…” “ފުރަން؟! މިގަޑީ ފުރަނީ؟!!” “އާނ… ޔެސް އެމިރޭޓްސްގެ Q219 ފްލައިޓުން ދާނެ މާލެއަށް. ސީދާ ޗެކިންގް ގަޑި އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތް! އެކަމު ބުނަން މަލާކްގެ ގްރެޖުއޭޝަންއަށް ނައިސް ދެން ކޮންމެހެން އޭނާއަށް ހެޔޮ އެދިގެން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް!” “ނުހާ މަޑުކޮށްބަލަ…އަހަރެން ދާންށޭ އުޅުނީ އެކަމު__” “ބަހަނާ އަޑުއަހާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.” ނުހާ ފޯނުކަނޑާލުމުން އަލޫކް އިތުރަށް ބޯގޮވިއެވެ. ތައްޔާރުވެލައިން އެއާރޕޯރޓަށްދާން ޓީވީ ނިވާލަން އުޅެނިކޮށް ކުއްލި ޚަބަރެއް ކިޔަންފެށިއެވެ.

“މެޑްރިޑްގެ އެއާރޕޯރޓުން ލަންކާމަގުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށްދާން ނައްޓާލި އެމިރޭޓްސްގެ Q219ބޯޓު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެ!   އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހިސާބަކުން ވަނީ މިހާރު މިބޯޓުގެ ބަޔެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބައެއް ފެނިފައި. ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް ޕަސެންޖަރެއް ނުވަތަ ކްރޫއެއްގެވެސް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވޭ. ސިފައިން ދަނީ މިހާރު ހެލިކޮޕްޓަރުގަޔާ ކަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތައްވެސް ބަލާ ފާސްކުރަމުން. އަދި މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބުވެސް ހޯދަމުން”

އަލޫކްއަށް ހީވީ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދަމައިގެން ދިޔަހެންނެވެ. މެޔަށް ހޫނުފެންއެއްޗެއް އޮއްސާލިހެންނެވެ. ރުވާފައި ދޫކޮށްލި ދުނިތީރުތަކަކުން ހިތް ޒަޚަމްކޮށް އެފާރުތަކުގައި ލޮނުމިރުސް އަޅާލިހެންނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށްނަމަވެސް އޭނާގެ ނޭވާ ތާށިވިއެވެ. ފުރާނައެކީ ގުޑައިގެން ދިޔައެވެ. ލޮލަށް ޖަމާވާންފެށި ކަރުނަތަކުން މަންޒަރު ފުސްވަމުންދިޔައެވެ. ހީވަނީ ދެފަރާތުން ފާރުއައިސް ފިތެން އުޅޭހެންނެވެ. މުޅިދުނިޔެއެކީ އެނބުރިގަތް ހެންނެވެ. ‘މަލާކް’އޭ ކިޔައި ހަޅޭލަވައިގަނެވުމާއެކު ދެކަކޫމައްޗަށް ޖެހިގަތެވެ. އެއާއެކު އަލޫކްގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އެރިއެވެ.

(ނުނިމޭ)

123

80 Comments

 1. Inco

  January 14, 2019 at 2:05 pm

  Ehen story thaluge half ekey mi story ge 2 part ekey evvaru

  • Yuna

   January 14, 2019 at 2:09 pm

   Baeh faharu jeheyne thafaathu kollan dhw Zelll. Ehennoonas we love the story, eki writers eki goii gothah dhw myhunnge hiyy thalhuvaany. Kurukoh baeh faharu liyumaky shauguverive curious vaakameh hama gaimuves for me. I love it. Ekam alhe Zelll , Malaak maruveeeethaa??????!11

  • Aisha

   January 14, 2019 at 2:11 pm

   Inco beynunn nooniyyaa kiyaa, ehenn noony nukiyaa dhenn thivarun :-). Personal reasons ves hunnaane kanne, feelings understand vaan jeheyny, komme myhakuves geyga ves kankan kurann hunnaane kann. Thivaru kamakaa thogothah coplain kuranyaa nukiyaa thivarunn. btw Zelll v reethi story, ekam why Alook hithah thadhu kury?? 🙁

  • Zelll

   January 14, 2019 at 2:24 pm

   Thikann qabool kurann. Ekam vaki plan eh kohggenn mi kuriyah genndhany. Vaki part thakehga baeh kankan readers ah angaa gothah. Thikann rangalhu kureveythw ves eba balann. Ekam bunelann othy mee ehenn vaahakaeh nooney mee hama mi vaahakaey. Anyway thanks for the feedback

  • Zelll

   January 14, 2019 at 2:25 pm

   Thaluge half??? Story ehchihyga ves thalaeh oveyybaa

  • Zelll

   January 14, 2019 at 2:27 pm

   Thankyou Yuna and Aisha for your sincere support, thank u v much. Dhenn alhe balamaa dhw Malaak ah kyhthww vyy

 2. Cutieshaff

  January 14, 2019 at 2:17 pm

  Kyyvvveyyyy ehennnn hedhyyy Alook ah?!!! Malaak mareh nuveyyy dhwwwwwwww. plxxxxx don’t killl her 🙁

  • Zelll

   January 14, 2019 at 2:26 pm

   Balamaa dhww dhenn. Hingaa Malaak kobaathw hoadhann dhaan

 3. Ishyy

  January 14, 2019 at 2:36 pm

  Cover pic change kollaafa inn iru Tidus,like a.k.a Alook ge e nazaru, so intense dhwwww!!!!!!!!!!! Alheyy plxxxxxxxxxxx Malaak maraa nulaathi. Cover pic innves Alook ge dhelolunn efennany saafu thedhuveri Loabi Malaak ahtakaaa

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:37 pm

   Hehe asluves

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:49 pm

   You are a fan of Final Fantasy too tha Ishyy?? Hehe, yeah, eii asluves v intense thannkolhekeyy

  • Ishyy

   January 15, 2019 at 11:49 am

   yesssss i’m a bigggggg faaaannnnn

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:37 am

   Awwnnn meee tooo ???

 4. Aako

  January 14, 2019 at 2:38 pm

  Start ga e inn lava hama asluves haadha gulhe eyy Alook ge hithuge aadheys thakaa. Story v reethi. Curious and so eager to see if Malaak is alive or not

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:41 pm

   Thankyou Aako. Yes keep waiting hehe

 5. Finasha

  January 14, 2019 at 3:24 pm

  Zell amilla ah eki namuga comment koffa hurikan faahaga vey

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:43 pm

   Zell kyhkurann eki nann namuga comment kurann vyky?thee hama hyvaa goii.

  • Eem

   January 15, 2019 at 12:05 pm

   Kihineii ingeny ehenn myhunn thigothah kannthah nukuraakameh? Qabooleh nukurevey hama thihenn buneliyakas Finasha. Mi dhenn zuvaabu site ehhtha thaakun thaakunn nujeheyy vaahaka dhakkan? Btw, story reethi, when next part?

  • Zelll

   January 15, 2019 at 12:12 pm

   Soon inshaallah. ingey eem, thankyou

 6. Sixu

  January 14, 2019 at 3:37 pm

  Loagadu thalhaigen dhiya goi kada

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:44 pm

   Can you point out ‘kada’ vy sababu? Eyrah dhw rangalhu kohlleveyny

  • Zelll

   January 16, 2019 at 3:19 pm

   Loagandu thalhaigenn dhiyaee konnthaaku mi episode ga? i think eii previous episode henndhw aslu Sixu ?

 7. iima

  January 14, 2019 at 3:52 pm

  Kihineh faahaga bmvanii… Faahaga vaa goiy ves dhahkabala… Eyrun dhw aharunnah ves gabool kureveynii

  • Afy

   January 14, 2019 at 3:59 pm

   Vaahaka kiyaalaafa comment thah ves mi kiyaaly
   Mi comment kiyaafa zell ge comment ekey feel vejje
   Hehhheheh
   Hyhy halaaku

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:45 pm

   Feel viyas feel vaa komme kamaky ekann onna gotheh noon kanneynge dhw Afy

  • Zelll

   January 14, 2019 at 6:48 pm

   iima bunihenn kommehenn adhi comment kiyaalumunn thihenn feel veytha? Ehennoonas Zell mee moyaeh noon kanneynge egothah comment kuraakah, hehe

  • Zelll

   January 14, 2019 at 7:00 pm

   Zell ves hama vaahaka kiyaalaafa thi kudhinnge comments thah mi kiyaaly. Zell akah gaimu Afy thibunaa feel eh nuvey. I think now vaahaka aa dheytherey comment kurumuge badhalu ga personal konnhenn baeh kudhinn mi comment kurany, eythi ehaa approvable eh noon Zell akah. Dhera vey thi kahala thaakun thaakun nujehey gothah hama hurelaafa rumors start kuraathy

  • Rifa

   January 15, 2019 at 11:27 am

   Zell ge bahuruva ehaa balaeh nuganevey

  • Livy

   January 15, 2019 at 11:58 am

   Rifa thihenn bunyas qabooleh nukurevey cuz mihisaabah ai iruves Zell aky varah disciplined writer eh kamah aharenn qabool kurany. Dhuvahakuves nudhekenn rude gothakah talk koh comment kuraathaneh. And Zell, herself in person aky ves emmenaaves gulhey varah rangalhu kujjeh. And yes i know her. Zell, vaahaka reethi ingey, dhigu kollahche thannkolheh. And Zell, btw, Male’ ah badhal vyytha now?? I heard you were coming ey. Thi Rashu kujjaku buny.

  • Zelll

   January 15, 2019 at 12:14 pm

   Thankyou Livy. Ey yeah insta inn DM kobba. You still use @_.liviyaa._ account?

 8. Zelll

  January 14, 2019 at 6:55 pm

  Hello hurihaa kudhin. Mi bai kiyaalaafa ekuhjjegge ihusaasthah and ekuhjjeh mi part aa medhu dhekey goii express kollahche. Dhenn oii aneh kamaky Zell ge supporters Zell ge vaahaka yah comment kuryma eyge maana aky eii Zell amilla ah comment kurumeh noondhw, Ebbayakah mi vaahaka kamu nudhiyas aneh bayakah hama mi vaahaka kamugosdhaane. Ehennvyma kommehenn kamu nudhaa myhunah othy ekamaa behey gothunn dhogu rumors fethurumeh noon kanneynge dhw. Zell ge vaahaka kamudhaa kudhinnah and regular konn kiyaa kudhinnah adhives ehffaharu varah bodah thankyou. <3

  • Star

   January 15, 2019 at 11:33 am

   Zel ge mi comment ah reply eh bubelaahiy vejje
   Mivaahaka kamu nudhaa myhun madhuvaane
   Cox nisbathun rythi vaahaka eh miii
   Ekam up vaa goii kamu nudhaathy kiyuntherin zel aa dheytherey dhekey goii kada evany

  • Zelll

   January 15, 2019 at 11:45 am

   Star thi buni vaahaka hama asluves Zell ves qabool kurann. Emme genesdheyn vaa gothaku noon Zell amilla ah ves ingey genesdhevenyky adhi e speed aku ves noon, ekann rangalhu kureveythw mi masahkkai kurany. Inshaallah improve kuraanann

 9. ShadowGirl

  January 14, 2019 at 7:03 pm

  Ignore the haters honey Story fab.Curious as usual. Rumors are carried by haters spread by idiots so don’t care about it girll

  • Zelll

   January 14, 2019 at 7:05 pm

   Thankyou ShadowGirl. I think i know you. DM kobba insta inn

  • Zelll

   January 16, 2019 at 3:17 pm

   ? ? ?

 10. unique

  January 14, 2019 at 10:19 pm

  alhey malaak ah evy kihinehbaa?
  alhey zell dont make alook sad
  insha allah malaak is fine
  but zaahil n malaak doesnt suit
  hoping to see the next part soo
  till then miss u gurl

  • Zelll

   January 15, 2019 at 11:47 am

   Thankyou Unique. Awwn missed you too gurll

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:36 am

   ????????????????????????????????????

 11. Luke

  January 15, 2019 at 12:15 am

  Whens next part

  • Zelll

   January 15, 2019 at 11:47 am

   Inshaallah very soon Luke.

 12. Orchid

  January 15, 2019 at 10:54 am

  Which zal are u ??? Are u from kela ??? Cuz i am from kela too

  • Zelll

   January 15, 2019 at 11:46 am

   Yeah i’m from kelaa. Name bunebala Orchid ge aslu name.

  • FinalFantasy

   January 15, 2019 at 12:06 pm

   KELA eyy?? Eii varah reethi rasheh!! Zell ge aslu name aky Zal tha?

  • Zelll

   January 16, 2019 at 3:08 pm

   ❤️❤️❤️ Yes mashaallah v reethi rasheh. FinalFantasy dhiyaintha kela yah? Aslu name dhw…hehehe e sirreh. Ekam ingeyne kanne varah gina kudhinnah. Emmenah ingey bodu sirreh? ? ??? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?

 13. Anonymous

  January 15, 2019 at 11:53 am

  vaahaka kithammehaaves reethi. episode thah kudakoh kuru thannkolhu and up vaa speed thannkolheh lahy aslu. ehenn noony hama ok. hykurann rangalhu kuraane kamah. zell ge stories aammukonn kiyaa myhegge haisiyyathunn ingey eba improve kuraakann cuz ehenn part thakah vure dhiguvey eba mihaaru feshi irah vure. dhenn bunelann othy esfiyaiga mihaaru liyaa kudhinn thaku thereinn readers aa reethikonn discipline aaeky deal kuraa madhu kudhinn thaku thereyga zell faahaga kollevey. egothuga discipline aaeky kuriyah dhaashey bynelann othy dhenn

  • Zelll

   January 15, 2019 at 12:15 pm

   Thankyou for the honest feedback. Thankyou so much for the support

  • Zelll

   January 15, 2019 at 12:16 pm

   Inshaallah i will, thankyou

 14. Unknown

  January 15, 2019 at 12:02 pm

  Zell alhaanulaa ingey haters ah. I like and love your story. Ahannah ok komme writer eh viyas reethikonn liyunn genesdhenya. Baeh myhunn thibeyne vaki writers innah specific konn favour kuraa myhunn. Ekam bunan, aharennge view ga, hyvany mihaaru mi haters innah kamudhany dhenn islaam dhynuge imunn beyruvaahen thafseely ehchis hunna vaahaka henn. Eythi kada. Komme myhakuves rythikonn vaahaka liyegenn deliver kuranya accept kurann jeheyne. Kiyaa hiyyvumaa nuvunn eii dhenn ehennkameh. Ahannah personally varah kamudhey Noor, and Zell ge stories. Plus ifoo ge vaahaka ves i like. When next part Zell?

  • Zelll

   January 15, 2019 at 6:56 pm

   Thankyou, yess Noor is one of my inspirations too

 15. Saaji

  January 15, 2019 at 12:10 pm

  Bayaku myhunn eulheny mi vaahaka kuri araa dhoya nudheynn vegenn. Hunn, v foohivey, dhenn thi konn kamehtha? Zell aa dheytherey myhunn dhekey goii badhal kurann ulhey myhunn eulheny bahuruva kamaku nudhey kiyain. I love mi vaahaka, i like Zell, and she’s kind. Myheggee goii neyngenys rude ey bahuruva kadaey nukiyaa huriyyaa emme rangalhu vaany. Zell, zell insta use nukuranntha now?? Habareh nuvaathy? I called you, phone ehhvx nunaga, nivaalaafayw buny

  • Zelll

   January 15, 2019 at 12:19 pm

   Insta ah nuvadhevey ehaa ginain, zell ah data or wifi nulibeythy now often konn. Sorry habareh nuveveythy. Yeah phone adhi nulibeyey, results libunyma phone ganeveny. Eyru use kuri nokia phone halaaku vegenn miulheny. Text kobba mom number ah eyrunn dhimaavaany emme easy konn. Insta ah ves vadhevunyma i’ll let you know. Thanks btw Saaji.

 16. unique

  January 15, 2019 at 12:22 pm

  hei zell if u use insta can u tell me ur id? plx
  i even use insta thats why
  wanna talk to u heheh
  if u dont want to give then its totally fine

  • Zelll

   January 15, 2019 at 6:38 pm

   Ofcourse, i wanna know you aswell, you are one of the ‘regulest’ readers. Hehe, i made a word up there. I wanna give, gimme yours too okeyh? DM kolla mee unique ey jahaafa, And here is my public account; @authorzelll. There you’ll find my Private account. I’ll accept your request when i get online and DM kollahche its u kann

  • Zelll

   January 15, 2019 at 6:59 pm

   And btw unique, i don’t normally time nuvey public acc in online vaakah, ehennve prvt acc inn dhimaavaany, public acc search kollyma you’ll get my prvt one in the bio. Send me a request and DM ok?

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:11 am

   And public account ginain lap throu konn login vaathy DM kuriyas nufenidhaane ehaa avahah.

 17. Am_knee

  January 15, 2019 at 12:26 pm

  Congratulations Zell, for making it to ‘Hafthaage Maqbool’ list TOP. I love your story. I love you. Ignore the haters, cause you’ve got a whole army beside you. Male’ gos dhimaavaan vaane dhw. Alah mi comment kury. Eka dhuhu class ga bunymennu coment nukuraanamey, ekamu dhenn hafthaage maqboolah eryma jeheyny comment kurannthaa dhw. Hitheh nuthelheytha results annaathy??? Hehe btw, dhigu kollahche, i said ennu kuryga ves dhw. And nuvanntha baiveri eh Qaumee vaahaka liyumuge comp aku? Hingaa baiverivaan dhw?Kury dhefaharuves vymennu, midhuvas kolhu free iru hingaa liyann, eyrunn male’ gos ekaku anekaku vaahaka judge kuraany, kohffa dhenn submit kuraany. I miss you. Moodhah dhaairu adhi amdhunn. Adhi vejje dhw dhemyhunn ekaku anekakah dheyn vefa oii pizza, hehe.

  • Zelll

   January 15, 2019 at 7:01 pm

   Alheyyy i misss youuu moree. Loabiveyyy hesskiyaafa. Hehe yeah inshaallah we’ll meet after results dhw when u come male’ ah. Hehe i miss moodhu too. Hehe, yeah kankan hama akah elhilyma lyannfashaany dhw.

  • Zelll

   January 16, 2019 at 3:05 pm

   Noooon hiyyy thelhenyyy mihira kihinakunn ????????????????? mey falhaa nukunnan ulheyyhenn heevanyy???? Nuves kevey nuves boveyy mihaaru? ? hikilann fakka ? ? hehhehehe.❣️ ? ? ? ? ? ? ? Inshaallah our batch ge results v rangalhu vaane inshaallah❤️

 18. ❤yaana

  January 15, 2019 at 12:53 pm

  alheyy haadha dheragothekey evee.. alook ah ehnn nuhadhaba.. plxx..varah reethi mi part vss.. next part kndhuvahakun tha up kohdhenee..avahah up kohdhehcheyy..??

  • Zelll

   January 15, 2019 at 7:21 pm

   Inshaallah varah avahah up kohdheyynan. Mi week therey inshaallah. Thankyou yaana.

 19. jiji

  January 15, 2019 at 1:18 pm

  Masha allah..vrh vrh rythi mi prt vx???????whn nxt? ..I am waiting ingey??❤❤❤???????

  • Zelll

   January 15, 2019 at 6:57 pm

   Thankyou jiji. Inshaallah very soon. Yes plx do

  • Zelll

   January 15, 2019 at 7:20 pm

   Jiji liyaa vaahakaige name bunefaanan, i couldn’t find

  • jiji

   January 16, 2019 at 1:01 pm

   Hehe Zelll..adhi liyaakah gastheh nukuran..maru nuve huriyya thankolheh fahun fahtan kamah..hehe ????❤❤..LY loads ingey..?????

 20. Ikoo

  January 16, 2019 at 12:06 am

  SO INTENSE WALLPAPER VX STORY VX/ When next part zelll?

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:31 am

   inshaallah soon☺️

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:32 am

   inshaallah soon☺️ ingeyy ikoo

 21. kekeke

  January 16, 2019 at 12:20 am

  keep it up my gurll. i wuv you berry much.?????????? dhenn mihenn bunyma u shud know who dis is

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:33 am

   i wuv you berry much, berry much moreee, yessssssssssss i know you wuv.????

 22. Dhombe

  January 16, 2019 at 12:23 am

  ??? kaaan dhaan hingaaa

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:34 am

   hingaa. konndhuhuku??? Cycle ga aadhey balai you owe me a ride remember??

 23. shfx

  January 16, 2019 at 12:24 am

  ??????????????????????????????????????????????????????????? i love you zalko and i love the storyyy too

  • Zelll

   January 16, 2019 at 12:35 am

   i love you moreeeee shaffadhahtha?? ? thankyou. Aye??

 24. Zelll

  January 16, 2019 at 12:30 am

  Assalaamalaikum my beloved readers. Zell ah alah hafthaage maqbool chart ah erijje and now othy adhi top ga, Bunelann othy eii thi all kind readers ge sababunney zelll ah ehissbah midhevuny. varah bodah shukuriyya all readers, vvvv bodah thankyou??????❣️??❤️❤️❤️????????? Adhives thigothah hama support kuraane kamah hyykurann. Adhives effaharu hama vvvvv bodah thanks hurihaa kudhinnah for supporting me through. Thi readers ah takaa mi vaahaka zelll mi genesdhenyves hagygathuga. I LOVE YOU ALL. Ummwah. best wishes to you all, have a great day Inshaallah☺️ ☺️ ☺️ ☺️ ☺️

  • kitty

   January 16, 2019 at 3:26 pm

   Welcome zelll. we love you. v late konn story mi kiyaalevuny ekamakuves vvv reethi. hope next part you’ll bring out soon, vvv exciting hama gaimuves for mee???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 25. Zelll

  January 16, 2019 at 2:58 pm

  Hurihaa readers. Mihaaru 21st vana episode submit koffin. Inshaallah upload vaane varah soon. Have a wonderfulday everyone, thankyou for your sincere support.????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?????? ? ?

  • Sheyou

   January 16, 2019 at 3:28 pm

   Thankyou zelll alheyyy avahah load vaane thoahche….. vvvv excited. i love you zell. you are one of my fav writers? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 26. kitty

  January 16, 2019 at 3:27 pm

  Welcome zelll. we love you. v late konn story mi kiyaalevuny ekamakuves vvv reethi. hope next part you’ll bring out soon, vvv exciting hama gaimuves for mee???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 27. unique

  January 16, 2019 at 9:38 pm

  zell i did DM u insta in ingey check kollathi

Comments are closed.