އަހަރެން ގެ ނަޒަރުގައި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު

- by - 9- January 13, 2019

އުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރުގައި ސްކޫލް އަށް ވައްދައެވެ . އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެން ރުއީމެއެވެ . އަދި ނުވީތަކަށް އަހަރެން ގެ މަންމަ ކާރިޔަށް ދާން އެހާ ވަރަށް ވެސް ރުއީމެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އާ މާހައުލަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުންނެއެވެ . ނަމަވެސް އާ އެކުވެރިން ތަކެއް ވެސް ލިބެމުން ދިޔައެވެ . 2 ދުވަސް ފަހުން އަހަރެން އެމީހުންނާ އެކުވެރި ވެއްޖެއެވެ . ނުލާހިކު މަޖަލުގައި އަހަރެން އުޅުނީމެވެ . ސްކޫލް ކިޔަވައިދޭ ގަޑި ދާ ގޮތެއް ވެސް ނޭގެއެވެ . ހިތް ގައިމު ދުވަސް ވަރެއެވެ .

ޓީޗަރުން ނަކީ އަހަރުމެން ގެ 2 ވަނަ މައިންބަފައިންނެވެ . އެ ތަނުން ނުބާ އަދި ރަގަޅު ގޮތް އަންގައިދެއެވެ . އަދި މަޖަލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދެއެވެ . 2015 ވަނަ އަހަރަކީ އަހަންނަށް އެންމެ ހިތް ދަތި ދުވަހެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރެންގެ ކިޔެވުމުގެ ދުވަސް ވަރު ނިންމާލަން ޖެހޭ ދުވަސް ޖެހޭތީއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން ބެލީ އަހަންނަށް ކުރެވުނު މަޖަލެއް ކުރުމަށެއެވެ . އެގޮތުން އަހަރެން ގެ އެކި  ކަންކަމުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ނަން އެމީހުން ގެ ތެރޭގައި ހިގިއެވެ . އަދި އަހަރެން ނަށް ލޭބި ލިބުނެއެވެ .

ދެން އަހަރެން ނިކުތީ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށެއެވެ . އެތަނުން ވެސް އަހަންނަށް ދިމާވާން ފެށީ ވެސް އެހެން ކަހަލަ އެކުވެރިން ތަކެކެވެ . ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެޑީ ނުވަތަ ޖެކް މި ނަން ތަކުން ގޮވަމުން ދެއެވެ . އަދި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު އެންޓެޓެއިނާ  ގެ ނަމުން ވަނީ މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިފައެވެ .

އާދެ ! ސްކޫލް ދުވަސް ވަރަކީ ވަރަށް ވެސް މަޖާ އެހާމެ ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ދުވަސް ވަރެއެވެ . އެކި ފަހަރު މަތިން އަހަރުމެން ސްކޫލް ގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ކަންކަން ކުރުވައެވެ .

ލޮބުވެތި ބެލެނެވެރިން ….. ތިޔަ ބެލެނެވރިން ނަކީ ޒިންމާ ދާރު ބައެކެވެ . ކޮންމެ ބެލެނެވެރިޔަކު ވެސް އެ މީހެއް ގެ ދަރިޔަކު އެންމެ މޮޅު މީހަކަށް ހަދަން ބޭނުން ވާނެއެވެ .  1 މަހާއި 15 ދުވަސް ވޭތުވެގެން ދިޔައިރު ތިޔަ ބެލެނެވެރިން އެ ކުދިން ނޫޅޭ ގޮތް ބެލިން ހެއްޔެއެވެ . އަދި އެކުދިން ގުޅިގެން އުޅުނީ ކޮން ކަހަލަ ކުދިންނާ ތޯ ބަލާލިން ހެއްޔެ ؟ ނަމާދު ކުރިތޯ ނުކުރިތޯ ބަލާލިން ހެއްޔެ ؟ ފޮތް ތައް ހަމަ ތޯ ބަލާލިން ހެއްޔެ ؟

ސްކޫލް ޓީޗަރުން ނަކީ 2 ވަނަ މައިންބަފައިންނެވެ . އެމީހުން ނަކީ އެމީހުންނަށް ދަސްވެފައި ހުރި އެއްޗެއް އެމީހުން ގެ ވިސްނުމުން އެ ކުދިންނަށް އުގަނައިދޭން ތިބި މީހުންނެވެ . އެމީހުން ގެ ފެންވަރުންނާއި އެމީހުން ގެ އަމަލުން ދައްކުވައި ދޭން ވީ ޓީޗަރުންނަކީ ކުދިން ގެ ނަމޫނާ ބައެއް ގެ ގޮތުގައެވެ .

މާދަމާ އަކީ ހުރިހާ ސްކޫލް އެއްގައި ވެސް ކިޔަވަން ފަށާ ދުވަހެއެވެ . ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް ކުދިން ވެސް މާދަމާ އަށް ތައްޔާރު ތޯ ބަލާލުން މުހިއްމު .

ﷲ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާއް ލައްވާށި ޢާމީން

9

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Mi writer miee girl eh tha boy Ehtha? Boy akaa vrh vahtharu.. 🤔 btw liyun hama baraabaru.👌☺️

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.