ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 17

- by - 64- January 11, 2019

ހިނގަމުން ދިޔަ މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ހިނގުން ހުއްޓުނީ ރުންކުރު ގޮތަކަށް ފަަހަތުން މީހަކު މިންހާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި އީލާފް އާއި ޝަމްހާ ފެނި ދެމީހުނަށްވެސް ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ. ” ވާއު މިންހާާ… ޔޫ އާރް އަމައެޒިން… ފިރިހެން ކުދިން ކަލޭގެ ޖާދޫގަ ޖައްސަން ހާދަ މޮޅޭ ދޯ… އަހަންނަށްވެސް ދަސްކޮށްދޭންވީ އެއްނު…” މަލާމާތް ފާޑަކަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ އީލާފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ނިތައް ރޫތައް ޖަމާވިއެވެ. ” އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެބަ ހެދެއްނު… ކަލެއެއްނޫންތަ އަހަރެންގެ ދޮންބެ ފަހަތުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން ތިއުޅެނީ… އަހަރެންގެ ދޮންބެ ނޫނީ ކަލެއަށް ނުފެނުނުތަ… ކީއްވެގެންތަ އަބަދު ކަލޭ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަނީ… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގަ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކީއްވެތަ ކަލޭ ހާސިލްކުރަނީ… ކިޔެވުމުގަވެސް އަބަދުވެސް ކަލޭ އަހަންނަށްވުރެ ކުރި ހޯދާ… އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގަވެސް… ދެން މިހާރު އަހަރެންގެ ދޮންބެ އަތުއަޅުވާލީ… މީގެ ކުރިން އަހަރެންގެ އެދުމާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ކުރަން ހިތަށްވެސް ނާރުވާ ދޮންބެ މިއަދު ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ އަހަރެން އެންމެ ނަފުރަތު ކުރާ ކުއްޖާ އާ… އައި ޖަސްޓް ހޭޓް ޔޫ… ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު އީލާފް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައިން މިންހާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެމަންޒަރުތައް ބަލަން ކެތްނުވުމުން އަޝްރާ މިންހާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުމުން މިންހާ މަނާކުރިއެވެ.

”އީލާފް.. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުން ކާމިޔާބު ލިބޭނެ އިންޝާ ﷲ… ކާމިޔާބަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގެކޭ ބުނެއެއްނު… އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް… ކާމިޔާބު ދެއްވާނީ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ… އީލާފްވެސް އަޅުކަންތަކަށް ސަމާލުކަންދީ ކިޔެވުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރީމަ އިންޝާ ﷲ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ… ކިޔެވުމުގަ ނޫނީ އެހެން ކަމެއްގަވެސް އީލާފް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އަހަރެން ގާތު ބުނެލާ… ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް އަހަރެން ވާނަން އިންޝާ ﷲ… ދެން އަލޫފް އާ އަހަރެންގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޯ… އަލޫފް އީލާފްދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ބޭބެއަކު ކޮއްކޮއެއްދެކެ ލޯބިވާ އެންމެ މައްޗަށް އަލޫފްވެސް އީލާފްދެކެ ލޯބިވާ… އީލާފް ރުޅި އައިސްގެން ވާހަކަ ދެއްކި ދުވަހުވެސް އަލޫފް ހާދަ ދެރަވެފައޭ ހުރީ… އަލޫފްގެ އަޑުގައިވި މާޔޫސްކަމުން އެކަން އަހަންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނު… އަހަރެން އެއްވެސް ހާލެއްގަ ބޭނުމެއް ނޫން އަލޫފް އާއި އީލާފް އާ ދެމެދަށް ދުރުކަމެއް ގެންނާކަށް… އަދި މަސައްކަތެއްވެސް ނުކުރާނަން… އައި ޖަސްޓް ލަވް ހިމް ސޯ މަޗް… ހަމައެގޮތަށް އަލޫފްވެސް އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… އީލާފް ބޭނުމެއްނުވޭތަ އަލޫފްގެ އުފަލުގަ ހުންނާކަށް؟ ޕްލީޒް… ޓްރައި ޓު އަންޑަސްޓޭންޑް އަވާ ލަވް… ” ލޮލަށް ޖަމާާވި ކަރުނަތައް ހިންދަން މަސައްކަތްކުރަމުން މިންހާ މަޑުމައިިތިރިކަމާއެކު އީލާފްއަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

” އޯ ޕްލީޒް… އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގަ ތިދެއްކުންތެރި ކަރުނަތައް ލޮލަށް ޖަމާާކޮށް މަށަށް ވިސްނައިދޭން މާ މާތް މީހަކަށްވެގެން ނަސޭހަތްދޭނެ ކަމެއް ނެތް… މިންހާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރުޔަސް އަހަރެންގެ ހިތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރާނެ… އަދި ބުނަން… އައި ޑޯންޓް ނީޑް ޔުއާ ހެލްޕް… އެނގިއްޖެތަ… ” ޝަހާދަތް އިނގިލި މިންހާ އާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރެ އީލާފް މިފަހަރުވެސް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި މިންހާއަށް އިތުރު އެއްޗެއް ބުނާނެ ފުރުސަތެއް ނުދީ އެތަނުން ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ޝަމްހާވެސް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން މިންހާ އަދި އަޝްރާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އީލާފްގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. ” ޝޭމްލެސް ގާލްސް… މިންނު ކީއްވެތަ އީލާފް އެހާ ރޫޑްކޮށް ވާހަކަ ދެއްކިއިރުވެސް އޭނަ ކިޔާހާ އެއްޗެއް އަޑުއަހަން މަޑުން ހުރީ… މިންނުއަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރުންއިރު އަހަރެން އެއްޗެކޭ ބުނަން ކީއްވެތަ ނުދިނީ… ” ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހުރެ އަޝްރާ ބުނެލިއެވެ. ” އަޝޫ… އީލާފް މިހާރުވެސް އަހަރެންދެކެ އެހާ ރުޅި އާދޭ… ދެން އަނެއްކާ އަހަރެންވެސް ރުޅި އައިސްގެން އޭނަ އާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ކަންތައްތައް މާާ ގޯސްވާނެއެއްނު… ރުޅި އައިސް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ރަނގަޅު އާދައެއް ނޫންކަން އަޝޫއަށްވެސް އިނގެއެއްނު… ވަގުތާ ހާލަތާއެކު އަދި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅު ވާނެ އިންޝާ ﷲ.. ” މިންހާ އެހެން ބުނެލީ އުއްމީދާއެކުގައެވެ. ” މިންނު އަލޫފް ގާތު ބުނާތި އީލާފް ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ… އޭރުން އަލޫފް އީލާފް އާ ވާހަކަ ދައްކާނެއެއްނު…” އަޝްރާ ބުނެލިއެވެ. ” ނޫން… އަލޫފް ގާތު ނުބުނާން… އޭރުން އަލޫފް އީލާފްދެކެ ރުޅި އަންނާނެ… ރުޅި އައިމަ އަނެއްކާވެސް އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވި ދުރުކަން އިތުރުވެގެން ދާނީ… އެހެންވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން… އަޝޫވެސް އަލޫފް ގާތު ނުބުނާތި ދެންމެ ހިނގި އެެއްވެސް ކަމެެއްގެ ވާހަކަ… އޯކޭ… ” އަޝްރާއަށް ބަލައިލަމުން މިންހާ އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން އަޝްރާ މަޑުމަޑުން ހޫމް ލައްވާލިއެވެ. މިންހާ އޭނަގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރާނެކަން އަޝްރާއަށް އިނގެއެވެ. ދެއެކުވެރިންވެސް އައިކޮޅަށް ހިނގައިގަތީ ދެން ކުރިއަށް ދާހިތް ނެތުމުންނެވެ.

” އީލޫ… ކާމް ޑައުން… މަޑުކޮށްބަލަ އަހަރެންނާއެކު ދާން… މާބާރަށޭ ތި ހިނގަނީ… ” ކުޑަކޮށް ދުވެލާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިސް އީލާފް އާ އެއްވަރުކުރަމުން ޝަމްހާ ބުނެލިއެވެ. ” ކާމް ޑައުންއޭ… ޝަމޫ ބުނިއްޔާ އަހަންނަށް ރުޅި ނައިސް ހުރެވޭނެތަ… މިންހާގެ ސޫރަ ފެނުނަސް އަހަރެން ރުޅިގަދަވޭ… ދެން ޝަމޫ ކީއްވެގެންތަ އެއްކަލަ ކަންތައް މިންހާއަށް ބަސްޓު ނުކުރަން ތިއުޅެނީ… އެކަންތައް ބަސްޓުވީމަ ދޮންބެ އާ މިންހާގެ ރިލޭޝަންޝިޕް ނިމުނީއެެއްނު… އައި ޖަސްޓް ޑޯންޓް އަންޑަސްޓޭންޑް ވައި ޔުއާ ޑުއިން ދިސް… ” ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހުރެ އީލާފް އެހެން ބުނެލުމުން ޝަމްހާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި އީލާފްގެ ގާތު އެތައި ދޮންވެލި ގަނޑުގައި އިށީނުމަށް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އީލާފް ވެލިގަނޑު މަތީގައި އިށީނުމުން ޝަމްހާވެސް އީލާފް ގާތު އިށީނެވެ. ” އީލޫ… ނައު ލިސެން ޓު މީ… އަހަރެން އެކަންތައް ބަސްޓުކޮށްލަން ބޭނުން ނުވަނީ އަހަރެމެންގެ މިސްޓޭކަކަށް ވާނެތީ… އަހަރެން ނޫނީ އީލޫ މިންހާ ގާތު ބުނެފިއްޔާ އަލޫފަށް އިގޭނނެއެއްނު… އޭރުން އަލޫފް އެނގޭނެ އެއްނު އެދެމީހުންގެ ރިލޭޝަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އަހަރެމެން ދެމީހުން ރޭވި ޕްލޭންއެއްކަން… ދެން އަލޫފްގެ ނަޒަރުގަ އަހަރެމެން ދެމީހުން ވާނީ މިސްޓޭކް ހެދި ދެމީހުނަށް.. އަދި އެހާ އަވަހަށް މިންހާއަށް އިނގުނީމަ ސަކަރާތްވާނެއެއްނު… ކުއްލިއަކަށް އެހާ އަވަހަށް މިންހާއަށް އިނގުނީމަ އަލޫފް ޝައްކުކުރާނީ އަހަރެމެން ދެމީހުނަކަށްނު… މިހާރު އަހަރެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ފުރަތަމަ އަލޫފްގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުވަން… އޭރުންތާ ފަސޭހަވާނީ… މިހާރު ދަނީ އޭނަގެ ވިސްނުން ބަދަލުވަމުން… އެހެންނޫންނަމަ އޭނަ އަހަންނާ ކްލޯޒް ނުވީހެއްނު… އަލޫފްގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްގެން އޭނަ އާ ގާތްވެގެން މިންހާ އާ މަޑުމަޑުން ދުރުކުރުވަން ބޭނުންވަނީ… އޭރުން އަހަރެމެނަށް ރަނގަޅު ވާނީ… އަހަރެން ބޭނުންވަނީ މިކަންތައް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ގޮތަށް ގެންދަން… މިބުނީ އަލޫފްއަށް މިކަންތައް އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް ހަމައެކަނި ބްލޭމް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް… އަލޫފްގެ މިސްޓޭކްވެސް މިކަމުގަ ހިމެނޭ ގޮތަށް… އަހަރެންނާ ކްލޯޒްވުން އެއީ އަލޫފްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްޓޭކް… ފުރަތަމަ ބަލާނީ އަލޫފް އިސްވެ މިންހާދެކެ ފޫހިވެގެން މިންހާ ދޫކޮށްލާތޯ… އިފް އިޓްސް ނޮޓް ޕޮސިބަލް… މިކަންތައް މިންހާއަށް ބަޓުކޮށްލާނީ… ގޮޓް އިޓް… ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އަހަރެމެނަށް މޮޅު އޮތީ… އަލޫފް މިންހާ ދޫނުކޮށްލިއްޔާ މިންހާ އަލޫފް ދޫކޮށްލާނެ… އޯރް މިންހާ އަލޫފް ދޫނުކޮށްލީ އަލޫފް މިންހާ ދޫކޮށްލާނެ… މިހާރު އަންޑަސްޓޭންޑް ވެއްޖެތަ އަހަރެންގެ ޕްލޭން…. ” ޝަމްހާ އޭނަ ރާވާފައިވި ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް އީލާފްއަށް ކިޔައިދިނެވެ. ”ވާއު ޝަމޫ… އިޓްސް ގްރޭޓް… ޕާފެކްޓް ޕްލޭން… ” ނުލަފާ ފާޑުގެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އީލާފް ބުނެލިއެވެ.

ގެޔަަށް ގޮސް އާދައިގެ މަތިން އާއިލާއާއެކު ހަވީރުގެ ސަޔަށް އިންސާފުކުރުމަށްފަހު މަޣްރިބު ނަމާދު ބަންގި ގޮވުމުން މިންހާ އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ވުޟޫކޮށްގެން އައިސް މަޣްރިބު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޤުރުޢާން ކިޔަވައިލިއެވެ. އެއަށްފަހު އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެންދެން ފޮތް ކިޔުމުގައި ހޭދަކުރިއެވެ. އިޝާ ނަމާދު ވަގުތުވުމުން ނަމާދުކުރަން އަވަސްވެގަތެވެ. އެއަށްފަހު މާދަމާ ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށޭތީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އޭނަގެ ދަނބު ކުލައިގެ ދަބަހަށް ފޮތާއި އެހެނިހެން ބޭނުންވާނޭ އެއްޗެހި އަޅާ ހެދިއެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް މިންހާގެ އާދައެވެ. ކިޔެވުން އޮންނަނަމަ ނިދުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ދަބަހަށް އެއްޗެހި އަޅާ ހަދައެވެ. އޭރުން ސުކޫލަށް ދާން އުޅޭއިރު ފަސޭހަވާނެ ނޫން ހެެއްޔެވެ. ދަބަހަށް އެއްޗެހި އަޅާ ނިމުމުން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ތިރިއަށް ފޭބިއެވެ. ކާން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ބައްޕަ ފިޔަވައި އެންމެން ސޯފާގައި ތިއްބެވެ. މާގިނައިރެއްނުވެ ބައްޕަ އައުމާކު އެންމެން އެކުގައި ކާކޮޓަރިއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކައިގެން އާއިލާއާއެކު ވަގުތުކޮޅެެއް ހޭދަ ކޮށްލުމަށްފަހު މިންހާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ނިދަން ތައްޔާރުވިއެވެ. އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް އޭސީގެ ފިނި ގަދަކޮށްލަމުން އަވަހަށް ނިދަން އޮށޯތީ މާދަމާ ސުކޫލަށް ދާންޖެހޭތީއެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކުގައެވެ. ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ރިޕޯޓް ދީ އެއަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިގެން ދިޔައެވެ. މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ނަތީޖާތަކުން އެކުދިންގެ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަވާނެއެވެ. ދެކުދިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެކެވެ. އެހެނަސް އަލޫފްމެންގެ ނަތީޖާ ފުރަތަމަ ޓާމަށްވުރެ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ނަތީޖާއަށް އައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް މިންހާ އާއި އަލޫފްގެ ގުޅުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އަލޫފް އޭނައަށް ވަގުތުދޭ މިންވަރު ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މަދުކަން މިންހާއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން އަލޫފް ދައްކާ ބަހަނާތަކުން މިންހާއަށް ޖެހެނީ އަލޫފްގެ ޖަވާބު ގަބޫލުކުރާށެވެ. އަޝްރާ އާއި ޝާއިފް އާއި ދެމެދު ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ޖެހެމުން ދިޔައިރު ނާއިލް އާއި އަޝްރާގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދިޔައީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވަރުގަދަވަމުންނެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އިއާންގެ ހިތުގައި މިންހާއަށްޓަކައި ލޯބި ފޮރުވާފާވާއިރު އެލޯބި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އިހުސާސްތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކިތަންމެ ހާލަތްތަކެއް އިއާންއަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް އިއާން ދިޔައީ ނެތް ހިތްވަރުލާ ކެތްތެރިކަމާއެކު އެކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. އީލާފް އާއި ޝަމްހާ އަދިވެސް މިންހާއަށް ނަފްރަތު ކުރަމުން ދާއިރު އެދެމީހުންގެ މަގުސަދު ހާސިލްކުރުމަށް މިހާރުވެސް ދެމީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. އިއާން އާއި ނާއިލްގެ ސާނަވީ އިމްތިހާންތައްވެސް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އިމްތިހާނުތަކުގެ ނަތީޖާތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައިރު އުއްމީދުކުރަމުން ދަނީ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފޮނިވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮޓަރީގެ ޑްރެސިން ޓޭބަލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެ މިންހާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައެވެ. މޫނުގައި ލުއި މޭކަޕެއް ކޮށްލުމަށްފަހު ތުންފަތުގައި ރީތި ރަތް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން އެތުނި ދެ ތުންފަތް ފަވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ޝޯލް ރީތި ގޮތަކަށް ބޮލުގައި އޮޅާލުމަށްފަހު ސެންޓު ޖަހާލިއެވެ. ތައްޔާރުވެ ނިމުމުން ކޮޓަރިން ނިކުމެ މަންމަގެ ހުއްދަ ލިބުމާއެކު މިންހާ ގެއިން ނިކުމެ އިއާންމެންގެ ގެއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އިއާންމެންގެ ގެއަށް ވަންއިރު އޭނަގެ އިންތިޒާރުގައި ބަގީޗާގެ ބެންޗުތަކުން ބެންޗެއްގައި އިއާން އާއި ނާއިލްގެ އިތުރުން އަޝްރާ ތިއްބެވެ. މިންހާ އައުމާއެކު ހަތަރު ކުދިން މިސްރާބުޖެހީ ފިހާރައަކަށެވެ. ފިހާރައަށް ގޮސް މެގްނަމް ގަނެގެން ހަތަރު ކުދިންވެސް ދިޔައީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު ސަކަރާތް ޖަހަމުން ހެމުން ހެމުން ދިޔަ މިންހާގެ ހަރަކާތްތައް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުނީ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. ޝަމްހާގެ އުނަގަނޑުގައި އެއްއަތް ވަށާލައިގެން ހުރެ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައި ދިޔަ އަލޫފް ފެނި މިންހާގެ ނިތައް ރޫތައް ޖަމާވިއެވެ. ޝަމްހާގެ ތުންފަތުގައި ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވީއިރު ދެމީހުންވެސް ގޮސް އިށީނީ އެތަނުގައި ހުރި ހޮޅުއަށީގައެވެ. އެތަނުގައި ބިޔަ ކާނި ގަހެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މާރީތިކޮށް ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ދެވުމުން ފެނުންއިރު ޖެހިފިތިގެން ދެމީހުން ހޮޅު އަށީގައި ތިބިއިރު ދެމީހުންގެ އަތް ވަނީ ގުޅުވާލެވިފައެވެ. ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން މިންހާ ހުރީ ވިސްނަންވީ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ބާރު މިނެއްގައި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައިރު އެހިތް ކެނޑިނޭޅި ބުނަމުން ދަނީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ހިނގުމަށެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހިތް ބުނަނީ އެތަނާ ވީހާވެސް ކައިރިއަށް ދިއުމަށެވެ.

 

64

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️😊😊😊... I love to read comments too ❤️❤️❤️😊😊😊... Writing story is a hobby 😀😀😀... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️...

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam dear readers ❤️❤️❤️😊😊😊… Here is the next part n I hope all will like this part too 😊😊😊… What do you guys think will happen next??? 😀😀😀… Heheh… Miadhu v v bxy dhuvahakah vaanethee avahah mi up kohly reyga liyevunu varah… Next part In Sha Allah on Monday 😊😊😊… Hope all will wait… Thankyou so much dear readers for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

  ⚠Report!
  1. Anonymous ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Next part In Sha Allah on Monday 😊😊😊…

   ⚠Report!
 2. Me dhw first…heheh.😁. Story hama varah reethi as always..😍😍.
  Heevany Minnu ah hageegaih ingenhen e ulheny.. aloof haadha goahey..😠😡😡. He doenst deserve minnu ge love.. minnu eoh aloof dheke loabi vaairuves e samhaa gandhu ge avaiga jehuny..😏😏. Minnu haadha dhera vaaney hageegaih ingey dhuvahakun.😶.
  Alhey aneh part kiyaa hihvany…v curious vi hisaabakun thi ninmaaly… waiting for it…😊😊😊.
  Anyways story is OBINESS TO THE MAX..😍😍. MUCH LOVE ….😘💘❤💓💕💖💗💙💚💛💜🖤💝💞💟❣💌

  ⚠Report!
  1. Naum ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Ifoo v v v ufaavehje comment kiyaalaafa 😊😊😊… Yahh… Minnu dheravaane… Let’s see whether she knows the truth 😊😊😊… Hhehe… Inthizaaru kohlaa ingey next part ah 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 3. Vvvvvvv nice 😄💚❤❤💛💙💜💜💙💙hama habeys vvvvvvv nice
  Eelaf menge plan sucssus v dhw vv dhera dhen aan aah dhw minnu💙💜💛💚your are hama great great you work is well done inshaﷲ you can be a graet graet story writer 💜💛❤❤💙💙ishu ge faraathun bunelaany:

  ހިތްވަރު ކޮއްފިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ 💙💙💜💛❤❤❤💛💜💙💙 i am first dhw waiting waiting for next
  Dhehme eulhuny aloof aai shamoo kahnaage
  More love from me

  ⚠Report!
  1. Ishu ❤️❤️❤️… This time ur third dear 😊😊😊… Thankyou soooooo much dear for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Let’s see whether their plan get successful… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 4. Omg omg…..minnu bust vany kanneynge….😘😘😍😉😉☺i will be so happy if minnu ah bust vejjeiyya….😘😘😘😘😘that aloof doesn’t deserve a girl like minnu….😢😢😢dhn iraadhakureh viyya aan ah minnu libeynyyy….😘😘😘😘😘😘😘😘😘ifoo❤❤❤❤thanks love up kohdhinyma……mivaahaka noony ehn vaahaka eh koyaahitheh ves nuvey….😘😘😘😘😀😀😀😀😀always waiting for this story….😘😘😘😘😘can’t tell how much i like this story….this is the bestest story and ur the bestest writer….😘😘😘😘😘and v curious kohlaafa thi nimmaaly…lots and lots of love ❤ 💚 💜 💙 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕

  ⚠Report!
  1. Mal ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear for sweet comment ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I really felt soooooo happy after reading the comment ❤️❤️❤️😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊.. Anything might happen… Once again thanks a lot ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 5. V reethi 😚😚I think minnu ah bust Baan e ulheny 😢but aloof haadha gohey he didn’t deserve minnu’s love 😈😔eelaaf aai shamha ge plan success v dhw😢
  WAITING FOR NEXT PART💚
  LOVES FROM QUEEN❤

  ⚠Report!
  1. Queen ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Hehhe… Let’s see what happens… Much more loves from me dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 6. awlheyyyy 😍😍😍😍😭😭😭😭 minnu dont deserve him.. 😘😘😘😘 she is much more preciouse 💎💎💎❤❤❤❤❤💙💚💛💛💜🖤💗💖 dhn inna part dhigu kohladhyba ifooo plssssss 😘😘😘 mihaaru vx salhi hama vrhh 😍😍😍😍😍😍 Go girlll IFOOO 😍❤ You are my fav stry writter 💚❤❤💙❤❤💖💗💜💛❤❤lots of luv ❤❤😍😘

  ⚠Report!
  1. Faimu ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje favourite writer ah v ma 😊😊😊… In Sha Allah dhigu kohlaanan 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 7. Yes! Minnu ah mihaaru aloof ge aslu soora fennaane.. 😀😀 their relationship is not gonna last long after that.. 😁😁😁 varah varah reethi mi part vx.. 😘😘😘 and I’m surprised.. Haadha avahah up thi kuri 😯😯 thanks alot ingey.. 😊😊 curiously waiting to see Minnu’s reaction ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. Sis ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 8. Ifoo dear v reethi mo part vxx😍😍😍 and aloof finally bust vany dhw.. Aan r minhaa gulhuvahcheyy.. And v v v bodah srry mihaa dhuvaskohlaafa comment kohlevunyma..😔 bt knme dhuvahakuvx gavaaidhun story kiyan ingey.. Maayu Male shift vgn bxy kamun hama.. Plus Maayuge storyvx medhukendifa inynma story complete kuranshaa ehkoh.. but vvvvvvv nice ingey story💐💐❤❤

  ⚠Report!
  1. Maayu ❤️❤️❤️… After a long time dhw commenteh mi fenuny 😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️😊😊😊💜💜💜💐💐💐… It’s ok dear… Regular koh Story kiyaa kann ingunyma v v v ufaavehje… Maayu ge story v avahah kiyaalan libeyne kamah ummeedhukuran 😊😊😊… Hope to see ur comment more often 😊😊😊… Much more loves from me 😊😊😊❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐…

   ⚠Report!
 9. yessss ifoo my dear inspiration ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ commenting after a long time feels so gud hurihaa part eheves miss nukoh kiyaalin 😎😎😎😎😎😎💙💙💙💚💚💚💚💚💜💜💜🍉🍉🍉🍉🍇🍇🍇🍆🍆🍆🍅but acc ah nuvanathaa vrh dhuvas veema comment nukohlevunii v srry.🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁💙💙💙💙💙💙💙💙.i have no words to describe how perfectly arranged and described each part is💝💝💝💝💝💝💝❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕💕💕💕💟💟💟💟💞💞💞💞💞 vrh curious koh knmme part akaves wait kurevey i count the hours hama 😛😛😛😛😛😛😛😛😛✔✔✔✔✔✅✅✅✅✅💯💯💯💯💯🌈🌈🌈❄ thanks alot ifoo thihaa balikoh uhemunves up kohdheythii 🎇🎇🎇🎆🎆🎆✨🎉🎉🎉✨✨🎊🎊🎊ur hama da best the sweetest the nicest the kindest and the most telented ever ingey ifoo 🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠💗💗💗💞💞💞💝💝💕💕❤❤🎀 just never forget u inspired me thank you so much i cant wait for the next part 💕💕💕💕💜💚💛💛💚💚💙💙and im amazed to see each part getting much improved and perfect than the other part 😚😚😚😚😚😚😚😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍 asluves mi site ga thikahala writer eh ulheythii vrh ufaavey 😏😏😏😏😏and about the stry to be honest i ship iyaan and minnu more than anything not only cux of the probs but frm the personalityves iyaan maa bestu vaane minnu ah ehehe..🎀🎀🎀✨✨✨✨😛 mi comment kuruves vedhaane but im not too gud in thaureef kurun 😂😂😂😂😂😂😂all i can say is i appreciate you so much and no words can actually express lol.😀😀😀😀😀😀😂😂😂😘😘😚😚😚😍😍😍😍💗❤ may allah bless you in everything dear get well soo will try to comment next part gaves insha allah 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😚😚😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 luv u lots oxoxox 💕💕💝💝❤💗💗

  ⚠Report!
  1. Wowwww ❤️❤️❤️… Such a lovely comment ❤️❤️❤️😊😊😊… Thankyou sooooooooo much gigi ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… I felt soooooo happy after reading your lovely comment 😊😊😊❤️❤️❤️… gigi hama thaureef kuran v v v molhu ❤️❤️❤️😊😊😊… Thikuri thaureef thakah v v v v bodah thanks ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… This is one of the best comment I got ❤️❤️❤️💜💜💜😊😊😊… May Allah bless you too dear 😊😊😊… Hope to see ur comment more often ❤️❤️❤️😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 10. Yess..!!! ❤❤💙💙😘😘…Its finally here again…❤❤💙💙😘😘….Speechless…!!! Just speechless..❤❤💙💙😘😘…This part also nice and intresting…❤❤💙💙😘😘…. Kobaa tha nail mihaaru ..??? Minnu ah bust v ey dh… Alhe dhen aloof minnu dhookohlaane baa…??? I really want aan to be happy…❤❤💙💙😘😘…I think he will get his love soon…❤❤😘😘💙💙… Keep it up your good work dear ❤❤💙💙😘😘….Next part monday ga dhw….Insha allah i will wait for it…❤❤💙💙😘😘…But hithah araa komme dhuvahaku vex up vaane nama ey…😘😘❤❤💙💙..Vaahaka ehaa vex furihama vefa ehaa kiyaa hiy vey viyyaa…❤❤💙💙😘😘…Miss you and love you ❤❤💙💙😘😘…Much loves dear ifoo..❤❤💙💙😘😘…May god bless you…Wish you a bright future on your fantastic work…❤❤😘😘💙💙
  THE BEST STORY
  THE BEST WRITTER
  ❤❤❤❤💙💙💙💙

  ⚠Report!
  1. Thankyou soooo much for the support @Ikleel ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Let’s see what happens 😊😊😊… Anything is possible hama 😊😊😊… V v v ufaavehje comment kiyaalaafa 😊😊😊… Much loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Unique ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 11. Yayy.. mi part vx hama v v v riithi 💙💙💚💚❤❤ ekam minnu ah hageegaii naangaathi, she will be heart broken.. and aan ahh ehen nahadhaa… i really want aan n minnu gulhuvan.. and ifoo .. i love this story . Much love frm me💙💙💚💚💜💜💛💛❤❤curiously waiting for nxt prt

  ⚠Report!
  1. Naukko ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much dear ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… V v v ufaavehje 😊😊😊… Let’s see what happens 😊😆😆… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 12. Heyyyy ifoo love !! ❤❤ Hows you dear ?? Varah varah reethi hisaabakun thi nimmaaly 😭😭 Aloof ulhey gotheh dhw dhen.. Pis pis.. 😣😣😤😤 When is next part dear ?? Waiting waiting 😊😊💐💐😘😘 Lots of love 🧡🧡❣❣❤❤💞💞🌺🌺💜💜💚💚

  ⚠Report!
  1. Hey Livy ❤️❤️❤️… Alhamdhulillah I’m fine 😊😊😊… Hws u dear??? Thank you soooooo much for the support ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… Next part In Sha Allah Monday ga 😊😊😊… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
  1. Maya ❤️❤️❤️… Thankyou sooo much ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 13. Speechless 😍😍😍🌸🌸🌸💙💙💙… Ifoo mi partvx v v v rythi n ehaame intresting ingey 😊😊😊🌹🌹🌹💛💛💛… I just love this story 😘😘😘🌼🌼🌼💜💜💜… v v v happy vaane minnu ah bust vehjeyaa eyee naju beynunvany minnu aa aan aa gulhuvan aloof kahala goas myhakaa minnu dhurukurey avahah ifoo… anyways story hama habey ingey 😊😊😊💐💐💐❤❤❤… Keep up the good work n I really appreciate your hard work dear 😍😍😍🌻🌻🌻💚💚💚… curiously waiting for the next 😘😘😘🌷🌷🌷💖💖💖… much n more loves from naju 🌼🌼🌼💐💐💐🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌷🌷🌷

  ⚠Report!
  1. Naju ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the support n love ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊… It really means a lot for me 😊😊😊… Let’s see what happens… Much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!
 14. Assu bxy kamun ingey comment nukohlevuny😢😢❤❤😘😘💕💕💙💙sorry for dat ingey..masha allah😂😂..as usual mi prt vrh reethi..alhey minnu n aan gulhuvaba ifoo sis💖💖💖😉😉💜💜😇😇😇curious hisaabakun nimmaalyma so sad..hehe😀😀🌺🌺💘💘💘thy hama one of my fav author mihaaru..😂😂😂💞💞💞😅😅😊😊😊vrh improve kohalaafa eba huri..mi prt vx thi up kohly bali koh ulhemun dhw😃😃😘😘🌺🌺🍎🍎🍒bali iru u have to take rest ingey…ekm ifoo beynu miyyaamu dhw. ..lol,,🍒🍍🍍🍆🍆Alhe mihaaru aloofor dheke foohivaan fashaifi..huh..😠😠Just arrrrggg..idiot aloof😂😂😂..🍇🍇🍌🍌🍌🍉🍉🍉🍐🍈🍈KEEP GUD WORK NGEY🍑🍑..TC n LY bodukoh hama🍐🍐🍐🍍🍍🍒🍒🍒🌱🌹🌹🌸🌸🌷🍓🍓🍍🍍🌰🌰🌷🌷🌻🍁🍁

  ⚠Report!
  1. Beryl Stone ❤️❤️❤️… Thankyou soooooo much for the support ❤️❤️❤️💐💐💐💜💜💜😊😊😊… V v v ufaavehje bxy koh ulhemunvx comment kohleema ❤️❤️❤️😊😊😊… Once again thankyou so much n much much more loves from me ❤️❤️❤️💜💜💜💐💐💐😊😊😊…

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.