ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ.

- by - 5- January 9, 2019

އާޅެން

ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ތިޔަ ހިނިތުންވުމާއި ބަލާލުމުގައިވަނީ އޯގާތެރިކަމެވެ.

އެތަކެއް ދުވަހު ކުރި އިންތިޒާރު ފަތަޙަ ވީއެވެ.

ލޯބި ބީވެދާނެތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަ ނުކުރެވުނީއެވެ.

ޙަޤިޤަތް ހާމވެއްޖެނަމަ ތިޔައޯގާތެރި ފިރިމުން ނުލިބޭނެއެވެ.

ވަރަށް ތުއްތުއިރު އެންމެ ލޯބިވާ ދެމީހުންވަކިވެއްޖެއެވެ.

ބަލާބޮޑުކުރި ފަރާތަށް ވަރަށްބޮޑުއަގެއް ދޭންޖެހުނެވެ.

ވޭނާއި އަނިޔާގައި އަހަރުތަކެއް ގުނަން ޖެހުނެވެ.

ކަލާއަށްފެނުނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ކުލަވަރެވެ.

ނަފްސުގެއެތެރޭގައިވާ ފާފަތަކެއްނުފެންނާނެއެވެ.

މާތް އިންސާނުންނަށް އެކަށީގެންވާނީ ތާހިރު ހިތެކެވެ.

މިސިއްރުބޭޒާރުކޮށްގެން އަނިޔާއެއްދޭކަށް ނޭދެމެވެ.

މިސިއްރު ހިފަހައްޓަން ދަތިވާތީ ވަކިވީއެވެ.

މިބަދުނަސީބު އިންސާނާގެ ހިޔަނިވެސް ދެން ނޭޅޭނެއެވެ.

 

 

5

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.