ވާޖިބުތައްވީ ބެހުނު އޮޑީގައެވެ.

- by - 12- December 29, 2018

އާޅެން

ވާޖިބުތައްވީ ބެހުނު އޮޑީގައެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ރީތި ހީލުން ފުންކަނޑު ފަދައެވެ.

ފަރިބަލާލުން މަސްތީ ޢާލަމް ފަދައެވެ.

ދަތްތަކުގެ ވިދުން ހުދު ބިއްލޫރި ފަދައެވެ.

ރީތި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެހާ އަސަރު ގަދަވާނެހެއްޔެވެ.

ހިތްއޮތީ އެންމެ އުސް ޢިމާރާތުގެ މަތީގައެވެ.

ފިރިމީހާގެ ވާޖިބުތައްވީ ބެހުނު އޮޑީގައެވެ.

ރޭގަޑަށް ފެންނެތް ތާކުތެޅޭ މަހެއްފަދައެވެ.

ތައްޔާރީ ކާނާއަށް ބުރަވެވެނީ ވަގުތު ގެއްލޭތިއްޔޯއެވެ.

ޒީނަތްތެރި ވުމަށް ދަމެއްހާއިރުވެސް މަދެވެ.

އަގަށް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުވަނީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެންނޯލައެވެ.

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ތަކެތީގެ ފުނިވަރު އުކާލައެވެ.

ވަޒީފާގެ ހުރަހަކަށް ވެދާނެތީ ވިހަންބިރުގަނެއެވެ.

ދުނިޔެވީ ޤަނޫނުގެ މަތީން ކަންތައްވެ ނިމިއްޖެއެވެ.

ދިހުންގަދަ އަސްތަށިގަޑު އެކަށް ހުދުވެއްޖެއެވެ.

ކުނިވަށިގަނޑުގައި އޮތް ކަރުދާސް ގަޑަކަށްވުރެ މޫނުގެ ހާލު ބޮޑެވެ.

ބޮޑުނިޢުމަތުން މަޙްރޫމު ވެއްޖެ ކަމުގެ ޢަލާމާތް ފާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަސްނުވިކުނީތީ ފިރިމީހާ އޮޑި ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

12

You may also like...

5 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.