ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 7

- by - 37- December 8, 2018

ރޭގަނޑު އަނދިރިަކާމާ ރާއްޖޭގެ ހިމޭންފަޒާ ޢަލްވަދާޢު ކިޔަމުން ދުވާލުގެ އަލިކަމަށް މަރުހަބާ ކިއެވެ. ތަޙްތަށް ވެރިވެ ގަތް އިރުގެ އަލިން ފަޒާ އަލިކުރަމުންނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ވެހުނު ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. މާތަކުގެ ފިޔަތަށް ޖަރީވެފައިވަނީ އެކުދިިކުދި ޝަބްނަމް ތިކިތަކުންނެވެ. އިރު އެރިތާ މާ ގިނައިރެއް ނުވާނެއެވެ. ކަޅު ވިލާތަކުން އަނެއްކާވެސް އެ އިރު ފަރުދާކޮށްލިއެވެ. ވާރޭ ވެހެން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނުފެނުނަސް ގުގުރި ޖަހާލިއެވެ. މޫސުމުގެ ގޮތުން ގަނޑުގެ ބޮޑެތި ބާނިތަށްވެސް ދަތުރުކުރާލެއް ހަލުއްވެވެ.

ގަދަ ގުގުރީގައި އޮތް އަލިޝްކާ މުޅި ރޭއެކީގައި ކަންކުރި ފަދައިން ފުރޮޅެމުން ދިޔައެވެ. ގަސްތަކު ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނާގެ ކަށީގައި ހިފާފައި ހުންނަ އާދައެކެވެ. ފުރޮޅެމުން ގޮސް އޭނާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ބަންޑު ބިންމަތީގައި އޮތް އަވްޔަން ބުރަކަށި މައްޗަށެވެ. އެ ސޮރު ޗިސްނުވީ ކިރިއާއެވެ. “އަތްދިއްޔޯއި….އަމާ..” އޭނާގެ ބުރަކަށި ޗިސްކުރަމުން ދިޔަ އަލިޝްކާޔަށް ހިލަމެއްވެސް ނުވާކަހަލައެވެ. ބޯ ހިއްލައިގެން އޮވެ އަވްޔަން އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ހަޅޭއްލެވިއެވެ. ގަޑިން އަދިކިރިޔާ ހަތެއް ޖެހީއެވެ. ހަމަޖެހިލައިގެން އިރާކޮޅު އެކަނި ނިދުމުން އަދިވެސް ކިތަންމެ ނިދާހިތްވެފައި ހުއްޓަސް އޭނާއަށް ނިދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. ރޭގައިވެސް ހަމަޖެހިލައިން ނިދުނީކީ ނޫންވިއްޔާއެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަހިއްވަރަކާއެކު އަވްޔަން މަސަތްކަތް ކުރީ ފަހަތަށް އަތް އަނބުރައިގެން ބުރަކަށި މަތީގައި އޮތް އަލިޝްކާ ނެގޭތޯއެވެ. ވަރަށް ހާލުން އޭނާއަށް އެމަސަތްކަތް ކާމިޔާބުވިއެވެ. މަޑުމަޑުން އޭނާޔާ ޖެހިގެން ޓައިލްސް މަތީގައި އަލިޝްކާ ބާއްވާލިއެވެ.

“ހުރެބަލަ ނިކަން..މަގޭ ނިދި ނަގާލާފަ ބަރަބޯ ގަނޑު ހީކުރީ ނިދޭނެކަަމަށްތަ..ރަނގަޅަށް ދޮވެލަދޭނަމޭ އޭރަކަށްނު ކެވޭނީ” ފުންމައިގެން އޮތްތަނުން ތެދުވެ އަވްުޔަން މިސްރާބުޖެހީ ފާހާނާއަށެވެ. އެ ބާރުމިނުގައި ނިކުތީ ބޮޑު ބާލިދީއެއް ފުރާ ފެން އަޅައިގެންނެވެ. އަމިއްލައަށް ހެމުންހެމުން އަވްޔަން އައި ގޮތަށް އައިސް އަލިޝްކާގެ ގައިމައްޗަށް ފެންއެތީގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އޮއްސާލިއެވެ. “އާތްތްތްތްތް…..އަވޫވޫ……” އަލިޝްކާ ކައްޓެއް ޖެހިފަދައިން ތެދުވިއިރު އޭނާއަށް ނޭވާލެވުނީވެސް ދެތިން ސިކުންތު ފަހުންނެވެ. އިސްތަށިގަނޑު މޫނުމަތިން ނަގަމުން ކުރިމަތީގައި ކޮޅަށް ހުރި އަވްޔަންއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ރުޅިގަނޑަށް ދަރު އެޅިފަދައެވެ، ފާހާނަޔާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތް އަވްޔަން ފަހަތުން އޭނާވެސް ދުއްވައިގަތެވެ.

ފާހާނާ ތެރެއަށް ވަދެ އެންމެ ފުުރަތަމަވެސް އަލިޝްކާ ފެންމާގަނޑު އަތަށް ނަގާ ދޫކޮށްލާފައި އަވްޔަންއާ ދިމާލަށް ދޫކޮށްލިއެވެ. މޫނުމަތީގައި ދެ އަތް އަޅާ އަވްޔަން ތަގުޅިކޮށްލި ފެންތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ ކީ އެއްޗެހި ވަރަށް ރީއްޗަށް އަލިޝްކާޔަށް ސާފުވިއެވެ. “ދެލޯފުޅާ ތީ ލޮނުފެނޭ..އައްޗީޑި..ލާ ރަހަ ދެން….އަލިއްޓޭ…” އަވްޔަން ހަޅޭއްލެވުމުން އަލިޝްކާގެ ހުނުންވީ އިތުރެވެ. އޭނާ ހީހީ ބަނޑަށް ތަދުނުވީ ކިރިޔާއެވެ. ލޮނުފެނުން އަވްޔަން އެއްކޮށްތެމެމުން ދިޔައިރު އޭނާއަށް އެހީވާނެމީހަކުނެތެވެ. ނަމަވެސް މޫނުމަތީގައި އަތްއަޅައިގެން އަލިޝްކާޔާ ދިމާލަށް އަވްޔަން އަންނަން ފެށިއެވެ. އަލިޝްކާގެ ހިތްއަވަސްވިއެވެ. މީނާ ކުރަން މިއުޅެނީ ކިއްބާވައެވެ.

އަަވަސް ހަރަކާތާއެކު ފެންމާގަނޑު އަލިޝާކާޔާ ދިމާލަށް އަވްޔަން އަނބުރާލިއެވެ. އެ ދެ ޒުވާނުންވެސް ތެމެން ފެށީ ލޮނުފެނުންނެވެ. ނުބައި ރަހަ ލާ ނުބައި ވަސްދުވިޔަސް މަޖާ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ވަރިހަމައޭ ބުނާ އުސޫލުންނެވެ. ފެނުގެ ވަހުން އިތުރަށް ކެތްނުވުމުން  މޫނުގައި އަތްއަަޅައިގެން ފަހަތަށް ޖެހެމުން ޖެހެމުން ދަނިކޮށް އަލިޝްކާ އަވްޔަންގެ މޭގާއި ކުޑަކޮށް ޖަހާލިއެވެ. އަވްޔަން ވެއްޓުނީ ހުޅުވާފައި ހުރި ފާހާނާ ތަށިތެރެއަށެެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ވެޑްވިއެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ހުޅުވާލިއެވެ. “އާޙް..” އަވްޔަންއަށް ތެދުވެވޭ ގޮތް ނުވީ އޭނާ ތާށިވުމުންނެވެ. ހިނިގަނޑު އެތެރެއަށް ހިންދާލަމުން އަވްޔަން ކައިރިއަށް އަލިޝްކާ ޖެހިލިއެވެ. އެހީއެއް ވެދޭށޭ ބުނާފަދައިން މިއޮއް ހުރިހާ އިރު ޖެއްސުން ކުރި އަވްޔަން ހަމަ އަތްދިއްކޮށްލަން ޖެހުނީ އަލިޝްކާޔަށެވެ.

ކޮޅަށް ހުރި އަލިޝްކާ މެދު ހަށީގައި އަވްޔަން އޮޅުލައިގަތީ ތެދުވުމަށްޓަކައެވެ. “ހާދަ އައްޗި ފާހާނާ ތަށްޓެކޭ ދޯ..އަވޫވޫ ކޮޅަށް އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއްނު..” ތަށިތެރެއިން އަވްޔަން ދަމައިގަންނަމުން އަލިޝްކާ ތުން ފިއްތާލިއެވެ. އޭނާ ކުރިކަމެއްކަން ނާނގަން އޭނާ އެހުރިހާ ކަމެއް ޖަހާލީ ކުށެއެނެތް ފާޙާނާ ތަށްޓަށެވެ. “އައްޗި އެއްވެސް ނޫން ހިސާބަށްވުރެ ތި ތަށި ނުލަފާއީ މަގޭ ބުރި…އައްދިއްޔޯއި..” އުނަގަނޑުގަޔާ އެކީ ފިރުމަމުން އަވްޔަން ކަންނެތް ގޮތަކަށް މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. “އޭ އެކަމަކު…ބަރަބޯ މަ ކޮށްޕާލީމައޭ ވެއްޓުނީ..”ކަން ހިގައި ދިޔަ ގޮތާ މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނާލަމުން އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ.

އޭނާގެ ދެބުމަަ ގޮށްޖެހުނެވެ. އަލިޝްކާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ފާހަނަ ތަށި ބޮލަށް ޖެހީމައިވެސް ފަޅާ އެރީ ވިއްޔާއެވެ. “ދޯ ތަދެއްނު….” އަލިޝްކާޔާ ދިމާލަށް ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން އަވްޔަން ނިއްއަރުވާލިއެވެ. އަލިޝްކާ ބިރުން ފާހާނާއިން ބޭރަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އަވްޔަން ދުއްވައިގަތީ އޭނާ ފަހަތުންނެވެ. އަވްޔަންގެ ދުވުން މާ ބާރެއް ފަހަތުން ދިޔަގޮތަށްގޮސް އަލިޝްކާގެ މެދު ހާށީގައި ފަހަތުން އައްސާލިއެވެ. “ބަރަބޯ ފަލަކަމުން….ނުވެސް ދުވެެެއެއްނު..” ހުނުމުގެ ތެރެއިން އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ރުޅިއައިސްގެން އަވްޔަންގެ އަތް ފޮޅުވާލަން މަސަތްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަވްޔަން އެއަށްވުރެ ބާރުގަދައެވެ.

“ހާދަ އަވަހަކަށް ހޭލައިގެން..” ޓަކި ޖެހުމެއްނެތި އަވްޔަންގެ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލީ ސަމީމާއެވެ. އަވްޔަންއާއި އަލިޝްކާ ތެމިގެން އުޅުނު ވައްތަރުން އޭނާގެ އަނގައިން ބަސްހުއްޓުނެވެ. “ތެމިގެން ތިއުޅެނިއްޔޯ..” ހައިރާން ވެފައި ސަމީމާ އަހާލިއެވެެ. “އާން މި ފެންކުޅެލީ..އަވަހަށް ހޭލެވުނީމަ..” އަލިޝްކާ ގައިން ދޫކޮށްލަމުން އަވްޔަން ބޯ ކަހާލިއެވެ. ސަމީމާ އެެއްޗެއް ނުބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި ދިޔަކަންވެސް ނަސީބެކެވެ.

އަވްޔަން ވަށްކަޅިން ބަލާލީ އަލިޝްކާއަށެވެ. ބާލިހެއް އަލިޝްކާ އަަތަށް ހެޔޮވަރު ކޮށްލި ގޮތުން ހީވަނީ އަނެއްކާވެސް ކޮންމެސް ކުޅިއެއް ފައްޓަން އުޅޭ ހެންނެވެ. އަވްޔަން ވަގުތުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. ހިސާބަށް ވުރެ އުނދަގޫބޮޑު ނިންޖާރއެކެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. ނޫކުލައިގެ ސާފު އުޑުގައި އެންމެ ހުދު ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދައި ރޯޅިތަށް ލައިގެން ހުރި ފޭރާމަށާއި އިސްތަށިގަނޑަށް ގޯނާ ކުރަނީއެވެ. ހުކުރު ދުވަސްކަމުން އެހެން ދުވަސް ދުވަހާ ޙިލާފަށް މަގުމަތީގައި މީހުން ގިނައެވެ. އެންމެންގެވެސް ޢީދު ވިއްޔާއެވެ. ކުޑަކުދިން އެއްވެ އުޅޭ ހިސާބުތަކުން އިވޭ ހުުނުމުގެ އަޑު ފަޒާގައި މިއުޒިކެއް ފަދައިން ގުގުމާއިރު ދުއްވާއުޅަނދުތައް އެ މިއުޒިކުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވާ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެވެ.

ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެ އަލިޝްކާ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއެކުގައެވެ. ޖިންސުގެ ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ޖަހާލަމުން އޭނާ އަވްޔަންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ހަމަ ނިދަނީއެވެ. “ކިހާ ދެރަކަމެއް..މަ ފެންވަރަން ވަނުމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން ގޮވީމަވެސް މީ މި ވާވަރަކީ..” ކުދި ކިޔަމުން ހަލު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އަލިޝްކާ ގޮސް އަވްޔަންގެ ގައިމަތިން ރަޖާގަނޑު ނަގާ ހުރާލިއެވެ. “އޭން އާން ކީކޭ..މިއަދު ހެނދުނުވެސް ދެން ބޭރަށް ދިޔައީމެންނު ސައިފްމެން ތިންމީހުންނާ އެއްކޮށް” ފުންމައިގެން އަވްޔަން ތެދުވީ އަލިޝްކާ ގެ އަޑަށެވެ. އޭނާ ޝަކުވާކޮށްލިއެވެ.”މަ ހީކުރީ އަދި ފަލަ މީހުން ކަމަށް މަސަތްކަތް ކުރަން ބަރުހެލި ވާނީ….ދެގަޑިއިރު ކުރިން ގޮވީމަވެސް ބިލިމަގު ހަމަ އެނދަށް ޗަސްވެފަ…” ދެބުމަގޮށްޖަހައިގެން ހުރެ އަލިޝްކާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ ގޮތް އަވްޔަންއަށް މަޖާވިއެވެ.

އަލިޝްކާގެ ކަންފަތުން ދުންނޭރީ ކިރިޔާއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ. އަވްޔަން ގޮވައިގެން ގެއިން ބޭރަށް ދިއުމެކޭ ބޭރު ގައުމަކަށް ފޮށިތަންމަތި ހަދައިގެން ދަތުރުކުރުމެކޭ އެއްވަރުވާނެއެވެ. “ތިހާ ރުޅިގަދަ ވަންޏާ ބޮމެއްހެން ގޮވާފާނެ..” އޭނާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އަލިޝްކާގެ ނޭފަތުގައި ހިފާލިއެވެ. މޫނު އުނގުޅަމުން ގޮސް ފާހާނާއަށް ވަނެވެ. “ނުގޮވައިފިއްޔާ ދެރައެއްނު..” ހިތާހިތުން އަލިޝްކާ ބުނެިއެވެ.

އޭނާ އެނދު ތަންމަތި އެޅުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަމަށްފަހު އަވްޔަންގެ ކަބަޑުން ގަމީހެއް ނަގައިން އިސްތިރިކުރަން ފެށިއިރުވެސް އަވްޔަން ފާހާނާއަކުން ނުނިކުމެވެއެވެ. ދެތިން މިނެޓު ފަހުން ހުދު ކުލައިގެ ތުވާއްޔަކުން ބޯ ހިއްކަމުން ނިކުތީ އަވްޔަންއެވެ. އަލިޝްކާަޔަށް ބަލާލުމެއް ނެތި އަވްޔަން ބޮލުން ފެންފޮޅާލީ އަލިޝްކާގެ މޫނަށެވެ. “އަވްޔާނޫ….” އަލިޝްކާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ލައްބަ..” މާ ބޮޑުކަމަކަށް ހަދާނުލާ އިސްތިރިކުރަން ހުރި އަލިޝްކާއަށް ބައްތިރީސް ދަތް ދައްކާލަމުން އަވްޔަން މިސްރާބުޖެހީ ޑްރެސިން ޓޭބަލް ކައިރިއަށެވެ. ލޯގަނޑުން ފަހަތް ފެނުނު އިރު އަލިޝްކާ ކުރަން ހުރި މަސަތްކަތުން އޭނާ ހައިރާންވިއެވެ. “އޭ މަންޖޭ..މަ ގަމީހެއް ނުލަން.” ބޮލުގައި ހެއާ ޖެލް އުނގުޅަމުން އަވްޔަން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަލިޝްކާ އަޅައެއް ނުލިއެވެ. އޭނާ އިސްތިރިކޮށް ނިންމާލަމުން ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި އިން ރަތް ކުލައިގެ ކަރުގޮށް އަޅުވާ ގަމީސް ދިއްކޮށްލިއެވެ. “އަން..ލާ މީތި އޭރަށް މަށާ އެއްވައްތަރުވާނީ..” ގަމީހުގައި ހިފާއްޓާލަމުން އަލިޝްކާގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލަށް އަވްޔަން ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ދޮގެއް ވާ ނޫނެވެ. އަލިޝްކާވެސް އެހެރީ އަތްދިގު ރަތްގަމީހީސް އުޅަންބޮށްޓާ ހަމައަށް އޮޅާފައި ކަޅު ޖިންސެއްގައެވެ.

“ދެން އެއްވައްތަރު ވިޔަސް ނުވިޔަސް…ގަމީހެއް ނުލާނަން..ގަމީސް އައްޗި..” އަވްޔަން ވައްތަރު ޖައްސާލިއެވެ. އެ ގަމީހަށް ބަލާލުމުން އޭނާގެ ދުރުހަނދާންތަށް އާވާންފެށިއެވެ. އެއީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިން ރިޔާޝާއަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރި ދުވަހު ލީ ގަމީހެވެ. “މި ނޫން ގަމީހެއް ނެތްތަ..” ތަންކޮޅެއް މަޑުމަޑުން އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. ގޮށްތަށް ނައްޓާލަމުން އޭނާ އެ ގަމީސްލީ އަލިޝްކާ އިސްތިރިކޮށްފައި ދިނުމުން އެ ބާއްވަން އަވްޔަންގެ ހިތް އެއްބަސްނުވުމުންނެވެ. “ތި ގަމީސް ކީއްވީ..” އަވްޔަންގެ ބޯ ރީއްތިކޮށްދެމުން އަލިޝްކާ އެއްސެވެ. އަވްޔަން ބޯ ހޫރާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަވްޔަންގެ ރިހި ފަށް ފެންނަގޮތަށް ބައިންދާލަމުން އަލިޝްކާ ދުރަށްޖެހުމުން އޭނާ ގަޔަށް ސެންޓު ބުރުވާލިއެވެ. “އައްޗީޑި..ހާދަ ކޮށިއަރައޭ..މާލޭ ނުހުރޭ ރަނގަޅު ވައްތަރުގެ ސެންޓެއް..” ކޮށިއަރައިގަތް އަލިޝްކާ އަނގަ މަތީގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ސެންޓުގެ ވަސް ކިތަންމެ ރަނގަޅުވިޔަސް ގޭސް ފުޅިއެކޭ އެއްވަރެވެ.

“ދެން ހިނގާ އަހަރުމެން ބަރަބޮލާ ބިލިމަގާ އެއްކޮށްގެން ސެންޓު އުފައްދަން..” ފޯނު ޖީބަށް ޖަހައިގެން އަލިޝްކާ އާއެކު ކޮޓަރިން ނިކުތް އަވްޔަން ސަމާސާކޮށްލިއެވެ. “އޭ ތިހެން ބުނީމައޭ ހަނދާންވީ މިރޭ ހިނގާ ބަރަބޮލާ ބިލިމަގާ އެއްކުރީމަ ލާ ރަހައެއް ބަލަން..” ހުކުރު ދުވަހެއް ކަމުން އެހެން ހަފްތާތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އަލިޝްކާ ބޭނުންވީ އަވްޔަންއާއެކު ހޭދަކޮށްލާށެވެ. އޭނާގެ މޮޔަ ވާހަކަޔާއެކު ފަހަތުގައި ހުރި އަވްޔަން ހޮޑު ލަވައިނުގަތީ ކިރިޔާއެވެ. “އައްޗީ..ކިޔާނެ އެއްޗެއް ހަމަ ނެތީތަ..އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ޗަކަވެލި ކެޔަސް..” ބަރަބޮލަކީ ދުވަހަކުވެސް އަވްޔަން ކޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ކާހިތްވާއެއްޗެއް ނޫނެވެ.

“ޕްލީސް..އޭރަށް މި ހަފްތާގެ އެއްޗެހި ދޮވެފަ އިސްތިރިކޮށްދޭނަން” ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްލަމުން އަލިޝްކާ ނޭފަތް ބޮޑުކޮށްލިއެވެ. އޭނާ ދަތްކާލީ ހުދު ދަތްތަކެވެ. “ހްމްމް..މަ އޭރަށް ޔޫ ބޮލަށް ހޮޑު ލާނީ…” ހިނިގަނޑު ހިނދާލަމުން އަވްޔަން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އެއްބަސްވާން މަޖްބޫރުވީ މި ހަފްތާގައި މަންމަ ފުރުމުން އޭނާއަށް އެކަނި އެއްޗެހި ދޮވެ އިސްތިރިކުރަން ނޭނގޭތީއެވެ. ކުރަން އިނގުނަސް ކަންނެތްވުމުން ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާފާނެ ނޫންހެއްޔެވެ. އަވްޔަން ވިއްޔާއެވެ. ނަމަވެސް އެކިޔާ ބަރަބޯ ބިލިމަގު މަސްހުނިދެކެ އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ ފަކުރުންނެވެ. މި އަލިޝްކާ ދެން ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއްވެސް ކިޔާފާނެއެވެ. ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭކަމާއި އަނގަދަކަމަށްވެސް އެއްވަރު ދެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު ހަރު ގޮތްދޫނުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތު ފެނުނު އެ އަންހެންކުއްޖާއަކީ އަސްލު މައުސޫމް ބޯ އެހާ ހަމަނުޖެހޭ އަދި އެހާމެ އަނގަގަދަ ކުއްޖެއްކަން ރޭކާލުމުން އަވްޔަން ހައިރާންވިއެވެ. ނަމަވެސް އަލިޝްކާ އުސޫލްތަކާއި ހަމަތަކުގެ އިތުރަށް ކޮންމެ އަމަލެއްވެސް އަވްޔަންއަށް ކަމުދިޔައެވެ. މޮޔަކަމަށް އޭނާގެ ހިތް ލެނބުމުނެވެ. ގޯސް ޙިޔާލެއް ނުގެންގުޅުނަސް ހަމަ އޭނާގެ “ޓައިޕް.” މަންޖެއެކެވެ.

“ކޮންތާކަށް ކީއްކުރަންށޯ މިދަނީ..” ޕޭވްމަންޓަމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ އަވްޔަން މަސަތްކަތް ކުރީ އަލިޝްކާގެ އަތުތެރޭގައި ހައްޔަރުވެފައި އޮތް އޭނާގެ އަތް ނެއްޓޭތޯއެވެ. މަގުމަތިން ފެންނަ މީހުން ދެކޭނެ ގޮތް އަލިޝްކާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާއަށް ވިސްނޭތީއެވެ. “ހޮޓެލް ޖެންއަށް..ދެން ދިޔައީމަ އިނގިދާނެއެއްނު..” އަލިޝްކާ އަވްޔަންގެ އަތަށް ފިއްތާލިއެވެ. އެއާއެކު އަވްޔަން ތުންފިއްތާލިއެެވެ. މި މަންޖެ އޭނާގެ ކަށި ދިގު އިނގިލިތަށްވެސް ފިއްތާ ޗިސްކުރަނީހެއްޔެވެ. އެނދު ފުރޮޅާލާ އޭނާ ބުރަކަށްޓަށް ކޮށްލި ވަރު ކުޑައީ ބާވައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަލިޝްކާގެ ޖެއްސުން ތަކަށް މިއަދު އަވްޔަން ކެތްކުރަންޖެހުނެވެ. މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު އޭނާ އަލިޝްކާޔަށް ކުރި ޖެއްސުމުގެ ބަދަލު އެ ދެނީ އޭނާގެ ކުށެއް ނެތް އަތަށް ވިއްޔާއެވެ. ކަފިހިހުރަސްމަތީގައި ދެ ޒުވާނުން ހުއްޓިލިއެވެ. މަގުގެ އަނެއްފަރާތުން ފެނުނު އެއްޗަކާ ދިމާލަށް އަލިޝްކާ އަތްދިއްކުރުމުން އަވްޔަން ބަލާލިއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ބޮޑު ބުޅާ ފެނުމުން އޭނާ އެއްފަޔަވަޅު ފަހަތަށް ނަގާލިއެވެ. “ބިރުގަނޭތަ..ބުޅާ ނުކާނެ ބިލިމަގެއް..” އަލިޝްކާ ބުނެލީ ޖެއްސުމަށްނަމަވެސް ލޯބި ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ. އަވްޔަން ބާރަށް އެސްފިޔަ ތަޅައިގަތެވެ. ބުޅާ ދެކެ އޭނާ ގަންނަނީ ބިރެއް ނޫނެވެ. ފަކުރެވެ. އެހެންނޫނަަސް ކެހެރިޔާ ކައިރިވުމުން އަވްޔަންއެކޭ ކިނބިހި ހަދިޔާ ކުރާ މެޝިނެކޭ އެއްވަރުވާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކަފިހި ހުރަސްމަތީގައި އެ ދެމީހުން މަޑުކޮށްގެން ތިބިއިރުވެސް އެއްޗެހި ހުއްޓާކަމަކަށްނުވިއެވެ. ގަވާއިދަށް ކަންކުރުމުގައި ދެވަނައެެއް ނުފާދަ ހެޔޮލަފާ ސޯލިހު ދަރިންތަކެއް ވިއްޔާއެވެ. “އޭ ވެއިޓް ބާއި މަޑުކޮށްބަލަ..އެ ބުޅާ ދަނީ..މަ ޖެހޭނެއެއްނު އަތްލަން” އެ ބުޅާ ލޮލުކުރިމަތިން ގެއްލެން ހެދުމުން އެތަނުން އައި ވޭނަކާ ދިމާލަށް އަލިޝްކާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އަވްޔަން ލަދުން މަރުނުވީ ކިރިޔާއެވެ. އޭނާގެ ހިނިއައިނަމަވެސް ލަދުން އިސްޖަހާލަމުން އިސްތަށިގަނޑު ހާވާލިއެވެ. ބޮޑު ކަމެއް ނޫންހެޔެވެ. މަގުމެދުގައި ބުޅަލެއް ފަހައި ދުވަން އުޅަނދުފަހަރާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވާނީ ދެން މޮޔައެއް ނޫންހެޔެވެ. ރަށްފުށުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭއްލެވިޔަސް މިއީ މީހުން ގިނަ މާލޭގެ މަގުމަތިކަން ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ. ދުވެފައި ދިޔަ އަލިޝްކާ ފަހަތުން އޭނާވެސް މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދިޔައެވެ. އިސްއުފުލާލަން ނުކެރިފައެވެ. މަގުމަތީގައި ތިބި އެތަށް ބަޔަކަށް އޭނާއަކީ އާ މޫނަކަށް ނުވާނެތީއެވެ. ބުޅާ ހޯދަން އަލިޝްކާ ދިޔުމުން ގަދަހަދާފައި ފާރުކައިރީގައި އަވްޔަން ހުރީއެވެ.

ނަމަވެސް ބުޅާ ހިފައިގެން އަވްޔަން ކައިރިއަށް އަލިޝްކާ އަންނާނެކަމެއް އޭނާ ނުދެނެ ހުއްޓެވެ. އަވްޔަން ފަހަތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށިއެވެ. ބުޅާ އުރައިގެން ހުރެ އަލިޝްކާ އަންނަމުން ދިޔައީ އަވްޔަން ކައިރިއަށެވެ. މަގުމަތީގައި ތިބި އެތަށް ބަޔަކު މި ދެމީހުންގެ މޮޔަ ހަރަކާތްތަކަށް ހުނުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެއެެވެ. ފޮޓޯ ނަގާ ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިޔަ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ.

ބުޅަލާ ހެދި ފަކުރު ގަނެ އުނދަގޫވެފައި ހުރި އަވްޔަން އިސްއުފުލާނުލިއެވެ. އަލިޝްކާ އެ ބުޅާ އުރައިގެން ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ގޮތުން އޭނަ މޫނަށް ވައްތަރު ޖައްސާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ހައިރާންވީ އިސްތަށިގަނޑަށް އެއްޗެއް ދަމައިގަތްހެން ހީވެގެންނެވެ. އެއް ފަރާތަށް ބަލާލިއިރު އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ހެސްކިޔާފައި ބާރަށް އެ ބުޅާ ދަމަނީއެވެ. އެކަން ހުއްޓުވަން ހެމުން ހެމުން އަލިޝްކާ މަސަތްކަތް ކުރިއެވެ.

“އާތްތްތްތްތް..” އަވްޔަން ބިރުން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެ ބުޅަލުގެ ލޯ އޭނާއަށް ފެނުނީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެންހެންނެވެ. ކިތަންމެ ލޯބި ގޮތަކަށް އިނަސް އަވްޔަން ދުއްވައިގަތެވެ. އޭނާ މަޑުކޮށްލީ މަގު ނިމޭ ހިސާބުގައެވެ. ބުޅާ ބިންމަތީގައި ބަހައްޓާލަމުން އަވްޔަން އާ ދިމާލަށް މަޑު ހިނގުމެއްގައި އައި އަލިޝްކާޔަށް ބަލާލަމުން ލޯ އަޅާލިއެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް އޭނާ ރުޅިއައިއްސިއެވެ. އަރާމު ނިދިނަގާލާފައި އޭނާއައީ މުހިންމު ތަނަކަށް ދާ ވާހަކަ އަލިޝްކާ ބުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި އަންހެންނާގެ މޮޔަ ޑްރާމާތަށް ބަލަން އެ ބެހެއްޓީވިއްޔާއެވެ. އަވްޔަންއާ ޖެހިގެން ހުއްޓިލި އަލިޝްކާ އޭނާގެ ކަންފަތު ފޫޅުގައި ހިފާއްޓާލަމުން ދެލޯ މަރާލީ ސޮރީއޭ ބުނަމުންނެވެ. އަވްޔަން ނުހޭން ކިތަންމެ ރުޅިއައިއްސާ ހުއްޓަސް އޭނާއަށް އެއްމިޔަކުން ހީލެވުނެވެ.

އަލިޝްކާއަށް ވުރެ ކުރިން އޭނާ ހިނގައިގަތެވެ. “ޑޭޑީ…” މީހުން މަދު ގޯޅިއެއްކަމުން އަވްޔަންގެ ކަރުގައި އަލިޝްލާ އޮޅުލައިގަތެވެ. އޭނާ ސަކަރާތުގައި އަވްޔަންވެސް މިފަހަރު ބައިވެރިވެލީ މޫޑް ރަނގަޅުކޮށްލާށެވެ. އޭނާއަކީ ޗާރޖުވެފައި ޖާރޗު ދާކަހަލަ މެޝިނެކެވެ. “މަގޭ ދޮންފުތާ..” ފަހަތުން އަލިޝްކާ ގައިގައި އަވްޔަންވެސް އޮޅުލައިގަން އިރު އޭނާ ބުނެލި އެތިން އަލިޝްކާ ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާ ހީކުރީ އޭނާ ބުނިބަހުން އެހެން ފިރިހެންކުދިންހެން އަވްޔަން ނަގާނީ ނުބައި މާނަކަމަށެވެ. “ވަވް ޔޫ..” ފުން ނުމޮޑެވިގެން އުޅޭ މީހެއްހެން އަލިޝްކާ މޮޑެމުން ކަންފަތު ފޫޅުގައި ދަތް އަޅާލާފައި އަވްޔަން ދުރަށްޖެހިލިއެވެ. “ލަވް މޯރ..” އަލިޝްކާ ބުނެލިއިރު އޭނާ ހިސާބަކަށް މާޔޫސްވިއެވެ. ދުވަސްގަނޑެއް ފާއިތުވިއިރުވެސް އަވްޔަންގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ހިތް އެދޭ ބަސް ނީވޭތީއެވެ. “އަހަރުމެންގެ ފާރު ޕްރޮޕޯސަލް ހަނދާންއެބަހުރިތަ..” އަލިޝްކާ ސުވާލުން އޭނާ އަސްލުން ދައްކަން އުޅުނު ވާޙަކަ އަވްޔަންއަށް ފަހްމު ވިކަހަލައެވެ. “ފާރޭ ނުކިޔާ..ސީދާ ވާހަކަޔަށް ގޮއްސަ..ޕްރޮޕޯސަލްގެ ޖަވާބަކީ ކޮބާހޭ އަހާބަލަ..” އަވްޔަންގެ ވާހަކައިން އަލިޝްކާ ކަޑަވިއެވެ.

“އޯކޭ..ޖަވާބަކީ ކޮބާ..” ފައި އޮޅެމުން ހިނގަލަމުން އަލިޝްކޭ އެއް އަރިއަކުން އަވްޔަންއަށް ބަލާލިއެވެ. “އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ..” ކޮލްގެޓް އިސްތިހާރަކާއެކު އަވްޔަންގެ ޖަވާބު ލިބުމުން އަލިޝްކާ ތުން އަނބުރާލިއެވެ. “ނުތަޅުވަބަލަ..” އޭނާ ލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން ހެވިފައި ހުރި އަވްޔަންއަށް ބަލާލިއެވެ. “މަ ކޮންއިރަކު ތެޅުވީ..އަކަމަކު ތިހެން ބުނީމަ ތަޅުވާ ހިތްވެއްޖެ..ބަރަބޯ ބޮޑުވީމަ ވަރަށް ޝޭކް ގްގްލީ ވާނެ ދޯ..” އަވްޔަން ކުޑަކުއްޖެއް ކުޅޭ އެއްޗަކާ ކުޅޭހެން އަލިޝްކާގެ އުނަގަނޑުގައި ގިލިގިލި ކޮށްޓާލިއެވެ. އަަލިޝްކާ ވަގުތުން ތެޅިގަތެވެ. ރޯމަހެއް ތެޅޭހެންނެވެ. “އާއާހައްހައްހަ…އަވޫވޫ….” އޭނާ ހެމުން ދިޔައިރު އަތުން އަވްޔަން މޫނުގައި ތެޅިއެވެ. އެ ދެމީހުން ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔައިރު ތިބެވުނީ މަގުމަތީގައިކަންްވެސް ހަނދާން ނެތްފަދައެވެ.

ހޮޓެލް ޖެން ކުރިމަތީގައި އަވްޔަންއާއި އަލިޝްކާ ހުއްޓިލިއެވެ. އަލިޝްކާ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ގުޅާލަމުން ދާންވީ ފްލޯރ އާ އެއްޗެހި އޮޅުން ފިލުވިއިރު އަވްޔަން ހުރީ ސުވާލު މާކުޖެހިފައެވެ. އަލިޝްކާ ގުޅީ ކާކަކަށްކަންވެސް ނޭނގުނެވެ. މީއީ އޭނާ ބައްޕަޔާއެކު ވަރަށް ގިނައިން ކުރީގައި އައިސްއުޅޭތަނެއްކަމުން ހިސާބަކަށް ފޫހިވިއެވެ.

އަލިޝްކާޔާއެކު ހޮޓަލުގެ ޓެރަހަށް އެރި އަވްޔަން ހައިރާންވިއެެވެ. އޭނާގެ އާއިލާގެ އެންމެން އެތަނުގައި ހަމައަށް ތިބުމުންނެވެ. އަލިޝްކާ އޭނާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމަން ފެށުމުން ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރެ އަވްޔަން އިންކާރުކުރަން ފެށިއެވެ. “ނޯ..މަށެއް ނުދާނަން އެ އަޖްވަދު އިނދަކާ..އެހެންނޫނަސް އެންމެން އެއްވާތަންތަނުގަ އިންނަ ހިތެއް ނުވޭ ” އަވްޔަންގެ ބަހާއެކު އަލިޝްކާ އެއްބުމަ އަރުވާލިއެވެ “އެ ކީއްވެ..އަވޫވޫ ބައްޕައެއްނު..ވައި ބައްޕަ ދެކެ އެހާ ހޭޓްވަނީ” އަލިޝްކާގެ އެ ސުވާލު އަމާޒުވާނެކަން އަވްޔަން މާ ކުރިންވެސް ދެނެހުއްޓެވެ. “އެ ސޮރަށް ބައްޕަ ކިޔަން ހެޔޮނުވާނެ..ފަހުން ބުނެދޭނަން…” އަލިޝްކާގެ ސުވާލުތަކުން ސަލާމަތްނުވާނެކަން ޔަގީންވުމުން އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. “އެކަމަކު ހިނގާ ދެން..އަޖްވަދު އިގްނޯރ ކުރާނީއޭ..އޭނަޔާ ހެދި އެހެން އެންމެން އަބަދު ދެރަ ކުރާކަށް ނުވާނެއެއްނު..އެ އެންމެން ބުނީމައޭ އައި ޔޫ ގެނައީވެސް..” ދެ ޖީބަށް އަތްޖަހާލި އަވްޔަންގެ އުަޅަނބޮށީގައި ހިފާ ދަމަމުން އެތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ. އެންމެފަހުން އަވްޔަންވެސް ޖެހުނީ ގޮތް ދޫކުރާށެވެ.

މޭޒު ކައިރީގައި އަވްޔަން އިށީނދުމުން އެންމެންވެސް އޭނާޔާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ހުތްވެ މިލާފައި އިން އަޖްވަދު ފިޔަވާ އެހެންމެންގެ މޫނުމަތިންވެސް އުފާވެރިކަން ފެނުނެވެ. އަޖްވަދު އިނީ ހިމޭނުން ކޮފީ ބޯށެވެ. “އަލީޝް ވަރެއް ހަަމަ ނެތް..” ޖެއްސުމަށް އަޝްފާ ބުނެލި ވާހަކަޔާ އެންމެންވެސް އެއްބަސްވިއެވެ. އަވްޔަން އެއްމިޔަކުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެބުނީ ހަމަ ތެދެކެވެ. އޭނާ ބަރަބޯ ވަރެއް ހަމަ ނެތެވެ. މިވީ ދެތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އޭނާގެ ހަޔާތަށް މި އަންހެން ކުއްޖާ ގެނެސްދީފިއެވެ. ކޮލެޖުގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނަސް ގަޑިން ގަޑިއަށް ކައިތޯބަލާ ކުރާ ހުރިހާކަމެއްގެ ހެއްސާއަކަށްވި އަލިޝްކާ އަވްޔަން ބަލައިގަނެވުނީ ބެލެނެވިރެއް ފަދައިންނެވެ. އަލިޝްކާގެ ނިމުމެއް ނުވާ ލޯތްބަށް އޭނާ ހިތް އެދެނީ އިންތިހާއަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ގިރާކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ހަރުފަތަކައެއް ހުރިކަން ހަންދާންނައްތައެއް ނުލައެވެ.

އަމްރު އުނގުގައި ބައިންދައިގެން ފޯނު ކުޅެމުން ދިޔަ އަވްޔަން އިސްުއުފުލާލާ އަޖްވަދަށް ބަލާލިއެވެ. އަމްނާޔާއެކު ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔަ އަލިޝްކާޔަށް އަޖްވަދުގެ ހުއްޓިފައިވާތަން ފެނުމުން އަވްޔަންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަމުގެ އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވިއެވެ. އޭނާގެ ނިޔަފަތިން އަޖްވަދުގެ މޭޒުގައި ޖަހާލިއެވެ. އަޖްވަދް އަވްޔަންއަށް ބަލާލީ އަަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށެވެ. “ހިތަށްވެސް ނާރުވާތި..” އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަޖްވަދް ދެލޯ ކުޑަކޮށްލިއެވެ. ” ރިޔާޝާއަށް ކުރަން އުޅުނު ކަންތައް ނާކާމިޔާބުވިޔަސް ކަލޭ ހަނދާންކުރާތި..އޭގެ ބަދަލު މަ ދޭނީ މި މަންޖެއަށް…” ވައިއަޑުން އަޖްވަދު ބުނެލިއެވެ. އެދެބަފައިންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ވައި އަޑުންނެވެ. “ލާހިކެއް ނޫން މަ ހޭ ހުއްޓާ ރިޔާޝާޔަށް ހަދަން އުޅުނުހެން އޭނާ ކްލަބަކަށް ވިއްކާކަށް..ވައި އެޅުނަވެސް ނުދޭނަން..” އަވްޔަން ދަތްކުނޑި ވިކާލިއެވެ. އަޖްވަދުގެ އަނގައިން އޭނާ ބަސްހުސްކޮށްލިއެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

ހޮޓެލް ޖެން އިން ތިރިއަށް ފޭބި އާއިލާއަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އާއިލާއެވެ. ބަލާބެލުމުން އެއީ ވަރަށް އެކުވެރިން އުފާވެރި ބޮޑު އާއިލާއެއްހެންވެސް ހީވާނެއެވެ. އެއީވެސް ތެދެކެވެ. ނަމަވެސް އެއާއިލާގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ދަށުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަށް އިނގޭނީ ދެތިން މީހަކަށެވެ.

“ސަމީމައްތާ މިއުޅެނީ ވަރަށް މީރު އެއްޗެއް ކަންކަން ވެގެން..ފިހާރަ ބަންދުކުރަން ފަށެމުގެ ކުރިން ދާންޖެހޭނެއެއްނު..” ސަމީމާ ކައިރީގައި އަލިޝްކާ ބުނެލިއެވެ. “ޗީ ވަރަށް މީރު އެއްޗެއް..” ދޫ ނެރެލަމުން އަވްޔަން ހިތާހިތުންބުނެލިއެވެ. ހިިނިތުންވުމަކާއެކު ސަމީމާ ވަގުތުން އެދެކުދިންނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނެވެ. ސަމީމާވެސް މިހާރު ހުންނަނީ ނިކަން އުފަލުންނެވެ. އަލިޝްކާއަކީ އޭނާއަށް ލިބުނު ރަންގަނޑެކެވެ. މީހަކާ އިންނަން ޙިޔާލުނުކުރާ ފިރިހެން ދަރިއަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެކެވެ. ނަމަވެސް ސަމީމާ ދެކޭ ގޮތުގައި ތަންކޮޅެއް ބޯ ގޯސްކަމަށް ބެލޭވޭ އަވްޔަންއަކަށް އެ ޖަވާހިރުގެ ބޭނުން ހިފާކަށް ނޭނގޭނެއެެވެ.

އަވްޔަންއާއެކު ފިހާރަށް ވަން އަލިޝްކާ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ބަރަބޮލާ ބިލިމަގު ހޯދުމުގެ މަސަތްކަތް ފެށިއެވެ. ޓްރޯލިއަކަށް އެހުރިހާ އެެއްޗެހި އެޅިއެވެ. އަވްޔަން ހުރީ މޫނަށް ވައްތަރު ޖައްސާލަޖައްސާލައެވެ. އައިސްކްރީމް ތަށްޓެއް ބަރަބޯލާއި ބިލިމަގުތަކު ތެރެއަށް ލުމުން އަވްޔަންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. “މޮޔަޔާ ތިއުޅެނީ މަސްހުންޏާ އައިސްކްރީމް އެއްކުރަން..” އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “ނޯ..މީ ސެލެޑް ނުބައި ވެއްޖެއްޔާ ކާ އެއްޗެއް..އަވްޔަން އެއްނު މޮޔައީ..” އަލިޝްކާ އެހުރިހާ އެއްޗަކަށް ލާރި ދައްކަމުން އަވްޔަން ގައިގައި ޖަހާލިއެވެ. “މީނަޔާއެކީ އުޅެން ވެއްޖިއްޔާ ދެތިން އަހަރު ތެރޭ މަ އަނދާ އަޅިއަށް ވެދާނެ..” އަވްޔަންގެ ތުންފަތް ފޫއަޅުވާލިއެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އެކަކުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވިއެވެ. އަލިޝްކާ ވަނީ ބަދިގެއަށެވެ. އޭނާގެ މޮޅު ސެލެޑް ކައްކަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. ކައްކާތަން ބަލަންވެސް އިންނަން ބޭނުން ނުވުމުން އަވްޔަން އެރީ ޓެރެހަށެވެ. މި ވަގުތު ދެން ކެއްކުން ގަނޑުގެ ވަހާ އެންމެ ދުރަށް ދެވޭނެ ހިސާބަކީ އެއީ ވިއްޔާއެވެ.

މާގިނައިރަކު އިންތިޒާރު ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ދަބަކަކަށް ދެތަށި ސެލެޑާއި ވަކިން ދެތަށްޓަށް އައިސްކްރީމް އަޅައިގެން އަލިޝްކާ އައިސް ޓެރަހަށް ވަނެވެ. މޭޒުމަތީގައި އެތަކެތި ބަހައްޓާލީ އެއެއްޗެހި އަދިވެސް ދުންއަރަމުން ދާތީއެވެ. “ފެނު ކެއްކީތަ އެ އެއްޗެހި..” އަވްޔަން ނޭފަތް މަތީގައި އަތް އަޅާލިއެވެ. “އާން ކިހާ ލޯބި..ބަރަބޮލާ ބިލިމަގާ އެއްކުރީމަ..” ޙިޔާލީ ވާޙަކައަކާއެކު ހިނިތުންވެލަމުން އަލިޝްކާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އޭނާ އައިސް އިށީނދެލީ އަވްޔަންއާ ޖެހިގެންނެވެ. އަވްޔަން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދައްކައިދެމުން ދިޔައީ ވައްތަރު ޖެއްސޭނެ އެކި ގޮތްގޮތެވެ. ދުލާއި ނޭފަތުގެ އިތުރުން ލޮލާއި ތުންފަތުންނެވެ. “ސޯ..ބައްޕަގެ ވާހަކަ ކިޔާދޭންވީ..ކީއްވެ އެހާ ހޭޓްވަނީ..” ބަސްދީގަތުމެއް ފަށާހެން އަލިޝްކާ ފެށިއެވެ.

“ހްމްމްމް..ހޭޓް ވަނީ..އެއްވެސް މީހެއް ކައިރި ނުބުނައްޗޭ..އަސްލު މަ ރިޔާޝާޔާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު އިރުވެސް އިނގޭ ބައްޕައަކީ ކްލަބްތަކަށް ކުދިން ވިއްކައިގެން އެއްޗެހި ހޯދާ މީހެއްކަން..ބައްޕަ އުޅުނު ރިޔާޝާވެސް ވިއްކަން އެކަމަކު މަ އެކަން ހުއްޓުވީ..ދެން މަ ބައްޕަދެކެ އަބަދުވެސް ރުޅިއާދޭ ކުޑައިރުއްސުރެއް ބައްޕައަކީ ހަށިވިއްކާ ޕާރވާޓެއް ކަން އިނގުނީމަ..މަސްތުވާތަކޭތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ބައްޕަ ލާރި ހޯދާތީ މަ ބައްޕަގެ ލާރު ބޭނުމެއްވެސް ނުކުރަން..އެހެންވެ އަމިއްލަޔަށް އޭހާ ކުޑައިރު ލަވަ ކިޔާ މަސަތްކަތެއް ފެށީ..މިހާރުދެން ލާރިވެސް ލިބޭ..ބައްޕަ އަދިވެސް ބަދަލެއް ނުވޭ..ހަމަ ބޮޑެތި ޑީލްތަށް ހަދައިންގެން ލެއްވިހާ ފާފައެއް ކުރޭ” ކުރުގޮތަކަށް އަވްޔަން ކިޔަދިނީ ބޮޑު ވާހަކައެކެވެ. ސިހުނު ނަމަވެސް އަލިޝްކާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަޖްވަދުކަހަލަ މީހެއްގެ ރީތި ހަގީގަތެއް ނޯންނާކަން އޭނާއަށް ކުރިންވެސް ކަށަވަރުވިއެވެ.”ވާނިންއެއް..އޭނަޔާ ކައިރި ނުވައްޗޭ..” އަވްޔަން އަލިޝްކާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ބުނެލިއެވެ. “ތިބުނީ މަ ވެސް ވިއްކާލަފާނެޔޭތަ..” ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލާފައި އަލިޝްކާ ބުނެލިއެވެ. “އުހުނ..މަ ދިރިހުއްޓާ ބަރަބޯ ކޮޅެއް ނުކެވޭ..ނުވެސް ވިއްކޭނެ..” އަލިޝްކާގެ ކޮލުގައި ހިފާ ދަމާލަމުން އަވްޔަން ލޯބި ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ.

އެ ދެމެދަށް ފެތުރުނީ ހިމޭންކަމެވެ. މަސްހުނި ހިހޫވުމުގެ ކުރިން އައިސްކްރީމް ކައި ހުސްކުރަނީއެވެ. ބިއްލޫރި ތަށިތަށްތަޅުވާ އަޑުގެ މައްޗަށް މިއުޒިކެއްގެ އަޑު ބާރު ފޯރުވިއެވެ. އަވްޔަން އޭނާގެ ފޯނު މޭޒުމަތީ އިން ސްޕީކަރާ ގުޅާލަމުން ޖަހާލި ރޮކް ލަވައެކެވެ. އަލިޝްކާ ރުޅި އަރުވަންށޭ ހިތާ ކުރިކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަލިޝްކާ ހިނިތުންވެލީއެވެ. އައިސްކްރީމް ތަށި ބަހައްޓާލަމުން ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި އަވްޔަން އިނެވެ.

އަލިޝްކާ ތެދުވި އިސްތަށިގަނޑު ރޫޅާލަމުން ކަލަބް ތަކުގައި ނަށާ ގޮތަށް “ހޭ ޑީޖޭ” އެ ލަވަޔަށް ނަށަން ފެށިއެވެ. އަވްޔަންއަށް އެސްފިޔަތަށް ތިިރިކޮށްލެވުނެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލަމުން އޭނާ ހިނިގަނޑު ހިފާއްޓާލަން މަސަތްކަތް ކުރިއެވެ. “ކްރިންޖީ ކްރިންޖީ..” ތަކުރާރުކޮށް ހިތާހިތުުން ކިޔަމުން ގެންދިޔައެވެ. އަލިޝްކާ އައިސް އަވްޔަންގެ އަތުަގައި ހިފައި ޓެރަހުގެ މެދަށް ގެންގޮސް ނެށުމަށް އެދުނެވެ. އެ ދެ ޒުވާނުންވެސް ޖެއްސުނުހާ މޮޔަ ވައްތަރެއްޖައްސައން ފެށިއެވެ. ފުންގަނޑުތަކެއް މޮޑޭހެން އެކަކު އަނެކަކު ލޯބިން ގޮސް ދަތްކުނޑި ވިކައިގަނެގެން މޮޑެން މަސަތްކަތްކުރާހެންވެސް ބަލާލާ މީހަކަށް ހީވާނެއެވެ. ފޯރިގަދަ ލަވައިގެ މެދުތެރެއަށް ދިޔައިރު އެދެމީހުންގެ ނެށުމުގެ ބަދަލެއް އަތްލާ ކުޅުމުގެ ކުޅިވަރު ހީހީފައި ކުޅުނެވެ. އަވްޔަންގެ އުނަގަނޑުގައި ފަހަތުން އުފުލޭތޯ އަލިޝްކާ ކުރި މަސަތްކަތް ވަރަށް ބުރައެވެ. އިރު އޮއްސުމުގެ ކުލަވަރު އުޑުމަތިން ފާޅުވެފައިވާިއރު އަލިޝްކާޔާ އަވްޔަންގެ ހަރަކާތްތަށް އެ މަންޒަރަށް ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދެއެވެ. “ރޮމޭންޓިކް” އެކޭ ނުބުނެވޭއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ސިކުނޑި ލިބިފައިވާ ދެމީހުން ވިއްޔާއެވެ.

އަވްޔަން އުރަން ކުރި މަސަތްކަތް ކާމިޔާބުވުމުން އަލިޝްކާ މާޔޫސްވިއެވެ. ލަވަ ނިމެން ގާތްވުމުން އަލިޝްކާ ފުންމައިގެންއަރާ އަވްޔަންގެ އުނގަނޑުގައި ދެފައި އަޅުވާލިއެވެ. އަވްޔަންގެ ނޭފަތުގައި އޭނާގެ ނޭފަތް ޖައްސާލަމުން ދެކޮޅަށް ބާރަށް އުނގުޅާލިއެވެ. “އާހް..” ހިނިގަނޑަކާއެކު އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. “ލަވް ޔޫ.. ވަރަށް ހޮޓް ވީމަ” އަލިޝްކާ ބުނެލިއެވެ. “ވަވް ޓޫ..މޮޔަ ވީމަ.” އަވްޔަން އެއްލޯ މަތާލިއެވެ އަލިޝްކާ އޭނާގެ ބޯ ހާލާވަލަމުން އުރުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ލަވަވެސް ނިމުމުންނެވެ.

އަވްޔަންވެސް އޭނާޔާ ޖެހިގެން އިށީނެވެ. ދޫނިސޫފާސޫފީގެ އަޑުވެސް އެއްކޮށް ކެނޑިގެން ގޮސް މުޅި ފަޒާ ހިމޭންވިތާ އިރުކޮޅެއްނުވެ ބަންގީގެ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ. ތަބަކުގައި ހުރި ދެ މަސްހުނިތަށިން އެކަި އަވްޔަންއަށް އަލިޝްކާ ދިއްކޮށްލިއެެވެ. އަވްޔަންއެއަށް ބަލާލީ ދުވަހަކުވެސް އެއްޗަކަށް ނުބަލާހާ ފަކުރު ގޮތަކަށެވެ. އޭނާގެ ނޭފަތް ގޮސް ނިއްކުރީގައި ޖައްސަން އުޅޭހެންވެސް ހީވެއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން ނާކާމިޔާބުވެ މޫނުމައްޗަށް އެރީ ރޫތަކެކެވެ.

ތަށިތެރޭގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ބަރަބޯލާއި ބިލިމަގަށް ބަލާލަމުން އަލިޝްކާޔަށް ބަލާލިއެވެ. އަލިޝްކާ އެތަށީގައި ހުރި އެތި ކައި ހުސްކުރަން މަސަތްކަތްކުރާ ފަދައެވެ. “ކޮން ރަހައެއް ލަނީ…” އަވްޔަން އެއްސެވެ. “އަވްޔަންއާ މަށާ އެއްކުރީމަ ލާ ރަހަ އެއްނު..” އެއްލޯ މަރާލަމުން އަލިޝްކާ ގޯނާ ކޮށްލިއެވެ. އަވްޔަންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. “ފޮނިރަހަ ބަރަބޮލުން ބިލިމަގުން ހުތް ރަހަ..ދެން އެއްވީމަ ވަރަށް މީރު ކޮންބިނޭޝަނެއް..” އަލިޝްކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް އެއީ ތެދެކެވެ. “އެހެއްހެއް..އެބުނީ އަލިޝްކާ ފޮނިވެފަ މަ ހުތީއޭ..” އަވްޔަން ސަމްސަލުން ފުރަތަމަ ސުވާ ނެގިއެވެ. އެއަށް ބަލާލަންވެސް ބޭނުންނުވާ ފަދައެވެ. “ނޫން އަސްލު އެވީއެއްޗަކީ އަވްޔަންގެ ލައިފް އޮތީ ވަރަށް..އަމްމް ކީކޭ ބުނާނީ..ހިތިރަހާ ލާ ގޮތްވެފަ މަށަށް އާދެވުނިއިރު..” އަލިޝްކާ އޭނާގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“ދެން ބަރަބޯ އައިއްސަ ފޮނި ރަހަ ލާ ގޮތަށް ހެޕީކޮށްދިނީ..” ނިއްއަރުވާލަމުން އަވްޔަން އެ ވާހަކަ ފުރިހަމަކޮށްދިނެވެ. “ދެންް މީގެން ނުބައި ރަހަ ލަނީ..މަ އަވޫވޫ ހެޕީކޮށްދިނީމަވެސް އަވޫވޫ މަށަށް ޖެއްސުން ކުރަނީ..” އަލިޝްކާ ބުނެލި ވާހަކައިން އަވްޔަން ހިނިއައެެވެ. “ދެން އަލިޝްކާ ނުކުރޭތަ އަވޫވޫ ކިޔާ މީހާޔަށް ޖެއްސުމެއް..” އަވްޔަންގެ ވާހަކައިން އަލިޝްކާއަށް ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. “ދެންވެސް ތި ކައިބަލަ..” އަލިޝްކާ ވާހަކައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. އަވްޔަންގެ އަނގައިތެރެއަށް ސަމްސާ ކޮށްފާލިއެވެ. ހުރި ގޮތަށް އެ ދިރުވާލި އަވްޔަން އޯކަށް ދެމިގަތެވެ. އޭނާ ވަގުތުން ޓެރަހުން ބޭރަށް ނިކުންނަން މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

އެދެމީހުންގެ ކުޅިވަރު މިއޮއްހުރިހާ ބަލަން ހުރި އަޖްވަދް އަވްޔަންއަށްވުރެ ކުރި ސިޑިންތަށް ގިރާކުރަމުން ގޮސް ރައްކާވިއެވެ. އަވްޔަން ދުވެފައި ސިޑިން ފައިބައިގެން ގޮސް ފާހާނާއަށް ވަތް މަންޒަރު އޭނާއަށް ނުފެނުނީ އެހެވެގެންނެވެ. ސޯފާގައި އިން އަލިޝްކާ ހީހީ ހަލާކުވަނީއެވެ. ތަށި ބަހައްޓާލައިގެން އިނދެ އޭނާ ބަނޑުގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. ހީހީގޮސް ލޮލުން ކަރުނަވެސްއެވެ. ވަރަށް “ލޮލް” ވެއްޖެއެވެ.

** *** ** *** ** *** ** *** **

ނިދަން އޮށޯވެލި އަލިޝްކާޔަށް އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އަވްޔަންގެ ހާލު ބަލާ ނުލާ ކެތްނުވިއެެވެ. ދެލޯ މަރާލަމުން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލިއެވެ. “އަވޫވޫ…” އޭނާ ގޮވާލިއެވެ. “އޯއި….” އަވްޔަން ޖާވާބުދިނެވެ. އޭނާގެ އަޑު ހުރިގޮތުން ނިދަނީކަން ޔަގީންވިއެވެ. “ނިދަނީތަ..ލަވައެއް ނުޖަހަންތަ..” އަލިޝްކާ ދެ ސުވާލު އެއްފަރާ ކޮށްލިއެވެ. “އާން ނިދަނީ..ހަވީރުވެސް ހަމަޖައްސާއިން ނުނިދޭ ވިއްޔަ މޮޔަޔަކާ ހެދި..ލަވައެއް. ނުޖެހޭ މިރޭ ސްޕީކަރު ޖާރޖުގޮއްސަ..” އަވްޔަންގެ ވާހަކައިން އަލިޝްކާ ކަންފަތަށް މީހަކު ދަމާލިފަދައެވެ. “އެވަރުންވެސް އެ މޮޔަ ދެކެ ލަވްލަވް އެއްނު..” އަލިޝްކާ ތުންފިއްތާލިއެވެ. އޭނާއަށް ނުފެނުނެއްކަމަކު އަވްޔަންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފާޅުވީ އެކަހަލަ ކުލަވަރެކެވެ.

“މަ ނުބުނަމެއްނު ލަވްލަވް ވެއެކޭ..އައި ސެޑް ވަވް ޔޫ އޭ..” އަވްޔަންވެސް ވަކި ދެރައެއްނޫނެވެ. “ވަވްއެއީ ބަހެއްތަ..” އަލިޝްކާ އެއްސެވެ. “އާން ބިލިބިލި ލެންގުއެޖް..” އަވްޔަން ހިނިގަނޑެއްޖަހާލިއެވެ. އަލިޝްކާ ތުންއަނބުރާލީއެވެ. އަވްޔަންގެ ދެލޯ މެރުނީ އަލިޝްކާގެ ވާހަކަތަށް އަހަން އޮއްވައެެވެ. މިހާރުގެ އާދައެެވެ. އަބަދުވެސް އަވަހަށް ނިދޭނީ އަވްޔަންއަށެވެ.

އަވްޔަންއާއި އަލިޝްކާޔާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަށް ނިމުމަކަށް އައުމަށް އިންތިޒާރުކުރާ މީހެއް ސިޓިންގް ރޫމުގައި ހުއްޓެވެ. މުޅި ފްލޯރ ހިމޭންވީތާ ދެތިން މިނެޓުފަހުން އަލިޝްކާ ކޮޓަރި ތަޅުގައި އެމީހާ ހިފާލިއެވެ. ހުޅުވާފައި ހުރިކަން އެއީ އޭނާގެ ނަސީބެވެ. ނަމަވެސް އަލިޝްކާ ބަދު ނަސީބެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އަލިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް އަޖްވަދު ވަދެގެން ދިޔައެވެ. އަލިޝްކާ އެނދުގައި އިށީނދެ އަލިޝްކާ މޫނާ ދިމާލަށް ގުދުވެލިއެވެ. “އޭ މަންޖޭ..: އަޖްވަދުގެ ބަރު އަޑަށް ސިހިފައި އަލިޝްކާ ހޭލިއެވެ. އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ހަޅޭއްލަވައިގަންނަން އުޅުނު ތަނާހެން އަޖްވަދު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިއެވެ.

“ކަލޭ ހަނދާންކުރާތި ދިރިހުންނަން ބޭނުވެއްޖެއްޔާ..އަވްޔަންއާ ދުރުގަ ހުރޭ..އަދި ބުނަން..އަވްޔަން މިއަދު ކަލޭ ކައިރި ޓެރަހުގަ ދެއްކި އެެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް މީހެއްކައިރި ކިޔައިގެން ނުވާނެ..” އަޖްވަދުގެ އަޑު މަޑުނަމަވެސް ނުލަފާ ގޮތެއް ހުއްޓެވެ. އަލިޝްކާ މަސަތްކަތް ކުރީ އޭނާގެ މިނިވަންވެފައި އޮތް އެއްއަތުން އޭނާގެ ގައިމައްޗަށް ވެރިވެފައި އޮތް އަޖްވަދު ކޮށްޕާލަމުން އަނގަ މަތީގައި އޮތް އަތް ނައްޓާލެވޭތޯއެވެ. އަނގައިން އަތް ނައްޓުވާއިރަށް އަލުން އަޅައެވެ. އެގޮތަށް ނައްޓާލެވުނު ފަހަރެކެވެ. އަލިޝްކާޔަށް ގޮވާލެވުނީ އެންމެ ކައިރީގާވާ އަވްޔަންއަށެވެ.

“އަވްޔަން…” އަންހެނެއްގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑާއެކު ފުންމައިގެން އަވްޔަންއަށް ތެދުވެވުނެވެ. ދެފައި ވަށްކޮށްގެން އިށީނދެ އިސްތަށިގަނޑު ތެރެއަށް އަތް މަހާލިއެވެ. “އަނެއްކާ އެ އަޑުތަށް ނިދީގަ އިވެން ފެށީބާ..” އަވްޔަންއަށް ހީކުރެވުނީ ރިޔާޝާ ވެއްޓެން ދިޔަ ވަގުތު އޭނާއަށް ގޮވި އަޑު އެކަންފަތުގައި ދުވަސްތަކަށްފަހު ގުގުމަން ފެށީ ކަމަށެވެ. “އަވްޔަން..” ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ އަޑު އިވުމުން އެއީ އަލިޝްކާ ކޮޓަރިން އަންނަ އަޑެއްކަން ޔަގީންވިއެވެ. ފުންމައިގެން އަވްޔަން ތެދުވެ ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތީ ބާރު ހިނގުމެއްގައެވެ.

(ނުނިމޭ)

37

You may also like...

100 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. awwwn im also speechless💖💖💖💗💗💗💘💘💕💕💕❤❤❤❤❤❤❤ hazu saah gud at making me speechless cux she be so loabx😘😘😘😚😚😚😍😍😍💎💎💚💛💛💜💜 free vihaa avahakah genesdheynan isnha allah😎😎💖

   ⚠Report!
  1. alheyy…💖💖💖💘💘💘💕💕 thanks alot😘😘😚😚😚😘😘😍😍

   ⚠Report!
 1. Wow asluves v reethi mi part ves…kon irakun tha up vaanee pls avahah up kphla dhehche..can’t wait now…v v v reethi mi baives …

  ⚠Report!
  1. awwwn assu tha ??❤❤❤❤❤❤ thank you very mcuhhh💘💘💘 vrh vrh vrh happy cux xiff be adorbleh😘😘😘😘😚😚😍😍😘💕💘 insha allah avas kohlaanan but bxy vaningx mihaaru ill give a try😓😓😓😛😛😛👌

   ⚠Report!
 2. Finally dhigu inthizaareiige nimun aissi ….mi part ves varah salhi ….keep it up gigiii😗😗😙😙😘😘waitting for the next part 🖤💙

  ⚠Report!
  1. awwwn inthizaaru kohleema vrh ufaavejje😍😍😍😍😍💕💕💕💕💗💗💖💖❤❤💘💘 thank you so muchh😎😎😎😚😚😚😘😚😚💜🍒🍒🍒🍒 insha allah soon ooxoxxox💙💙💙💜💜💜💜💛☺☺💟💟💟

   ⚠Report!
 3. Varah varah nice story,Maasha Allah❤❤❤ varah interesting mi story, 😍😍when is next part gigi lwbi gandoo, 💞💞💞I love this story very much,😘😘😘😘 nd I love you gigi too

  ⚠Report!
  1. awwwn my sharu dear kolhu💕💕💕💕💖💖💖💗💗💗💘💘❤❤❤ such love and much love😍😚😚😚😘😘😘😛 thank you soooo much 😎😎😎😎😂💜🎀🎀💙😍😍😍😍 next part mihaaru liyevenii😏😏😏😏 luv u so much and lottss💗💗💗💗❤❤❤

   ⚠Report!
 4. Alheyyyyy Mi faharuves bandah thadhu kohlaifi.. Hee eh nuvey baamb liyas rangalhu vaanehen..😂😂😂 Hama asluves gigi ah evvana ingey.. Komme part akun ves hevey viyya..E ee varah nufenna kameh 😏😏.. Anekka komme part eh ves nimmaalani ehaa curious kohfa.. Nidhan ves undhagoo vaa varah.. Hehe 🙃🙃.. Mi part ves varah reethi ingey..😍 Next part othy Kon iraku? I wanna see avyan ge reaction..loves❤️❤️❤️

  ⚠Report!
  1. alheyy sis drink so water lol💙💙💙💖💖💖💕💕❤❤❤😍😘💗💗😘😘💘💘😚😚 im so happy to see ya comment again its so loabi as usual…sis ahves ehvanaige ehvana💙💙💙💙 thank you so much im speechless ekm vrh proudvess vey sis hevaaleveythii 😍😍😍😍but srry to leave u sleepless..assu thankolheh bxy koh miulhenii but ill try to submit and soon as possible💟💟💟💟💟💟💛💛💛💚💜💜💙💙💖 vuv more oxox😚😚😚😛😛😏

   ⚠Report!
 5. Hiii luvs ❤❤❤❤❤😋😋😗😗😗 srry vaahaka lasveema 🌹🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻🌻 aslu ivy eh husvandhen hospital ga admit vaanjehunii😢😢😢😢 as u know vrh bad koh injure vee 😧😧😧Inthizaaruga thibi kiyunethrinnah fahfashun shukuru 🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹 kuree part ge hurihaa comments akah reply kohlaifin 💞💞💞💞💕💕💕😍😍😍 thank you all for the lovely support it really means alot 😋😋😋😋😋💖💖💖😛😛😛😘😘😘😘😘😘💟💟😀😀😀and make sure to show some love for #BILBO and some hate for #AJIYAL 😂😂😂😂😂😄😄😄 hope u all like mi part vess 💕💕💕💞💞💞😇😇😇😇😇 lots of luv and gud nite lill squad I’ll be replying hurihaa comments ahves insha allah 💝💝💝💝💝💝💝💝😊😊😊😊 and baeh kudhin gigi ge gender yaa medhu suvaalu ufahdhaafa hureema 🌻🌻🌻😆😆😆😆😩😩😩😩guess kurumuge furusathu hulhuvaalan insha allah 1130 ge fahun bio eh laanan 💞💞💞💞💝💝💝💝🌹🌹🌻🌻🌻❤❤❤💖💖💕💞💞💞 nitez next part writing onn 😎😎😎😎😎

  ⚠Report!
 6. Vrh vrh reethi.. Hama speechless…🙊🙊 Gigi now you are one of my fav writer..❤❤👏👏 vrh majaa😂😂😂😂sis bunaahen mihaaru beynun vany avyan ge reaction balaalan.. 🙈🙈 can’t wait to read next part..😻😻💙💚❤Ekm vx Gigi bxy viyya I can understand… In irakun dhn next part???

  ⚠Report!
  1. awwwwn 💗💗💗💗💗💖💖💖❤❤💕💕💕💕💘💘😍😍😍 gigi ves hama speechless….cux zaa being so loabs😘😘😘😚😚

   ⚠Report!
  2. oops anehkka comment dhe buri vee..btw glad i made u laugh 😏😏😏💜💜😁😁😁😁free veema vrh avahah genesdheveythoa ill try insha allah💘💘💘💖💖💗😍😍😍😍happy to seeeh ya cute comment😎🎀🎀🎀🍒🍒❤❤😘😘😏😏😛😁💚💚💜💙💙💘💘

   ⚠Report!
 7. Woww….xennyy ge gigi…i am falling apart..i luv this story..so comfyy…😍😍😍😍😍😚😘😙😚😘😙😗😚😘😙😗😚😘😙❤💙❤💙❤💙💓💜💛💚💗💘💝💞
  Vav u….gigi

  ⚠Report!
  1. alheyyy xenny ❤❤❤❤💖💖💖💖💕💕💕 im going to catch u before u fall😍😍😍😘😘😘😘😚😚😚💘💘💘💜💜💙💙 thank you so much😛😛😛💗💗💗💕💕💘💘💘💙💜💚💚💛💛 vuvvv lots much🍒🍒🍒🍒🍒💟💟💟

   ⚠Report!
 8. mi part ves habeys. and ppl… gigi akee girl eh ingey i knw her irl. sorry gigi if u were hiding it but this is revenge for the prank u guys did. still luv u tho my bro👊

  ⚠Report!
  1. Thank you so much ❤❤❤❤❤Brontho heskiyaaha jehsun plus ma boa Govan molhu hama habeyx 😩😩😩😤😤😤😤😩😩and btw emmen firuheney kiyaahn heevgn guess kuran jehssii not secreting 😇😇😇sure not a prob u revengas jehsun kuranvaane dhirihurihaa hindhaku aharun dhww😇😇😇😇I’ll get u back maadhan ekaea than mathin funmannyya 😂😂😂😂😂😂😂 check the private viber msg for more info plx 🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻🌻and yeah atlast love u lots ma broski 😘😘😘😘😘😘 I admire u homies existance and jehsun bodukan 💝💝💝💕💕💞💞💞

   ⚠Report!
 9. What…gigi is a girl…wat wat..wat..wat…wat….ummmmm…aslu vexx..”bro” eyy kiyanyyy….oh my god…😮😮😞😍😛😚😘😙😙😚😘😗

  ⚠Report!
  1. Yesh xenny ❤❤❤❤ 😂😂😂 bro is fine ehnnu lodgyy kolhu is hama besteyy ehenve 🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻u ves hama bestun best 😍😍😍😍

   ⚠Report!
 10. alhey soooo loabi
  gigi lysssm
  i guess loabi gigi is a girl
  i really hope, cox im a girl so i want u to be a girl hahah majalakah ingey dnt take it serious
  vaahaka as usual varah loabi
  hama fab will miss yuh so much
  shafakallah
  gws dear will wait for ur reply
  haadha varekey fayah v
  gws varah avahah
  eirun vaahaka kiyaa iruvx happy vaany
  n mi partga vx mistakes huri but hope u make it correct next partga

  ⚠Report!
  1. Srry unique ur reply is down hamtiis comment 😊😊😊😊😊 liyan ovva nidhuneema it went dhen fahun olhigenn😄

   ⚠Report!
 11. This story is amazing💕 m speechless.. gigi u r the one of my favourite writer in esfiya.. n this is the beautiful story in esfiya to me n I r gorgious .. varah dhuvahakah fahu mi esfiya in vaahaka kiyan feshy.. n this story is my favourite.. keep it up.. Luv yuh😉❤❤.. waiting for the next part.. when next part??

  ⚠Report!
 12. waaaah..hama habeyss bruh…mashah vaa neynge dhen bunaane ehcheh…heskiyaaha thaureefu bro ah…alhey BILBO haadha majaa koh ney e ulhenii..I vov BILBO..ummwahh…i hate AJYAL..uurrgghh that ajuvad eyna maraalabala avahah gigi..ma cant kahkuranings bro..manjey mirey up kuraathi konmes konmes eirah hey laafa kiyaaleema magey dhuvas salhi vaanee..lols..ey bro kae nugengulhen tha viber num eh..nuunii mashah jessumah tha thiulhenee..jessumah ulhenna ill kill ya bro…btw vov u mi loabi kolhu..#BILBO TEAM

  ⚠Report!
 13. Heyxx gigi..i dhemme submitt kohfinn v long comment eh..neynge avahah publish vaane kameh..e comment tmrw publish nuviyya ill comment alun
  Story v salhi..habeys…mirey up kohllathi
  n ehen ehchis hunnanii long comment ga..#BILBO TEAM

  ⚠Report!
  1. Heyy hamtti kolhuu ❤❤❤❤❤ rply nukurevunas I can still see that comment in my acc 😂🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻 I already know vrh loabi vaanekan so thank you so much 😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍 yesh insha allah mirey 😇😇😇😇😄😄😄😄😗😗😗😋😋😋 or eahvure kurin 💖💖💖💟💟💟💞💞💞💕💕gogo team #BILBO 💝💝💝💝💝

   ⚠Report!
 14. Awwwn missed u unique ❤❤❤❤❤❤ vvvuvvvv more 😘😘😘😘😘😘ehehe gigi don’t like being a girl (most of the time)or maybe all of the time 😂😂😂😂but still thankful cux I can be the same gender as unique 💕💕💕💝💝💝💞💞💞🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹ooh no worries ehnnu boii akas 😉😉😂😂😂lol and thank you so much mifaharuves so loabxy 😍😍😍😍😍😘😘💖💖💖💖💟💟💟💙💙💙 jazaakallah khairan aanh faiii dhen maa halanivii 😂😂😂 assu tha? K but still maadhan fumma game eh kulhen plane kurani so it’s all up to lodgyy to get my leg recoverd 💞💞💞💝💝💕💕💕 thanks for pointing out next part ga I’ll be careful 🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹

  ⚠Report!
  1. heheh thanks for the cutest reply
   so lodgy its ur duty to look after gigi ingey
   tc of him
   n buney fai kairy thivarah halani nuvan
   heheh
   so much loves n misses
   shifakallah
   hihi

   ⚠Report!
  2. hoon uraigen gengulheynee fayattaka. n gigi gandu dhevana faharah i dont like being a girl ey bunefiyya gulhun kandaenan😒

   ⚠Report!
  3. anytime unique dear💜💜💜💛💛💙💙 yesh lodgy is indeed gud at performing duties much luv to u😚😚😘😎😎😎 and lodgy saah srry but the thing is i dont like saa girly girl vaan😎😎😎 and mi buni ehcheh private msg oi get kohdheynan yoyo plx broski💗💗💗💗💗💗😚😚😚😚😘😘💖💖💕💕💕💘💘💘😍😍

   ⚠Report!
  4. hahahah
   u both are so cute heheheh
   anyays unique is on waiting list hihih
   vaahaka ah
   i still dont get that gigi aky boy eh kameh girl eh kameh
   hihih
   knme gotheh viyas im on ur side hahahah
   lodgy gengulheyne ehnu uraigen heheh
   unique hunnaanan fayah treat kuran hahah

   ⚠Report!
  5. Ahaha ❤❤❤❤❤ lodgyy is near me right know and eynayah ur reply fenuneema bunii “OMG aharun ship kuraniyoa ” 😂😂😂😂😂😂😂 eyna vrh happy kommeakas bunnii tacheh jahashoa 😗😗😋😋😋😋 eheh ok vaane I’m mix gender ehh lol no bad meaning 🌹🌹🌹🌻🌻🌻 and yeah thank you so much u be so laobs abadhuves yesh yesh I need a nurse like u 😍😍😍💕💕💞💞

   ⚠Report!
 15. Masha allah💖💖💖💝💝💝vrh vrh reethi mi prt vx💕💕💕💙💙💙💙eyruvx heevehjey dear thy grl ehkan😂😂😂😂💜💛💚❤💙💞💞💓💓🌻🌻Jazakumullah khairan for uploading this prt😘😘😘😘😍😍😍😍😀😀😉😉😉🌺🌺🌺🌼🌼💗💗🌷🌷🌸🌸Curiously waitinn for the nxt💟💟much loves💖💖😊😊❤❤❤

  ⚠Report!
 16. Cheedi mee dhen baby kudhin kiyaa vaahaka tha . Reethy eh ves nooney 😪… Maashaa Allah ♥️😍. One of the best stories I’ve ever read., 😂❤️. I g n o re the first 2 sentences 😂❤️

  ⚠Report!
  1. ahcheedi dho dhen…😏😏😏😏😏😏 lol ehehe thank you so much my darling readeh💕💕💕💖❤❤❤💗💘💘 one of the best readers ever 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😍😍😍😍 u be so seet thanks alot and not a bad joke💙💙💙💙💙💙💜💜💜💛💛💛

   ⚠Report!
 17. Also harufa eh noon. It’s harufaih. You kno English ge stairs… Liyaa iruga harufaih thah/thakeh giraa kuran. Egothah :)).I hope Rangalhu kollaane kamah

  ⚠Report!
  1. thank you for correcting🍒🍒🍒🍒🍒 thee assu vrh bodu help eh ingey i wont repeat ISA💕💕💕💕💕

   ⚠Report!
 18. Wow😄😄😄😘😘😘😍💖💖💖varah reethi mi part ves…varah cute couple eh…cant wait for the next partt..😣

  ⚠Report!
  1. awwwn batthu be so loabii❤❤💖💖💖💗💗💗💕💕💕 thank you so much 😛😛😚😚😘😘😍😍 and i think iss my first time meeting ya kanne dho 😏😏😎😎💕💕🎀💎💎 inthizaaru kohlaa ingey free vihaa avahakah ill submit💞💝💝💟💟💟🍎🍎

   ⚠Report!
 19. Alheyyy mihaathanah nukiyan Mihaa loabi story eh.. Hama habeyss.. Vrh vrh avahah next part up kohlahchey… Can’t wait.. 😍😍🖤

  ⚠Report!
  1. Awwwn ❤❤❤❤❤❤ Thank you so much for the supportive sweet and loabi comment 😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻💕💕💕 assu ves vrh ufaavejje 💙💙💙😗😋😋😋😋😋😍😍😍💟💟💟💖💖💖💖😗😗😗😗😗😗 insha allah as soon as possible 😇😇😇😇😇

   ⚠Report!
 20. Miadhu up kohdhybal puleeeeeezxxxxxxx😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢🤒😢😭😭😭😭😭😭😢😢😢😭😭😭😭

  ⚠Report!
  1. Oh dear 😢😢😢😢liyefa in thankolhuves net kenduneema save eh nuvi insha allah maadhamaayah liye ninmaalaanan 😭😭😭😭😭

   ⚠Report!
 21. Wow amazing story obinexx to the max Adhi mihaathanah kiunu enme reethi vaahaka.💜💙💙💜bunaa bahuga varah ithubaaru hunna kujje get gothu ga varah bodah feel kureve Waiting for next part 😘💚💙💜💟

  ⚠Report!
  1. Alheyyyyyy ❤❤❤❤😍😍😍😋😋😋😋😋 so sweet of u vrh vrh loabi comment eh ingey 💝💝💝💝💝💕💕💕💞💖💖💖💟💟💟 mihaathanah libunu one of the best comments 😗😗😗😗😗😗 insha allah mi gothuga dhemihunnan 🌻🌻🌻🌻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌻😋😋😋😋

   ⚠Report!
 22. Hey I am very sorry to say this…😋😋😋😋miadhu kuhlli gothakah rashun beyran dhaan jehuneemayaa and reyga liyefa in thankolhuves dlt vumaaeku mi vaahakaiga kuriah ah oii bai maadhan genesheyne kamuge yageenkan aruvann ☺☺☺😊😊😊😊😊 forgive me u all…just my annoying life disturbing meh 😢😢😢😭😭😭😭😗😗😗😗😇😇😇😇 but next part contains special surprises 😁😁😁😁😁😄😄😄😄

  ⚠Report!
 23. Hey gigi…😘😘😘😘srry v lahun dhw comment mi kohlevuny…. 😍 😍 😍 and it’s okay thee bunaabahuge ithubaaru onna kujjeh plus kameh dhimaa vaany bunefaeh noon dhw….😘😍😉😉☺😊😀😃😃so we will wait for tmrrw….about this part the #BILBO couple v nice…hama cuteness overloaded…..😘😘😁😁😍😛😉😛☺😜this is one of my fav stry mihaaru…v v v v v bodah wait kurevey mi stry ah…. Plus gigi ehaa avas koh up kohdheythyves v kiyaahiyyvey….😘😍😉😉☺😊😀😗😙😜😝😛😝😝☺may allah bless ur future full of happiness….btw i forgot to ask you how arw you now????💜💜💜💜💜💜if not good GWS loabivaa…❤❤❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
  1. heyyy malluuu 💗💗💖💘 so sorry for the late reply..assu dhigu comment eh veema vrh free irakun dhigu reply eh liyan madukohlli and its the right time…😘😘😘😘😘😚😚😍😍 awwwwwn mifaharuves as usual ur comment be so adorable and cute…vrh supportive and yes so colourful😎😎😎😎💖💖💖💖😍😍😁😁😁💟 alheyy..thanks for understanding….and yesss #BILBO couple💖💖💖💖💖🍒🍒😛😛😛😛 im praying them to be together forvever 2…but indeed who know….😂😂😂😂😂 as i always say mall thee hama gigi ge vrh fav reader always the same and more sweetness awaits in your comments 🎀🎀🎀🎀🎀🎀💘💘💘💘💘😍😍😍☺☺☺gigi ahves vrh inthizaaru kurevey komme part akunves mal ge comment akah 💙💙💙💜💜💜💜💜💜💛💛💛💛💟💟 awwn u just make me happiness overloaded…may allah bless u with all the happiness and success on both worlds💕💕💕💕💕❤❤💗💗💗💖💖💖💘💘💘 and yes mihaaru thanks alot for askin mihaaru vrh baraabaru than before😛😛😛😛😏😏🎀🎀🎀 much luvs💎💎💎💎😘😘😘😘

   ⚠Report!
  1. Alhe vrh muskulhi vaane 😋😋😋😋😋ekmves mal dheravedhaanethii hint ehh imma scwl student 😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
 24. alhey gigi issok just worried abt ur leg heheh
  shifakallah dear
  we are waiting curiously next part ah btw i gave a reply to kuryge comment ah check kollaathi ingey
  vvvvvvvvvv miss ingey
  sooooo much loves hihih
  gws dear

  ⚠Report!
  1. Leg mihaaru feeling better😊😊😊😊 cux ma broski lodge helpin outt 😂😂😂😂 thank you so much for caring so much ❤❤❤❤😘😘😘😘😘 don worry bout ma legg bunefin unique bunnyyey halani nuvaahsheyy 🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌹🌹🌻🌻💕💞💞💞💞 much much luvs miss more 😄😄

   ⚠Report!
  2. school student wow
   heheh even im i might be elder than u hahah
   so will treat ur leg lodgy ah tacheh hama hahah

   ⚠Report!
  1. ohh dears..imma mix gender lol..kiddin my mamma said i was born as a girl 😏😏😏😎😎💙💙💙 dhen komme gothakah kiyas hama ok vaane 😚😚😚

   ⚠Report!
 25. Hashi vikkumaa masthuvaathakehchaa haraam iru music ves aee islaam dheenugai haraam ehcheh kan handhuma koh dhen..

  ⚠Report!
  1. mihaaruge lifestyle mi stry ga dhahkuvaidhenee #NOT PROMOTING BAD and thanks alot for reminding though i did not forget👌👌🙌☺

   ⚠Report!
 26. Boy akah viyakas gothei nuhadhaanan, nd bunedhyfaanan tha age kihaa varei kan, dhen mihaaru Sharu ah vx new sis eh libuny nu. 💙💙Ummmmmmmmah

  ⚠Report!
  1. alhe sharu deah vrh ladhssyy eyy cux i very muskulhii😏😏😏😏😎😎😎😎 btw sharu ge age bunedheefiyya i can sayy if im small or bigg ?💗💗💗💗💗

   ⚠Report!
  2. and thank you so much dash ik its u thothheyyy💕💕💕💘💘💘💘💘💗💗💗😍lots and much luvvah😘😘😘

   ⚠Report!
 27. Vv gina iru vaane tha site ah publish vaan.. btw ur story is amzing.. nimendhen genes dhehche plus avahah knme part eh up kohdhehcheyyy❤❤😘😘

  ⚠Report!
  1. awwwn ❤❤❤❤❤ nunn vrh avas vaanekanne cux admin kairi request ves kohlaifin 😘😘😘😘😚😚😚💖💖💖😍😍 thank you so much for the luv and support 🎀🎀🎀💟💟💟 yes insha allah nimendhen genesdheynannn😁😁☺☺😛😛😎😎😎😏😏

   ⚠Report!
 28. I am 14….dhn mal ah vure gigi kudatha?noony bodutha????😘😘😍😉☺☺plx telll….BTW my close frndx call me mallu…😘😍😉☺☺gigi ves kiyaany mallu dhw!!!! 😍 😍 😍 😍 😍

  ⚠Report!
  1. Yeahh I’ll call u mallu cux it’s easier ❤❤❤❤❤❤ and close friends ehnnu dhn mihaaru i guess 😂😂💕💕💕

   ⚠Report!
 29. hii thankolheh kurin kiyaa fin ekam busy kamun dear comment nukurevuny…. varah nice… hama habeys

  ⚠Report!
 30. Heyyy…gigii…giggiiss….where is the loabi sroryy….bro…i want the storyy…am missing it…dear…

  ⚠Report!
  1. dhw serious vaahakaeh
   curiously waiting since yesterday idk kithah faharu check kurevunu kamehvx
   miss yuh gigi
   hama varah eager to read it so much loves

   ⚠Report!
  2. dhw asluvx im waiting since yesterday
   gigi miss yuh
   am curious to read the next part
   hama waiting eagerly
   idk kithah faharu check kurevunu kamehvx
   missing the #BILBO couple
   cant wait to see avyan n alishkaas cute moments hihih

   ⚠Report!
 31. dhen thivarah emmen keh nukurevigen ulhenya gigi ahves undhagoovaane ennu adhi hurihaa comment akah reply ves kureyviyya gigi try to be a little patient guys btw story hama habeys ingey comment nukurevunas baraabarah kiyan mi vaahaka keep up the good work 🧡😘😘😘

  ⚠Report!
 32. Alhe kobaa thaaaaaaaa next partooooooooooooo 🙁 🙁 :(……. V reeeeeeeethi mi stry
  … Kon rasheh kan bunedheefaanan thaAaa …. Im from kulhudhuffushi …. 14 years…

  ⚠Report!
 33. V.reethi vaahaka eh. Miadhu adhi mi kiyaalevuny mi vaahaka. Mi vaahaka kiyaairu “haadhahaavaykuraahiy samaasaa” e vaahaka mathin varah handhaanvay. Ae me ge one of the favourite story.. bilimaga barabo ulhaygothun handhaanvany hiba aa fauzan ulhay goiy.. they were the cutest and funniest 😍
  V.v.reethi n maja. I like this story..😊
  N fantasy goiy thankolheh kudakollaafa thankolheh realkollyma adhi maa furihama vaanehn. Knme kameh koffavx kuda kudhinge visnun hunna vaahaka bunyma aslu ehaa ehaa eh noon..
  Alishka girl akahve hure maa kerign ulhaythy seems like vaahakege heroine is a easy person ekay.. n mamma maruvgn dhiya dhuvahuge vaahaka in gothun eyna mamma maruvgn dheravumahvure avuvuge glass libunyma eyna vyy ufa maaboday hyvay genesdhyfa inngothun..
  No offense ingay gigi. Hama hiyaaleh mee..
  Waiting for the next part.. 🤗
  Varah kiyaahithun mihuryy..
  Ahannaky meehaku liyaahaa vaahaka eh kiyaa meeheh noon. Amudhun comment kurumaky aharen nukuraakamekay bunyas ragalhuvaane. Bt mi story comment ginakamun thankolheh kiyaalima varah kiyaahiyvejje. 😍
  Hope u won’t get angry on my comment..

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.