ވާނަމަޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ ( ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް )

- by - 22- December 8, 2018

ވާހަކަ ގެނެސް ނުދެވޭތީ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން.. މާޔުއަށް މިދުވަސްކޮ ވާހަކަ ލިޔެވެން ނެތީމަ އަޕް ނުކުރެވެނީ.. މާޔުގެ އާއިލާ ތެރޭ ޖެހިފަ އޮތް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ… އަދިވެސް އެއްކޮން ހަމައަކަށް ނޭޅިގެން މިއުޅެނީ…

ހޯމަ ދުވަހު ދެން އޮތް ޕާޓު ގެނެސްދެވޭތޯ މިހާރު މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން… މިހާރު އެޕާޓު ލިޔަން ފަށާފަ އޮންނާނީ.. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަން ގަވާއިދުން…

 

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ވިސްނޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން….

 

22

You may also like...

1 Response

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.