ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް އޮތީ މާޔާ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އަސުރުން އިރު ތިރިވެ، ހިޔާޖެހުމުން އެންމެން އެކުގައި ހިނގާފައި ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށަށް ނުކުތެވެ.

“ޑެޑީ އަށް އެނގޭތަ މި ރަށު ބީޗް ވަރަށް ރީތި ވާނެ. މާލެ އަށް ވުރެ މާ ރީތި ވާނެ!” ނަތާ އާއި ސަމީރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ މާޔާ ބުނެލިއެވެ.

އެއީ ތެދެކެވެ. މާ ދުރަށް ފެތުރިފައިވާ ހުދު ވެލިގަނޑު ފެނުމުން މީޝާއިލް ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. މާހައުލުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ވަނަ ދޭ ވަރުވެއެވެ. ހީވަނީ އަގު ބޮޑު ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހެންނެވެ. ފަޅުތެރެ ވެސް ހީވަނީ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއް ހެންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން މޫދާއި އެއްގަމުގައި ކުޅެ، މަޖާކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“ދަރިފުޅު ބުނީ ތެދެއް! މި ބީޗް ވަރަށް ރީތި. ދޭބަލަ ވެލިގަނޑު މަތީގަ ދުވެލަން” މާޔާ އަރައިގެން ހުރި ކަޅު ބޫޓު ބާލައިދެމުން މީޝާއިލް ބުނެލިއެވެ.

އެއްވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި، މާޔާ އުފަލުން ދެކޮޅަށް ދުވާތަން ދެކެން އެންމެން ތިބީ ހިނިތުންވެފައެވެ. އެ ވަގުތު ވަރަށް ކައިރިން އިތުރު މީހެއްގެ ހިލަން ވީހެން ހީވެގެން މީޝާއިލް ފަސްއެނބުރި ބަލައިލި އިރު ހުރީ ޒިޔާން އެވެ. ކުޑަދަރިފުޅު އުރައިގެން ހިނިތުންވެފައެވެ.

“އައްސަލާމް އަލައިކުމް” މީޝާއިލްއަށް ބަލައިލުމުން ޒިޔާން ސަލާމްކޮށްލިއެވެ.

ޒިޔާން ފެނުމުން މީޝާއިލްއަށް ފުރަތަމަ ވެސް ބަލައިލެވުނީ މާޔާ ކޮބާތޯ އެވެ. މާޔާ ހުރީ ނަތާއާ އެކުގައި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ. މީޝާއިލްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ޒިޔާނަށް މާޔާ ފެނިއްޖެނަމަ އެއީ ޒިޔާންގެ ދަރިއެއްކަން އެނގޭނެބާއެވެ؟ މީހުން ބުނެ އުޅެ އެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ދަރިން ވަކިކުރަން އެނގޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާކަށް ނޭނގުނެވެ. ހަޤީޤަތް ހާމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް މާޔާ ވައްތަރުވީ ވެސް ޚުދު އޭނާއާ އެވެ.

“މިހާރު ކިހިނެއް؟” ހިޔާލުތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ޒިޔާންގެ ދަރިފުޅުގެ ކޮލުގައި ކޮށްޓާލަމުން މީޝާއިލް އެހިއެވެ.

“ބޭސް ދޭން ފެށިފަހުން ކާންދޭން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ. މިހާރު އެހެން މީހުން ކާތަން ފެނުނީމަ ކާން ކާން ވެސް ކިޔާ!” ޒިޔާން ހީނލަމުން ބުންޏެވެ.

އިރުކޮޅަކު ސަމީރާ ވާހަކަދައްކާލަން ހުރެފައި ޒިޔާން ދިޔައީ އެވެ. މާޔާއާ ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލައެވެ.

“އެއީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ތަ؟” އެ ދެމީހުން ދެއްކި ވާހަކަ އަހަން ހުރެފައި މީޝާއިލް އެހިއެވެ.

“ވަގުތީ ގޮތުން ސްކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރީ!” ސަމީރު ބުންޏެވެ.

“ކުރިން ޓީޗަރެއްތަ؟” ޔަޤީން ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މީޝާއިލް އެހިއެވެ.

“އާނ. ކުރިން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް! އެކަމަކު މިހާރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އޮވޭ!” ސަމީރު އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައި ދިނެވެ.

“އޭނަގެ ދަރިފުޅު ދައްކަން ކުރިން ދުވަހެއްގަ އައި. ފެންނަ ފެނުމަށް ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މީހެއް!” ޒިޔާނަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްތޯ އަހަން ނުކެރިގެން މީޝާއިލް ބުންޏެވެ. ޒިޔާނާ މެދު އެހެން މީހުން ދެކޭގޮތާއި، ފަތިފުށް އެނގެން މީޝާއިލް ނުހަނު ބޭނުމެވެ. ރިޔާޝާ ކަހަލަ ސިއްރު ކިތައް ލޯބިވެރިން އޭނާ ގެންގުޅޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މާޔާ ކަހަލަ ކިތައް ދަރިން އޭނާގެ ތިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއް ފުޅަށް މަތިން ފުންމާލި ބަކަރި އަނެއް ފުޅައް މަތިން ވެސް ފުންމާލާނޭ ބުނޭ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“އެއީ ވަރަށް އަހުލާޤު ރަނގަޅު، ހިތްހެޔޮ ހަރުދަނާ މީހެއް! ބެލެނިވެރިންނާ ޓީޗަރުން ވެސް އޭނައާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ!”

ސަމީރު މުޅިން ވެސް ދެއްކީ ޒިޔާންގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ލައިޝާ އާއި ނަތާ ވެސް ރިޔާޝާ ކައިރީގައި ޒިޔާންގެ ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތެވެ. ޒިޔާނަކީ ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ހުރި މީހެކެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ރިޔާޝާގެ ހިތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ލޯތްބެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ.

ޒިޔާނަށް ހަޤީޤަތް ކިޔައިދޭނެ ގޮތަކާ މެދު މީޝާއިލް ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ. މާޔާ އަކީ ޒިޔާންގެ ދަރިއެއްކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް ބާއެވެ. އޭނާ އެކަން ގަބޫލު ކުރާނެ ބާއެވެ ނުވަތަ ކުރާނީ އިންކާރު ހެއްޔެވެ؟ މީޝާއިލް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވިސްނިއެވެ. ޒިޔާނާ ބައްދަލުކުރާނެ ތަނަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިއެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނެ ގޮތާއި ތަރުތީބު ހިތުގައި ރާވާލިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި އުޅޭ މީހެއްގެ އަތުން ޒިޔާންގެ މޮބައިލް ނަމްބަރު ވެސް ހޯދިއެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފަހުވަގުތު ހިޔާލު ބަދަލުވެ، ޒިޔާނަށް ގުޅުން ފަސްކޮށްލިއެވެ. ރިޔާޝާ ލިޔެފައިވާ ފޮތް ހުދު ކަރުދާހުން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހަކާ ހަވާލު ކުރިއެވެ.

ޕާރުސަލް ލިބުނު އިރު ޒިޔާން އިނީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައެވެ.

“ޑރ. މީޝާއިލްގެ ފަރާތުން ޒިޔާނަށް.” ޕާރުސަލްގެ ބޭރުގައި ނޫ ގަލަމަކުން ލިޔެފައި އޮތެވެ.

ހައިރާންކަމާއެކު ޒިޔާން ޕާރުސަލް ކަނޑާލިއެވެ. އޭގައި އޮތީ އާދައިގެ ނޯޓު ފޮތެކެވެ. ޒިޔާން އެ ފޮތް ހުޅުވާލިއެވެ.

“ލޯބި!” ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެފައިވާ ނަން ކިޔާލުމަށްފަހު ޒިޔާން ފުރަތަމަ ގަނޑު އެއްލިއެވެ.

“ޒިޔާން އެވެ. މަ ހާދަ ލޯބިވެއެވެ.” ރަތް ދެލިން ލިޔެފައިވާ ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖުމުލަ ކިޔާލެވުމާއެކު ޒިޔާންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅިގަތެވެ. ހީވީ މޭގެ ކަށިތައް ފަޅާލުމަށްފަހު ހިތް ބޭރަށް ނުކުމެދާނެ ހެންނެވެ. ނޭވާ އަވަސްވެ، ހާސްވާން ފެށިއެވެ.

“ރިޔާ” ޒިޔާނަށް މަޑުމަޑުން ރިޔާޝާގެ ނަން ކިޔާލެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އަމިއްލަ ނަސުގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެ ފޮތް ކިޔަން ފެށިއެވެ.

ޒިޔާނަށް މީޝާއިލްގެ މޮބައިލް ނަމްބަރު ނޭނގޭނެ ކަން އެނގޭއިރު ވެސް މީޝާއިލްއަށް އިންތިޒާރު ކުރެވުނީ ޒިޔާންގެ ކޯލަކަށް ނުވަތަ މެސެޖަކަށެވެ. ބޭއިޚުތިޔާރުގައި އިރުއިރުކޮޅުން ފޯނަށް ބަލައިލެވެ އެވެ. ގަޑި އަށް ބެލެއެވެ. އެ ފޮތް އެއްކޮށް ކިޔާ ނިންމުމަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު އަންދާޒާ ކުރެވުނެވެ.

“ސަމީރު އަތުން އަހަރެންގެ ނަމްބަރު ހޯދައިގެން ވެސް ގުޅަން ވެއްޖެ އެއްނު؟” ހިތާހިތުން މީޝާއިލްއަށް ބުނެވުނެވެ. އޭރު ހަވީރު ފަހެއް ޖަހައިފިއެވެ.

ސްކޫލުގައި އިނދެފައި ޒިޔާން ގެއަށް ދިޔައީ ހަވީރު ވީފަހުންނެވެ. ދިޔައީ ދާހިތަކުން ނޫނެވެ. ދެފަހަރަކު ނިހާ ގުޅުމުންނެވެ. އޭނާގެ ހޭވިފައިވާ ބޮލާއި، ރަތް ވެފައިވާ ދެ ލޯ ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޭނާގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. ހީވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ބަލިވެ އުޅެފައިވާ މީހެއް ހެންނެވެ. މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތާޒާ ކަމެއް ނެތެވެ. ދެ ލޮލުން ފެންނަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ.

ގޭ ދޮށުގައި ސައިކަލު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޒިޔާން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އޭރު ނިހާ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ފަރި ބަލަނީ އެވެ.

“ވަގުތު އައިސް ޖެހުނު އިރުވެސް ހެދުން ހެޔޮވަރެއް ނުވެ” ޖަރީކުރެވިފައިވާ މަޑު ނޫކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ގޮތްގޮތަށް އެނބުރެމުން ނިހާ ބުނެލިއެވެ.

ނިހާ އަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ޒިޔާން ގޮސް އެނދުގައި ހުރަހަށް އޮށޯތެވެ. ދެ އަތްތިލަ ބޯ ދަށަށް ލައްވާލަމުން ދެ ލޯ މަރާލިއެވެ. ބޮލުގެ ރިހުން ގަދަވެގެން ގޮސް ހީވަނީ ބޯ ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ހިތުގައި އަޅަމުންދިޔަ ވޭން ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހިތް ރޯ ރުއިމާއި، އޮހޮރޭ ލޭ އެނގޭނީ ހިތް ފެންނަން އޮންނަނަމަ އެވެ.

“ޒިޔާންގެ ގަމީސް ހުންނާނެ އަލަމާރީގަ. ހެޔޮވަރު ކޮށްލާބަލަ!” ލޯގަނޑުން ޒިޔާނަށް ބަލައިލަމުން ނިހާ ބުންޏެވެ. “ހެޔޮވަރު ނޫނަސް ދެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ވަގުތު އައިސް ޖެހިފަ މި އޮތީ!” ޒިޔާނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިހާ ހެދުން ބަދަލުކުރިއެވެ. އެކަމަކު ޒިޔާންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. އެނދުގައި އޮށޯވެ ނިދީ ކަމަށް ހީކޮށް ނިހާ އޭނާއާ ގާތް ވެލުމަށްފަހު މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. ޒިޔާން އޮތީ ދެ ލޯ ހުޅުވައިގެން އެނބުރެމުންދާ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ.

“ޒިޔާން. ކިހިނެއްވީ؟” ހައިރާންކަމާއެކު ނިހާ އެހިއެވެ. އެކަމަކު ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. ނިހާ މަޑުމަޑުން ޒިޔާންގެ މޫނުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާ އޮތީ ހުން އައިސްފަ އެވެ.

“ޔާރައްބީ. . . ހުސް އައިސްފައެއްނު ތި އޮތީ. ތި ވަރުވެފަ އޮތްއިރު ވެސް ކީއްވެތަ މާ ލަހުން ތި އައީ؟” ނިހާ ޝަކުވާ ކުރިއެވެ.

“ބިޒީ ދުވަހެއް!” ޒިޔާން އެންމެ ފަސޭހަ ޖަވާބު ދިނެވެ.

“އަންނާނަން ބޭސް ގުޅައެއް ހިފައިގެން”

ނިހާ ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިން ނުކުތުމާއެކު އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ޒިޔާންގެ ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބައިގަތެވެ. އޭނާގެ ހިތް އެދެނީ ރޯށެވެ. ހިތް ފުރެންދެން ރޯށެވެ. އެކަމަކު ރިޔާޝާ އާއި ދަރިފުޅުގެ މަޢާފު ނުލިބެނީސް އޭނާގެ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އޭނާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްވެރިއެކެވެ. އެއީ މަޢާފު ހައްޤުވާ ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކުށެކެވެ. ރިޔާޝާގެ ކުރިމައްޗަށް ދާނީ ކޮން މޫނަކައިގެން ހެއްޔެވެ؟ މީޝާއިލް ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަން ކެރޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަކި ވެސް އިންސާނެކެވެ. ގަމީހަކާއި ފަޓުލޫނެއް ލައިގެން އުޅެނީ ކަމަކު އެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަށް ފިލާކަށް ދެން ނުދުވެވޭނެއެވެ. ފަސް އަހަރު ކުރީގެ މާޒީ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ އެވެ. ހުވަފެނެއް ކަމުގައި ހީކުރި ދުވަސްތައް ދިރިހުރި ހަޤީޤަތެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި އުމުރަށް ފެންނަން ހުންނާނެހެން އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

“ޒިޔާން! ރޮނީތަ؟”

ނިހާ އައި ކަމެއް ޒިޔާނަކަށް ނޭނގުނެވެ. އެނާ އަވަސް އަވަހަށް ދެ ލޯ ފުހެލިއެވެ.

“ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގަ ރިހެނީ” ބަލި އަޑަކުން ޒިޔާން ބުންޏެވެ.

“މެންދުރު ނުވެސް ކައި ތި އުޅެނީ” ނިހާ ޒިޔާނަށް ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ކާންދިނެވެ. “އަންނާނަން ކާއެއްޗެއް ހިފައިގެން. ޕާޓީ އަށް ދާން ވާއިރަށް ރަނގަޅު ވާން ޖެހޭނެ އެއްނު؟”

ޕާޓީ ފެށެން ދެތިން ގަޑި އިރަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޒިޔާން ބަލިވުމުން ނިހާ ހުރީ ފިކުރު ބޮޑުވެފައެވެ. ނިހާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ކޮއްކޮ ރަށުގެ ޤަދަރުވެރި، މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރަނީ އެވެ. ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭހާ ކުލަ ގަދަކޮށް ހަފުލާގެ ކަންކަން ވަނީ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައެވެ.

އިޝާ ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން މީޝާއިލް ފޯނަށް ބަލައިލީ ވަރަށް އުއްމީދާ އެކުގައެވެ. އެކަމަކު ޒިޔާންގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. މީޝާއިލްގެ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ޒިޔާނަށް ގުޅަން ވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ލިޔުނީ މެސެޖެކެވެ.

“މައި ނަމްބަރ -ޑރ. މީޝާއިލް-” މީޝާއިލް މެސެޖު ފޮނުވާލިއެވެ.

ޖީބުގައި އޮތް ފޯނަށް މެސެޖެއް އައި އަޑު އިވުމުން ޒިޔާން ފޯނު ނަގައި ބަލައިލިއެވެ. އެއީ މީޝާއިލްގެ މެސެޖެއް ކަން އެނގުމުން ދެ އަތް ތުރުތުރު އަޅައިގަތެވެ. މޫނުމަތި ރަތްވެ، ލަދުވެތިކަމުގެ އިސްޖެހުނެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހިނދުކޮޅުގައި އޭނާގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރިއެވެ. އޭނާ އަށް މީޝާއިލްއަށް ފިލައިގެންނެއް ނޫޅެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ވެސް ދުވަހަކުން މީޝާއިލް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. މިކަން އިންސާފުވެރި، ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނިންމޭނީ ވެސް މީޝާއިލްއަށެވެ. އެއީ ރިޔާޝާގެ ފިރިމީހާ އެވެ. މިހާ ގިނަ ދުވަސް ކޮށްފައި އެމީހުން ޒިޔާނަށް މިކަން އެންގުމުގެ މަޤުޞަދެއް ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

“ގުޅާނަން” ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްފައި ޒިޔާން މެސެޖެއް ކުރިއެވެ.

*** ނުނިމޭ ***

44

8 Comments

 1. Reader

  December 8, 2018 at 6:43 pm

  Awwww… So nice????

 2. Hajja

  December 8, 2018 at 6:52 pm

  Alhe mi story next part kiyaahithun kehmadhu vejje.. pls avahah up kohdhehchey

 3. Seytu anhenunge kokkoge mamma ge firi myhaage kokko

  December 8, 2018 at 6:56 pm

  Varah rythi mibai ves
  Waiting for the next part
  Ekam dhera vey vaahaka feshi iru up kuri gothah mihaaru avas avahah up nukuraathy

 4. meen

  December 8, 2018 at 8:39 pm

  Ehenveye hiley meehun nugen gulhen vee. Ekamuge sababun kurimathivaa dhera kanthah thakuge sababun

 5. shiff

  December 9, 2018 at 8:15 am

  Maadama up kohdeynan ☺❤

  • Seytu kokko

   December 9, 2018 at 1:07 pm

   Miadhu please

 6. Aki

  December 10, 2018 at 1:38 pm

  alhey koba tha vaahaka… mihaaru up veetho belunu advance ves neyge.. please avas kohla dheebaa

 7. Hajja

  December 30, 2018 at 11:38 pm

  Mivaahaka mihisaabun nimuneetha.. v inthixaaru kurevijje

Comments are closed.