ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 11

- by - 38- December 7, 2018

ނަގައިގަތް ދިލައާއިއެކު ޔުނާން އަށް އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ކަމީލާ ހުރީ ކަޅިވެސް ޖަހައިނުލާ ޔުނާން އަށް ބަލާށެވެ. އޭނާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުންނެވެ.

“އިނގޭ މިހާރު އަހަރެން އަތް ލަން ޔުނާންއަށް ކަމުނުދާކަން. އެކަމަކު ތީ މަގޭވެސް ފިރިމީހާ.”. ކަމީލާ ޔުނާން އަށް ފުރަގަސްދިނެވެ.

“ކިހިނެއް ކަމީލާ އަށް އެނގުނީ އަހަރެން މެރީ ކުރިކަމެއް.” ޔުނާން އެހާ ސިއްރުން ކުރި ކަމެއް ކަމީލާއަށް އެނގެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

“އިނގޭނެ ދޯ ހޯދަން އުޅެންޏާ. ޔުނާންއަށް ނޭނގޭ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އަހަންނަށް އިނގޭ.” ކަމީލާ ޔުނާން އާ ދިމާއަށް އެނބުރެމުން ސީދާ ޔުނާންގެ ލޮލަށް ބަލާލިއެވެ. އެދެލޮލުގެ ތެރެއިން  ފެންނަމުންދަނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ކަމީލާ ދެނެގެންނަން ބޭނުންވާ ކަހަލައެވެ.

“އަހަރެން ކަމީލާ ދެކެ އަދިވެސް ލޯބިވޭ. ވަރަށް އިންތިޒާރުކުރިން.” ޔުނާންގެ އަޑުގައިވާ ރިހުން ކަމީލާގެ ހިތް ތޮރުފާލިކަހަލައެވެ. ޔުނާންގެ މޭތެރެއަށް ކަމީލާ ބޮޑިވެގަތެވެ. ރޮމުންނެވެ. ހިތުގައި ހުރި އުދާސްތައް ކަރުނައިގެ ސިފައިގައި ބޭރުވަމުންދަނީއެވެ.

“އަހަރެން މީ މީހެއްގެ ފިރިއެއް.” ޔުނާން ކަމީލާ ދުރުކޮށްލިއެވެ. މޫނުގައި ދެއަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކަމީލާ ދުއްވައިގަތެވެ. ކަމީލާ ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ޔުނާންގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔައީ ފަހަތުން ގޮސް ކަމީލާ ހުއްޓުވާށެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާންގެ ފައިގައި އެޅިފައިވާ ކަސްތޮޅުގެ ސަބަބުން އެކަން ކުރަން ކިތައްމެ ބޭނުންވިޔަސް އެކަން ކުރެވޭކަށްނެތެވެ. ޔުނާންގެ ހަށިގަނޑަކީ އިޝާ ގެ މިލްކެކެވެ. އެހެންވެ ޔުނާން މިސްރާބު ޖެހީ ގެޔާއި ދިމާއަށެވެ.

 

ޔުނާން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ފިކުރުތައް ޔުނާން ގެ ސިކުނޑި ވަށާލާފައިވާތީ ޔުނާންއަށް އުނދަގޫވަނީއެވެ.

އެވަގުތު އިޝާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އައިސް ވަނެވެ.

“އިޝާ. އަދި ކިރިޔާތަ ގެއަށް ތި އައީ. މިހާރު އެހެރަ އެކެއް ޖަހާ ދިޔައީ.” ޔުނާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރިއެވެ.

“ކޮބާ މައްސަލައަކީ. ޔުނާންވެސް ތިއައީނު އަދި.” އިޝާ ކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަސް ނަގާ ސައިޑް ޓޭބަލްމަތީގައި ބަހައްޓާލިއެވެ.

“މަށާއި އިޝާ އާ ހަމަހަމަތަ؟ މިރޭ އަހަރެން މިދިޔައީ ދާން ޖެހިގެން. ހޮސްޕިޓަލަށް.” އިޝާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ޔުނާން ގާތަށް ރުޅި އަންނަ ގޮތް ވިއެވެ.

“ހަމަ ހަމަ ވާނެ. ހަމަ ހަމަ ވާންޖެހޭނެ. އަހަރެން ވެސް މިއައީ ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރުގައި އުޅެފައި.” ޔުނާންއަށް އެއްވެސް ގަދަރެއް އިޝާގެ ހިތުގައި ނެތެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ؟ އިޝާ އަށް ޔުނާން މުހިއްމުވީ ހިނދުކޮޅަކަށެވެ.

އިތުރަށް ޒުވާބުކުރަން ބޭނުންނުވާތީ ޔުނާން ވަނީ ފާހާނާއަށެވެ. އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްގެން ޔުނާން އެނދުގައި އޮށޯވެލީ ނިދޭތޯއެވެ.

 

“ހާދަ ވަސްގަނޑު ރަނގަޅޭ.” ހެނދުނު ހެނދުނާ އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުތް ޔާސިރުގެ ނޭފަތުގައި ފުރަތަމަވެސް ޖެހުނީ ދީމާ ގެ މީރު ކެއްކުންގަނޑުގެ ވަހެވެ. ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލަމުން އައިސް ޔާސިރު ބަދިގެ ތެރެއަށްވަނެވެ.

“އިޝާ ނުހޭލަނީތަ؟” ބަދިގެ ތެރޭގައި އިޝާ ފެންނަންނެތްކަން ޔާސިރު ފާހަގަކުރިއެވެ.

“ޔާސިރު އަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވޭތަ؟” ދީމާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރިވަރު މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

“ތިބުނީ؟” ނިތްކުރި މައްޗަށް ގިނަވެގެން ދިޔަ ރޫތަކާއިއެކު ޔާސިރުގެ ދެލޯ ކުޑަވިއެވެ.

“މިބުނީ ޔުނާން އުޅޭ ހާލު ޔާސިރުއަށް ފެނޭހޭ. އިޝާ ޔުނާންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއޭ. ގޭގަވެސް މަޑުކޮށްނުލައޭ.” ދީމާ އަށް އައި ރުޅިން ވާހަކަ ދެއްކުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ.

“ބަލަ އިޝާ ގެންގުޅެފަ ހުރިގޮތުން އަދި ދިރިއުޅުމަކީ ކޯޗެއްކަމެއް ނޭނގެނީއޭ. ދީމާ ނިކަން އޭނަ ޒިންމާދާރު ކޮށްބަލަ.” ޔާސިރު އިޝާ ގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުން  ދީމާ ގެ ރުޅި ވީ ހައްތަހާ ގަދައެވެ.

“ބުނަންތަ ޔާސިރު. އަހަންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ މީހަކަށް ވިޔަސް އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ވެސް އަހަރެން ގެންގުޅުނީ ރަނެއް މަލެއްހެން. ގޭތެރޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުޖައްސާ. އެކަމަކު އަހަރެން އުޅުނީ އެހެންތަ؟ ކިތަންމެ މޮޑަން ވިޔަސް ކޮންމެ އަންހެނަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އުސޫލުތައް އެނގޭނެ.” ޔާސިރުގެ އަނގަ ބެދުނީ ކަންނޭނގެއެވެ. ދީމާ ދެއްކީވެސް ހުސް ރަނގަޅު ވާހަކައެވެ.

“ތިބުނީ ދީމާ އަބަދުވެސް ތިގޮތުގަ ހުންނާނަމޭތަ؟ މަށަށްޓަކާ؟” ޔާސިރު ދީމާގެ މޫނަށް ބަލާލީ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ފަދައިންނެވެ.

” ނޭނގެ. އިންސާނުން ދޯ މިއީ. ބަދަލުވެސް ވާ ބައެއް އިންސާނުންނަކީ. ބަދަލުވާނީވެސް ސަބަބަކާ ލައިގެން. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އުފާ ހައްޤުވާނެ. ފިރިމީހާގެ ވަގުތުވެސް.” ދީމާ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ގެބެމުންދަނީއެވެ. ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހެނީއެވެ.

“ކިހިނެއްވީތަ މަގޭ ބުލްބުލް.” ޔާސިރު ދީމާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާންވެސް އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.

“ދަރިފުޅު އާދޭ ސައިބޯން.” ޔުނާން ފެނުމުން ދީމާ އަވަސް އަވަހަށް ދެލޯ ފޮހެލިއެވެ.

ޔުނާން ކާމޭޒުކައިރީގައި ހުރި ގޮޑި ދަމާލަމުން އިށީނެވެ.

“ދަރިފުޅު. ހާދަ ނެގިމަޑުވެފަ ތިހުންނަނީ. އިޝާ ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅުތަ؟” ޔާސިރު ޔުނާން އާއި ޖެހިގެން އިށީނދެލިއެވެ.

“އާން. އިޝާ ރަނގަޅު.” ޔުނާންގެ ޖަވާބު ކުރެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ އެއްޗެއް ވެއްޓި ފުނޑުފުނޑުވި އަޑުފައްގަނޑެވެ. ދީމާ އާއި ޔާސިރުއަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ.

“ޔާރައްބީ. ކިހިނެއް މިހެން ވާނީ.” ޓީވީ ރެކް މަތީގައި އަތުރާފައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ބިންމަތީގައި ފުނޑުފުނޑުވެފައެވެ.

ދީމާއާއި ޔާސިރު ތިބީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. ޔުނާން އަށް ވެސް އެމަންޒަރު ފެނިފައި ވީ ހައިރާނެވެ. ޓީވީރެކް މަތީގައި އެއްޗެހިތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވެއްޓޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

ދީމާ އަވަސްވެގަތީ ފިހިގަނޑު ނަގައިގެން ބިއްލޫރިތައް ސާފުކުރުމަށެވެ.

 

އިރު އޭގެ ހޫނު އަލި ފަތުރަމުންދަނިކޮށް ކަޅު ބޯ ވިލާތައް އުޑުމައްޗަށް ސަވާރުވެގަތެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަނދިރިކޮށްލިއެވެ. މެންދުރުގެ އެވަގުތުގައިވެސް ހީވަނީ އިރުއޮއްސެން އުޅޭހެންނެވެ.

ޔުނާންގެ ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގެ ދޮރު ދެފަރާތަށް ކެހިގެން ދިޔައެވެ. އެއްވެސް މީހެއްގެ ބާރަކާނުލައެވެ. އަރާމު ފުން ނިންޖެއްގައި ނިދާފައި އޮތް އިޝާ އަށް ރޭކާވެސްނުލައެވެ. ކޮޓަރި ތެރޭގައި ބަރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެގެމުންދާ އަޑުވެސް އިޝާއަށް ނީވެނީއެވެ. ޗަކަ ކުލައިގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ފަހުން ހުއްޓުނީ އިޝާ ނިދާފައި އޮތް އެނދާއި ހަމައިންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިޝާގެ އުނަގަނޑާއި ހަމައަށް އަޅާފައި އޮތް ބޯރަޖާގަނޑު މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ފަޅި ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އިޝާގެ ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ރަޖާގަނޑުން އޮޅާލިއެވެ. ނޭވާ ނުލެވިގެން ތެޅި ފޮޅެމުންދާ އިޝާ ރޯމަހެއް ހެން ތެޅެމުންދެއެވެ. އިޝާއަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވޭނީވެސް ނޭވާ ލެވިގެންނޫންހެއްޔެވެ؟

ބާރުގަދަ ދެއަތަކުން އިޝާގެ ބަނޑުގައި ހިފާ ފިތާލުމާއެކު ރަޖާގަނޑުން އިޝާގެ ހަށިގަނޑު ސަލާމަތްވިއެވެ. އަނގައިން ނިކުތް ބިރުވެރިއަޑާއެކު އިޝާގެ ދެލޯވެސް މެރިއްޖެއެވެ.

މަޑުމަޑުން ޗަކަ ކުލައިގެ ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ފޮހެވިގެން ދިޔުމާއެކު ހީވީ ކޮޓަރިތެރެއަށް ތޫފާނެއް އައިހެންނެވެ. ބާރުގަދަ ވައިރޯޅިއެއް މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި ބޫންއަޑުލައްވަމުން ދިޔައެވެ. ހަރުގަނޑާއި ސައިޑް ޓޭބަލްމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކާއި ހެދުންތައް ބިންމަތީގައި ހޫރެން ފެށިއެވެ. ހީވަނީ ކުޑަވަރެއްގެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިގެން އުޅޭހެންނެވެ.

ބެލްކަނީގެ ދޮރު ލެއްޕިގެން ދިއުމާއެކު ކޮޓަރި ތެރޭގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކުރިން ހުރި ގޮތައް ތަރުތީބުވެގެން ދިޔައެވެ. އުޑުމަތީގައިވާ ކަޅު ބޯ ވިލާތައް ފިލައިގޮސް އަވިދިއްލާލިއެވެ.

 

ގޭތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ހާލު ދީމާ އޭނާގެ އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތް ހަށިގަނޑަށް ހެދުން ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ.

“ދީމާ އަދިވެސް އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދެމެއްނު.” އެނދުމަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮތް ސާހިލް ގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ވަރުބަލިކަމެވެ.

“ސާހިލް ވެސް އަހަރެންގެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެމެއްނު.” ދީމާ އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ.

“ލޯބިވާތީ ދީމާ އާ އެކީ މިއުޅެނީ. ކީއްވެތަ ޤަބޫލުނުކުރަނީ.؟” ސާހިލް ދީމާގެ ފަލަފަލަ ކޮލުގައި ހިފާލިއެވެ.

“ނުކުރެވޭނެ ޤަބޫލެއް. އަހެރެންގެ ދަރިއެއްގެ އުމުރުގެ ކުއްޖެއް އަހަރެންދެކެ ލޯބި ވާނެތަ؟ ނުވާނެ. ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގަ ތި އުޅެނީ.” ހިތުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބޭރުކުރާކަށް ދީމާ ފަހެއް ނުޖެހުނެވެ.

“އަހަންނަށް ލިބެނީ ކޯޗެއް؟ ދީމާ އަތުން އަހަރެން އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން ވެސް ނޫޅެމެއްނު.” ސާހިލް މަސައްކަތް ކުރީ ދީމާ އަށް ވިސްނައިދޭށެވެ.

“އަދި ދޯ. ފަހުން ނަގާ ރާޅު ބޮޑުވާނެއެއްނު.” ދީމާ އެނދުކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީ ކޮތަޅުތައް އަތަށް ހެޔޮ ވަރުކޮށްލަމުން ތެދުވިއެވެ. ނަމުގައި ދީމާ ނިކުތީ ބާޒާރަށެވެ.

 

ކާރުގައި ދީމާ އައިސް ގެޔަށް މަޑުކޮށްލިއިރު ދެއަތް ފުރާ ކޮތަޅު ހިފައިގެން ޒުބޭދާވެސް އެހިސާބަށް އަރާ ހަމަވަނީއެވެ.

“ހާދަ ސާމާނެއް.” އަލަށް އިސްވެ ދީމާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޒުބޭދާ އަޖައިބުވިއެވެ.

“ދީމާ މިހާރު ފިލައިގެންތަ ތިއުޅެނީ. ފެނިވެސް ނުލާ.” ދީމާ އާ ވާހަކަ ދެއްކިކަމުގައިވިޔަސް ޒުބޭދާގެ ދެލޯ ހުރީ  ދީމާގެ އަތުގައި ހުރި ކޮތަޅުތަކަށެވެ.

“އުޅޭލެއް ބިޒީކަމުން.” ދީމާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ތިހެއްނޭ ވާނީ. މިޒަމާނުގެ ޅީދަރިއެއް ގެއަށް ގެނެސް ވެއްދީމަ.” އެތެރެއަށް ހިނިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ޒުބޭދާ ދީމާ އަށް މަލާމަތްކޮށްލިއެވެ.

“ނޫނޭ. ހަމަ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކުގަ ބިޒީ. އެހެންނޫނަސް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ބޭރު މީހެއް ގެންނަން މިއުޅެނީ.” ދީމާ ދޮރާށި ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށްވަނެވެ. ޒުބޭދާއަށް ހީވީ އޭނާގެ އަނގަޔަށް މީހަކު ހުތް ލިބޯއެއް ފިތާލިހެންނެވެ. އަނގަޔަށް ޖައްސާލި ވައްތަރާއެކު ދީމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ޒުބޭދާ ހިނގައިގަތެވެ.

 

ހަމަހިމޭންކަން ރަސްކަން ކުރަމުންދާ އެބޮޑު ގެއަށް މިއަދު ދީމާ ވަނީ ފަސްޖެހިފައި ހުރެއެވެ. މުޅި ގޭތެރެ ހީވަނީ ބިރުވެރި ހޮހޮޅައެއް ހެންނެވެ. އެހާވެސް އަދިރިއެވެ.

ބޮކިތައް ޖައްސާލާ ގޭތެރެ އަލި ކޮށްލުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދީމާ ބަލާލީ ބޫޓް ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑަށެވެ. އިޝާގެ ފައިވާން ހުރިތޯއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ވަރިހަމައެވެ. މިއަދު އިޝާއާ ވާހަކަދައްކާ އޭނާގެ ނުރަނގަޅު ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ދީމާ ބޭނުމެވެ. އޭނާގެ ހަމައެކަނި ހުރި ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުމަކަށް އިޝާ އަކަށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެއެވެ. ހިތުން އިޝާ އަށް އެތިވަރު ގޮވަމުން ދީމާ ގޮސް އިޝާ ގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“އައްޗީ.” ފުރަތަމަވެސް ޖެހުނު ލޭކުނި ވަހާއެކު ދީމާއަށް ނޭފަތުގައި އަތް އަޅައިލެވުނެވެ.

ދީމާ އެކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަނީ ފަކުރުން ހުރެއެވެ.

އެނދުމަތީގައި ދެމިފައި އޮތް އިޝާ އާއި މުޅި އެނދުގައި އުނގުޅިފައި ހުރި ލޭތައް ދީމާއަށް ފެނުނީ އެވަގުތުއެވެ. ނިކަން ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަންނަމުން ދީމާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ.

ގަތް ބިރުން ދީމާ ދުއްވައިގަތީ ކޮޓަރިން ނިކުންނާށެވެ.

އެ ކޮޓަރިން ނިކުތް ގޮތަށް ދީމާ ގުޅީ ޔުނާނަށެވެ.

އެވަގުތު ޔުނާންވެސް ހުރީ ގެ ކައިރީގައި ކަމުން ވަރަށް އަވަހަށް ގެޔަށް އާދެވުނެވެ.

އިޝާ ފެނިފައި ޔުނާން އަށް ވެސް ލިބުނީ ކުއްލި ޝޮކެކެވެ.

“މޯމް. ގުޅާބަލަ އެމްބިޔުލެންސްއަށް.” ޔުނާން ގެ އަތް މައްޗަށް އިޝާ ނަގައި އުފުލާލިއެވެ. އެވަގުތު އިޝާ ލައިގެން އޮތް ކުރު ސޯޓްގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ވެއްޓުނުހެން ހީވެގެން ޔުނާން ބަލާލިއެވެ. ކުކުޅުބިހެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮތް އެ އެތި ފެނިފައި ޔުނާންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

 

ނުނިމޭ

38

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Yeyyy…thank you zaana..mihàa nice story eh kiyaalan libey thee…waiting for next part…luvxxxx❤❤❤😘😘😘😘😘❤💙💖💕💜💛💚💗💘💝💞💟👍👍👍👍👍👍👍

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.