ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 12

- by - 37- December 7, 2018

ޔުނާން އަކީ ޚުދު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދެނެގަންނާކަށް މާގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާން އަށް އިޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އިޝާ ބަނޑު ބޮޑު ކަން އޭނާާއަށް ސިއްރުކުރަންވީ ކީއްވެގެންބާއެވެ.
“ދަރިފުޅާ. އިޝާއަށް ކިހިނެއްވީތަ؟” އިޝާ އަތްމައްޗަށް އުފުލާލައިގެން ސިޑިން ފައިބައިގެން އައި ޔުނާންގެ ކައިރިއަށް ދީމާ ދިޔައީ ދުވެފައެވެ.
“އިޝާ ބުނިތަ މަންމަ ކައިރީގައި އިޝާ ބަނޑުބޮޑު ވާހަކަ.” ޔުނާންގެ ނިތްްކުރިމަތީގައި ވިދަމުންދާ ދާ ތިކިތަކުން ދޭހަވަނީ ޔުނާން ހާސްވެފައިވާ މިންވަރެވެ.
“އޭން. ކީކޭ. ތިބުނީ ކީކޭ. އިޝާ ބަނޑުބޮޑުތަ؟” ޔުނާން އެކޭ އެއްގޮތަށް ދީމާއަށްވެސް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.
“ދަރިފުޅުމެން ނުވެސް ބުނަމެއްނު.” ޔުނާންގެ ހިމޭންކަމުން ދީމާއަށް ނެނގުނީ ތަފާތު މާނައެކެވެ.
“އެމްބިޔުލެސް އެއައީ ކަންނޭނގެ.” ސައިރަންގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ޔުނާން އިޝާ އުފުއްލާލައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާންގެ ސިކުނޑި ތެރޭގައި އިޝާ އާ މެދު އެތަކެއް ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުންދިޔައެވެ. އެހުރިހާ ކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން ޔުނާން ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމީ އިޝާއަށް ފަރުވާ ކުރުމެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުުގެ ނިވިދިއްލެމުންދާ ބޮތްކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޔުނާން އިނެވެ. އޭނާގެ ކައިރީގައި އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަވެސް ތިއްބެވެ.
“ކިހިނެއްތަ ވީ؟” ޔާސިރު ހުރީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން ހާސްވެފައެވެ.
“އަހަރެން ބާޒާރުން ގެޔަށް އައިސް އިޝާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު އިޝާ އޮތީ ލޭތަކާއެކު އެނދުމަތީގައި ހޭނެތިފަ.” ޔުނާން ޔާސިރުއަށް ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.
“ލެޔޭ”؟ ޔާސިރު ބަލާލީ ޔުނާންގެ މޫނަށެވެ.
“އަހަންނަށް ހީވަނީ އިޝާ ބަނޑުބޮޑުވެ ބައިގެން ދިޔައީހެން. ކައިވެންޏަށް މަހެއް ވެއްޖެއެއްނު.” ދީމާ ލޮލުގެ ހިމަކަޅިން ޔުނާންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.
“އެވަރު ކަމެއް ވިއިރު ކީއްވެ ބައްޕަމެންނަށް އަންގާނުލީ. ދީމާ ބުނާނެ އިޝާ ޔުނާންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރާ ވާހަކަ އެކަމް.” ޔާސިރު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ ޔުނާން ދެކެއެވެ.
ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބައްޕައަށް ރައްދު ޖަވާބުދީފާނަމޭ ޔުނާންގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެންނަށް އެނގި ފާޅުވަންދެން ޔުނާން ބޭނުންވީ ކެތްތެރިވެގެން ހުންނާށެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގެ ބޮކި ނިވުމާއިއެކު ދޮރުވެސް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ.
ނިތްކުރިމަތީގައި އަތް ހާކަމުން އަންނަމުން ދިޔަ ޑޮކްޓަރު ގެ މޫނަށް އެންމެންގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައި ހުއްޓެވެ.
“ސޮރީ. ޝީ ހެޑް އަ މިސްކެރިއޭޖް. ބަނޑުތެރޭގައި ބައެއް ގަނޑު ލޭކޮޅުތައް ހުރުމުން ސާފުކޮށްލީ. ނައު ޝީ އިޒް އޯކޭ.” ޑޮކްޓަރު ޔުނާންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.
“ޑޮކްޓަރ. އަޅުގަނޑު ދިނީމެއްނު ކުޑަ ޕްލާސްޓިކް ބޭގް އެއްގަ އޮތް އެއްޗެއް؟” ޔުނާން ޑޮކްޓަރާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ.
“ޔެސް. ބޭބީ ދޯ.” ޑޮކްޓަރަށް ޔުނާން ބުނަން އެއުޅެނީ ކީކޭ ކަމެއް ނޭނގުނު ކަހަލައެވެ.
“ކިތައް މަސް.؟” ޔުނާން ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ޔުނާން އެ ސުވާލު ކުރީވެސް އޭގެ ޖަވާބު އެނގިހުރެއެވެ.
“އޯ. ޔަޤީން ޓޫ ޕްލަސް ކަން. ކުރިން ނޭނގޭތަ؟ ސްކޭންއެއް ނުކުރަންތަ؟” ޑޮކްޓަރު ޔުނާން އާ ސުވާލު ކުރީ ހައިރާންވެފައި ހުރެއެވެ.
ދީމާ އާއި ޔާސިރުއަށް އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޑޮކްޓަރު ދެއްކި ވާހަކަތައް އެމީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރަންވެސް ދައްޗެވެ.
“ވައިފް އާ މީޓް ކޮށްލަން އެކަކަށް ވަދެވިދާނެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް އޮބްޒަވޭޝަންގަ ބާއްވާފަ އެއޮތީ.” ޔުނާންގެ އަތުގައި ޖަހާލަމުން ޑޮކްޓަރު އަނެއްކާވެސް ހިނގައިގަތީ އެތެރެއަށް ވަންނާށެވެ.
“އެ ވަރު ވީ އިރުވެސް ދަރިފުޅަށް ނޭނގޭތަ؟” މިއަދު ދީމާ އެހުރީ ޔުނާންގެ ކުރިމަތީގައި އިސްޖަހައިގެންނެވެ. ދީމާ ގެ އެދުމުގެ މަތިން ޔުނާން ފެށި ދިރިއުޅުމަކީ އިޝާގެ މަކަރުވެރި މަޅި އެއްކަން އެނގުނީމައެވެ.
“ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކާ. އަޅުގަނޑު މިދަނީ އިޝާ ކައިރިއަށް.” ޔުނާން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ޔުނާން ހިތްވަރުކުރިއެވެ.
“ދަރިފުޅު ގޮސްގެން ނުވާނެ. އެކަހަލަ ވިޔާނުދާ މީހުން ކައިރިއަށް ދާނެކަމެއްނެތް. ބައްޕަ މިގުޅަނީ ނިހާން އަށް.” ހަޤީޤަތް އެނގުމުން ޔާސިރުވެސް އިޝާ އަށް ނަފްރަތުކުރަން ފެށިއެވެ.
އެކަން ހަމަރަނގަޅަށްވެސް ޔާސިރުގެ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.
“ނޫން ޑޭޑް. އިޝާ އަކީ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާ.” ޔުނާންގެ ކެތްތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއިމެދު ހައިރާންވާހާ ވެއެވެ.
މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޔުނާން ގޮސް އިޝާގެ އެނދު ކައިރީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އިސްޖެހިފައިވާ އިޝާގެ މޫނާއި ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުނަތަކުން ޔުނާން އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަޅާއަރައިފިކަން އިޝާއަށް އެނގޭކަން ހާމަވެއެވެ. ތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފް ހިމޭން ކަމެކެވެ.
ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް އަނގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ.
ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތީ ނޫންކަން ޔަޤީނެވެ. ފަށާނެ ކޮޅެއް ނޭނގެނީއެވެ. ޔުނާން އަށް އިޝާ ޤަދަރު ކުރެއެވެ. އިޝާ އަށްވެސް މިއަދު ޔުނާން އަކީ ކިހާ މާތް އިންސާނެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ

 

ނަގަމުންދިޔަ ބިޔަ ރާޅުތަށް ތޮށި ގަނޑު މައްޗަށް ބިންދާލާއިރު އެ އަންނަ ބޮޑެތި ލޮނު ތިކިތައް އިރުއިރުކޮޅާއި އެދޮން މޫނު ތެންމާލައެވެ. ނަމަވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތަކަށް ވާން އުޅޭކަން އެނގޭތީ މިއަދު އެލޮނު ތިކިތަކުންވެސް ލިބެމުންދަނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ.
އެއް އަތުގައި އަޅާފައި އޮތް ކެވެލި ކޮޅާއި އަނެއް އަތުން ކުޅެލަމުންދާއިރު ރަންކުލައިގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ދެފަރާތަށް ވިހުރެމުންދާއިރު މަންޒަރު ބަލާ ފޫހިނުވެއެވެ. ޖަންބު ކުލަ އަރައަރާ ހުރި ކޯތާފަތް ދިއްލިފައި ހުރިއިރު ސާދަ ފަނަރައިގެ ހަނދަށްވުރެވެސް ފުރިހަމަވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގައި ހޭލަމޭލަވަމުންދާ އެއްވެސް މީހަކަށް ތޮށިގަނޑުމަތީގައި އެ އިން ހޫރަލްއީނެއް ފަދަ އަންހެން ކުއްޖާ ނުފެންނަކަން ޔަޤީނެވެ. ފެންނަ ނަމަ އެންމެންގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފައި ހުންނާނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ކަން އެއީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.
އިރު އުދަރެހުން ގެއްލި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ތެރެއަށް ގެބުމާއިއެކު ދުނިޔެ މައްޗަށް އަނދިރިކަން ވެރިވާންފެށިއެވެ. ކަޅު ބޯ ވިލާތަކުން އުދަރެސް ބައްދާލީ އެވަގުތުއެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޯކޮށް ވާރޭ އޮއްސާލުމާއިއެކު ތޮށިގަނޑުމަތީގައި އިން އަންހެންކުއްޖާ ގެއްލުނެވެ. އެޔާއެކު ވެހެންފެށި ވާރޭ ވެސް ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

“ޔުނާން. އަހަންނަށް މާފްކުރޭ.” ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުން އިޝާ ޔުނާންއަށް ބަލާލިއެވެ.
މިއަދު އިޝާ ދެރަވެއެވެ. އިންތިހާއަށެވެ. އެހެން މީހެއްނަމަ އިޝާގެ ކަންކަށިމަތި ދުއްވާލަފާނެކަން ވެސް އިޝާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޔުނާން އަކީ މާތް އިންސާނެއްކަން މިއަދު އިޝާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ. މާފު ނުކުރިޔަސް އިޝާގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. މި ދުވަސް ދެކެން މި ޖެހުނީ ޚުދު އިޝާގެ ސަބަބުންކަން އިޝާ ވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.
“އަންނާނަން ކުރުނބާ ފެން ފޮދެއް ހިފައިގެން. ޑޮކްޓަރ ބުނީ މިވަގުތު އެއްވެސް ހަރު އެއްޗެއް ނުކާށޭ.” ޔުނާން އިޝާގެ ގައިމަތީގައި އޮތް ބެޑްޝީޓް ރަނގަަޅުކޮށްލައި ދިނެވެ.
“އިރުކޮޅަކުން ރޫމަށް އިޝާ ބަދަލު ކުރާނެ. މި އަންނަނީ ވަރަށް އަވަހަށް.” ޔުނާން އެތަނުން ނިކުތެވެ. ޔުނާން ދިޔަ މަންޒަރު ބަލަން އޮތް އިޝާ އަށް އަޑުގެ ނެތްކޮޅަށް ރޮއެގަނެވުނެވެ.
“މާ ބޮޑަށް ތަދުވަނީތަ؟” އިޝާގެ އަޑަށް ނަރުސް ކުއްޖެއް ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެތަނަށް އައެވެ. ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ނޫނެކޭ ބުނަމުން އިޝާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ.
އާއެކެވެ. ތަދުވެއެވެ. ވޭން އަޅައެވެ. އިޝާގެ ހިތުގައެވެ. އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް ފަރުވާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އުމުރު ދުވަހުން ވެސް އިޝާ އަކަށް ދެން ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްނެތެވެ. އިޝާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ހިތާއެވެ.

ގާޑިޔަލަކުން ކުރުނބާ ގަނެގެން ޔުނާން ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓް ކޮށްލިއެވެ.
“ޔުނާން.” ކަންފަތުގައި ޖެހުނު އަޑުން ޔުނާން އަށް ބަލައިލެވުނީ ސިހިފައެވެ. އޭރު ފުސް ވެފައިވާ ކަމީލާގެ ބޮޑު ދެލޯ ޔުނާންގެ މޫނަށް ހުއްޓާލައިގެން ކަމީލާ ހުއްޓެވެ.
“މިތާގަ ކީއްކުރަނީތި؟” ޔުނާން އަށް އަހައިލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.
“ޔުނާން ފެނިގެން އައީ ހަމަ.” ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލަމުން ކަމީލާ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. މިފަހަރު ޔުނާން ކަމީލާގެ އަތް ފޮޅާ ނުލާނެކަން ކަމީލާއަށް ޔަޤީންވާ ކަހަލައެވެ.
“ދީބަލަ ނަމްބަރު. މިރޭ ފްރީ ވެލާފަ ގުޅާނަން.” މަގުމަތިން ހިނގަމުންދާ މީހުންނަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން ޔުނާން އެދުނެވެ.
“ނަމްބަރު ވެސް ދޭނަން ފަހުން. ޔުނާން އަހަރެން މަތިން ހަނދާންކޮށްލާ އިރަށް އަހަރެން އަންނާނަމޭ.” ވަޔާ ވިހުރުވެމުންދާ އިސްތަށިގަނޑު ކަމީލާ އޭނާގެ އަތުން އެއްފަރާތް ކޮށްލުމާއެކު ކަމީލާގެ ދޮން ކަރުން ބައެއް ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމާއެކު ޔުނާންއަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ. މާޒީގެ ހިތްގައިމު ހަނދާންތައް ސިކުނޑިތެރޭގައި އެނބުރިގަތެވެ.
ހާލަތުގެ ގޮތުން ކަމީލާ އާއި އެހާ ދުރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް ކަމީލާ ދެކެ އަދިވެސް ޔުނާން ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ސައިކަލަށް އަރައި ދުއްވާލަމުން ޔުނާން ފަސްއެނބުރިލިއެވެ. ކަމީލާގެ ވަސް ވެސް ފެންނާކަށްނެތެވެ. އެހާ އަވަހަށް ކަމީލާ ގޮސް އެވަނީ ކޮންތާކަށްބާއޭ ޔުނާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އަވަހަށް ދާން ޖެހޭތީ ޔުނާން ދިޔައީއެވެ.

ޔުނާން އައި އިރު އިޝާ ރޫމަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. އިޝާ އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. އެ ރޫމް ތެރޭގައި ހުރި ސޯފާއެއްގައި ދީމާ އިށީނދެލައިގެން އިނެވެ.
“އިޝާ ނިދީތަ؟” ޔުނާން ކުރުނބާތައް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާލިއެވެ.
“ދަރިފުޅު ކޮންއިރަކު އިޝާ ވަރިކުރަނީ.؟” މަންމަގެ ސުވާލަށް ޔުނާން ސަމާލުކަމެއް ނުދިނުމުން ދީމާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިސް ޔުނާންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ.
އެއްޗެއް ބުނަން ޔުނާން އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ ޑޮކްޓަރ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އައިސް އެތެރެއަށްވަނެވެ.
“މާދަން ހެނދުނު ގެޔަށް ދޫކޮށްލާނަން. ޝީ އިޒް އޯކޭ މިހާރު.” ނިދިފައި އޮތް އިޝާ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ޑޮކްޓަރު ޔުނާން އަށް ބުނެލިއެވެ.
“ތޭންކްސް ޑޮކްޓަރ.” ޔުނާން ޑޮކްޓަރާއި ސަލާމްކޮށްލިއެވެ.
“މަންމަ ދޭ ގެޔަށް. އަހަރެން މަޑުކޮށްލާނަން.” ޔުނާން ބޭނުންވީ ދީމާ އެތަނުން ދާށެވެ. އިޝާ އެހާލަތުގައި އޮއްވާ އެއްވެސް ކަހަލަ މަސްލަހަތު ގޯސް ވާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ދީމާ ދައްކާކަށް އިޝާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.
ނަމަވެސް ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައީ ޔުނާން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.
ޑޮކްޓަރު އެ ރޫމުން ނިކުތުމާއެކު ނިހާން އާއި ޔާސިރު އެތަނަށް އައެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަންހުރި ރުޅިވެރިކަމުން ދެމީހުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް ހިނގައިފިކަން ޔުނާން ދެނެގަތެވެ.
“ކަލޭ ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް ތިހާބޮޑު ދެރައެއް ދޭން. ޒަމާންވީ ރައްޓެހިކަމާ މެދު ވެސް ވިސްނާލަން ކީއް؟” ޔާސިރު ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށް ނިދާފައި އޮތް އިޝާއަށް ވެސް ހޭލެވުނެވެ.
“ޔާސިރު ކަލޭ ކީކޭ ތަ ތި ކިޔަނީ؟ ބަލަ އެއީ ކަލޭގެ ދަރިފުޅުގެ އަންހެނުންނޭ.” އިޝާ ދެލޯ ހުޅުވާލިތަން ފެނިފައި ނިހާން އަވަސް އަވަހަށް އިޝާ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ.
“އަންހެނުންނޭ. މިހާރު ޔުނާންގެ އަންހެނުންނެއް ނޫން އެއީ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އަދި އަލަށްވެސް މީހަކާއި ނުއިދޭ.” ޔާސިރުއަށް ރައްދު ދިނީ ދީމާއެވެ. އެންމެންވެސް ހީކުރަނީ އިޝާ ކުރި ކުށުގައި ނިހާން ވެސް ފުރިހަމައަށް ހިއްސާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނިހާންވެސް ގަސްތުގައި އެމީހުންނަށް އޮޅުވާލީ ކަމަށެވެ.
“އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ކީއްތަ ކުރީ. ތިހާ އެއްޗެހި ކިޔަން ވާނީ ކުރި ކަމެއް ބުނެފައި.” ވާނުވާ ނޭނގިހުރެ ނިހާންވެސް އިސްކުރީ ރުޅިއެވެ.
“އަހާބަލަ ނިކަން ކަލޭގެ ރަންދަރި ކައިރިން. އަމިއްލައަށް ލަދުހަޔާތް ކަނޑުވާފައި އެވާހަކަ ދައްކަން ވެސް ވާނީ އަމިއްލައަށް ދޯ.” ދީމާ މަލާމާތުގެ ފާޑަކަށް ހީލަމުން އިޝާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ.
ޔުނާން ހިނގައިގަތީ އެތަނުން ނިކުންނާށެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓަމުން ޔާސިރު ޔުނާން ހުއްޓުވިއެވެ.
“ދަރިފުޅު ކީއްކުރީތަ މި އެންމެން ޑޭޑްއަށް އެހާ މަލާމަތް އެކުރަނީ.” އިޝާއަށް ބަލާލުމާއެކު ނިހާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ބައްޕައަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އިޝާ އަށް ރޮވުނީއެވެ.
“ޔުނާން. ދަރިފުޅު ބުނެދީބަލަ ވެގެން އުޅޭގޮތެއް.” އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި ނިހާން ބުނެލިއެވެ.
“އިޝާ ބަނޑުބޮޑު. މިބުނީ އިޝާ މެރީ ކުރީ ބަނޑުބޮޑުވެގެން ނޭ.” ޔުނާން ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ ނިހާން އާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުންނެވެ.
“އާން. އެބުނީ ވެގެން އުޅޭގޮތް. އެ ކައިވެނި ވެސް ހަލާލެއް ނުވާނެ. ޔާސިރު ހިނގާ ދާން.” ދީމާ މޫނު ކުނިކޮށްލަމުން ޔާސިރަށް އަމުރުކޮށްލި ކަހަލައެވެ.
ޔާސިރު ހިނގައިގަތީ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ.
“ޔުނާން. ސޮރީ.” ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި ޔުނާންއަށް އިޝާގެ އަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް ޔާސިރު ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ދިޔައީއެވެ.
“ހުންނަ ގޮތްކުޑަކަން ދޯ.” ނިހާން އިޝާގެ ކަންކަށިމަތީގައި ހޫނު އެތިފަހަރެއް އަޅާލިއެވެ.
“ކަލޭގެ ވިޔާނުދާ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިޔާވެސް އަހަންނާއި ގުޅުން ކަނޑާލީ.”

މިއަދު ހަޤީޤަތުގައިވެސް ނިހާން ވަރަށް ދެރަވެއްޖެއެވެ. އިޝާގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ އަގުވެސް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާ ނޫން މީހެއް އިޝާގެ ނެތްކަން ނިހާން ޤަބޫލުކުރިއެވެ. އިޝާ އެކަނި ދޫކޮށެއްވެސް ނުލެވޭނެއެވެ.
ރުއިން ނޫން ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް އިޝާއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ. އެންމެންވެސް އިޝާ އަށް އެކިޔަނީ މިއަދު ހައްޤު އެއްޗެއްސެވެ.

 

އުޑުމަތީގައި ވިދަމުންދާ ތަރިތަކާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޔުނާން ހުރީ ބެލްކަނީގެ ދަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލައިގެންނެވެ.
ވަޔާއިއެކު ޖެހިލި މަޑުމަޑު މީރުވަހެއް ޔުނާންގެ ނޭފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިރޯޅި ބާރުވެގެން ދިޔަ ކަހަލަ އިޙްސާސެއް ޔުނާން އަށް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
ދެފަރާތަކަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ޔުނާން ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ބެލްކަނީގެ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ.
އެވަގުތު އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު ރިންގް ވާން ފެށިތަނާ ޔުނާން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނަށް ޖަވާބުދިނެވެ.
“މި ނިކުންނަނީ މިހާރު.” ސާހިލް ގުޅީ ޔުނާންގެ ގެޔަށް އަންނަ ވާހަކަ ބުނާށެވެ.
ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި އިސްތަށިކޮޅުގައި އަތުން ފުނާ އަޅާލަމުން ޔުނާން ހިނގައިގަތީ ބޭރަށް ނިކުންނާށެވެ.

“ހާދަ މީރުވަސް ދުވައޭ.” ޔުނާން ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރިތަން ފެނިފައި މާޝީ ޔުނާން ކައިިރިއަށް އައިސް ހުއްޓިލިއެވެ.
ޔުނާން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ނަމަވެސް މާޝީ ޖެހެމުންދިޔައީ ޔުނާން އާއި ގާތަށެވެ. މާޝީ މެން ކަހަލަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޔުނާން މެން ކަހަލަ ލަދުރަކި ކުދިންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ކުޅެލަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް މާޝީ އަށް ހީވާ ކަހަލައެވެ.
މާޝީގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ޔުނާން ދުރަށް ޖެހިލައެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔުނާން ޖެހުނީ ގޭގެ ދޮރާށީގައެވެ.
“ހާދަ ލަދުން ތިއުޅެނީ.” މާޝީ ޔުނާންގެ މޫނާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އޭރުވެސް މާޝީގެ އަނގައިން ސިގެރޭޓް ވަސް ދުވަމުންދެއެވެ.
މާޝީ އުޅުނީ ޔުނާން އާ ވީހާވެސް ކައިރިވާށެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާން މާޝީގެ މޭގައި އަޅާ ކޮށްޕާލިއެވެ. މާޝީ ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ.
“އަންހެނެއްހެން އުޅެން ދަސްކޮށްބަލަ.؟” ޔުނާން ރުޅި އައިސްގެން ދެލޯ އަޅައިލުމާއިއެކު މާޝީ މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ.

 

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަން އިރުވެސް މާޝީ ދިޔައީ ޔުނާންއަށް ކުދި ކިޔަމުންނެވެ.
ވަށައިގެން ގަސް ހައްދާފައިވާ އެ ގޯތި ތެރެ ވަރަށް އަނދިރިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނުގެ ފްލެޝް ލައިޓް ދިއްލާލައިގެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ނިވުނެވެ.
“އަނެއްކާ މިޔަށް ކީއްތަ މިވީ؟ ގައިމު ފުލް ޗާޖް ހުރި ދެންމެވެސް.” މާޝީ ފޯނުގައި އަތުން ތަޅައިގަތެވެ.
“މާޝީ.” މީހެއް ނުފެނުނަސް ޔުނާންގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު މާޝީ އުފާވިއެވެ.
“އަޅެ ޔުނާން. މިތަން ވަރަށް އަނދިރިއޭ. އާދެބަލަ ކައިރިއަށް.” މަސްތީ ރާގެއް އަޅުވައިލަމުން މާޝީ ތުއިވެލިއެވެ. އެއާއިއެކު ދެއަތަކުން މާޝީގެ އުނަގަނޑު ވަށާލިއެވެ.
“އަޅެ ޔުނާން. އަހަރެން ހާދަ ލޯބިވެއޭ ޔުނާން ދެކެ. އަހަރެންގެ ހިތް ދީފިން ޔުނާން އަށް. މުޅި އުމުރަށް.” މާޝީ ވާހަކަ ދެއްކީ ވައި އަޑުންނެވެ.
“ހިތް ނަގަންވީތަ އަސްލުވެސް.” ޔުނާންގެ އަތް މާޝީގެ މޭމަތީގައި ބާއްވާލިއެވެ. މާޝީ ދެލޯ މަރާލަމުން ޔުނާންގެ އަތް މަތީގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.
ކުއްލިއަކަށް މާޝީގެ ކަރުބުޑުން ނިކުތް ބިރުވެރި އަޑާއެކު ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ޔުނާންގެ އަތް އެއޮތީ މާޝީގެ މޭތެރޭގައެވެ. އެވަގުތު ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މާޝީގެ ފޯނުގެ ލައިޓް ދިއްލުނެވެ. ބިރުވެރި ސިފައެއްގައި ހުރި އެމީހާގެ މޫނު މާޝީ އަށް ފެނުނު ނަމަވެސް މާޝީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. މޭމަތީގައި ހުރި ބޮޑު ލޯވަޅުން ހޯސްލާފަައި ލޭފައިބަމުންދެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް މާޝީގެ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު މާޝީގެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެ އެހަށިގަނޑު ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

އާ ދުވަހެކެވެ. ހެނދުނު ހޭލިގޮތަށް ޔާސިރު އޮފީހަކަށް ނުދެއެވެ. ޔުނާންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކަންތައްތައް ވީ ގޮތުން ދީމާ އާއި ޔާސިރު ތިބީ މޮޅިންނެވެ.
“ސައިބޯން ވީނު.” ބަގީޗާ ތެރޭގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި މޮޅިން ސާލުލައިގެން އިން ޔާސިރު ކައިރިއަށް ދީމާ އައިސް ހުއްޓުނެވެ.
އެވަގުތު މީހަކު ސަލާމް ގޮވާލި އަޑަށް ޔާސިރު އާއި ދީމާ ބަލައިލީ އެއްފަހަރާއެވެ.
“ތީ ކާކު؟” އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދީމާ އިތުރަށް ސިހުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ ފުރަގަހުން ނިކުތް އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައެވެ.

ނުނިމޭ

37

You may also like...

8 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.