މާޔޫސް ކުރުވިއެވެ.

- by - 27- December 5, 2018

އާޅެން

ދީވާނާ ވެވުނެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ނަފްރަތާއެކު މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.

ބުޅާ ފެނުމުން ދުވާ މީދަލެކޭ އެއްގޮތެވެ.

ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލި ރާޅެއް ފަދައެވެ.

ބީހި އުޅުމަށްފަހު ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ.

މަފަކީރުގެ ކުށަކީ ކޮބައިކަން އަންގާނުލައެވެ.

ހަނދާން ތައް އާވެ އިންތިޒާރު ކުރެވެނީއެވެ.

އިވުނު ޚަބަރުން ހިތް ތޮރުފިގެން ދިޔައެވެ.

މަހުޖަނަކާއި ކައިވެނި ކުރަނީއެވެ.

ކެހިދިނީ ކީއްވެކަން ވިސްނުމުން މާޔޫސް ވެވުނެވެ.

ބިތްޖެހެވި ގަނޑު ވެފައި އިނދެވުނެވެ.

ކަތިމަގަކުން ނުދެވުނީ ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރުނީމައެވެ.

ރަޙުމާއި ހަމްދަރުދީގެ އަތެއް ލިބުނީ އެހިނދެވެ.

އޯގާތެރި ފިރުމުން ލިބެން ފެށުމުން ކެހިވެރިޔާ ހަނދާންނެތުނެވެ.

ނަފްރަތުގެ ހުޅުކޮޅު ރޯވެ ބޭވަފާ ތެރިޔާގެ ލޯބި އަނދާ ހުލިވީއެވެ.

27

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
    1. thax .good job. alah fashaiganna kudhinnah ves v bodu hivvareh dhemun thiyagendhany.

      ⚠Report!
  1. އިސްމާޢީލުގެ ޅެންތަކަކީ ދަހިވެތިކަމާެކު އިންތިޒާރު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެ.

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.