ދުވަހަކު އަންހެނަކު ނުދެކެންތަ؟” ޔުނާންގެ ހުއްޓިފައިވާ ކަޅި ހަރަކާތްކޮށްލީ އަނެއްކާވެސް ކުރިމަތީގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާގެ ހަރުކަށި ބަސްތަކުންނެވެ.

“މާފްކުރޭ ސާހިބާ.” ޔުނާން އެއްޗެއް ބުނަން އަނގަ ހުޅުވި ނަމަވެސް ސާހިލް މާފަށް އެދުމަށްފަހު އަވަސް އަވަހަށް ޔުނާން ގޮވައިގެން ހިނގައިގަތެވެ.

މޫނު ކުނި ކޮށްލަމުން އެ އަންހެންކުއްޖާ ހިނގައިގަތީ ވޮޝްރޫމް އާއި ދިމާއަށެވެ.

“އެހެރަ ބޮޑާކަމެއް ދޯ. އެކަމަކު ހާދަ ތަފާތު ލުކެއް ހުރި ކުއްޖެކޭދޯ.” ހުސް މޭޒެއްގެ ކައިރީގައި ހުރި ގޮޑިއެއް ދަމާލަމުން ޔުނާން އިށީނދެ ހަމަޖެހިލިއެވެ.

“ޔުނާންއަކަށް ނޭނގޭތަ؟ މި ރާއްޖޭގައި ނުހުންނާނެ އޭނަ ނޭނގޭ އެކަކުވެސް.” ސާހިލް ޔުނާން އާއި ދިމާކޮށްލިއެވެ.

“އެއީ. ކީއްވެ ތިހެން ތިބުނީ. އަނެއްކާ އެއީ މާ ގޯސްކުއްޖަކީތަ؟” ޔުނާންގެ ހިތުގައި އެ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު އުފެދިފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަން ވީ ހައްތަހާ އިތުރެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު އެ ވާހަކަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެންނަން ޖެހުނީ ވެއިޓަރު އޯޑަރު ނަގަން އައުމުންނެވެ. އޯޑަރު ދިނުމަށްފަހު ޔުނާން އަނެއްކާވެސް އެ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް ސާހިލްއަށް ފޯނެއް އައުމުން އަނެއްކާވެސް އެވާހަކަ މެދުކެނޑުނެވެ.

“ޔުނާން. މިތާގަ އިންނައްޗޭ މަ އަންނަންދެން. ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ އަންނަން. ޖަަސްޓް ޓެން މިނެޓްސް.” ސާހިލް ގޮޑިން ތެދުވަމުން އަވަސް އަވަހަށް ހިނގައިގަތީ ޔުނާންއަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުދީއެވެ. އަދި ސާހިލް އަވަސް އަރުވާލާފައި ހުރި ވަރުން ޔުނާން އަކަށްވެސް އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ.

ވެއިޓަރު ދެތަށި ކޮފީ ހިފައިގެން އައިސް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓަމުން ލުއި ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ.

“ތޭންކްސް.” ޔުނާން ކޮފީތަށި ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ޔުނާންއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ކޮފީތަށި ބަންޑުން ނުވީ ވެސް ކިރިޔާއެވެ. ޔުނާންއަށް ކޮފީ ފެނުނީ ރަތް ކުލައިގައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔުނާން އަށް ބަލާލެވުނީ ބިރުން ވިރި ވިރި އިނދެއެވެ. މިފަހަރު ޔުނާންއަށް އެއްވެސް ރަތް ކުލައެއް ނުފެނުނެވެ. އަނެއްކާ ހީވި ގޮތް ނޫންބާއެވެ.

ޔުނާން ނިތްކުރިމަތީގައި އަތް ހާކާލަމުން ކޮފީތަށި ދުރަށް ޖައްސާލިއެވެ. އަދި ވޮލެޓުން ރުފިޔާ ނަގާ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާލިއެވެ. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް ދެން އެތާގައި ހުންނާކަށް ޔުނާން ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އަދިވެސް ޔުނާންގެ ހިތުގެ ތެޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ހިތަށް ލިބިފައިވާ ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ. ސިޑިން ފައިބަމުން ދިޔައިރުވެސް ޔުނާން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ޔުނާންގެ އަވަސް ހަރަކާތްތަކަށް އެތަނުގައި ތިބި އެތައް ބައެއްގެ ދެލޯ ހުއްޓިފައިވާކަން ވެސް ޔުނާންއަކަށް ނޭނގުނެވެ. ގެންފައިވާ ބިރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މަގުމަތިން ކާރެއް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ޔުނާން މިސްރާބު ޖެހީ ގެއާއި ދިމާއަށެވެ.

“ދަރިފުޅު. ހާދަ ގޮތަކަށް ތިހުރީ. ކިހިނެއްވީތަ؟” ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ޔުނާންގެ ހާސްކަން އޭނާގެ މަންމަ ދީމާއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިސް ދީމާ ހުއްޓުނީ ސީދާ ޔުނާންގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.

“ބުނެބަލަ ވީގޮތެއް ދަރިފުޅާ.” ދީމާ ޔުނާންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ޔުނާންއަކީ ދީމާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅަށް ވުމުން ކިރިޔާ ކަމެއްވިޔަސް ދީމާ ވަރަށް ހާސްވެ ފިކުރުބޮޑުވެއެވެ.

“ކުޑަކޮށް ބޮލުގަ ރިއްސަނީ. އެހެެންވެ ރެސްޓް ކޮށްލަން މިދަނީ.” ދީމާގެ ކުރިމަތީގައި ޔުނާންއަށް ދިމާވަމުންދާ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތައް ހިއްސާ ކުރާނެހާ ހިތްވަރު ޔުނާންގެ ނެތެވެ. ޔުނާން މަޑު ހިނގުމެއްގައި ސިޑިއާ ދިމާއަށް ދިޔައިރުވެސް ދީމާ ހުރީ ބަލާށެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ދީމާގެ ހިތް ބުނެއެވެ. ޔުނާން ކޮންމެވެސް ކަމެއް އެބަ ސިއްރުކުރެއެވެ.

“މިރޭ ނުވައެއް ޖަހާއިރު ޕާޓީ އެބައޮތް އިނގޭ ދަރިފުޅު. ހޮޓެލްް ޖެންގަ.” ސިޑިން މައްޗަށް އަރަމުންދިޔަ ޔުނާން އޭނާގެ މަންމަގެވާހަކައަށް ބޯޖަހާލީ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާވެސް ނުލައެވެ.

ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ލެއްޕުމަށްފަހު ޔުނާންއަށް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަދިވެސް މޭގައިވާ ހިތުގެ ތެޅުމަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. އަދިވެސް ޔުނާންގެ ލޯމައްޗަށް ސިފަވަނީ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ކުރިން ރެސްޓޯރެންޓްގައި ދިމާވި ހާދިސާއެވެ. އެކަމާމެދު ޔުނާން އަށް ވިސްނެނީއެވެ. އެއީ ހީވި ހީވުމެއްނޫނެވެ. ޔުނާންއަށް ޔަޤީނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ބެލްކަނީގެ ދޮރުން ވަދެގެން އައި ބާރު ވައިރޯޅިއެއް ޔުނާންގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅުގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާލައިފިއެވެ. ޔުނާން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ގޮސް ބެލްކަނީގެ ދޮރު ދަމާލާ ލޮކް އަޅުވާލިއެވެ. ދެއަތުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅާލަމުން ޔުނާން އޭސީގެ ރިމޯޓް ނަގާ އޭސީ އޮން ކޮށްލިއެވެ.

ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ބާލައި ސޯފާއާއި ދިމާއަށް އެއްލިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާންގެ ފުޅާ މޭމަތީގައި މީހެއްގެ ބީހުމުގެ އިޙްސާސެއް ޔުނާންއަށް ކުރެވުނެވެ. މިފަހަރު ޔުނާންއެއް ނުސިހުނެވެ. ކުރެވުނީ ތަފާތު އިޙްސާސެކެވެ. ލިބެމުންދިޔައީ ބުނެދޭން ނޭނގޭ ފަދަ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ޔުނާން އަށް އެނދުމަތީގައި އޮށޯވެލެވުނެވެ. އަމިއްލަ ބާރުގައި ނޫންކަހަލައެވެ. ޔުނާންގެ ދެލޯ މެރިފައިވީނަމަވެސް ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވާ ހިނިތުންވުން ހެކިދެނީ ޔުނާން އެއޮތީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައިކަމެވެ.

ކޮޓަރިތެރޭގައި އޭސީ ފުލްކޮށްލެވިފައި ވާއިރުވެސް ޔުނާންގެ ބިޔަ ހަށިގަނޑު އެވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ނުފެންނަ ދެއަތަކުން ޔުނާންގެ ގައިގައި ރަޖާގަނޑު އަޅާލަ ދިނެވެ. ދެން ފެނުނީ ބެލްކަނީގެ ދޮރު ހުޅުވުނުތަނެވެ. އަދި ހަމަ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދޮރު ލެއްޕުނެވެ. އެދޮރު ފަތުގައި ހުރި ރަތްލޭ ކުލައިގެ ދެއަތުގެ ނިޝާންވެސް ފޮހެވެމުން ގޮސް މަޑުމަޑުން ފޮހެވުނެވެ.

 

އިރުއޮއްސި ދުނިޔެ މައްޗަށް ރަތްވިލާގެ އަސަރު ވެރިވަމުންދިޔައެވެ. މަޑުމަޑުން އެރަތްވިލާގެ އަސަރު ފަނޑުވެ މުޅިދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ކަޅު އަނދިރިކަން ވެރިވެގަންނާކަށް މާގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ.

ޔުނާންއަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ އުނދަގުލުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އޭރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ދޮރުގައި މީހަކު ޖަހަމުންދިޔައެވެ. ޔުނާން އަނދިރިކަން ރަސްކަން ކުރަމުންދިޔަ އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ ލައިޓް ޖައްސާލިއެވެ. އަދި އާފުރެމުން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ.

“ސާބަސް ކަލެއަށް. ނިދާކަށް ވަކި އިރެއް ނޯވޭތަ؟” ދޮރުމަތީގައި ހުރި ސާހިލް ޔުނާންގެ ފަހަތުން ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ.

“ހާދަ ތަފާތު މީރުވަހެއް މިދުވަނީ މި ކޮޓަރި ތެރޭގައި. ހާދަ ދަންނަ ވަހެކޭ މީ. އޯކިޑް މާ ވަސް.” ސާހިލް ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލަމުން ޔުނާންއަށް ބަލާލިއެވެ.

“އޯކިޑް މާ ވަސްތަ އެއީ. ކަލެއަށް އެވަރުވެސް އެނގިއްޖެތާ. މަށަށް މީގެ ކުރިން ނޭނގުނު އެއްޗެއްތީ.” ޔުނާންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްވެސް ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ.

“ކަލޭގެ ތަބީޢަތު ރަނގަޅުތަ؟” ސާހިލް ހެވިފައި އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ.

ޔުނާން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. ވިސްނަން ހުރީއެވެ. ހަނދާންކުރަން އުޅެ އުޅެ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާންވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

“އާން އެހެން އަހާނެދޯ. އިޝާ ފެނުނު ފަހުން ކަލޭ ރަނގަޅެއް ނޫންވިއްޔަ. އެންމެ ދިހަ މިނެޓް ކަލެއަށް ކެތްކޮށް ނުލެވުނު ވިއްޔަ.” ސާހިލް ހުންނަނީ ޔުނާން އާ ދިމާކުރާނެ ފުރުސަތަކަށް ބަލަބަލައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ސަކަމިޒާޖުގައި ހުންނަ އާދައެވެ.

“އިޝާއޭ؟” ޔުނާންއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ.

“އާން އިޝާއޭ. އިތުރު ޑީޓޭލްސް މަށެއް ދޭކަށް ނެތިން. ޔުނާން އަމިއްލައަށް ހޯދާ.” ސާހިލް އެއް ލޯ މަރާލަމުން އަނެއްކާވެސް ހީނގަތެވެ.

“ނޮޓް އިންޓެރެސްޓެޑް.” ޔުނާން ފަރުވާ ކުޑަ ޖަވާބެއް ދެމުން ހިނގައިގަތީ ފާހާނާއާ ދިމާއަށެވެ.

“އޭ. މަ ގޮސްލީއޭ. މިރޭ ޕާޓީ އޮންނަ ގަޑިއަށް އަންނާނަން.” ސާހިލް އަށް އެހެން ބުނެވުނީ ޔުނާން ފާހާނާއަށް ވަދެ ދޮރު ލެއްޕި ފަހުންނެވެ.

 

“ދީމާ. އެ ޔުނާން ކޮބާތަ؟” ޔާސިރު އިނީ  ސޯފާގައި ޓީވީއަށް ކަޅި ހުއްޓާލައިގެންނެވެ.

“އެބައުޅޭ ކޮޓަރީގައި. މިއަދު ހަވީރު ނިދަންވަން ގޮތަށް އަދި ނުނިކުމޭ. މިހާރު ހޭލާ ކަންނޭނގެ. ދެންމެ އޭނަގެ ރައްޓެހިކުއްޖެއްވެސް ނިކުމުގެން ގޮއްސި.” ދީމާ އައިސް ޔާސިރުގެ ކައިރީގައި އިށީނދެލިއެވެ.

އެވަގުތު ޔުނާންވެސް އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.

“ދަރިފުޅު. މިއޮތީ ދަރިފުޅަށް އޮތް ހަދިޔާއެކޭ.” ޔާސިރު ހިނިތުންވެ ހުރެ ތެދުވެގެން ޔުނާންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓިލިއެވެ.

އަދި ޖީބުން ނަގާ ދިއްކޮށްލީ ކުޑަ ފޮށްޓެކެވެ.

ޔުނާން ހިނިތުންވެލަމުން އެކުޑަ ފޮށިނަގާ ކަނޑާލިއެވެ.

“ތޭންކްސް ޑޭޑް. ޔުނާން ފޮށިތެރޭގައި އޮތް އައިފޯނު ނަގަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި ޔާސިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅު ކަމީލާ ނާންނަނީތަ؟” ކުއްލިއަކަށް ޔާސިރު ކޮށްލި ސުވާލުން ޔުނާންގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހިނިތުންވުން ފިލައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއްނުދީ ހުރުމަކީ ޔުނާންއަށް ކުރަން ކެރޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

“ކަމީލާ އަންނާނެ ކަންނޭނގެ ވަރަށް އަވަހަށް. މިހާރު ނުވިސްނަން އެކަމަކާ އެހާވަރަކަށް. މާދަމާ ޖޮބަށް އެޕްލައި ކުރަން މިއުޅެނީ.” ޔުނާން ޔާސިރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން މައުލޫއު ބަދަލުކޮށްލީ ގަސްތުގައެވެ.

“ކަންނޭނގެއޭ. ތީ ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއް.” ޔާސިރު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެދު ދޮގު އެނގެން ޔާސިރު ބޭނުމެވެ.

“ޑޭޑް. ކަމީލާގެ ފެމެލީ މީހުން އެހާ ޤަބޫލެއްނޫނޭ.” ޔުނާންއަށް ޔާސިރުއާ އެވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަން ވަރަށް އުނދަގުލެވެ.

“ޔާސިރު. ދެން ތިވާހަކަތައް ބަހައްޓަބަލަ. ޔުނާންގެ ލައިފް އަދި އޮތީއެއްނު ކުރިޔަށް. ހިނގާ ޕާޓީއަށް ދާން ރެޑީވަން. މެހެމާނުން އައުމުގެ ކުރިން އެތަނަށް އަހަރެމެން ދާންޖެހޭނެއެއްނު.” ދީމާ ޔާސިރުގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. ޔާސިރުގެ ހަރުކަށި  މިޒާޖާއި ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ދީމާއަށެވެ. އެހެންވެ ގަސްތުގައި ދީމާ ޔާސިރު އެތަނުން ގެންދިޔައީއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ ފުނަށް ޔާސިރު ދާން ބޭނުންވާނެއެވެ. މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުފޫޒުގަދަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ޔާސިރު މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ވެސް މިސަބަބާ ހުރެއެވެ.

ހޮޓެލް ޖެންގެ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މާހައުލެވެ. ތަފާތު މާމެލާމެލީގެ މީރުވަސްތަކުން މުޅި ތަން ވަނީ އެއްވަސްވެފައެވެ. ޔާސިރު އާއި ދީމާ މެހެމާނުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ.

“ދީމާ. ކޮބާތަ ތިފޮރުވައިގެން އުޅޭ ޖަވާހިރު.” އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޒުބޭދާ އައިސް އަހާލީ ޔުނާން ގެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެތެރޭގައި ތިބި އެކި މީސްމީހުންނަށް ވަކި ވަކިން ކަޅި އަޅަން ފެށިއެވެ.

“ޖަވާހިރޭ ދޯ ތިބުނީ. އެހެންވީމަ ފޮރުވާފައެއްނު އޮންނާނީ. ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީމައެއްނު ދެއްކޭނީ. އެހާ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް އެތަން މިތަނަށް އުކާފައި އޮންނަންޏާ މީހަކު ވަގަށްވެސް ނަގާފާނެއެއްނު.” ދީމާ ޒުބޭދާއަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއްދިނެވެ. މިވަގުތު ޒުބޭދާގެ ދިމާާކުރުންތަކާއި ކިޔާހާ އެއްޗެއް އަޑުއަހަން ދީމާއަށް ހުރެވޭކަށްނެތެވެ.

“އާން އާން. ނަގާފާނެ ވަގަށްވެސް. ފޮރުވާފައި އޮތަސް ވެސް ނަގާފާނެހަމަ.” ޒުބޭދާ ވަކި އަނގައިން ދެރަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް މިފަހަރު ޒުބޭދާވެސް މާގިނަ އަނގައެއް ނުތެޅިއެވެ.

ކާއެއްޗެހިން ދުވަމުންދާ މީރުވަހުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއެކު ހުސްމޭޒެއްގައި އިށީނެވެ.

ސާހިލް އާއެކު ޔުނާން އައިސް ހޮޓެލް ޖެންގެ ދޮރުމައްޗަށް ސައިކަލް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ގަދަ މުށިކުލައިގެ ގަމީހާއި ކަޅު ކުލައިގެ ފަޓްލޫނުގައި ޔުނާން ފެންނަލެއް ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ޕާޓީއަށް ވަންނަން އަންނަ މީހުންނާއި މަގުމަތިން ދާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޔުނާންއާ ދިމާއަށް ބަލާލެވެއެވެ. އެކަމާއި ހުރެ ޔުނާން ހުރީ ހިސާބަކަށް ލަދުވެސް ގެންފައެވެ.

ޔުނާން އާއި ސާހިލް އެތެރެއަށް ވަނީ އެކުގައެވެ. ޔާސިރުއާއި ދީމާ ތިބީ ޔުނާން އަށް ބަލަން ފަޚުރުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ.

ޕާޓީގައި ތިބި އެންމެންނަށް ޔުނާން ތަޢާރަފް ކޮށްދިނީ ޔާސިރެވެ. އަދި މިއަދު ޔުނާން އަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މޮޅު ޑޮކްޓަރެއްކަން ވެސް ޔާސިރު އަޑަށް  ބާރުލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އެކުވެރިޔާ. އަޅުގަނޑު ނާންނަންދެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލަނީތަ؟” އެންމެންގެ ކަޅި ހުއްޓުނީ އެ އިވުނު ބަރުއަޑު އައި ދިމާއަށެވެ.

ޔާސިރު ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ގޮސް އެމީހާ އާ ކަރާއި ކަރު ޖައްސައި ސަލާމްކޮށްލިއެވެ.

“އަދި ކިރިޔާއެއްނު ޕާޓީ ފެށުނީމި. ދަރިފުޅާ ޔުނާން. ނިކަން އަވަހަށް އާދެބަލަ މިކޮޅަށް.” ޔާސިރު އަށް ހުރެވުނީ ދަތްޕިލަ ނަގާ އަތްމައްޗަށް ލައިގެންނެވެ.

“މީ ބައްޕަގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގާތް އެކުވެރިޔާ ނިހާން. މި ސަރުކާާރުގެ މަތީ ބޭފުޅެއް. ބޮޑު ވިޔަފާާރިވެރިއެއް.” ޔުނާން އަށް ނިހާން ތަޢާރަފްކޮށްދެމުން ޔާސިރު ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ.

“ކިހިނެއް ޔުނާން. އެއްކޮށް ކިޔަވާ ނިމުނީތަ؟” ނިހާން ޔުނާންއާ ސަލާމަށް އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ.

ޔުނާން ބޯ ޖަހާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ އިޝާ.” ނިހާން ދޮރުމަތީގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާއަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ.

ފަރިހިނގުމެއްގައި އެންމެންގެ ލޯތަކުގެ އަމާޒަކަށްވެގެން ހުރި އިޝާ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކައިިރިއަށް އައިސް ހުއްޓިލިއެވެ.

“ޔުނާން. މީ އިޝާ. އަހަރެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު.” ނިހާން ޔުނާން އަށް އިޝާ ތަޢާރަފް ކޮށްދެމުން ޔާސިރުއަށް ނިތްއަރުވާލި އެވެ. ޔާސިރު ބޯޖަހާލީ ނިހާންގެ އެ އިޝާރާތުގެ މާނަ އެނގޭތީ އެކަމަށް އެއްބަސްވަމުންނެވެ.

ޔުނާން ހަމައެކަނި ހިނިތުންވެލީއެވެ. ނަމަވެސް އިޝާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ކިބުރުވެރިކަމާއި ބޮޑާކަމެވެ. މިއަދު ރެސްޓޯރެންޓުންވެސް ޔުނާން އަށް ވަނީ އިޝާގެ މިޒާޖު އެނގިފައެވެ.

އެތަނުގައި އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ޔުނާން ސާހިލް އިށީނދެގެން އިން މޭޒުކައިރީގައި އިށީނެވެ.

“އެނގިއްޖެދޯ އިޝާ. މަހުޖަނެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ޖަވާހިރެއް. ހާދަ ރީއްޗޭދޯ.” ސާހިލްގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައި ހުރީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އިޝާއަށެވެ.

“ރީތި ވީމަ އެނިމުނީތަ؟ ކިބުރުވެރިކަމާއި ބޮޑާކަމުގެ މިސާލެއް.” ޔުނާން އަށް އިޝާގެ އެސިފަތައް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.

“އަންހެންކުއްޖެއްނު. އަދި އެހާ ރީތި. އެހެންވީމަ ފޮނިކަމެއްވެސް ހުންނާނެތާ. ޔުނާންއަށް އެކަން ނުވާނެތީ ދޯ ތިހެން ތިކިޔަނީ. މިއަދު ރެސްޓޯރެންޓުން ފެނިގެން މީހާ ގާ ވެފައި ހުރި އިރު ތިކަމެއް އެނގިފައެއްނެތް.” ސާހިލް ޔުނާންގެ އަނގަ ބައްދާލިއެވެ.

“އެހެންތަ ހީވަނީ  ބަލަން ހުންނައްޗޭ. ތި އިޝާ އަހަރެން ސެޓްކޮށްލާނަން.” ޔުނާން ބަލި ޤަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“މިހުރީ ބަލަން. ކޮންއިރަކުންބާ ތިކަމެއް ފެންނަވަރު ވާނީ. ޤިޔާމަތްވީމަތަ؟” ސާހިލް ހަމަ ގަސްތުގައި ޔުނާން ދަށްކޮށްލިއެވެ.

“ބަލަންހުރޭ.” ޔުނާން އިންތަނުން ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ސީދާ ހިނގަމުން އެދަނީ އިޝާ އާއި ދިމާއަށެވެ.

ޔުނާން ހުއްދައެއްވެސް ހޯދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އިޝާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. އިޝާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ޖާގައެއްވެސް ނުދީ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަން ހުރި ސާހިލް ހުރީ އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ.

މީހުންގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން އިޝާ އަކަށްވެސް ގަދަ ހަދާކަށްނުކެރުނެވެ. ޔުނާން ގެންދިޔަތާކަށް އެކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައީއެވެ.

ޔުނާން ހޯލްގެ މެދުގައި އިޝާ ގޮވައިގެން ގޮސް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެއްޗެއް ބުނަން އަނގަހުޅުވާލިތަނާ މުޅި ތަނުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. މުޅި ތަނުގައި ތޫލި ހަޅޭކެއްގެ އަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. އިވުނު މީހުންނަށް ހީވާނީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އަންހެންކުއްޖަކު ބިރުން ހަޅޭއްލަވައިގަތް ކަމަށެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުޅިތަން އަނެއްކާވެސް އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. އެންމެންނަށް ލިބުނީ ކުއްލި ޝޮކެކެވެ. ވެއްޓިފައި އޮތް އިޝާ ފެނުނީމައެވެ.

ނުނިމޭ

62

10 Comments

 1. friends

  November 30, 2018 at 12:39 pm

  yaeh.. i got the first
  story hama varah salhi

 2. Leen

  November 30, 2018 at 12:45 pm

  Dheme dhw up kury leen first yayy BTW vvv reethi????

  • Leen

   November 30, 2018 at 1:10 pm

   Second *

 3. Anonymous

  November 30, 2018 at 1:09 pm

  Awwwn next part when?
  cant wait

 4. [email protected]!

  November 30, 2018 at 1:19 pm

  Wow..biruveri story eh dhw…varah lwbi..zaa-na ge storys thah hama varah reethi masha allah..❤

 5. zaa-na

  November 30, 2018 at 9:28 pm

  Thanks all 🙂

 6. Maii

  November 30, 2018 at 9:39 pm

  Zaa-na thee actress eh tha

  • zaa-na

   December 1, 2018 at 2:09 pm

   Noon..i m a house wife and a mother too 🙂

 7. Anèé

  December 1, 2018 at 1:28 am

  Masha allah. Story var salhi varah furihama. ?

 8. Lover

  December 1, 2018 at 1:32 pm

  Konirakun up kollaanee. vv
  Salhi inthizaaruga??

Comments are closed.