އެވަގުތު ޒިޔަލް ހޭލައިގެން ރޮއެގަތެވެ. ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ވެސް އެވަގުތުއެވެ. އަދި ޒާޔާއަށް ނިދުނުތާ މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެއެވެ. އެހެންވެ ޒާޔާގެ ބޮލަށް ހުރީ ފާޑަކަށް އެނބުރުން އަރާފައެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ބުއްފުޅި ނަގާ ޒިޔަލްގެ ތުބުގައި ޖެއްސީ ރާއިދުއެވެ.

ޒާޔާއަށް ކަމެއް ވާނީ ޒާޔާގެ ދެލޯ ހުޅުވިގެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ރާއިދު ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުރި ކަމެއްވެސް ޒާޔާއަށް ރޭކާނުލައެވެ. އަނެއްކާވެސް އަރާމު ނިދީގެ ތެރެއަށް ޒާޔާ ގެބިގެން ދިޔައީއެވެ.

ސިގެރެޓަކަށްފަހު ސިގެރެޓެއް ހުލިވަމުން ދިޔައެވެ. އަތުގައި އޮތް ޒާޔާގެ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ރާއިދު އިނީ ގޭގެ ފެންޑާގައެވެ.
އެ ދަންވަރު ޒާޔާއަށް އެތައް ފަހަރަކު ޝާރިފް ގުޅާފައި އެވަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކާ ޒާޔާ މަށަށް ކެހި ދިނީ ހެއްޔެވެ؟ ކުރިންވެސް ޝާރިފްއާއި ޒާޔާ އާ ބެހޭގޮތުންވަނީ ތަފާތު އަޑުތަކެއް އަރާފައެވެ.
އަތުގައި އޮތް ސިގެރެޓް ބުރި ހޫރާލަމުން ރާއިދު ނިތްކުރީގައި އަތް ހާކާލިއެވެ. ހިތަށް ލިބުނު ނުތަނަވަސްކަން ހައްތާާހާވީ އިތުރެވެ. ޒާޔާ އަތުން ބީވުމަކީ ރާއިދުއަށް ކެތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

“ދަރިފުޅާ ރާއިދު. އައީތަ؟ މަންމަ އުޅެފިން ޔަމަން އާ ދެކުދިންނަށް ގުޅާލަންވެސް. ތި މީހުން ވީ ހިސާބެއް ބަލާލަން. މިހާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑު މައްޗަށް ނިކުތުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.” ބަދިގެ ފަރާތަށް ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި ފާއިޒާ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރާއިދު މެންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަން ޔަޤީންވީމައެވެ.
“ގަދަކަމުން ހިފުނު އެން ކޮޅުވެސް މަރުވީ. އެހެންވެ އައީ ދޯ ރާއިދު.” ފާއިޒާގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނީ ތެތް އިސްތަށިގަނޑުން ފެން ހިއްކަމުން ނިކުތް ޔަމަންއެވެ.
“ސައިހަދަންތަ ދެކުދިންނަށް؟” ފާއިޒާ ހިނިތުންވެލަމުން އަހާލިއެވެ.
“ކޮފީ ބޮއެފިން މަންމާ. ނިދާލާފައި ތެދުވެ ކާނީ.” ރާއިދު ގޮސްވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ.
ޔަމަންވެސް އެގަޑީގައި ކާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އޭނާވެސް ބޭނުންވީ އަރާމުކޮށްލާށެވެ.

ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާގެ މޫނަށް ފޫހިކަމެއްނެތި ރާއިދު ބަލަހައްޓައިގެން އޮތެވެ. މާޒީގެ ފޮނި ހަނދާންތައް ލޯމައްޗަށް ސިފަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއިދުއަށް ހިނިތުންވެލެވެއެވެ.
ނަމަވެސް ހަމަ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެ ހުރިހާ އުފާވެރިކަމެއް ވިއްސިވިހާލި ވެގެންދެއެވެ. ރާއިދުގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބެނިސް ދެން ރާއިދު އަކަށް ހަމައެއް ނުޖެހޭވެނެއެވެ. ރާއިދުގެ ހިތަށް ކެތްވަނީކީވެސް ނޫނެވެ. ޒާޔާއަށް ގޮވާ ހޭލައްވަން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ރާއިދުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާއަށް ގޮވާކަށް ރާއިދުގެ ޒަމީރު އެއްބަސްނުވީއެވެ. އެހާވެސް ޒާޔާދެކެ ރާއިދު ލޯބިވެއެވެ.

“ޑެޑީ.” ކުޑަކުޑަ ޒިޔަލް ހޭލައިގެން ތެދުވެ ރާއިދުގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޒިޔަލް ހޭލާއިރު ރާއިދު ނުހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެކެވެ.
“ދަރިފުޅު ހަންގްރީވީ ދޯ. ހިނގާ މާމަ ކައިރިއަށް ސައިބޯލަން. މަންމި އަދި ނުހޭލައޭ.” ރާއިދު ޒިޔަލްގެ ކޮލުގައި ތުންފަތް ޖައްސާ ބާރުކޮށްލިއެވެ.
ލިބުނު އުފަލުގައި ޒިޔަލް ރާއިދުގެ އަތު ތެރޭގައި ބޮޑިވެގަތެވެ.

 

ފާއިޒާ އާއި ޒިޔަލް ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު ރާއިދު އެނބުރި ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު ޒާޔާ އެނދުން ތެދުވަނީއެވެ.
ރާއިދު ފެނިފައި ޒާޔާއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ހިނިތުންވެލަންވެސް ޒާޔާއަކަަށް ނޭނގުނެވެ.
“ޝާރިފް ގުޅިތަ؟” ރާއިދު ޒާޔާގެ ކުރި މައްޗަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ. ރާއިދުގެ ސުވާލުން ޒާޔާގެ ނޭވާ ހާސްކޮށްލި ކަހަލައެވެ.
“ކީއްވީ؟ ކުއްލިއަކަށް ތިހެން ތިއެހީ؟” ޒާޔާއަށް ވާހަކަދެއްކުނީ ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއިދު ޖީބުން ނެގީ ޒާޔާގެ ފޯނެވެ. ޒާޔާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ރާއިދުއަށް އެމަންޒަރު ރީއްޗަށްވެސް ފެނުނެވެ.
“ޒާޔާ ކޮންކަމަކާތަ ތިހާ ހާސްވަނީ؟” ޒާޔާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ރާއިދުގެ ޝައްކު ޔަޤީނަށް ބަދަލުވަނީ ކަހަލައެވެ.
“ތި ފޯނު ކިހިނެއްވީތަ؟” އެ ފިނި ފިނި ދުވަހުވެސް ޒާޔާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ރާއިދު ފޯނުގައި ހުރި ޝާރިފްގެ މިސް ކޯލަތައް ޒާޔާއަށް ދައްކާލިއެވެ.
ޒާޔާގެ އަނގަ ބަންދުވި ކަހަލައެވެ. ނަސީބެކެވެ. ވާހަކަ ދައްކާފައި ހުރި ކޯލް ހިސްޓްރީ ޒާޔާއަށް ފޮހެލެވުނު ކަމެވެ.
“ތިކަމާ ތަ ރާއިދު ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފައި ތިހުރީ؟ ތީގަ ނެތެއްނު އަހަރެންގެ މައްސަލައެއް. އެއްފަހަރުވެސް ޖަވާބު ދީ ވާހަކަ ނުދައްކަމެއްނު.” ޒާޔާ އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާޢު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.
“ގައިމު ގުޅަން ޖެހޭ ސަބަބެއްވެސް އޮންނާނެތާ؟ ގުޅަން ކެރޭނީވެސް ޒާޔާ ވާހަކަ ދައްކާތީއެއްނު.” ރާއިދު އަދިވެސް ހަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވަން މަސައްކުރަނީއެވެ. ޒާޔާ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއްގައި ބުރަދަނެއް ނެތް ކަން ރާއިދުއަށް އިޙްސާސްވާތީއެވެ.
“މަށެއް ޝާރިފްއަކާއި ވާހަކައެއް ނުދައްކަން. އެކަމަކު ދިލާ އައި މިގެޔަށް ރޭގައި.” ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ގުޅުން ސިއްރުކުރަން ޒާޔާއަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ޒާޔާ ކުރާނެއެވެ. ރާއިދުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ އެހާވަރަށް ދޮގު އެހަދަނީވެސް އެހެންވެއެވެ.
“ކޮން ދިލާއެއްތަ؟” ރާއިދު ވިސްނަން ހުރެފައި އަހާލިއެވެ.
“ދިލާ ނޭނގެދޯ އަދި ރާއިދުއަކަށް. އެއީ ޝާރިފްގެ ވައިފް. އަހަރެން އެމީހުންނޭ ކިޔާފައި ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަނީއޭ ކިޔާފައި މިގެޔަށް އައިސް ވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައި ދިޔައީ. އެހެންވީމަ ޝާރިފްގެ ފޯނުން ދިލާވެސް ގުޅާފާނެއެއްނު. ޝާރިފް އަކީ މަށަކަށް ގުޅާ މީހެއްނޫން.” ޒާޔާ މޮޅު ގޮތަކަށް ވާހަކަ އަނބުރާލިއެވެ. ރާއިދުއަށް ފަސޭހައިން ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކަންތައް ވީވެސް އެހެންނެވެ.
ޒާޔާގެ ވާހަކަތައް ރާއިދުއަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ.
“ނަމްބަރު ބްލޮކް ކޮށްލާ. އޭރުން ނުގުޅޭނެއެއްނު.” ފޯނުން ޝާރިފްގެ ނަމްބަރު ރާއިދު ބްލޮކް ކޮށްލިއެވެ. ޒާޔާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ޒާޔާގެ ހިތް ފުނޑު ފުނޑުވެގެންދިޔަ ކަހަލައެވެ. ޝާރިފްއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުމަކީ ޒާޔާއަކަށް ކުޅަދާނަ ވާވަރުގެ ކަމެއްނޫނެވެ.
ނަމަވެސް ކުރާނީ ވަކި ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއިދު ދެން ޝާރިފްގެ ނަމްބަރު ބްލޮކް ލިސްޓްގަ އިނދޭތޯވެސް ބަލާނެއެވެ.
ފެންކަޅިވެގެން ގޮސް ރޮވެން ކައިިރިވުމާއެކު ޒާޔާ ރާއިދު މޭތެރޭގައި މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ.
“ބޭބީ. ދެރަވީތަ؟ ސޮރީ. އަހަންނަށް މާބޮޑަށް ނެގެޓިވް ވެވުނީ ދޯ.” ޒާޔާގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅުގައި ރާއިދު ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ.
ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ހިތުގައިވާ އުދާސްތައް ރާއިދުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭރު ކުރެވެންނެތީމައެވެ. ޔަޤީނެވެ. ޒާޔާގެ ހިތުގައިވާ މާޔޫސްކަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގިއްޖެއްޔާ ރާއިދު އެގޮތަކަށް ޒާޔާގެ ގައިގައި ނުފިރުމާނެއެވެ. އެންމެ ފަޅި ސިކުންތަކުވެސް ރާއިދު ޒާޔާގެ ކައިރިޔަކު ނުހުންނާނެއެވެ.

 

ދެ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައާއި އެކުގައެވެ. މޫސުން ތަން ނުދޭތީ ރާއިދުމެންނަށްވެސް ނުފުރުނެވެ. ހުއްޓާނުލާ ވާރޭ ވެހޭތީ ބޭރަކަަށްވެސް ނުދެވެއެވެ.
ޝާރިފް ނުފެނި އުޅެން ޒާޔާ އަށް ކިހާ އުނދަގޫވާކަން ޒާޔާ އަށް އެދުވަހު އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ. ޝާރިފް މިހާރު ހުންނާނީ ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައި ކަންވެސް ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ. އެކަމަކު ޝާރިފްއަށް ގުޅޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނެތެވެ. ރާއިދު ހުއްޓާ ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާކަށްވެސް ޒާޔާއަކަށް ނުކެރޭނެއެވެ.
“ހާދަ ފުން ވިސްނުމެއްގައި؟” ރާއިދުގެ އަޑަށް ޒާޔާ ސިހުނެވެ.
“ނޫން.” ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ދެފަރާތަކަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ.
“ހިނގާބަލަ ބޭރަށް ނިކުމެލަން. ފިހާރައަކަށްވެސް ދާން ޖެހޭ އެބަ. މިވަގުތު ވާރޭވެސް ހުއްޓާލާފަ އެއޮތީ.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.
ބޯ ޖަހާލަމުން ޒާޔާ ތެދުވީ ރާއިދުގެ އަތް ދުރުކޮށްލަމުންނެވެ.

ރާއިދުގެ ސައިކަލް ފަހަތުގައި އިން އިރުވެސް ޒާޔާއަށް ވަށައިގެން ހޯދެނީއެވެ. މަގެއްގެ މަތިންވެސް ޝާރިފްގެ ހިޔަނި ނަމަވެސް ފެނޭތޯއެވެ.

ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުން ހުޅުވަންދެން ރާއިދު ސައިކަލް މަޑުކޮށްލީ އަތިރިމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ހަޓެއްގެ ކައިރިއަށެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޒާޔާ ސައިކަލުން ފައިބައިގެން ގޮސް އެ ހަޓް ތެެރެއަށް ވަނެވެ.
“އިރުކޮޅަކުން ހުޅުވާނެ ދޯ؟” ރާއިދުވެސް ޒާޔާގެ ފަސްފަހަތުން އައިސް ހަޓް ތެރެއަށް ވަނެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ.
ރާއިދު ޒާޔާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އޭރު ޒާޔާ އެއްދިމާއަކަށް ބަލަން ހުރިތަން ފެނިފައި ރާއިދުވެސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ.
އެވަގުތު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ސައިކަލްމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން އިން ޝާރިފް ރާއިދުއަށް ފެނުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ރާއިދުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ޒާޔާ އެހާ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ޝާރިފްއަށް ބަލަންވީ ސަބަބެވެ.
“ހިނގާ ދަމާ.” ރާއިދު ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ.
“ހިނގާ.” އިސް އޮބާލަމުން ޒާޔާ ބުނެލީ ހިތާއި ދެކޮޅަށެވެ.

“ރާއިދު. ހިނގާބަލަ ދޯންޏަށް އަރާލާފައި އަންނަން.” ރާއިދުމެން ގޭގެ ދޮރު މައްޗަށް ސައިކަލްގައި އައިސް މަޑުކޮށްލިއިރު ޔަމަން ނިކުމެ ހުއްޓެވެ.
ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ސައިކަލުން ފޭބުމާއެކު ރާއިދުގެ ފަހަތަށް ޔަމަން އެރިއެވެ. ރާއިދު ސައިކަލް ދުއްވާލުމާއެކު ޒާޔާ ދުވެ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލިއެވެ.
ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލާކަށް ޒާޔާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
އަވަސް އަވަހަށް ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ.
“ވާ ވަރުވީތަ މަށަށް ތިގުޅީ؟” ފުރަތަމަވެސް ޒާޔާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ޝާރިފްގެ ރުޅިގަނޑާއެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާ ޝާރިފްއަށް ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ.
“އެހެން ވިޔަސް ހެޔޮ. ގުޅެން ޖެހޭނެ ޒާޔާއަށް މަށަށް.” ޝާރިފްގެ ރުޅި މައިތިރި ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ.
“އަހަރެންވީމަ ޖެހޭނެ ގުޅެން. ޝާރިފް ދިލާ ކައިރީ އޮންނައިރު މަށަށް ގުޅައިގެންތަ އިންނަނީ.” ޝާރިފްގެ ވާހަކަތައް ހުރިގޮތުން ޒާޔާގެ ގާތަށްވެސް ރުޅިއައެވެ.
“ދެން ނުގުޅީމަ ވީނު. މީގެ ފަހުން މަށަށް ގުޅައިގެން ނުވާނެ.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ މޫނު މައްޗަށް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.
ޒާޔާ ހަމަ އެސިކުންތުގައި ޝާރިފްއަށް ގުޅިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޝާރިފްގެ ނަމްބަރު ބިޒީ ވަނީއެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާގެ ނަމްބަރު ބްލޮކް ކޮށްލިއެވެ.
ޒާޔާއަށް ހުރެވުނީ ހަދާނެ އިތުރުގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ވީ ދެރައިން ޒާޔާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ޝާރިފްއަށް އެހެން ބުނެލަން ކިހާ ފަސޭހަ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާ ދެރަކޮށް ހިތުގައި ޖައްސަން ޝާރިފް ފަސްނުޖެހުނެވެ. ޒާޔާ އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަނެ ރޯން ފެށިއެވެ.

އިރާކޮޅު އަނެއްކާވެސް ވާރޭ އޮއްސާލިއެވެ. ޒިޔަލްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަ ފިރުމާލަ ޒާޔާ އޮތެވެ. ޒިޔަލް ނިންދަވާށެވެ. އަދިވެސް ޒާޔާގެ ސިކުނޑި ތެރޭގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ ޝާރިފްގެ ރުޅިވެރި ބަސްތަކެވެ.
“ޒާޔާ. ޒިޔަލް އެ ނިދީނު. އަދިވެސް ފިރުމަނީތަ؟” ޒާޔާގެ ކައިރީގައި ރާއިދު އައިސް އޮށޯވެލިއެވެ.
“ވާހަކައެއް ބުނަންތަ؟” ބުރު ނޭނގޭ ވަރަށް އެނބުރެމުންދިޔަ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އޮވެ ރާއިދު އަހާލިއެވެ.
“ހޫމް.” ޒާޔާގެ ޖަވާބު ކުރެވެ. އެއްވެސް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް ކަހަލައެވެ.
“މިއައީ ބައްޕައަށް ގުޅާލާފައި. ހަފްތާއެއް ފަހުން އަހަރެމެން އެއްކޮށް މާލެއަަށް ބަދަލުވަނީ.” ރާއިދު ބުނެލީ ޒާޔާ އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ލަފްޒުތަކެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ނުރުހުން ވެވޭކަށްވެސް ޒާޔާއަކަށް ނެތެވެ.
“އޯކޭ.” މިފަހަރުވެސް ޒާޔާ ދިނީ ކުރު ޖަވާބެކެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާގެ ހިތެއް މާލެ ބަދަލުވާކަށް ނޭދެއެވެ.
ޒާޔާގެ މަޑުމައިތިރިކަން ރާއިދުއަށް ސިފަވީ ޒާޔާ އަދިވެސް ކުރީ ދުވަހު ވީ ކަންތައްތަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށެވެ.
އިރުކޮޅަކު ޒާޔާއަށް ބަލަން އޮވެފައި ރާއިދު ޒާޔާގެ ހަށިގަނޑު ގާތަށް ދަމާލިއެވެ.
ނަމަވެސް ޒާޔާގެ މާބޮޑު ޝައުޤެއްނެތެވެ. ރާއިދު ދެރަވިއެވެ. ނަމަވެސް ރާއިދު އެހާ ފަސޭހައިން ދުލެއް ދޭކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.
ރާއިދުގެ ބީހުންތަކުން ޒާޔާގެ ހިއްސުތައް ހޭލައްވަމުން ދިޔައެވެ. އިސާހިތަކު ރާއިދުގެ އަތު ތެރޭގައި ޒާޔާ ހައްޔަރުވެއްޖެއެވެ.

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ގަޑީގައި މާލެ ބަދަލުވާ ވާހަކަ ރާއިދު ޒާޔާގެ އާއިލާއާއި ހިއްސާކޮށްލިއެވެ. ފާއިޒާމެން ދެރަވި ނަމަވެސް އަބަދު ރާއިދުމެންނަށް ރަށުގައި ނޫޅެވޭނެކަން ޤަބޫލުވެސް ކުރެއެވެ.
“އަދި ޗުއްޓީއެއްގައި އަންނާނަންދޯ. އެސޮރު ނެތީމަ މިގެ ވަރަށް ފަޅުވާނެ.” ފާއިޒާ އެންމެ ދެރަވަނީ ޒިޔަލް ނުފެންނާނެތީއެވެ.
ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އަދިވެސް ޒާޔާ އެވިސްނަނީ ޝާރިފްއާއި ދޭތެރޭގައެވެ. ޝާރިފްއާއި ރުޅި ހަދާފައި ހުންނާކަށް ޒާޔާއަކަށް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއްވެސް ޒާޔާއަށް ނުލިބޭ ކަހަލައެވެ.

 

ހަވީރު ރާއިދު މަހަށް ފުރުމުން ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ފޯނަށް ގުޅަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނީ ހަމަ އެއްޖަވާބެކެވެ. ނަމްބަރު ބިޒީ ކަމަށެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ގުޅި އިރުވެސް ޝާރިފްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޯލެއް ޒާޔާއަކަށް ނުލިބުނެވެ.
އެންމެފަހުން ޒާޔާ ވަރުބަލިވެގެން ހުއްޓާލީއެވެ.

އެކަމަކު މަގެއްގެ މަތިންވެސް ޝާރިފް ފެނިދާނެކަމަށް ޒާޔާ ދެން ނިކުތީ ބޭރަށެވެ. ޒިޔަލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާލުމުގެ ނަމުގައެވެ.
ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް ނިކުތް ތަނާ ޒާޔާ އަށް ޝާރިފް ފެނުނެވެ. ވަރަށް ބާރަށް ސައިކަލްގައި އަންނަނިކޮށެވެ. ޒާޔާއަށް ކަޅިވެސް ޖަހާނުލާ ހުރެވުނީ ބަލާށެވެ. ޝާރިފް އަޅާވެސް ނުލިއެވެ. ޒާޔާގެ ހިތަށް ތަދު ކޮށްލުމަށްފަހު ޝާރިފް ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅި އަޅައި ޒާޔާއަށް ގެއްލުނެވެ.
ހަޤީޤަތުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޒާޔާގެ ހިތުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.
“މަންމާ. ދޭބަލަ ޒިޔަލް ގޮވައިގެން ހިނގާލަން.” އެވަގުތު ދޮރާށި ހުޅުވާލާފައި ނިކުތް ފާއިޒާ ފެނިފައި ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. ޒާޔާގެ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ނުނިމެނިސް ކުޑަކުޑަ ޒިޔަލް ދުވެފައި ގޮސް ފާއިޒާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ.
ޒާޔާ އެނބުރި ގޮސް ގޭތެރެއަށްވަނެވެ. ޝާރިފްގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާކަށް އިތުރަކަށް ޒާޔާގެ ހިތްވަރެއްނެތެވެ.
ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ވަން ގޮތަށް ޒާޔާ އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ޝާރިފްގެ ރަޙްމުކުޑަ އަމަލުތަކުން ޒާޔާގެ ހިތަށް ލިބެމުންދަނީ ބަޔާން ނުކުރެވޭހާ ހިތްދަތި ވޭންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފްއަށް ވަރިހަމަތާއެވެ.
ޒާޔާ ސިހުނީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ އަޑަށެވެ. ބާލީސް ދަށުގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ބަލާލި ވަގުތު ޒާޔާއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ.
“ޝާރިފް.” ޒާޔާއަށް އުފަލުން ރޮވުނު ކަހަލައެވެ.
“ވާހަކައެއް އޮޅުންފިލުވަދޭން މިގުޅީ.” ޝާރިފްގެ އަޑުގައިވާ ސީރިއަސްކަމުން ޒާޔާގެ ހިތް ތެޅިލިއެވެ. މޫނުމަތީގައިވާ އުފާވެރިކަން ވަގުތުން ގެއްލުނެވެ. އަނެއްކާ ޝާރިފް އެއުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކަންބާއޭ ޒާޔާއަށް ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ.

“ބުނެ-ބާ؟” ޒާޔާގެ އަޑު ދިޔައީ ކެނޑި ކެނޑިގެންނެވެ. ޝާރިފްގެ އަޑުގައިވަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުވާހާ ސީރިއަސްކަމެވެ. އެކަން ޒާޔާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ. އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވެސްވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތް އެހާ ބިރުވެސް ގަނެއެވެ.
“މިރޭ އަހަރެން ދާނަން. ނުނިދާތި.” ޝާރިފް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ޒާޔާގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއްވެސް ނެތިއެވެ. ޒާޔާ ގާތަަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ވަގުތުން ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ގުޅުމުންވެސް ލިބުނު ބިޒީ ޓޯން އިން ޒާޔާގެ ނަމްބަރު އިނީ އަދިވެސް ބްލޮކް ކޮށްފައިކަން ޒާޔާއަށް އެނގުނެވެ.
ހިތާ ހިތާ ޝާރިފްއަށް ކުދި ކިޔަމުން ޒާޔާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އަދިވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ތެޅެމުންދާ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ. ޝާރިފް ދައްކަން އުޅެނީ ކޮންވާހަކައެއް ކަން ނޭނގި ޒާޔާ ހަމަ ހާސްވަނީއެވެ.

ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ޒާޔާ ހުންނަންތާ ގަޑިއެއްހާ އިރު ވެއްޖެއެވެ. ޝާރިފްގެ ފޯނަކަށް ޒާޔާއަކަށް ނުގުޅެއެވެ. އެހެންވެ ޝާރިފް ގުޅަންދެން މަޑުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ޒާޔާއަކަށްނެތެވެ.
މިހާރު އެކެއް ޖަހަނީއެވެ. ޝާރިފް ދެން ނާންނާނެހެން ހީވާތީ ޒާޔާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. ނިދޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ނިދި ވަނީ ޒާޔާގެ ލޮލާއި މުޅިން ރުޅިވެފައި ކަހަލައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޝާރިފް ދައްކަން އެ އުޅޭ ވާހަކަ ނޭނގެންދެން ޒާޔާގެ ހިތަކަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ތަފާތު ޚިޔާލުތަކުން ސިކުނޑި ފުރާލައިގެން އޮތް ޒާޔާ ސިހުނީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ އަޑަށެވެ. ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން ގޮސް ދޮރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލިއެވެ.
އެވަގުތު ރިލޭޝަންގެ މީރު ވަސް މުޅިތަނަށް ފަތުރާލަމުން ކޮޓަރިތެރެއަށް އައިސް އެވަނީ ޝާރިފްއެވެ.
އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ރަނގަޅަށް ޝާރިފް ފެނުމާއެކު ޒާޔާގެ ހިތް އެދުނީ ހިތް ފުރެންދެން ޝާރިފްއަށް ބަލަން ހުންނާށެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާގެ ސިކުނޑި އެކަމާއި މުޅިންދެކޮޅު ހެދިއެވެ.
ޝާރިފް ޒާޔާއާއި ދިމާއަށް ބަލާވެސް ނުލާ ސައިޑް ޓޭބަލްމަތީގައި ފޯނާއި ސިނގެރޭޓް ފޮށި ބާއްވާލިއެވެ. އަދި ވަރަށް މަޑުމަޑުން އެނދުގެ އެއްފަރާތުގައި އިށީނދެލިއެވެ. ޝާރިފްގެ އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުލިބުމުން ޒާޔާ މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް ޝާރިފްއާއި ޖެހިގެން އިށީންނަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ.
“ޒާޔާ ލޯތްބެއް ނުވޭ ދޯ އަސްލު އަހަރެންދެކެއެއް؟” ޝާރިފްގެ ސުވާލުން ޒާޔާ ސިހުނެވެ. އަދި އެ ސުވާލު ޝާރިފް ޒާޔާއާއި ކުރުންވީ ޒާޔާއަށް ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަމަކަށެވެ. މިފަދަ ދަން ގަޑިއެއްގައި ޝާރިފް އެތަނުގައި އެ އިނދެވެނީވެސް ޒާޔާ ޝާރިފްދެކެ ވާ ލޯބިންކަން ޝާރިފްއަށް ނުވިސްނުނުކަމެވެ.
“ދައްކަން އުޅުނު ވާހަކަ ދައްކަބަލަ؟” ޝާރިފްގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން ޒާޔާއަށްވެސް ވާހަކަދެއްކުނީ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށެވެ. ޒާޔާގެ ސުވާލާއެކު ޝާރިފް ޒާޔާގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އޭރުވެސް ޒާޔާއިނީ އިސްޖަހާލައިގެންނެވެ.
“ވަރަށް ލޯބިވޭ ބުނެފިއްޔާ ޤަބޫލުކުރާނަަންތަ؟” ޝާރިފް ޒާޔާ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި ހިއްލާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހިތަށް ލިބުނު އުފަލުގައި ޒާޔާ ޝާރިފްގެ މޭތެރޭގައި ބޮޑިވެލަމުން ދެލޯ މަރާލިއެވެ.
“ތިއެއްނޫނެއްނު ބުނަން އުޅުނު ވާހަކައެއް. ދެން ބުނެބަލަ އަސްލު ކޮން ވާހަކައެއްކަން.” ޝާރިފްގެ އަތު ތެރޭގައި ބޮޑިވެގެން އޮވެ ޒާޔާ ޝާރިފްގެ މޫނަށް ބަލާާލިއެވެ.
“ޒާޔާ ނުދައްޗޭ މަށަށް ނުފެންނަ ހިސާބަށް. ވަޢުދުވޭ ނުދާނަން ކަމަަށް.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފާލީ ވަރަށް މަޑުމަޑުންނެވެ. އަދި ޝާރިފްގެ ރާގުގައިވަނީ އާދޭހެވެ. ޝާރިފްގެ އެސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުންވީ ޒާޔާއަށް ވަރަށް އުނދަގޫކަމަކަށެވެ. އެތައް އިރެއްވީއިރުވެސް ޒާޔާއަށް ޖަވާބު ނުދެވުނީ އެހެންވެއެވެ. ރާއިދު ޒާޔާ ގެންދާނެކަން ޒާޔާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.
“ޕްރޮމިސް؟” ޝާރިފް ޒާޔާގެ ކުރިމަތީގައި އަތް ހުޅުވާލިއެވެ. ޒާޔާއަކަށް ޝާރިފްގެ އެދުމާއި ދެކޮޅު ހަދާކަށް ނުކެރުނެވެ. ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝާރިފްގެ އަތްތިލަ މަތީގައި އަތް ބާއްވާލަމުން ޒާޔާ ވަޢުދުވިއިރުވެސް ޒާޔާގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް ފެންނާކަށްނެތެވެ. ނިދާބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގެ ސަބަބުން ޒާޔާގެ މޮޅިވެރިކަން ޝާރިފްއަކަަށްވެސް މާބޮޑަކަށް ފާހަގަވިހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ.
އާދައިގެ މަތިން އެ ހަމަ ހިމޭން ދަންވަރުވެސް ވެގެންދިޔައީ ޒާޔާއާއި ޝާރިފްގެ ހަޔާތުގައި ލިޔެވުނު ޚާއްސަ ރެޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހިތްގައިމު ފޮނި ހަނދާންތަކެއް އެރޭގެ ކޮންމެ ފަޅި ސިކުންތެއްގައި އެކުލެވުނެވެ.
ޒާޔާގެ ކަރުގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ޝާރިފް އޮތީ މާނޭވާ ލެވިލެވިއެވެ.
“ވަރުބަލިވީތަ؟” ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ސިއްރު ސިއްރުން އަހާލިއެވެ.
ޝާރިފް މޫނު ހިއްލާލަމުން ޒާޔާގެ ތުންފަތުގައި އޭނާގެ ހޫނު ތުންފަތް ޖައްސާލިއެވެ.
އެޔާއެކު ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ.
“ލަސްވެއްޖެ ދޯ؟ އޯކޭތަ ދިޔަޔަސް؟” ޝާރިފް ޒާޔާގެ ހުއްދައަކަަށް އެ އެދުނީ އަލަށެވެ. އެހެންނޫނީ ލަސްވެގެން އަވަސް އަވަހަށް ގުޅާނަމޭ ބުނެފަ ޝާރިފް ދަނީއެވެ.
“މަޑުކުރާށޭ ބުންޏަސް ނުހުރެވޭނެއެއްނު.” ޒާޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ޝާރިފްގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅާއި ކުޅެން ފެށިއެވެ.
“މީހަކަށް ފެނުމުގެ ކުރިން ދާން ޖެހޭނު.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ ގައިމަތިން ތެދުވެ ޓީޝާޓް ބޮލުން ވައްޓާލިއެވެ. ޒާޔާއަށް އޮވެވުނީ ބަލާށެވެ. ޝާރިފް އަބަދުވެސް ޒާޔާގެ ކައިރީގައި ހުންނާނެނަމައޭ ޒާޔާގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. ދެރަވުމާއެކު ޒާޔާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާ ޝާރިފް ނުހިފަހައްޓައެވެ. ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ޝާރިފްއަށް ޒާޔާގެ ކައިރީގައި އަބަދު ނުހުރެވޭނެކަން ޒާާޔާއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާ ދެރަވަނީ ޝާރިފްގެ އަމަލުތަައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ދާން ޖެހޭތީ ދެރަވެގެންވެސް ޝާރިފް ނޫޅޭތީއެވެ. ހަނދާންވެސް ވަނީ ބައެއް ފަހަރުއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެހާ އަޅާވެސްނުލާތީއެވެ. ޒާޔާގެ ނިއްކުރީގައި ބޮސް ދިނުމަށްފަހު ޝާރިފް ދިޔައީއެވެ.

އިރު ފެނުން މައްޗަށް ބޯ ހިއްލާލިއިރުވެސް ޒާޔާ އޮތީ ނުނިދިފައެވެ. ޝާރިފްގެ ޚިޔާލުތައް ޒާޔާގެ އަރާމު ނިދިކޮޅުވެސް ނަގާލީއެވެ.
ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލުމާއެކު ޒާޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ބާލީސް ދަށުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ޒާާޔާ ގަޑި ބަލާލިއިރު ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހަނީއެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ޝާރިފް ގުޅާފައިވެސް އޮތެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޝާރިފްގެ ކޯލް ލޮގް ޑިލީޓް ކޮށްލުމާއެކު ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޒާޔާ ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ.
“ނުނިދާތަ ތިއުޅެނީ އަދިވެސް؟” ދޮރުމަތީގައި ހުރި ރާއިދު ފެނިފައި ހާސްކަން ޒާާޔާ ވަށާލިއެވެ. ޝާރިފްއާއި އެހާ ގައިގޯޅިކޮށް އުޅުމަށްފަހު ޒާޔާ ހުރީ ފެންވެސް ނުވަރައެވެ.
“ނޫން. ނިދިފައި ހޭލެވުނީ.” ޒާޔާ އެއްފަރާާތަަށް ޖެހިލަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ރާއިދުއަށް ތަން ދެއްކިއެވެ.
މޭޒުމަތީގައި ދަބަސް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ރާއިދު ގޮސް ވަނީ ފާހާނާއަށެވެ. ޒާޔާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އަދިވެސް ޒާޔާގެ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ.
“ޒާޔާ. އާދެބަލަ މިތަނަށް.” ރާއިދު ފާހާނާއިން ނިކުމެ އެނދުގައި އޮށޯތް އިރުވެސް ޒާޔާއަށް ރޭކާާނުލައެވެ.
“ހިނގާ ނިދަން ދޯ.” ޒާޔާގެ ޖަވާބުން ރާއިދު ހައިރާންވި ކަހަލައެވެ. ޒާޔާގެ މޫނަށް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ރާއިދުއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ.
ޒާޔާގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. ރާއިދު ދެރަވިކަން އެނގުމާއެކު ޒާޔާ ރާއިދުއާއި ގާތަށް ޖެހިލިއެވެ.
އެޔާއެކު ރާއިދުގެ ދެއަތް ޒާޔާގެ ހަށިގަނޑު ވަށާލައިފިއެވެ. ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އޮވެއެވެ. ރާއިދުގެ ބީހުންތަކުން ޒާޔާގެ ހިތުގެ އުދާސްތަކަށް ލުއި ކަމެއް ގެނެސްދިން ކަހަލައެވެ.

“ދަރިފުޅުމެން ދިޔައީމަ މަންމަ ހާދަ އެކަނިވާނޭ.” ފާއިޒާއާއި ރާއިދު ވާހަކަ ދައްކަން ތިބީ ގޯތިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯލީގައެވެ.
“ދާހިތެއް ނުވެޔޭ މަންމާ. އެކަމަކުވެސް ދާން ޖެހޭނެއެއްނު. ޒިޔަލްގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނާފަވެސް.” ރާއިދުވެސް ރަށުން ދާން ޖެހޭތީ ދެރަވާކަން ހާމަކޮށްލިއެވެ.
“ބުނެފިންތަ ޒާޔާ ކައިރީގައި ހަވީރު ފުރާ ވާހަކަ.” ފާއިޒާގެ ސުވާލަށް ރާއިދު ބޯޖަހާލީ އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ބަންދުކޮށްފައިވާ ފޮށިތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޒާޔާ މޮޅިން އިންނަތާ އެތައް އިރެކެވެ. ޝާރިފް ރުޅި އަންނާނެކަން ޒާޔާއަށް އިނގޭތީ ޒާޔާ ކަންބޮޑުވެއެވެ. ޒާޔާ ރަށުން ދާން ޖެހޭނީ ޝާރިފްއާއި ގުޅުން ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ޝާރިފް ބުނެފައިވާތީއެވެ. ކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ. ޒާޔާގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތު ޝާރިފްއަށް ވިސްނައިދޭނެ ގޮތެއް ޒާޔާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތީ ގުޅުމަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ. އެ ގުޅުމަށް ދޭނެ ނަމެއް ދެއަހަރު ވީއިރުވެސް ނެތް އިރު އެގުޅުން ދެމި ނޯންނާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުމަކީ ރާއިދުއާއި ޒިޔަލްއެވެ. ހަޤީޤަތަކީއެއީއެވެ. ވީއިރު ޝާރިފްއަކީ ޒާޔާގެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލު ކުރެވުނީ ޒާޔާގެ އަމިއްލަ ހިތާއެވެ. ޝާރިފްދެކެ ޒާޔާ ލޯބިވާކަން ޔަޤީނެވެ. ނަމަވެސް އެކުގައި ދިރިއުޅެވެން ތަޤުދީރުގައި ލިޔެވިފައި ނެތީއެވެ.

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ފިނި ރޯޅިތަކުން މާހައުލަށް އިތުރު ތާޒާ ކަމެއް ގެނެސްދީފައި ވާއިރު ޒާޔާ ރާއިދުގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ޖެޓީ އާއި ދިމާއަށް ހިނގަމުންދެއެވެ. އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޒާޔާމެން ފުރުވުމަށްޓަކައި ގޮސް ތިއްބެވެ. ފާއިޒާ ޒިޔަލް އާއި ހުއްޓާނުލައި ލޯބިކުރަމުން ދިޔައެވެ.
އޭރުވެސް ޒާޔާގެ ދެލޯ ހޯދަނީ ޝާރިފްއެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފްއެއް ނުފެނުނެވެ. އެންމެންނާއި ސަލާމް ކުރުމަށްފަހު ޒާޔާމެން ލޯއްޗަށް އެރިއެެވެ.
ސީޓުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލިތަނާ ސައިކަލްގައި ބާރުބާރަށް ދުއްވަމުން ދިޔަ ޝާރިފް ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ޒާޔާ ކަޅިވެސް ޖަހާނުލާ ބަލަމުން ދިޔައެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ޝާރިފް ފެނުމުން ޒާޔާގެ ހިތަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ ހަމަޖެހުމެކެވެ. އެކަމަކު ޝާރިފްގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އޭނާ އެދިޔައީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައިކަން ޒާޔާ ދެނެގަތެވެ. ކުރާާނެ ކަމެއްނެތެވެ. ޒާޔާއަށް މަޖުބޫރެވެ.

އެއާޕޯޓަށް ޗެކިން ވުމަށްފަހު ޒާޔާ ގޮސް ވަނީ ފާޚާނާއަށެވެ. ދޮރު ތަޅުލުމަށްފަހު އަތް ދަބަސް ތެރޭގައި އޮތް ފޯނު ޒާޔާ ނެގީ ޝާރިފް ގުޅާނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ވީވެސް އެހެންނެވެ. އޭރުވެސް ޝާރިފް ގުޅަނީއެވެ. އެތަކެއް ކޯލްތަކެއްވެސް ޝާރިފްގެ މިސްވެފައި ހުއްޓެވެ.
“އަހަރެން ކައިރީގައި ވީ ވައުދުތައް ކޮބާ؟ ޒާޔާ ނުޖެހޭނެ ދާކަށް. ގޮސްގެން ނުވާނެ.” ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ޒާޔާއަށް ކުރިމަތިލާާން ޖެހުނީ ޝާރިފްގެ ރުޅިއާއެވެ.
“ޝާރިފް-” ޒާޔާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ.
“ދާނަންތަ؟ ނުދާނަންތަ؟” ޝާރިފް ޒާޔާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ފުރުސަތެއް ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.
“މިހާ ހިސާބަށް އައިއްސަ ދާން ޖެހޭނެ ދޯ.” ޒާޔާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައީ ވަރަށް މަޑުމަޑުންނެވެ.
“ފުރަތަމަ ތިހާ ހިސާާބަށް ދާކަށްވެސް ނުޖެހޭދޯ. މިހާރު އެނގިއްޖެ ތީކަން ޒާޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. މަށާ ދުރަށް ދިޔުން. އެކަމަކު ހަނދާން ކުރާތި. ޒާޔާ ދިޔުމަށްފަހު ގުޅުން ނިމުނީ. އެގޮތް ބޭނުންވާތީ ޒާޔާ ދާނީވެސް.” ޝާރިފް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އެވަގުތު ޒާޔާގެ ދެލޯ ފުރިގެން ބަންޑުންވެއްޖެއެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާއާާއި ދޭތެރޭގައި ނުވިސްނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާއަކީ މީހެއްގެ އަތްބެއްކަން ޝާރިފްއަށް އެނގޭނެއެވެ. ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް ޒާޔާ އަބަދުވެސް ޝާރިފްގެ ހަނދާންކުރާނެއެވެ. ޝާރިފްއާއެކީ ހޭދަކުރި ދުވަސްތައް ދުވަހަކުވެސް ޒާޔާގެ ހިތަކުން ނުފިލާނެއެވެ. ޝާރިފްގެ ހަޔާތުން ޖާގައެއް ނުލިބުނަސް ޝާރިފްގެ ހިތުން ޖާގައެއް ލިބުމުން ޒާޔާއަށް ފުދެއެވެ. ޝާރިފްގެ ހިތްގައިމު ފޮނި ލަފްޒުތަކުން ޒާޔާގެ ހިތް މިލްކުކޮށް ފެށުނު އެގުޅުން ޝާރިފް ނިންމާލި ކަމުގައިވިޔަސް ޒާޔާ އަދިވެސް ދެކެނީ ޝާރިފްއަކީ ޒާޔާގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަބަދުވެސް އެ ލޯބި ދެމިއޮންނާނެއެވެ. މުޅި އުމުރަށެވެ.

ފާހާނާއިން ނިކުންނަމުން ޒާޔާ ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ. ދެލޯ ފޮހެލުމަށްފަހު ޒާޔާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއްނެތެވެ. އެހެނަސް ޝާރިފްގެ ލޯބި ހިތުގެ އެންމެ ފުނުގައި ފޮރުވާލަމުންނެވެ. ދެރަވި ނަމަވެސް ޒާޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ޝާރިފްއާއި އަނެއްކާވެސް ބައްދަލުވާނެއެވެ. އެއީ ޒާޔާގެ ހިތް ވިސްނައިދިން ގޮތެވެ.

“ބެލްޓް އަޅުވަބަލަ ޒިޔަލްގެ.” ރާއިދުގެ އަޑުން ޒާޔާގެ ޚިޔާލީ ވާފަށް ކެނޑުނެވެ. ޖެހިގެން އިން ސީޓްގައި އިން ކުޑަކުޑަ ޒިޔަލްގެ ބެލްޓް އަޅުވާލަމުން ޒާޔާ ރާއިދުއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެޔާއެކު ބާރުގަދަ އަޑުފައްގަނޑާއެކު ފްލައިޓް ނައްޓާލިއެވެ. ޒިޔަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ.
“ޝާރިފް. ވަރަށް ހަނދާންވާނެ.” ހިތަށް އެރި ލަފްޒުތައް ދުލުގެ ކުރިއާއި ހަމައަށް އައެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ޒާޔާއަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށެވެ.

ނިމުނީ

64

11 Comments

 1. zaa-na

  November 26, 2018 at 1:14 am

  މި ވާހަކަ ނިމުނު ގޮތާއިމެދު ބައެއް ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއް ކަމުން މި ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިމިވަނީ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ގޮތަށެވެ. އަދި މިވާހަކައިގެ ނުނިމި އޮތް ބައި މި ގެނެސްދިނީ އަޅުގަނޑު ކުއްލިގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން ޖެހުމާއެކު ޤަވައިދުން ނުގެނެސްދެވިދާނެތީއެވެ

  • Lovely

   November 26, 2018 at 4:05 am

   Yay me first v reethi mi stry love it

 2. sia

  November 26, 2018 at 11:07 am

  Aee haadha ulhumeh nei anhenekey. Shukuruverivaan neygey anheneh.

 3. ކަލާ123

  November 26, 2018 at 12:02 pm

  ވާހަކަ ރީތި. ލިޔުންތެރިޔާއަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނުވެރި ލިޔުންތެރިއެއް. ކުރިޔަށް އޮތް ވާހަކަޔަށް އިންތިޒާރު ކުރަން

 4. iku girly ikmala

  November 26, 2018 at 2:08 pm

  Egeytha. Mi story ge furathama kolhu Vara kiaa hivi. Ekam mihaaru kiaa hithe nuvey. Thi story overall ko bunayaamu it’s not bad for me. Ekam by the way I hate this story. Sorry author. Alhugaduge Shu ooru faalhu kolee

 5. ziyaa

  November 26, 2018 at 2:15 pm

  thee hageegee vaahakaeh buneemaves hithan aranee keehvegenbaa liuntheriyaa mikahala vaahakaeh genesthidhinee!!!!!!
  meegen libunu ehves iburatheh nei !! vvv foohivaahakaeh!!! ummeedhu kuranee kuriyan oithaagaves liuntherein mikala vaahaka thah shaairu kuraanee v visnaafakamah!!!! sorrrry ingey faadu kiuneema ekamakves vvvvvv genesdheefai oigoi vvv furihama

 6. shanhaa

  November 27, 2018 at 12:17 am

  heekuri gothakah nun story nimuni ehves kolhehga nujeyhi nimunima varah foohi

 7. Yehtaf

  November 27, 2018 at 12:39 am

  This story gives a very bad message.

 8. Shai

  November 27, 2018 at 7:42 am

  Abadhu male gossa rashah dhaahaa vany.. enoon kameh nuvey

 9. Ibsha

  November 27, 2018 at 8:40 am

  Nimun varah hadi…firimeeha ah falhaaneyri..vafaatheri firiyey libe iburaiy therikoh gesdhin nama.

 10. Anonymous

  November 30, 2018 at 10:49 pm

  Vaahaka genesdhyfa ingoih vvvv furihama hagygy vhk eh vyma dhn ok..ekam mi vhk in libeny v goas msg eh aslu gothakah bunangnaa..faafa ehnnu dhoa ekurany..alhugadu ehaa hiyhama eh nujehey..v nuvisney anhen kuhjeh mi vhk ga ulheny…e shaarif haadha goaheyy..I hate him..anhen kujjavx dw dhnnn..sorry v bodah faadu kiyunyma..

Comments are closed.