އެއްވެސް ކަމެއްނުވެ ރާއިދު އެވަރުގެ އެއްޗެއް ނުބުނާނެކަން ޒާޔާ ދެނެ ހުއްޓެވެ. ރާއިދު ނުބުންޏަސް ރާއިދު އެހެން ބުނަން ޖެހުނު ސަބަބު ޒާޔާ އަށް އެނގެއެވެ. ރާއިދު ކޯލް ކަނޑާލިއިރުވެސް ޒާޔާ އިނީއެވެ. އިތުރަށް ޒާޔާ ބުނާނެ އެއްޗެއް ޚުދު ޒާޔާ އަކަށްވެސް ނޭނގުނެވެ. ރާއިދު ކައިރީގައި ސަބަބު އަހާނެ ހިތްވަރު ޒާޔާގެ ނެތީވެސް އެވަރުގެ ކަމެއް ޒާޔާއަށް ކުރެވިފައި އޮތީމައެވެ.
ނިދިފައި އޮތް ޒިޔަލް ތަންމަތީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޒާޔާ ބެލްކަންޏަށް ނިކުތެވެ. މިދުވަސް އަންނާނެކަން މާކުރިންވެސް ޒާޔާއަށް އިނގެއެވެ.
ފިކުރުތަކުން ބޯހާސްވެފައި އިން ޒާޔާ ސިހުނީ އަނެއްކާވެސް ފޯނުގެ ރިންގް ގެ އަޑަށެވެ.
“ރާއިދު ކިހިނެއްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ؟” ފޯނު ނެގި ގޮތަށް ޒާޔާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ ރުޅިއައިސްފައެވެ.
“ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އިނގޭނެ ޒާޔާއަށް.” ރާއިދުގެ ރާގުގައިވަނީ ހަރުކަށިކަމެވެ.
“ވެގެން އުޅޭގޮތް ރާއިދުއަށް ބުނެވެން ޖެހޭނެ. ބުނޭ މިހާރު.” ޒާޔާ އަމުރުކޮށްލިއެވެ.
“ޝާރިފް ކިޔާ މީހަކާއި ޒާޔާ އާއި އޮންނަނީ ކޮން ގުޅުމެއް؟” ރާއިދު ޒާޔާގެ ދުލުގައި ތަޅު އަޅުވާލި ކަހަލައެވެ. ޝާރިފްގެ ނަން އިވުމާއެކުވެސް ޒާޔާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެންފެށިއެވެ.
“ޒާޔާގެ ތި ހިމޭންކަމުންވެސް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ.” ރާއިދު އަނެއްކާވެސް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.
ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ޒާޔާއަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. ޒާޔާއާއި ޝާރިފްގެ ސިއްރު ރާއިދުއަށް އެނގުނު ގޮތަކާއިމެދު ޒާޔާ ވިސްނަން ފެށިއެވެ.
ފުރަތަމަވެސް ޒާޔާ ގުޅާލީ ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށެވެ. ފުރަތަމަ ރިންގުން ޝާރިފް ފޯނަށް ޖަވާބުދީފިއެވެ.
“ބޭނުންވި ކަންތައް ވެއްޖެއެއްނު. އުފަލުން ހުރޭ.” ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލީ ޝާރިފްގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.
ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަނެއްކާވެސް ޝާރިފް ގުޅައިފިއެވެ.
ޒާޔާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.
ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ޝާރިފްއަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ.
“ޒާޔާ ހަމަ ޖެހިބަލަ. އެންމެންވެސް މަށާއި ވެސް ދިމާ ކުރޭ. ޝައްކުވެގެން އެހެން އެ ކިޔަނީ. އެކަމަކު މަށެއް ޒާޔާ ދެކެ ރުޅި ނާންނަމެއްނު. ދުރަކަށްވެސް ނުދަމެއްނު.” ޝާރިފްގެ އަޑުގައިވާ މޮޅިވެރިކަމުން ޝާރިފްއަށް ވާހަކަދެއްކުނީ ވަރަށް މަޑުންނެވެ.
“ކަލޭ ހާ ގޮތެއް ނެތް މީހެއް މަށެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެމޭ. ކަލޭ ބޭނުންވީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ބޭނުންކޮށްލަން.” ރުޅި އައި ނަމަވެސް ޒާޔާއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ރޮވިފައެވެ.
“ތިހެން ނުބުނޭ ޒާޔާ. އަސްލުވެސް ޒާޔާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ.” ޝާރިފްގެ މޮޅު ދޮގުތައް އަޑުއަހަން އިތުރަށް ބޭނުން ނުވާތީ ޒާޔާ ކޯލް ކަނޑާލިއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ޝާރިފް ގުޅި ނަމަވެސް ޒާޔާ އަޅާވެސް ނުލިއެވެ. ދިލާ އާއި ޝާރިފް އާއި މައްސަލަ ޖެހުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ޝާރިފްގެ ހަޔާތުން ޒާޔާ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާ އަށް ވީ ހުރިހާ ވައުދުތަކެއްވެސް އުވާލާފައެވެ. ޒާޔާ ޝާރިފް ދެކެވީ ލޯބީގައި އެއްވެސް އަގެއްނެތެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ދިލާގެ އުފަލަށްޓަކައި ޝާރިފް ޒާޔާ ހިތާމައިގެ ކަނޑަކަށް ޤަރަޤުކޮށެއް ނުލީހެވެ.

ހިތް ފުރެންދެން ކަރުނަ ބޭލުމަށްފަހު ޒާޔާ ރާއިދުއަށް މެސެޖްކޮށްލިއެވެ.
-ރާއިދުއަށް މަށަށް އިތުބާރުނެތިއްޔާ މަށާއި ދުރުވިޔަސް އޯކޭ.-
ރާއިދުގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރުނުކޮށް ޒާޔާ ފޯނު ސައިލެންޓްކޮށްލަމުން އެނދުގައި އޮށޯވެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ.

 

ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ އަޑަށެވެ. އޭރު ރާއިދު ގުޅަނީއެވެ.
“ބޭބީ. ސޮރީ. ޝާރިފް އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގިއްޖެ އެއީ ހަޤީޤަތެއް ނޫންކަން. ބައެއްގެ ރޭވުމެއްކަން. މާފްކުރޭ. ޕްލީސް.” ޒާޔާ ފޯނު ނިއްވާލިއެވެ. ރާއިދު ހާސްވާނެކަންވެސް އެނގިހުރެއެވެ.
ޝާރިފްއަށް މި ގުޅުމަށް އިންކާރު ކުރަން ކިހާ ފަސޭހަ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާއަށްވެސް ރާއިދު ކުރިމަތީގައި ސީދާ ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. ޝާރިފްދެކެ ލޯބިވާތީއެވެ. ޝާރިފްއަށް ގުޅަންބޭނުންވާތީ ޒާޔާ އަނެއްކާވެސް ފޯނު އޮން ކޮށްލިއެވެ.
ނަމަވެސް ފުރަތަމަވެސް އައީ ރާއިދުގެ ކޯލެކެވެ.
“ފޯނުގެ ޗާޖްދިޔައީ. ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކާ.” ރާއިދު ސުވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ.
ރާއިދުގެ ހިތް ހަމަޖައްސާލަދިނުމަށްފަހު ޒާޔާ ޝާރިފްއަށް ގުޅާލިއެވެ.
“ކޮންކަމެއްތަ ސާބިތުކޮށްދެން ތިއުޅެނީ؟ ބުނެވެން އޮންނާނެ ދޯ މަގޭ ލައިފް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޝާރިފްއޭ. އެއީތަ އަސްލު މަޤްސަދަކީ.” ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރުމުން ޒާޔާ އަށް ވާހަކަދެއްކުނީ ރުންކުރު ފާޑަކަށެވެ.
“އަސްލު މަޤްސަދަކީ ޒާޔާގެ ހިނިތުންވުން. ޒާޔާގެ އުފާ. ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުން.” ޝާރިފް ފަށުވި ލަފްޒުތަައް ފައްޗެއްހެން އަމުނާލުމާއެކު ޒާޔާ ހިމޭންވިއެވެ.
ޝާރިފްއަށް ޒާޔާގެ ހިތާއި އެހާ ފަސޭހައިން ކުޅެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ އަސްލަކަށް ޝާރިފްވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
“ޒާޔާ. މަށެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ މަށާއި ހެދި ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވާކަށް.” ޒާޔާގެ ހިމޭންކަން ފެނިފައި ޝާރިފް އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ.
“ތޭންކްސް.” ޒާޔާ ޝުކުރު އަދާކުރީ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ހިތުގައި ހުރި ވާހަކަތަކާައި ސުވާލުތައް ޝާރިފްއާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ޒާޔާ ދެކޭ ގޮތުގައި ބޭކާރު ކަމެކެވެ. ޝާރިފްގެ ޖަވާބެއް ހުހެއް ނުވާނެއެވެ. ޒާޔާ ޝާރިފް އާއި އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށެވެ.
ޝާރިފްގެ ލޯބިވެތި ބަސްތަކުން ޒާޔާގެ ހިތްފުރަމުން ޒާޔާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ.

 

ވަރަށް ލަސްވަންދެން ޝާރިފްއާައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ނިދުމުން ޒާޔާ އަށް ހޭލެވުނީ ވަރަށް ލަހުންނެވެ. އޭރުވެސް ކޮޓަރި ދޮރުގައި ހުއްޓާނުލާ ޓަކި ޖަހަމުންދިޔައެވެ. ފުންމައިގެން ތެދުވެ ޒާޔާ ގަޑި ބަލައިލިއެވެ. އޭރު ދިހައެއް ޖަހަނީއެވެ. ޒިޔަލް ވެސް އޮތީ ހޭލައެވެ.
ހޭވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު އަތުން ރީތި ކޮށްލަމުން ޒާޔާ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.
“ސާބަސް. އަދި ތި ހޭލެވުނީތަ؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި ސަމާ ޒާޔާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
“ވަދެބަލަ. އެބަ އަންނަން ޒިޔަލް އަށް ކާން ހިފައިގެން.” ސަމާ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ބޭންދުމަށްފަހު ޒާޔާ މިސްރާބު ޖެހީ ބަދިގެއާއި ދިމާއަށެވެ. ޒިޔަލްއަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން މިހާރު ލަސްވެސް ވެއްޖެއެވެ.

“ޒާޔާ. ރޭގަ ނުނިދާ ކީއްކުރީތަ؟ ވަރަށް ލަސްވި އިރުވެސް ކޯލް ވެއިޓިންގަ އިނީ މަ ގުޅި އިރުވެސް.” ސަމާ ހުރީ ޒާޔާ ނައިސްގެން ކަހަލައެވެ. ކާ ތަށި ހިފައިގެން ޒާޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަންތަނާ ސަމާ ސުވާލުފޮށި ހުޅުވާލިއެވެ.
“ނުކުރަން ކަމެއް. ފްރެންޑެއް ގުޅީ.” ޒިޔަލް އުރާލައިގެން އައިސް ކައިރީގައި ބައިންދަމުން ޒާޔާ ޒިޔަލް އަށް ކާންދޭން ފެށިއެވެ.
“މަށަށްތަ ތި އޮޅުވާލަނީ. މަށަށް ޒާޔާ އެނގޭތާ އަށް އަހަރުވީއޭ.” ސަމާ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން ޒާޔާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.
“ޝާރިފް ގުޅީ ދޯ.” އިސްޖެހިފައިވާ ޒާޔާގެ މޫނުން ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.
“ޝާރިފް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވެޔޭ.” ޒާޔާ އަޑަށް ބާރުލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“އެހެންވީއިރު އިންނަންވީނު ތި ދެމީހުން. ލޯބިވަންޏާ ކައިވެނި ކުރަންވެސް ބޭނުންވާނެއެއްނު.” ސަމާގެ ރާގުގައި ވަނީ މަލާމާތެވެ.
“އިނދެގެން ހުރެ ކިހިނެއް އަނެއްކާ އިންނާނީ.” ޒާޔާ ސީރިއަސްވެލިއެވެ.
“ވަރިވެވޭނު ދެމީހުންނަށްވެސް.” އެންމެ ފަހުން ދޭނެ ޖަވާބު ހުސްވީ ޒާޔާގެއެވެ.
ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލައިގެން ޒާޔާ ހުރީ ހަމަ އަސްލުގަވެސް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.
“ތި ލޯބިވާ ޝާރިފް ނާހާތަ މެރީ ކުރާކަށް.” ސަމާ ޒާޔާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަނބުރާލިއެވެ.
ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރީއެވެ. ސަމާ ކިޔަން އެ އުޅެނީ ކީކޭ ކަން ޒާޔާއަށް ނޭނގެނީކީ ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސަމާގެ އެއްވެސް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބެއް ޒާޔާގެ އަތުގައި ނެތީއެވެ.
“އަންހެނާ ހޭ އަރާބަލަ ދެންވެސް. ޝާރިފް އެވަނީ ލޯތްބެއް ނޫނޭ.” ސަމާ ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތެވެ.
“ޝާރިފް ދެކެ ލޯބިވަނީ މަށޭ. މަޖުބޫރެއް ނޫނޭ އަހަރެން އޭނަ ދެކެ ލޯބިވެއޭ ކިޔާފަ އޭނަ އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާކަށް.” ޒާޔާ ނުރުހުނީ ސަމާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުންނެވެ.
“ޒާޔާ ލޯބިވަނީ ރާއިދު ދެކެއެއް ނޫންތަ؟” ސަމާ ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.
“ނޭނގެ. ނޭނގެ. ލޯބި އޮޅިއްޖެ މަށަށް.” ޒާޔާ މޫނުގައި ދެއަތް އެޅިއެވެ.
“މަށަކަށްވެސް ނޭނގެ ދެން. ދަނީ ދެން. އޮފީސް ބްރޭކް ގަޑީ މިއައީވެސް. ޒާޔާ. ޝާރިފްއާ ވާހަކަ ނުދައްކަައްޗޭ. މަށަށްޓަކާ. ޕްލީސް.” ސަމާ ކޮޓަރި ދޮރުން ނިކުންނަމުން ފަހަތަށް އެނބުރި ޒާޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. ސަމާގެ ރާގުގައިވަނީ އާދޭހެވެ.
ނަމަވެސް ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރީއެވެ. ދޮގުހަދަައިގެން ސަމާ ހިތްހަމަ ޖައްސަދޭން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.
ޒާޔާއަށް އިނގެއެވެ. ޝާރިފްއާއި ވާހަކަ ނުދައްކައި ޒާޔާއަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.

 

ދުވަސްތައް މާޒީއާއި އެކުވަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާއާއި ޝާރިފްގެ ގުޅުމަކަށް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ސިއްރުން އެގުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ.
ހަމަހިމޭން އެދަންވަރުގައި ޒާޔާ ހުރީ ޝާރިފްގެ އަތުތެރޭގައެވެ. ވަށައިގެން ފެންނަނީ އަނދިރިކަމެވެ. ޝާރިފްއާއި ދުރުގައި ނުހުރެވިގެން ޝާރިފްގެ ބަހަށް ޒާޔާ އަނެއްކާވެސް ރަށަށް ދިޔައީއެވެ.
“ޕްރޮމިސްކުރޭ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުދާނަން ކަމަށް މަށާއި ދުރަށް.” ޝާރިފް މެޔާލައި ޒާޔާ ބޮނޑިކޮށްލަމުން އެދުނެވެ.
“ޕްރޮމިސްކުރޭ އަބަދުވެސް މަ ދެކެ ލޯބިވާނަން ކަމަށް. އަދި އަބަދުވެސް ކެއަރ ކުރާނަން ކަމަށް.” ޒާޔާވެސް ޝަރުތުކޮށްލިއެވެ. ޝާރިފް ދިއްކޮށްލައިގެން ހުރި އަތުގައި ހިފަމުންނެވެ.
“ޕްރޮމިސް.” ޝާރިފް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
“ދެން އަބަދު މިހެން ސިއްރުންތަ އުޅެން ޖެހޭނީ.” ޒާޔާ ޝާރިފްއާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ.
“އަދި މިހެއްނު އުޅެން ޖެހޭނީ. އުމުރަށްވެސް ޒާޔާއާއެކީ އުޅެން ބޭނުން.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތް ކޮށްލިއެވެ.
ދެލޯ މަރާލެވުނީ ޒާޔާއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ޝާރިފްގެ ހޫނު ތުންފަތް ޒާޔާ ކަރުގައި ޖެހުމާއެކު ޒާޔާއަށް ޝާރިފްގެ ގައިގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ.
އެވަގުތު އުޑުގައިވާ ތަރިތައްވެސް އެދިމާލަށް ހުއްޓުނު ކަހަލައެެވެ. ޒާޔާއާއި ޝާރިފްގެ ލޯބީގެ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.
ޒާޔާ ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. ޝާރިފްގެ މަސްތުން ފުރިގެންވާ އެމޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ޝާރިފްގެ ބީހުން ހަށިގަނޑުގެ އެތައް މިތަނުގައި އިޙްސާސްކުރަމުންނެވެ. ޝާރިފްގެ ލޯބި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަންނަމުންނެވެ.
“ލޯބިވޭ.” ޝާރިފްގެ އަނގައިން އެލަފްޒު ނިކުތުމާއެކު ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.
“ހިނގާ ދާން. ޒިޔަލް ހޭލިޔަސް ނޭނގޭނެ.” ޒާޔާ އެދުނެވެ.
“ގުޅަނީމި އިނގޭ އިރުކޮޅަކުން.” ޝާރިފް ޒާޔާގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ.
“މަށަށް ނުފެންނަ ހިސާބަކަށް ރުޅިއައިސްގެންވެސް ނުދެވޭނެ އިނގޭ. ޔޫ ޕްރޮމިސްޑް.” ޒާޔާ ހިނގައިގަތުމާއެކު ޝާރިފް ހަނދާންކޮށްލަދިނެވެ.

 

ދުނިޔެއަށް އަލި ވިލުނުއިރު ޒާޔާ އޮތީ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ކުނި ކަހާށެވެ. ޝާރިފް ނިދަން ދިޔައިރުވެސް ޒާޔާގެ ލޮލަަށް ނިދިނައީއެވެ.
“ކޮން ކޮޅަކުން އިރުއެރި ދުވަހެއްތަ މީ.” ރާއިދުގެ އަޑަށް ޒާޔާ ސިހުނެވެ.
“އެ ތެދެއް. މީ ހަޤީޤަތެއްތަ އަސްލުވެސް؟” ރާއިދުގެ ސަމާސާގައި ޔަމަން ބައިވެރިވެލިއެވެ.
ޒާޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
“ހާދަ އަވަހަކަށް މިއަދު ތިއައީ؟” ދެއަތް ފުރާ ކޮތަޅު ހިފައިގެން ފާއިޒާ އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.
“އެމެއް ނުހިފުނު. މާދަމާ ހުކުރެއްނު. އެހެންވެ އައީ ދެން.” ޔަމަން ދަބަސް ކޮނޑަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަމުން އެތެރެއަށްވަނެވެ.
“މިސްވިތަ؟” ރާއިދު ޒާޔާއާއި ކައިރިވެލިއެވެ.
“ނުވޭ.” އަނގަޔަަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ޒާޔާ ކުނި ކަހަންފެށިއެވެ.

ރާއިދު ފެންވަރައިގެން އައިއިރު ޒާޔާ އިނީ ކާގޭގައެވެ. ސައިހަދައިގެން އިންތިޒާރުގައެވެ.
“ހާދަ ލަސްވީ ފެންވަރަން. އަންހެނަކަަށްވުރެ ކަންތައް ބޮޑު.” ޒާޔާ ސަމާސާކޮށްލިއެވެ.
ނަމަވެސް ރާއިދުގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ނުފެނުނެވެ.
“ރާއިދު ކިހިނެއްވީތަ؟” ޒާޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހުރެ ރާއިދުގެ މޫނަށް ބަލަންފެށިއެވެ. ދެންމެއަކާއި ޖެހެންދެން އުފާވެރިކަން ފެންނަން ހުރި އެ މޫނުމަތިން މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރެވެ.
ރާއިދުއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ. ރާއިދުގެ ލޮލުން ވިދަވިދާހުރި ކަރުނަތައް ޖަވާބަކަށް ފުދޭ ކަހަލައެވެ.
“ރޮނީ ކީއްވެތަ؟ ބުނެބަލަ ވީގޮތެއް؟” ޒާޔާ ރާއިދުގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓި ރާއިދުގެ އަތުގައި ހިފާލި އެވެ.

ޒާޔާއަށް ހުރެވުނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. ރާއިދު އެހައި ހިތުގަ ޖެހިގެން ރޮނިކޮށް އަދި ޒާޔާ ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައެއް ނުވެއެވެ.
ރާއިދު ރޮމުން ޒާޔާ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ރާއިދުގެ އަޑަށް ފާއިޒާއާއި ޔަމަންވެސް އަވަސް އަވަހަށް އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ. ރާއިދު ފެނިފައި ހައިރާންވެފައި އެންމެންނަށްވެސް ބަލަން ތިބެވުނީއެވެ. ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެންނެވެ.
“އަޅެ ރާއިދު. ބުނެބަލަ ވީގޮތެއް.؟” އެންމެ ފަހުން ޒާޔާއަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.
“މަ- މަންމަ އެކްސެޑިންޓް ވެއްޖެ.” ރާއިދުއަށް ރޮވޭތީ ރަނގަަށް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކުނެވެ.
“ވަޓް. ކިހިނެއް؟ ކޮންއިރަކު.” ޒާޔާއަށް ރާއިދުގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ރާއިދު ދެއްކި ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ.
“ވީއެއްނުވީއެއް ބެލިދާނެ ފަހުންވެސް. މިވަގުތު ރާއިދުގެ މަންމަ ބޭނުންވާނެ ރާއިދު މަންމަ ކައިރީގައި ހުންނަން. އަވަހަށް ދެކުދިން ފުރަންވީ.” ފާއިޒާ ލަފާދިނީ އަވަހަށް ފުރުމަށެވެ. ފާއިޒާ ވެސް ހުރީ އިންތިހާއަށް ދެރަވެފައެވެ.
“އަހަރެން އެބައަންނަން ފްލައިޓުން ޖާގަ ލިބޭތޯ ގުޅާލާފަ.” ޔަމަން ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައިގެން ކާގެއިން ނިކުތެވެ.
ރާއިދު ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުރިއިރުވެސް ޒާޔާއަށް ވިސްނެނީއެވެ. ޝާރިފްގެ ކައިރީގައި ޒާޔާ ވަނީ ވަޢުދެއްވެފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް މިރަށުން ނުދިއުމަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ޝާރިފް އާއި ދުރަށް ނުދިއުމަށެވެ. މަޖުބޫރީ ހާލަތު ބުނެދިނަސް ޝާރިފް އެއްބަސް ނުވާނެކަން ޒާޔާ އަށް އެނގެއެވެ. ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައި ޒާޔާ އަށް ހުރެވުނީ ކިހާއިރެއް ވަންދެން ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.
“ޒާޔާ. މަގޭ މަންމައަށް ޒާޔާގެ އަޅާލުން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ. އިނގޭ ޒާޔާއަށް މަންމަ އެހާ ކަމުނުދާކަންވެސް. އެކަމަކު މަންމަ އެ އޮތީ މިހާރު ވަރަށް ހާލެއްގަ.” ރާއިދުގެ ރާގުގައިވަނީ އާދޭހެވެ.
“ހިނގާބަލަ ކޮޓަރިއަަށް. އެހާ ވަރަށް ނުވިސްނާ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.” ރާއިދު ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ޒާޔާ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ. މިވަގުތު ޒާޔާ އެންމެ ބޭނުންވަނީ ޝާރިފްގެ ޖަވާބެކެވެ. ކިހާ ހެއްވާ ހެއްޔެވެ؟ ރާއިދުގެ އަތްބެއް ގޮތުގައި ހުރެވެސް ޒާޔާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ޝާރިފްއެވެ. ޝާރިފްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ ޒާޔާ އެއް ކަމެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. އެހާވެސް ޒާޔާ ޝާރިފްދެކެ ލޯބިވެއެވެ.

ރާއިދު ކޮޓަރީގެ އެނދުމަތީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޒާޔާ ނަމުގައި ނިކުތީ ސައި ބަލައި ކާގެއަށެވެ.
ކޮޓަރިން ނިކުތް ގޮތަށް ޒާޔާ ފުރަތަމަވެސް ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ޑައިލް ކޮށްލިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ގުޅުމުންވެސް ލިބުނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭކަމެވެ.
ލިބުނު މާޔޫސް ކަމުގައި ޒާޔާ ގޮސް ވަނީ ކާގެއަށެވެ.
“ޒާޔާ. ފުރަން ތައްޔާރުވޭ. ހަވީރު ފްލައިޓުން ޖާގަ ލިބިފަ އިނީ.” ފަހަތުން ޔަމަންގެ އަޑު އިވުމާއެކު ޒާޔާ ފަސްއެނބުރުނެވެ.
“މިހާ އަވަހަށް ޓިކްޓްވެސް ނެގީތަ؟” ޔަމަން އަތުގައި ހުރި ޓިކެޓްތަކަށް ބަލަން ޒާޔާއަށް ހުރެވުނީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެންނެވެ. ޒާޔާގެ ހިތް ރޯންފެށީ ކުއްލިއަކަަށެވެ. ޒާޔާ ދާން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

-ދުވާލު ހަތަރު ދަމު ނިދުން ކަމަކީ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގުޅިޔަސް ފޯނު ނުނަގާނެ.-
ޒާޔާ ހިތުން ޝާރިފްއަށް ކުދި ކިޔާލިއެވެ.
“ބަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ފުރަން ނޫންތަ ބޭނުމީ.” ޔަމަން ޒާޔާ އަށް ޓިކެޓްތައް ދިއްކޮލިއެވެ.
ޒާޔާ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދީ ސިންކުމަތީގައި ދޮވެފައި ހުރި ތަށިތައް ހަރުގަނޑުގައި އަތުރަން ފެށިއެވެ. ޒާޔާގެ ބަދަލުވެފައިވާ މޫނުގެ ކުލަވަރު ޔަމަން އަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ޒާާޔާގެ ޖަވާބެއް ނައުމުން ޔަމަން މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ ހިނގައިގަތެވެ.

ކޮޓަރި ތެރޭގައި ދެކޮޅު ދެކޮޅަަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރި ޒާޔާ އިރުއިރުކޮޅާ ބިތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގަޑި ބަލާލައެވެ. އޭރު ތިނެއް ޖަހަނީއެވެ.
“ނިދިޔަސް ބޮޑުވަރު. ކަންނެތްވިޔަސް ބޮޑުވަރު” ޒާޔާ ޝާރިފްއާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ޝާރިފްގެ ކޯލަކަށް ޒާޔާ އިންތިޒާރު ކުރާތާ އެތައް އިރެކެވެ.
“ހިނގާ ފުރަން ދާން.” ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހައިގެން ހުރެ ރާއިދު އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
“އަދި ނުވޭނު.” ޒާޔާގެ އަޑު ނިކުތީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ކަހަލައެވެ. ދާން ބޭނުން ނުވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.
“ތަންކޮޅެއް ކަނޑުގަދައޭ. ވަރަށް މަޑުން ދުއްވަން ޖެހޭނީވެސް.” ރާއިދު އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ.
ޒާޔާ ވިސްނަނީއެވެ. ރާއިދު ކައިރީގައި ދާން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަ ބުނާނެ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭގައެވެ.
ރާއިދު އެ ހާލަތުގައި ބުނުން ރަނގަޅު ނޫންކަންވެސް ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ.
“ކޮބާތަ ޒިޔަލް؟” ރާއިދުގެ އަޑަށް ޒާޔާ ސިހުނެވެ. އެވަގުތު ރާއިދު ޒާޔާއަށް ބަލަން ހުރުމުން ޒާޔާގެ ހާސްކަން ރާއިދުއަށް ފޮރުވަން ޒާޔާ ކުރި މަސައްކަތްވީ ނާކާމިޔާބެވެ.
“ޒާޔާ.” ރާއިދު އެނދުން ތެދުވެގެން މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް ޒާޔާގެ ކުރި މައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ.
“އިނގޭ ޒާޔާ މަންމަ ކައިރިއަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަން. މަންމަގެ އުސޫލުތައް ހުންނަގޮތް ޒާޔާއަށް ކަމުނުދާކަން ވެސް. އެކަމަކު.” ރާއިދު ޒާޔާގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި ހިއްލާލިއެވެ. ރާއިދު ބުނަމުން ދިޔަ ލަފްޒުތައް ހުއްޓާލީ ޒާޔާގެ އުދާސްވެފައިވާ ދެލޯ ފެނިފައެވެ.
ރާއިދު ޒާޔާ ގެނެސް މޭގައި ލައްކޮށްލިއެވެ.
ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލީ ދެލޯ ފުރި ބާރުވުމުންނެވެ. ރާއިދުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބި ހިތަށް ސިފަކުރެވޭތީއެވެ.
ނަމަވެސް ޒާޔާގެ ހިތުގެ ހާލަތު ރާއިދު ކުރިމަތީގައި ޒާޔާ ބަޔާން ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ މޭގައިވާ ހިތުގެ ރިހުމުގެ އަސްލަކީ ޝާރިފްއޭ ބުނާނީ ކޮން ލަފްޒަކުން ހެއްޔެވެ؟
“ރެޑީ ވެލަނީ އިނގޭ. ޒިޔަލް ވެއްޖެ މަންމަ ކައިރީގައި.” ޒާޔާ ހިނިތުންވެލީ ހިތުގެ ކެކުޅުންތައް ގަދަކަމުން އެއްކައިރި ކޮށްލަމުންނެވެ.
ރާއިދު ބޯޖަހާލަމުން ޒާޔާ ގަޔާއި ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު ނިކުތީ ބޭރަށެވެ.
ޒާޔާ ހުރީ ރާއިދު ނުގޮސްގެންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރި ތަޅުލަމުން އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނާއި ދިމާއަށް ޒާޔާ ދުއްވައިގަތެވެ.
ޒާޔާ ފޯނަށް ބަލާލިއިރު ޝާރިފްގެ މިސްވެފައިވާ ދެކޯލު އިނެވެ. ޒާާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނުގެ ކީޕެޑްގައި ޝާރިފްގެ ނަމްބަރު ޖަހާލީ ގުޅަން ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދެފަހަރުވެސް ނަމްބަރު ޖަހާފައި ޒާޔާއަށް ފޮހެލެވުނީއެވެ. ޝާރިފްގެ ރުޅި ހުންނަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ. މާލެ ދާން ޖެހޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ޝާރިފް އެއްބަސް ނުވާނެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނުބުނެ ހިނގައްޖެ ނަމަ ޒާޔާގެ ދުވަސް ދިޔައީއެވެ. ފިކުރުތައް ޒާޔާ ވަށާލި ކަހަލައެވެ. ހަދާނެގޮތް ހުސްވެއްޖެއެވެ. ރާއިދު ޒިޔަލް ގޮވައިގެން އައިއިރުވެސް ޒާޔާ ހުރީ ތައްޔާރު ނުވެއެވެ. ރާއިދު ދެފަހަރަކު ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލުމުން ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ހެދުން ބަދަލު ކޮށްލިއެވެ.

ލޯންޗުގައި އިށީނދެ ސީޓްގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލަމުން ޒާޔާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ރަށާއި ދިމާއަށް ޒާޔާ ބަލާލިއެވެ.
އެވަގުތު ޒާޔާގެ ފެވަރިޓް ކަޅު ކުލައިގެ ޓީޝާޓް ލައިގެން ޝާރިފް ސައިކަލްގައި ދުއްވާފައި ދާތަން ޒާޔާއަށް ފެނުނެެވެ. ހިނިތުންވެލެވުނީ ޒާޔާއަށް އުފަލުންނެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައިވެސް ދެލޯ އެންމެ ދެކެން އެދޭ ސޫރަ ފެނުމުންނެވެ.
-މަށަށް މާފުކުރައްޗޭ. ތަޤުދީރުގަ ދިމާވާން ހުރިއްޔާ އަދި ދިމާާވާނެ. އަބަދުވެސް ޝާރިފްދެކެ ލޯބިވާނަން. ތި ހަނދާންތައް ދުވަހަކުވެސް މި ހިތަކުން ނުފިލާނެ.- ޒާޔާ ހިތުގެ ފުން މިނުން ޝާރިފްއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވާލިއެވެ.
މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޒާޔާގެ ލޯމަތިން ޝާރިފް ގެއްލުނެވެ. ހިތް ރޮމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކެތްކުރުން ނޫން ގޮތެއް ޒާޔާއަކަށް މިއަދަކު ނެތެވެ.

ރާއިދުއާއެކު މަންމައަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ޒާޔާ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން ފެށިއެވެ. މާލެ އައިތާ ދެ ދުވަސް ވީ އިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ކޯލަކަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ޝާރިފްއާއި ކުރިމަތިލާނެހާ ހިތްވަރުވެސް ޒާޔާގެ ނެތީއެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީވަމުން ދެއެވެ. ރާއިދުގެ މަންމަގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން ދިޔުމާއެކު ރާއިދު އެނބުރި ޒާޔާގެ ރަށަށް ދިޔައެވެ. ޒާޔާ އާދޭސް ކުރުމުންވެސް ރާއިދު ޒާޔާ މާލޭގައި ބެހެއްޓީއެވެ. ރާއިދުގެ ކަންފަތަށް ކުރިން އަރާފައިވާ އަޑުތަކުން ކަމަށްވެސް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ފުރަ މެންދަމެވެ. ޓީވީ ހުޅުވާލައިގެން ޒާޔާ އިނީ ފޫހިވެގެންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ފޯނު ހާވާލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޒާޔާގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނު ލަވައިން ޒާޔާއަށް ޓީވީ އަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނެވެ.
– ރާނީއެ ލިބިފާވަ ސިފަ ރީތި ޝާހީ
ތިބާ ތީ ޝާއިރެއް ކުރާ ސޫރަ ބާވައޭ
ޚިޔާލީ ލަފްޒަކުން މިސާލީ ޅެން ބަހުން ކިޔާނީ
ލޯބި ގުލްޝަނަށް ފޮޅުވަދިން މަލޭ ތިބާ ތީ –

އަނގައިން ނިކުތް “އާހް” ގެ އަޑާއެކު ޒާޔާ ޓީވީ ނިއްވާލިއެވެ. އެ ލަވައިގެ އެލަފްޒުތައް އެއީ ޝާރިފްގެ އެންމެ ފެވަރިޓް ލަފްޒުތަކެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ޒާާޔާއަށް އެލަފްޒުތައް ޝާރިފް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ. ޒާޔާއަށް ތަޢުރީފު ކުރަމުންނެވެ.
ޒާޔާ ފޯނު ނަގާ ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލީ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ ފުން އަސަރުތަކުންނެވެ.
ޝާރިފް ޖަވާބު ދިންލެއް ވަރަށް އަވަހެވެ. ހީވަނީ ޝާރިފް ޒާޔާގެ ކޯލެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރިހެންނެވެ.
ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖައްސާލައިގެން ދެމީހުންވެސް ތިބީއެވެ. ވެދާނެއެވެ. ދައްކަން ހުރި ވާހަކަތައް ގިނަކަމުން ފަށާނެ ކޮޅެއް ނޭނގުނީއެވެ.
ޝާރިފްވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އެތައް އިރަކަށްފަހު ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ދެރަވެގެންނެވެ. ޝާރިފް އެހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަކަން ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޒާޔާގެ މަޖުބޫރީ ހާލަތު ޝާރިފް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

ޒާޔާގެ ޚިޔާލީ ވާފަށް ކެނޑުނީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ އަޑަށެވެ. ގުޅަނީ ޝާރިފްއެވެ.
ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ.
“ކީއްވެ ފޯނު ނުނެގީ” ފުރަތަމަވެސް ޝާރިފް ކުރީ ޒާޔާގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލެވެ.
“ނުކެރުނީ. އިނގޭ ޝާރިފް ހުންނާނީ ރުޅިއައިއްސަކަން.” ޒާޔާ އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.
“ފޯނު ނުނަގާ ހުރީމަ ވަކި މަ އުފާވާނެތަ؟ ދެން ކީއްކުރަން ތި ގުޅީ.” ޝާރިފްގެ ރާގު ގައިވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ އަސަރެވެ.
“ލޯބިވާތީ.” ޒާޔާ ދިނީ ކުރު ޖަވާބެކެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާގެ އެ ޖަވާބަށް ރައްދު ދޭނެކަން ޒާޔާއަށް އިނގެއެވެ.
“ލޯބިވާނަމަ އެހެން ނުހަދާނެ. ކޮންއިރަކު އަންނަނީ؟” ޝާރިފް ހަރުކަށިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.
“ދާނަމޭ. ވަރަށް އަވަހަށް.” ރާއިދު ޒާޔާ ރަށަށް ނުގެންނާނެ ވާހަކަ ބުނެފައި އޮތް އިރުވެސް ޒާޔާއަކަށް ޝާރިފް ދެރަ ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް ޒާޔާ އެނބުރިދާން ބޭނުމެވެ.

އިރުއަރަން ދެން ޝާރިފްއާއި އެކީ އެތައް މަލެއް ފަރިކޮށް ޒާޔާ ފޮޅުވިއެވެ. ކޮން ކަހަލަ ލޯތްބެއް ބާވައެވެ. އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ބައެއް ފަހަރު އިންތިހާއަށް ރުޅި އާދެއެވެ. ދުވަހަކު ވާހަކަ ނުދައްކަން ހުވާ ކުރެއެވެ. އެކަމަކުވެސް ވަތްކެއް ނުވެވެއެވެ. ރުޅިން ތިބިޔަސް ހާލުބެލެއެވެ. އެކަކު ގުޅާ އިރަށް އަނެކަކަށް ވާހަކަ ނުދައްކައެއްވެސް ނުހުރެވެއެވެ.

އަނެއްކާވެސް ޒާޔާގެ ހަޔާތަށް ބަހާރު މޫސުމް އައިސްފި އެވެ. މުޅި ދުވަސް ޝާރިފްއަށް ޒާޔާ ހުސްކޮށްލައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަނީވެސް ޝާރިފްއަށް އެނގި އޭނާ ބުނާ ގޮތަކަށެވެ.
ޝާރިފްގެ އުފަލަކީ ޒާޔާގެވެސް އުފަލެވެ. ޝާރިފް ދުލުން ބޭރު ކުރާ ކޮންމެ ބަހަކީވެސް ޒާޔާގެ ހިތުގެ ފިނިކަމެވެ.

އެއްރެއެއްގެ ރޭގަނޑެވެ. ޒިޔަލް ނިންދެވުމަށްފަހު ޒާޔާ ކާގެޔަށްވަނެވެ. ތަށިތައް ނަގާ މޭޒުމަތި ރީތިކޮށްލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލުމުން މަސައްކަތްތައް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޒާޔާ ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.
“ރާއިދު؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި ރާއިދު ފެނިފައި ޒާޔާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.
“ތައްޔާރުވެބަލަ ބޭރަށް ދާން.” ރުންކުރު ޖަވާބެއް ދިނުމަށްފަހު ރާއިދު ގޮސް ވަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ޒާޔާއާއި އެއްވެސް ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކައެވެ. ރާއިދުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ޒާޔާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ރާއިދުގެ ފަހަތުން ގޮސް ވީގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ޒާޔާ ބޭނުންވެސް ވިއެވެ. ނަމަވެސް ރާއިދުގެ މަންމަމެން ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާކަށް ޒާޔާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

ޒާޔާ ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށެވެ.
“ދީބަލަ ޒާޔާގެ ފޯނު.” ފަހަތުން ރާއިދުގެ އަޑު އިވުނުތަނާ ޒާޔާ އަނެއްކާވެސް ސިހުނެވެ.
“ކިހިނެއްވެގެންތަ ރާއިދުއަށް-” ޒާޔާގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވާލީ ޒާޔާއާއި ދިމާއަށް ދިއްކޮށްލަމުން ހުޅުވާލި ރާއިދުގެ އަތެވެ. ރާއިދުގެ އެ އިޝާރާތް ހެކިދިނީ އެއްވެސް ސުވާލެއް އޭނާއާއި ނުކުރުމަށެވެ.
ރުޅި އައި ނަމަވެސް ޒާޔާ އޭނަގެ ފޯނު ރާއިދުގެ އަތަށް ޖަހާފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

ރާއިދުގެ ސައިކަލް ފަހަތުގައި އިން އިރުވެސް ޒާޔާ ރާއިދުއަކާއި އަނގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ. ރާއިދުވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.
ރާއިދު ސައިކަލް މަޑުކޮށްލީ ގޮސް ގޯމެޓް ރެސްޓޯރެންޓް ކުރިމަތީގައެވެ. ޒާޔާއަށް ރާއިދުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.
“އާދޭ.” ރާއިދު އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތުމުން ފަހަތުން ޒާާޔާވެސް ހިނގައިގަތެވެ.

ގޯމެޓްގެ ހިތްގައިމު މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ޒާޔާ އެތަނުގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަން ޒާޔާގެ ދެފައި ގަނޑުކޮށްލީ އެއްފަރާތުގައި ހުރި މޭޒެއްގައި އިން ޝާރިފް ފެނިފައެވެ. ރާއިދު ހިނގަމުންދިޔައީ ސީދާ ޝާރިފްއާއި ދިމާއަށެވެ. ވާން މިއުޅެނީ ކޮންކަމެއްބާއޭ ހިތަށް އަރާފައި ޒާޔާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނެވެ.
ޒާޔާގެ ފިޔަވަޅު އަނެއްކާާވެސް ނެގެން ފެށުނީ ރާއިދުގެ އިޝާރާތަށެވެ. ރާއިދު ގޮސް ޝާރިފް ކައިރީގައި އިށީނެވެ.
ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކަމުން ޒާޔާ ޝާރިފްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުރި ގޮޑީގައި އިށީނދެލިއެވެ.

ނުނިމޭ

33

8 Comments

 1. Leena

  November 25, 2018 at 1:23 am

  Thy zaaya ge kanthah bast kohlaba..huvaa haadha foohseh vey e anhenaa dheke

 2. ????

  November 25, 2018 at 2:14 am

  Yeah. Hama iruirukolhaa rashah gos male’ dhaaney. Hama foohivehje mi vaahaka mathinves mihaaru ??

  • zaa-na

   November 25, 2018 at 9:48 am

   Keehkkuraneee..hageegee haadhisaa eh..mi story ge haadisaa thah badhaleh nukureweyne

 3. No one

  November 25, 2018 at 6:22 am

  Vaahaka midhaa goi v salhi… Dhn avahah bust kohlla

 4. rai

  November 25, 2018 at 9:23 am

  Alhe when next….???

 5. Ibsha

  November 25, 2018 at 11:21 am

  Mivaahaka miadhu kiyaaly kiriyaa 1 in 9 ah . Vaakah varah reethi. Asl mivaahaka kiyaahiy vejje update avas v ma ves …varah varah reethi.

 6. Khaleesi

  November 25, 2018 at 12:50 pm

  When next part? How many part more?

 7. Nash

  November 25, 2018 at 2:07 pm

  Me v fooohi vaahakaeh

Comments are closed.