ޝާރިފްއާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުން ޒާޔާ ޝާރިފް ދިއްކޮށްލި އަތުގައި ހިފިއެވެ.
“އަރާބަލަ ސައިކަލް ފަހަތަށް.” ޝާރިފް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
“ނުކެރޭނެ. މީހަކަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ޔޯ.” މަގުގެ ދެފަރާތަށް ޒާޔާ ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއްވޭތޯއެވެ. ޝާރިފް ނުބުންޏަސް ޒާޔާ ހުރީ އެސައިކަލްގެ ފަހަތަށް އަރާ ހިތުންނެވެ. ޝާރިފްގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ކޮނޑުމަތީގައި ބޯ އަޅާލާ ހިތުންނެވެ.
“އަރާބަލަ ދެން.” ޝާރިފް އަނެއްކާވެސް އެދުނެވެ. ޒާޔާ ބޯޖަހާލަމުން ޝާރިފްގެ ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރިއެވެ. ރަށުގެ މަގުތަކުގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއްނެތެވެ. ބައެއް ގޭ ގޭގައި ދިއްލިފައިވާ ބޮކިތަކުން މަގުމައްޗަށް އެޅިފައިވާ ފަނޑުއަލިކަން ފިޔަވައެވެ. ޝާރިފް ސައިކަލް މަޑުކޮށްލީ ބީޗް ކައިރިއަށެވެ. އެ ހިތްފަސޭހަ މާހައުލުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއްނެތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލާ ރާޅުގެ އަޑާއި ޖެހެމުންދާ ވައިރޯޅިއާއެކު ގަސްތައް ހެލިލާ އަޑު ފިޔަވައި އެއްވެސް އަޑެއް ނީވެއެވެ. ޝާރިފް ހިނގަމުން ގޮސް އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަހެއްގެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަހަތުން ޒާޔާވެސް ގޮސް ހުއްޓުނެވެ.
“ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުމެއްނު. ދެން ދައްކަންވީނު. މިއޮތީ މީޓްވެފައެއްނު.” ޒާޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ ދުރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. ސަބަބަކީ ޝާރިފްގެ ނަޒަރު ސީދާ ޒާޔާއަށް ހުއްޓިފައި ހުރުމެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކޮޅުކޮޅަށް ހިނގަންފެށިއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތް ސިގެރޭޓް ތުބުގައި ޖަހާ ދަމާލައެވެ.
އަނެއްކާ މީ އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖިންނިއެއް ނޫންބާއެވެ. ޝާރިފްގެ ހަމަހިމޭންކަމުން ޒާޔާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަންނަން ފެށިއެވެ.
“އޭތް.” ޒާޔާއަށް ޝާރިފްގެ ނަމުން ގޮވާލާކަށް ނުކެރުނެވެ.
“މަށަށް ޒާޔާ ފެނުނޭ ކުރިންވެސް.” އަތުގައި އޮތް ސިގެރޭޓްބުރި އެއްލާލަމުން ޝާރިފް ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.
“ކޮންތާކުން؟” ޒާޔާ އަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ.
“ތި ގޭ ކައިރިން. ފެނިގެން ވާހަކަ ދައްކާ ހިތްވީ. ހީވެސް ނުކުރަން ޒާޔާ މަށާއި ވާހަކަ ދައްކާނެކަމަކަށް.” ޝާރިފްގެ ވާހަކަތައް ޒާޔާއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވި ނަމަވެސް ޒާޔާ ހުރީ އަޑުއަހާށެވެ. ޝާރިފްގެ ލަފްޒުތަކުން ޒާޔާގެ ހިތުގައި އާވިންދުތަކެއް ޖަހަމުންދާ ކަހަލައެވެ. އެހެން ފިރިހެނުންނާއި ޝާރިފްއާއި ތަފާތެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގެނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފް ތަފާތެވެ. ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތެވެ. އަޅާލާގޮތެވެ. ކަންކަމުގައި ވިސްނާގޮތެވެ.
ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ގޯތި ތެރެއިން މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުއިވުމާއެކު ޒާޔާ ސިހުނެވެ.
“މީހަކު އެބައުޅޭ. އަނެއްކާާ މިތަނަށްތަ އެ އަންނަނީ.” ރުކެއްގެ ނިވަލަށް ޖެހިލަމުން ޒާޔާ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގޭގެ ގޯތިތެރެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. އެގޭގެ މަގުފާރު ރާނާފައިވާލެއް ތިރިކަމުން އެގޭގެ ގޯތިތެރެ އޮންނަނީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ.
“މީހަކު އެބަހުރިތަ؟” ޒާޔާގެ ފަހަތުގައި ޝާރިފް ހުއްޓިލިއެވެ. ގައިގައި ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބު ކައިރީގައެވެ. ޒާޔާ ދެލޯ މަރާލީ ޝާރިފްގެ ހޫނު ނޭވާތައް ޒާޔާގެ ކޮނޑުމައްޗަށް އެޅެން ފެށުމުންނެވެ. ކުރެވެންފެށި އާދަޔާޚިލާފް އިޙްސާސްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ޒާޔާއަށް ވީ ގޮތެއްނޫނެވެ.
ޝާރިފްގެ ހޫނު ތުންފަތް ކޮނޑުގައި ޖެހުމާއެކު ޒާޔާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. އަދި ހަމައެވަގުތު ޒާޔާ ވަގުތުން ޝާރިފްއާ ދުރަށް ޖެހުނެވެ.
“ސޮރީ.”ޝާރިފް އިސްޖަހާލިއެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކުން ޝާރިފް ދެރަވެ ލަދުގަތް ކަހަލައެވެ.
“ވަރަށް ލަސްވެއްޖެ. ދެން ދަނީ.” ޒާޔާ އަކަށް ޝާރިފް ދެކެ ރުޅިއެއް ނާދެވުނެވެ. އެކަމާއި ޚުދު ޒާޔާ ވެސް ހައިރާންވިއެވެ. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން ޒާޔާ ނުރުހޭ ފާޑަކަށް މީހަކު ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް އެމީހަކަށް ޒާޔާ އޭގެ ރައްދުދެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޒާޔާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލަން ނުކެރޭވަރު ކޮށްލައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އެހެން ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
“ރުޅިއައީތަ؟” ޝާރިފް ޒާޔާގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލިއެވެ. ޝާރިފްގެ ކެރޭ ކަމާމެދު ޒާޔާ ހުރީ ކޮސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ޒާޔާ ދުއްވައިގަތެވެ. އެތަނުގައި އިތުރަށްމަޑުކުރަން ޒާޔާ ބޭނުން ނުވީއެވެ.

“ދަރިފުޅު ކޮންތާކުން؟ ޒިޔަލް މިހާރު ނިދިއައިސްގެން ގޮސް ހަލާކުވަނީ އެޔޮށްގެން.” ޒާޔާ ގެއަށް އައިއިރު ފާއިޒާ ގޭގެ ފެންޑާ ތެރޭގައި ޒިޔަލް އުރާލައިގެން ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ.
“ހައުލާމެން ގެއިން. ހާދަ އަނދިރިއޭ މަގުތައް؟” ޒާޔާ ބޭނުންވީ މަންމަ އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫޢު ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.
“އަނދިރިވާނު. މަގުތައް. މިރަށުގެ ޅަ ފިރިހެން ކުދިންނަށް އުނދަގޫވާނެ މަގުތައް ދިއްލިފައި ހުންނަންޏާ.” ޒިޔަލް ޒާޔާއަތަށް ދެމުން ފާއިޒާ ހިނގައިގަތީ ބަދިގެ ފަރާތަށެވެ.

ބާލީސް ފައިމައްޗަށް ލައިގެން ޒިޔަލް ބާލީސް މަތީގައި ބާއްވާލައިގެން ނިންދަވަން އިން ޒާޔާ އިރުއިރުކޮޅަކާ ހިނިތުންވެލައެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި އެހާދިސާއިން ޒާޔާ އުފާވަނީ ކީއްވެކަން ޒާޔާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޝާރިފް ޒާޔާގެ ހިތުން ޖާގަ ހޯދާލިލެއް ކިހާ މޮޅުހެއްޔެވެ؟ ހަމައެކަނި ޝާރިފްގެ އަނގައިން ބޭރުވި ލަފްޒުތަކެކެވެ. ޒާޔާގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނުގައި އެހުރިހާ ލަފްޒުތަކެއް ފޮރުވިއްޖެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެން ނުދާވަރަށް ޝާރިފްގެ އެނަން ހިތުގައި ލިޔެވިއްޖެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ސިއްރުންނެވެ.

ނިދާފައި އޮތް ޒިޔަލް ބާއްވާލުމަށްފަހު ޒާޔާ އެނދުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލިއެވެ. ފޯނު މަތިން ހަނދާންވީ ދެނެވެ. ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީގައި އޮތް ފޯނު ނަގަން ޒާޔާ އަށް ތެދުވެވުނީ ފުންމައިގެންނެވެ.
ޝާރިފްގެ ވިއްސަކަށް މިސްކޯލް އިނެވެ. މާފަށް އެދި އެތައް މެސެޖްތަކެއް ހުއްޓެވެ. ޒާޔާ ވަގުތުން ޝާރިފްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ.
އެއް ރިންގުން ޝާރިފް ފޯނު ބިޒީކޮށްލިއެވެ. ޒާޔާގެ ކޯލެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިން ކަހަލައެވެ.
ޒާޔާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ޝާރިފްގެ މޮޅިވެފައިވާ އަޑެވެ. ޝާރިފް މާފަށް އެދުނެވެ.
ޝާރިފްގެ އެ އަމަލުން ޒާޔާގެ ހިތަށް ލިބުނީ އުފަލެކެވެ. މާފަށް އެދެންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟
“ދެން އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރައްޗޭ.” ޒާޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ ހިތާއި މުޅިން ދެކޮޅަށެވެ. ހަޤީޤަތަކީ ޝާރިފްގެ ބީހުން ޒާޔާ އަށް ކަމުދެއެވެ. ހިތްއެދެނީވެސް ޝާރިފްގެ އުނގު ތެރެއަށްވަނުމަށެވެ.
ޒާޔާ ނިދީވެސް ފަތިސްވަންދެން ޝާރިފްއާއި ވާހަކަ ދައްކަން އޮތުމަށްފަހުގައެވެ. އެތަކެއް މަލެއް ފޮޅުވާ އުޑުމަތީގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ އެތައް ތަރިއެއް ބިމަށް ބޭލުމަށްފަހުގައެވެ. ޝާރިފްގެ ދުލުން ބޭރުކޮށްލާ ކޮންމެ ވާހަކައަކުން ޒާޔާ ހެއްވާލައެވެ.

ފޯނުގެ އެލާމްގެ އަޑުން ޒާޔާގެ މެރިފައިވާ ދެލޯ ހުޅުވުނެވެ. އެހައި ލަހުން ނިދާފައި އެހާ އަވަހަށް ހޭލުމުން ޒާޔާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދަނީ ނިދީގެ އަސަރެވެ. ޒިޔަލްގެ ތުބުގައި ބުއްފުޅި ޖައްސާލުމަށްފަހު ޒާޔާ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ޒިޔަލް ސުކޫލަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ސައިތައްޔާރު ކުރުމުގައި މަންމައަށް އެހީވާށެވެ.
“މަންމަ ސައިހަދާ ނިންމާލީތަ؟” ފާއިޒާ ކާމޭޒުމަތީގައި ގޮށި ޖަހާލިތަން ފެނިފައި ޒާޔާ އެހިއެވެ.
“އާން. ސައިބޯންވީނު. ޒިޔަލް ހޭނުލާތަ؟” ފާއިޒާ ހަނޑޫ ދޮލަގަށް ހަނޑޫ އަޅަން ފެށިއެވެ.
“އާން ނުހޭލާ. މިދަނީ އެފަރާތަށް ކުނި ކަހާލަން.” ޒާޔާ ހިނގައިގަތެވެ.

ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވީ ޝާރިފްގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ. ޝާރިފްގެ ޚަބަރެއް ނުވެ އިރުކޮޅެއްވިޔަސް ޒާޔާގެ ހިތެއް ހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މީ ލޯބި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ކޯޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ފޯނު ނަގާ ދެތިން ފަހަރަކު ޝާރިފްގެ ފޯނަށް ގުޅާވެސް ލެވިއްޖެއެވެ.
“ދަރިފުޅާ. އެސޮރު ބަލާ ދާ ގަޑިވެސް ޖެހެނީއެއްނު.” ޖޯލީގައި ޝާރިފްގެ ޚިޔާލުތަކުން ސިކުނޑި ފުރާލައިގެން އޮތް ޒާޔާ ސިއްސުވާލީ ފާއިޒާގެ އަޑެވެ. މޫޑް އޮފްވެފައި ވާ ހާލު ބައިސްކަލަށް އަރާ ޒާޔާ ދުއްވާލީ ޒިޔަލް ބަލައެވެ.
ބެލް ޖަހަންދެން ސުކޫލް ކައިރީގައި ޒާޔާ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. އެހެން މީހުންނާއި އެކަހެރިކޮށް ވަކިންނެވެ.
“ޒާޔާ. ޒިޔަލް ބަލާ އައިއްސަތަ؟” ހައުލާ ޒާޔާ ފެނިގެން އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.
“ހޫމް. ހައު ތި އުޅެނީނު ދައްކާވެސް ނުލާ.” ޒާޔާގެ ރާގުގައި ހުރީ ފޫހިކަމެވެ.

“ހާދަ ލޯބިން އުޅޭ ދެކުދިން ނޭ ދޯ. މިރަށުގެ ޒުވާން ޖޯޑްތަކަށް ހުރި މިސާލެއް އެއީ.”
ހައުލާ އާއި ޒާޔާ އަށް އެފަހަރާ ބަލާލެވުނީ އެތަނުގައި ތިބި އަންހެންވެރިންގެ އަޑުންނެވެ. އެމީހުން.ގެ ލޯތައް ހުއްޓިފައިވާ ދިމާއަށް ޒާޔާ ބަލާލުމާއެކު ޒާޔާއަށް މުށް ކަވާލެވުނެވެ.

ދިލާއާއި ޝާރިފް ސައިކަލްގައި އެކަކު އަނެކަކާއި ހީ ސަމާސާ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިފައެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ދެތިން ދުވަހަކު ވާހަކަ ދައްކާލާ ބައްދަލުވެލަމަކުން ޒާޔާގެ ޙައްޤަކަށް ޝާރިފް ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޝާރިފް އަކީ މީހެއްގެ ފިރިއެއްކަން ޒާޔާއަށް އެނގޭއިރު ޝާރިފް އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާ އެކީގައި ފެނުން މައްސަލައަކަށް ޒާޔާއަށް ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޚުދު ޒާޔާއަކީވެސް މީހެއްގެ މިލްކެކެވެ. ސިކުނޑި ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އެކީ ޒާޔާ އިސްޖަހާލީ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޯ އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދައްކަން ކަހަލައެވެ.

“ބެލް ޖެހީނު އެ.” ބެލް ޖެހިކަން ވެސް ޒާޔާއަށް ރޭކާލީ ހައުލާ ބުނީމައެވެ.

“އަންނައްޗޭ ހަވީރު.” ޒާޔާ ހައުލާއަށް ހިނިތުންވެލީ ގަދަކަމުންނެވެ.

ގެޔަށް އައި ގޮތަށް ޒިޔަލް އަށް ކާން ދިނުމަށްފަހު ޒާޔާ ޒިޔަލް ނިންދެވި އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މެންދުރުގެ އެގަޑީގައި ޒިޔަލް ނިދާނެއެވެ.

ނިދިފައި އޮތް ޒިޔަލް ކައިރީގައި މޫނުމަތީގައި ބާލީސް އަޅައިގެން ޒާޔާ އޮތީއެވެ. ކާ ހިތްވެސް ނެތެވެ.

ފޯނަށް މެސެޖެއް އައި ތަނާ ޒާޔާ ފޯނު ނެގިއެވެ.

ޝާރިފް ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ޖަވާބުގައި ޒާޔާ ލިޔެލިއެވެ.

“ތި ހާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ މީހަކު މަށާއި ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ.”

ޒާޔާ މެސެޖް ފޮނުވާލުމަށްފަހު މިނެޓެއް ނުވެ ޝާރިފް ޒާޔާގެ ފޯނަށް ގުޅިއެވެ.

ދެތިން ފަހަރަކު ރިންގުވިތަނާ ޒާޔާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނީ ޝާރިފް ގުޅާތަން ބަލަން އެތައް އިރަކު އޮތުމަށްފަހުގަ އެވެ.

“ކޮން ކަމަކާތަ ރުޅި އައިސްގެން ތިއުޅެނީ.” ޝާރިފްގެ އަޑު ފުރަތަމަވެސް ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު ޒާޔާގެ ލޯމައްޗަށް ސިފަވެގެން ދިޔައީ މިއަދު ދިލާ އާއި ޝާރިފް އުޅުނު ގޮތެވެ.

“ނުވޭ ކަމެއް.” ޒާޔާ ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބެއް ދިނީ ޝާރިފް ކައިރީގައި އެވާހަކަ ދައްކާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ. ޒާޔާ އެވާހަކަ ޝާރިފް ކައިރީގައި ދައްކާނީވެސް ވަކި ކޮން ހައްޤަކުން ހެއްޔެވެ؟

“އަހަރެން ބޭނުން މީޓް ކޮށްލަން. ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދައްކާލަން.” ޒާޔާ އޮތީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.

“ކޮންތާކުން.” ބޭނުން ނުވިޔަސް ޝާރިފްއަށް ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ.

“ކޮންމެވެސް ތާކުން. ދެމީހުން އެކަނި. އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނަ ތާކުން.” ޝާރިފް ހާމަކުރީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.

“އެކަންޏޭ. ނުފެންނަ ކޮންތަނެއް.؟” ޒާޔާ އަކަށް ޝާރިފް ބުނަން އެއުޅެނީ ކީކޭ ކަމެއް ނަގައެއް ނުގަނެވުނެވެ.

“މި ބުނީ- ތި ކޮޓަރިން ވިޔަސް އޯކޭ އޭ.” ޝާރިފް ގެ ގޮތެއް ނެތްކަމެވެ. އައި ރުޅިން ޝާރިފް އާ ދިމާއަށް ހަޅޭލަވައިގަންނަން ޒާޔާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

“ދުވަހަކުވެސް ތިކަމެއް ނުވާނެ.” ޝާރިފްގެ ކަންފަތް މައްޗަށް ފޯނު ކަނޑާލަމުން ޒާޔާ ފޯނު ނަގާ ބިންމައްޗަށް ހޫރާލިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ޝާރިފް ގުޅި އިރުވެސް ޒާޔާ އަޅާވެސްނުލިއެވެ. ގޯސްކޮށް ނުވިސްނުމަށް އެތައް ފަހަރަކު މެސެޖުން ޝާރިފް އެދުނެވެ. ޝާރިފް އެގޮތަށް ބުނީ ދެމީހުންނަށް ރަނގަޅަކަށް ކަން ޝާރިފް ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެއްވެސް ގޯސް ނިޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެތަކެއް މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވިއެވެ.

ޒާޔާއަށް ރޮވެނީއެވެ. ޒާޔާގެ ހިތުގައި ޝާރިފްއާއި ދޭތެރޭ އެއްވެސް ގޯސް ނިޔަތެއްނެތެވެ. އަދި ދުވަހަކު ޝާރިފް އަށް ދެރައެއް ލިބޭކަށްވެސް ޒާޔާ ނޭދެއެވެ. ވީ އިރު ޝާރިފް އެހާ ކަޑަކޮށް ޒާޔާއާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ވަގުތީ އުފަލެއްގައި ޒާޔާ ހިއްސާކުރަންވީ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޝާރިފްގެ ނަޒަރުގައި ޒާޔާ އަކީ ތުންފުއްސެއް ހެއްޔެވެ؟ ދެލޮލުން އޮހެމުންދާ ކަރުނަތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުން ޒާޔާ ފޯނު ނެގިއެވެ. ޝާރިފްގެ މެސެޖްތަކާއި ކޯލްތައް އަދި ފޯނުން ޝާރިފްގެ ނަމްބަރު ވެސް އެއްކޮށް ފޮހެލިއެވެ. ހިތުގައި އަޒުމް ކަނޑައެޅީ ދުވަހަކުވެސް ދެން ޝާރިފް ގެ އެ ޖާދުވީ ލަފްޒުތަކުގެ ފޮނިކަމުގައި އަލުން ނުޖެހުމަށެވެ.

ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑަށް ޒާޔާ އަވަސް އަވަހަށް ދެލޯ ފޮހެލިއެވެ. ނަމަވެސް ރަތް ވެފައިވާ ޒާޔާގެ ދެލޯ ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޒާޔާ އެހުރީ ވަރަށް ގަދަޔަށް ރޮއެފައި ކަން އެދެލޮލަށް ބަލާލުމުން އެނގޭނެއެވެ.

“ބޭބީ. ސަޕްރައިޒް.” ކޮޓަރި ތެރެއަށް ރާއިދުވަނީ ހެވި ދިލިފައި ހުރެއެވެ. ކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަސް އެނދުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ރާއިދު ބޮސް ދިނީ ނިދާފައި އޮތް ޒިޔަލްގެ ކޮލުގައެވެ.

“ނެތް ތަ މަށަށް.” ޒާޔާ ހިނިތުންވެލަމުން މަސައްކަތް ކުރީ ރާއިދު ގެ އެހީގައި ޝާރިފް ގެ ހަނދާންތަކާއި ދުރުވާށެވެ.

“ކީއްވެތަ ޒާޔާގެ ފޯނަށް ނުގުޅެނީ.” ރާއިދު ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފާ ގަޔާއި ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ.

“ނޭނގެ. ހައު ވެސް ބުނެފި ތިހެން. މިތަނަށް އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ދަށީ ކަންނޭނގެ. ހިނގާ ނަމްބަރ ޗޭންޖްކޮށްލަން.” ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަމުން ޒާޔާ ދިޔައީ ޝާރިފްއާއި ދުރަށް ދާނެ މަގު ކޮށަމުންނެވެ.

ރާއިދު ބޯޖަހާލުމުން ޒާޔާ އަދި ވަކިން ބޮޑަށް ރާއިދުގެ މޭތެރޭގައި ބޮޑިވެގަތެވެ.

ވަޔާއި ޖެހިލާ ބާރު ރޯޅިތަކުން ގަސްތައް ނަށަމުން ދިޔައިރު ޒާޔާ ހުރީ ޒިޔަލް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގޭގެ ދޮރުމަތީގައެވެ.

“ތަނަކަށް ދާންތަ؟” ރާއިދު އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނެވެ.

“އާން. ނުބުނެވޭތަ؟ ހައުލާ ބުނެގެން ބޭރަށް ގޮސްލަން ވެގެން. ހިތަށް އެރި ޒިޔަލް ގޮވައިގެންނޭ ދާނީ.” ޒާޔާ މަގުގެ ދެކޮޅަށް ބަލާލީ ހައުލާ ފެނޭތޯއެވެ.

“ދަރިފުޅު ދާނީ ޑެޑީ އާއެކީ ސައިކަލް ދުއްވާލަން ދޯ؟ ޒާޔާ ދޭބަލަ ހައު އާއެކު. ޒިޔަލް ހަވާލުކޮށްބަލަ މަށާ.” ރާއިދުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ނުނިމެނީސް ޒިޔަލް ރާއިދުގެ ފައިގައި ހިފައި އޮޅުލައިގަތެވެ.

ރާއިދު ޒިޔަލް ގޮވައިގެން ސައިކަލް ދުއްވާލުމުން ޒާޔާ ހިނިތުންވެލަމުން އަތް ހޫރާލިއެވެ.

އެތައް އިރެއްވީއިރުވެސް ހައުލާގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ޒާޔާ ނެގީ ހައުލާއަށް ގުޅާށެވެ. އެވަގުތު ކަންފަތުގައި ޖެހުނު ސައިކަލްގެ އަޑުން ޒާޔާ އަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޝާރިފްގެ ސައިކަލްގެ އަޑުވެސް މިހާރު ޒާޔާއަށް ފާހަގަކުރަން އެނގެއެވެ. އޭރު ޝާރިފް ސައިކަލްގައި ޒާޔާ އާއި އަރާ ހަމަވަނީއެވެ. ޒާޔާ ބަލާލި ވަގުތު ޝާރިފް ވެސް ހުރީ ޒާޔާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވި ވަގުތު ޒާޔާ ގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވާން ފެށި ކަމުގެ އިޙްސާސް ޒާޔާ އަށް ކުރެވުނެވެ.

އެވަގުތު ކުރިމަތީގައި އޮތް ގޯޅިން ދުވެފައި އައި ހައުލާ އެއީ ޒާޔާގެ ނަސީބޭ ޒާޔާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ފަހަރުގައި ޝާރިފް ޒާޔާ އެކަނި ހުއްޓާ ފެނުމުން ވާހަކަ ދައްކާލަން އައިސްދާނެ ކަމަށް ޒާޔާއަށް ހީކުރެވުނީމައެވެ.

“ސޮރީ. ލަސްވީމަ. މި ޝޯލް ގަނޑެއް އަޅަން ނޭނގިގެން. ބަލާބަލަ މީތިގަނޑު އޮތް ގޮތް.” ހައުލާ އޭނާގެ ބޮލުގައި އޮޅާފައި އޮތް ޝޯލްގެ ކަނަށް ދަމާލިއެވެ.

“ހިނގާ ދާން.” ޒާޔާ ހައުލާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ ޝާރިފް އާ ދިމާއަށް ބަލާވެސްނުލައެވެ.

ބީޗާއި ދިމާއަށް ޒާޔާ މެން ހިނގާފައި ދިޔައިރުވެސް ޝާރިފް ފަސްފަހަތުން އަންނަ ކަން ޒާޔާ އަށް އެނގެއެވެ. ޝާރިފްގެ ސައިކަލްގެ އަޑު އިވޭތީއެވެ.

އަތިރިމަތީގައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި ހައުލާ އާއި ޒާޔާ އިށީނދެލިއެވެ. އޭރުވެސް އަތިރިމަތީގައި އެތައް ބަޔަކު ހަވީރު ފިންޏަށް އައިސް ތިއްބެވެ.

“ހާދަ ފާޑަކަށް ތި އިންނަނީ.” ޒާޔާގެ ހިމޭންކަން ހައުލާ އަށް ފާހަގަވިއެވެ.

“ފާޑަކަށްތަ މި އިންނަނީ. ފޫހިކަމުން މިކޮޅުގަ އަސްލު.” ޒާޔާގެ ހިތުގެ ހާލު އެއްވެސް މީހަކާއި ހިއްސާ ކުރާކަށް ޒާޔާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ކުރިޔަސް އެންމެން ކުއްވެރިކުރާނީ ޒާޔާއެވެ.

“އަބަދު ގޭގަ އޮންނަންޏާ ފޫހިވާނެދޯ. ބޭރު ތެރެއަށްވެސް ނިކުމެ އުޅެބަލަ ރާއިދު ނެތަސް.” ހައުލާގެ ވާހަކައަށް ޒާޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުންޏެވެ. ހަމައެކަނި ހިނިތުންވެލީއެވެ.

ހައުލާ އެ ހާމަކުރީ ރަނގަޅުވާހަކައެއްކަން ޒާޔާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތުގައި ރޯވެއަނދަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހުޅުގަނޑަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

“ނުހުރެޔޭ ރައްޓެއްސެއްވެސް. ހައު އެކަނި. ރައްޓެހިން ހޯދަން ވީ އުމުރުގަ މާލޭގަ ހުރީމަ ހުރިހާ ރައްޓެހިންތައް އެތިބީ މާލޭގަ.” ޒާޔާ ދެރަވެ ކަރުއެލުވާލިއެވެ.

“މަ ވެސް މި ހުރީނު.” ހައުލާ ޒާޔާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ.

“ތީ އޮފީހުގައި ނުލާހިކު ބިޒީކޮށް އުޅޭ މީހެއް. ވީކެންޑް ގަ އެކަނި ފްރީ ވަނީވެސް. ރާއިދު ހުންނާނެނަމަ އަޅެ.” އަތިރިމަތީގައި ހުރި ފިހާރަ ކައިރީގައި ހުރި ޝާރިފް ޒާޔާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.

“ހިނގާ ދާން.” ޝާރިފް ބަލަން ހުރިތަން ފެނިފައި ޒާޔާ ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް އެތަނުން ދާށެވެ. ޒާޔާ ހިނގައިގަތުމުން އިތުރު ސުވާލެއްނުކޮށް ހައުލާވެސް ޒާޔާ އާއިއެކު ހިނގައިގަތެވެ.

“ކޮބާ ޒިޔަލް؟” ގެޔަށް ދިޔައިރު ރާއިދު އާއި ޔަމަން އަދި ފާއިޒާ ހަމަޖެހިލައިގެން ޖޯލީގައި ޖައްސާލައިގެން ތިބިތަން ފެނިފައި ޒާޔާ އަހާލިއެވެ.

“ސައިކަލްގައި އިނދެ ނިދައިފި. އެހެންވެ އެހާ އަވަހަށް ގެއަށް މިއައީވެސް.” ރާއިދު އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“ރާއިދު ވަރަށް ގުޅިޔޭ ދަރިފުޅަށް. ހިނގާ ސައިބޯންދަމާ އެންމެން.” ފާއިޒާ ތެދުވެގެން ހިނގައިގަތީ ކާގެ އާއި ދިމާއަށެވެ.

“އަސްލުތަ؟ ނޭނގެ ގުޅި ކަމެއް.” ޖިންސް ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ޒާޔާ ބަލާލިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޝާރިފްގެ މިސްވެފައި ހުރި ކޯލްތަކެވެ. ވަގުތުން ކޯލް ލޮގް އިން ޝާރިފްގެ ކޯލްތައް ޑިލިޓް ކުރުމަށްފަހު ރާއިދު އާއި ޖެހިގެން ހުރި ޖޯލީގައި ޒާޔާ އިށީނދެލިއެވެ.

“ދޮންބެ ކޮން އިރަކުންތަ މަށާއި އެކީ އުޅޭނެ ދޮންބެދައްތަ އެއް މިގެޔަށް ގެންނަނީ؟” ޒާޔާގެ ވާހަކައިން ޔަމަން އާއި ރާއިދު ހީނގަތެވެ.

“މަލާމަތް ކުރާނެ ކަމެއްނެތޭ. އަސްލު ވާހަކައެކޭ މިބުނީ.” ޒާޔާ ތުން ދަމާލިއެވެ.

“ތި ކަމާ އެބައުޅެމޭ. އެކަމަކު ޒާޔާ ކޮއްކޮ ތީ މާދަންވެސް މިތަނުން ދާން ހުރި މީހެއްނު.” ޔަމަން ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ.

“ޒާޔާ ދެން ނުދާނަން ދޯ. މަންމަ ކައިރީގައި ހުންނާނީ ދޯ.” ކާގެއިން ނިކުތް ފާއިޒާ އެމީހުންގެ ވާހަކައިގައި ބައިވެރިވެލިއެވެ. ޒާޔާއަށް ބަލާލެވުނީ ރާއިދުގެ މޫނަށެވެ. ރާއިދު އެރަށުގައި ނޫޅޭނެކަން ޒާޔާއަށް އެނގެއެވެ.

“ދެން ހިނގާ ސައިބޯން ދަމާ ދޯ. ތި ވާހަކަ ދައްކާނީ ދޮންބެ ދައްތައެއް މިގެޔަށް ގެނައި ދުވަހަކުން.” ޒާޔާ ރާއިދުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތެދުވިއެވެ.

ރީތި ހަނދުވަރެެއް ދީފައި އޮތް ރެއެކެވެ. ޒާޔާ ހުއްޓިލައިގެން ހުރީ ކުޑަ ދޮރު ކައިރީގައެވެ. ފުން ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ.

“ވަރަށް އަވަހަށް ނިކުމެބަލަ ބޭރަށް. ހަމަ މިހާރު. ބަލާލަބަލަ އުޑުމައްޗަށް. ވަރަށް ރީތި ދޯ.” ކަންފަތުގައި ތަކުރާރުވަމުން ދިޔައީ ޝާރިފްގެ އަމިއްލަ ދުލުން ބޭރުކޮށްފަ ހުރި ލަފްޒުތަކެވެ. އެތައް ފަހަރަކު އެރީތި ހަނދު ޝާރިފް ޒާޔާއަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެ ހަނދު ހެކިކޮށް އެތަކެއް މެސެޖްތަކެއް ޒާޔާއަށް ރައްދުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

“އަޅެ. އަހަރެން މިސްވާ ވަރަށް އޭނަ އަހަރެން މަތިން މިސްވާނެބާ؟” ޒާޔާ އަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނީ އަމިއްލަ ހިތާއެވެ. ނަމަވެސް ޖަވާބު ނޭނގޭ ސުވާލެކެވެ.

ފިނި ފިނި ދެއަތެއް ޒާޔާ އުނަގަނޑު ވަށާލުމާއެކު ޒާޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

“ކޮން ޚިޔާލެއްގަ؟” ރާއިދު ޒާޔާގެ އިސްތަށިގަނޑުން ވަސްބަލާލިއެވެ.

“ހިނގާ މާލެ ބަދަލުވާން. ނޫނީ ރާއިދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަށަށް އާދެވޭކަހަލަ ޖޮބަކަށް ދާންވީނު.” ޒާޔާ އަދިވެސް ހުރީ ފުރާ ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ހަނދަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

“ދުރުގަ ހުންނަން އެހާ އުނދަގުލީތަ؟ މާލެ ގޮސްގެން އަދި މިވަގުތަށް ވަރަށް ދަތިވާނެއެއްނު. ވަޒީފާވެސް ދޫކޮށްލާފައެއްނު މިއައީ.” ރާއިދު ހުރީ އުފަލުންނެވެ. ޒާޔާ ރާއިދުއަށް އެހާ އަޅާލާތީއެވެ. ރާއިދު ކައިރީގައި ބަހައްޓަން ޒާޔާ ބޭނުންވާ އަސްލު ސަބަބު އެނގޭ ނަމަ ރާއިދު އުފަލެއް ނުވީސްކަން ޔަޤީނެވެ.

ޒާޔާ އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރީއެވެ. އިތުރަށް ދައްކާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޒާޔާގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ރާއިދު ޒާޔާ އަތްމައްޗަށް ނަގާ އުފުލާލުމާއެކު ޒާޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“މަށަށް އިނގޭ ތިހެން ހަނދާނެކަން ކުރިންވެސް.” ރާއިދުގެ އެ އަމަލަކީ ޒާޔާއަކަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތުވީ ޒާޔާގެ އުޅުމެވެ. ރާއިދުގެ އެކަހަލަ ކޮންމެ ސަމާސާއަކުން ހެވި ދިލިފައި ހުންނަ ޒާޔާގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަމެއް ފެންނަން ނެތީމައެވެ.

“ކިހާ ދުވަހެއް ދުރުގަ ހުންނަތާ. އެހެން ނޫނަސް ޒާޔާ ފެންނަން ހުރިއްޔާ މިހެން ވާނެކަން އެނގޭނު.” ރާއިދު ބޮކީގެ އަލި ފަަނޑުކޮށްލުމާއެކި ޒާޔާ ރާއިދުގެ މޭތެރެއަށް ބޮޑިވެގަތެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީގެ ސޮފްޙާތަކަށް ގެއްލެމުންދެއެވެ. ޒާޔާގެ ހިތުގެ ރިހުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ޝާރިފް ގުޅީމާ ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބުދެއެވެ. ނަމަވެސް ޝާރިފްގެ އެދުންތަކަށް ޒާޔާ އައީ ނޫނެކޭ ބުނަމުންނެވެ.

އެއްދުވަހެވެ. ގޭގައި އެއްވެސް މީހެއް ނޫޅެއެވެ. ޒާޔާ ޝާރިފް އާ ވާހަކަދައްކަން އޮތީ ގޭގެ ޖޯލީގައެވެ.

“ދިހަ ފޫޓް ދުރުގައި ހުރެވެންޏާ ތި ދައްކާ ވާހަކައެއް އަޑުއެހިދާނެ. އަދި ދައްކާފަ ވީ ހާ އަވަހަކަށް ދާން ޖެހޭނެ.” އެންމެ ފަހުން ޝަރުތެއް ކަނޑަ އެޅުމަށްފަހު ޒާޔާ ޝާރިފްއާ ބައްދަލުކުރަން އެއްބަސްވިއެވެ.

ޒާޔާގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރީގައެވެ.

 

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ޝާރިފްގެ ކޯލަކަށް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ހުރި ޒާޔާ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

މި ކުރެވެނީ ރަނގަޅުކަމެއް ބާއޭ ޒާޔާގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ.

ޝާރިފް ބުނި ގޮތުން އޭނާ ކޮޓަރީގައި ބައްދަލުކުރަން ނިންމީ ޒާޔާއާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައެވެ. މީހަކަށް ފެނި ޒާޔާ ބަދުނާމު ވެދާނެތީއެވެ.

ފޯނުގެ ރިންގް ގެ އަޑަށް ޒާޔާ ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

އެވަގުތު ޝާރިފް ކޮޓަރި ތެރެއަށް އަވަަސް އަވަހަށް ވަނެވެ. ޒާޔާ ދޮރު ތަޅުލަމުން ޝާރިފްއާ ދިމާއަށް އެނބުރިލިއެވެ.

ނުނިމޭ

31

4 Comments

 1. Sssss

  November 21, 2018 at 6:45 pm

  Masha Allah V reethi ???

 2. Pole star

  November 21, 2018 at 9:53 pm

  Masha allah v reethi…when next part

 3. rai

  November 21, 2018 at 10:42 pm

  Wow.zaa ge vaahaka tha haadha reechey.masha allah❤

 4. Jaz

  November 21, 2018 at 11:28 pm

  Saying Masha Allah to a story were wife is going to cheat a husband and a husband cheating on a wife ? crazy peoples

Comments are closed.