ޒައިޝާ އަކީ ވަރަށްބަސް އަހާ ކުއްޖެެކެވެ. ޒައިޝާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުން މެލެޝިޔާ އަށް ބަދަލުކުރިީ ޒައިޝާ އަށް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްް ދިނުމުުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

ރޭލު އެކްސިރެނޓެއްގައިި ޒައިޝާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެއެވެ. ޒައިޝާ އުޅެމުން އައީ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޒައިޝާގެ ދައްތައެއް ހުންނަކަން އެނގުނެވެ…

***އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ***

31

9 Comments

 1. Deena

  November 11, 2018 at 11:40 am

  Vaahaka varah hadi vaaneh hen heevanee….

  • Laisha204

   November 11, 2018 at 11:51 am

   Thih kaaku thah vaahaka reethi hadi
   Eah kiyan.
   ………..vaahaka hadih yaa nukee mai v nun…
   Varah reethi vaahaka igea….varah avahah up kohdeythih
   ☺??❤??

  • zeneeshaa

   November 11, 2018 at 6:06 pm

   Thanks loabi gandaa..btw true dheenaa❤

 2. Laisha204

  November 11, 2018 at 11:50 am

  Thih kaaku thah vaahaka reethi hadih kiyan.
  ………..vaahaka hadih yaa nukee mai v nun…
  Varah reethi vaahaka igea….varah avahah up kohdeythih
  ☺??❤??

 3. Laisha204

  November 11, 2018 at 11:52 am

  Thih kaaku thah vaahaka reethi hadi
  Eah kiyan.
  ………..vaahaka hadih yaa nukee mai v nun…
  Varah reethi vaahaka igea….varah avahah up kohdeythih
  ☺??❤??

 4. Shaa

  November 11, 2018 at 11:56 am

  Nice vaani hen heevey mivaahaka varah

  • zeneeshaa

   November 11, 2018 at 6:05 pm

   Thanks?❤

 5. darkness

  May 20, 2019 at 1:20 pm

  waiting for the story

  • zeneeshaa

   August 11, 2019 at 2:35 pm

   thanks<3

Comments are closed.