މަންމަ

- by - 38- September 20, 2018

 

ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ
މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ

އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު
އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ

38

Zidhan Mohamed

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly.

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Oh xidhaan . U r so sweet . I luv u baby . I luv more than anything. Luv u luv u luv u . U r amazing and perfect . Varah loabivey .

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.