މަންމަ

- by - 38- September 20, 2018

 

ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ
މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ

އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު
އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ

38

Z I D H A N

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Oh xidhaan . U r so sweet . I luv u baby . I luv more than anything. Luv u luv u luv u . U r amazing and perfect . Varah loabivey .

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.